Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3686. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono UN 1/116, stran 11528.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 79/17) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono UN 1/116
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga 
Na obravnavanem območju je na podlagi sprejetega Občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) predvidena izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN).
Razlogi za pripravo OPPN so v novem lastništvu območja in potrebi po novem programu v obstoječem objektu bivšega inštituta Konus ter ustrezna zasnova območja z novogradnjami in z ureditvijo zunanjih manipulativnih površin celotnega kompleksa.
Pravna podlaga za izdelavo prostorskega akta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt in Občinski prostorski načrt Občine Slovenske Konjice.
2. Območje prostorskega akta
Območje OPPN se nanaša na parcelne številke 1454/1-del, 184/24, 184/11, 184/48, 466/5, 466/2, 464/3, 467/3, 467/2, 467/6, 464/5, 479/40, 1890, 464/3, 464/4 vse k.o. Slovenske Konjice znotraj območja EUP UN 1/116 na območju gospodarske cone in delno na parc. št. 184/108, 184/109, 184/10, 1891, 184/23, 1468/1 k.o. Slovenske Konjice na območju stanovanjskih površin znotraj dela območja EUP UN 1/115.
Na osnovi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče s podrobno namensko rabo prostora gospodarske cone (IG) in delno stanovanjsko območje (SS).
Opredeljene dejavnosti: predelovalne dejavnosti; promet in skladiščenje; gostinstvo; informacijske in komunikacijske dejavnosti; finančne in zavarovalniške dejavnosti; poslovanje z nepremičninami; strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti; druge raznovrstne poslovne dejavnosti; izobraževanje; kulturne, razvedrilne, rekreacijske dejavnosti; druge dejavnosti.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo OPPN in se nanašajo na obravnavano območje bo priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
Sklep o začetku priprave prostorskega akta
5 dni
Objava sklepa v uradnem glasilu in na svetovnem spletu
10 dni
Izdelava osnutka za pridobivanje smernic
15 dni
Pridobivanje smernic
30 dni
Obvestilo MOP, Direktorat za okolje o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje
30 dni
Priprava osnutka prostorskega akta
30 dni
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka
7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
Javna razgrnitev in javna obravnava
30 dni
Priprava stališča do pripomb in predlogov
15 dni po zaključku javne razgrnitve
Izdelava predloga
10 dni
Pridobivanje mnenj
30 dni
Priprava usklajenega predloga 
30 dni
Obravnava na odboru in sprejemanje odloka na občinskem svetu
10 dni
Objava v Uradnem listu
10 dni
5. Nosilci urejanja prostora
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za letalstvo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Krekova 17, 2000 Maribor
– Plinovodi d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
– RS Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje
– Petrol Slovenska energetska družba d.d., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Lava 1, 3000 Celje
– Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
– JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice
– Elektro Maribor, Vetrinjska 2, 2000 Maribor
– Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira investitor.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 350-0042/2017
Slovenske Konjice, dne 19. decembra 2017
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.