Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3685. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta »Obrtna cona Slovenske Konjice« UN 1/117, stran 11527.

  
Na podlagi 57., 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 79/17) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta »Obrtna cona Slovenske Konjice« UN1/117 (Uradni list RS, št. 2/08)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Območje zazidalnega načrta obrtne cone Slovenske Konjice (v nadaljevanju ZN) ni v celoti realizirano in so ostale znotraj območja ZN še nepozidane površine.
Razlogi za spremembe in dopolnitve odloka o spremembah in dopolnitvah ZN so v želji lastnikov zapolniti prazne zemljiške parcele na trenutno izkazane potrebe z gradnjo prilagojene tlorisne in oblikovne zasnove objektov, ki ni v celoti usklajena z zasnovo v veljavnem ZN in hkrati ne bodo vplivala na obstoječo izgrajeno komunalno infrastrukturno ureditev. Sprememba prostorskega akta bo zgolj tekstualna.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju ZPNačrt) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16).
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na parcele številke 475/3-del, 1364/37, 1610/12, 1364/39, 479/47, 1610/5, 479/48, 479/43, 479/44, 479/42, 475/1, 479/45, 479/50, 479/49, 1622-del, 477/17, 477/18, 477/21, 477/19, 477/20, 1610/4, 1610/1-del, 479/58, 479/67, 479/65, 479/63 k.o. 1115 Slovenske Konjice.
Na osnovi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16), je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče z oznako IG gospodarske cone v UN 1/117 in se v skladu s 157. členom podaljša veljavnost Odloku o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta »Obrtna cona Slovenske Konjice« (Uradni list RS, št. 2/08).
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavano območje, je priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta je predvidena štirinajst dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena v tridesetih dneh po pridobitvi smernic. Sprejem predloga akta je predviden v roku šest mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so okvirni roki.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj zaradi predvidenega obsega sprememb in dopolnitev, ne bodo potrebni vključitve.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira Občina Slovenske Konjice.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 350-0043/2017
Slovenske Konjice, dne 19. decembra 2017
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.