Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3682. Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2018, stran 11521.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718 in 71/17 – ZIPRS1819) ter 22. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je županja Občine Semič dne 20. 12. 2017 sprejela
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Semič (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Semič za leto 2017 (Uradni list RS, št. 5/17) in Odlokom o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2017 (Uradni list RS, št. 53/17; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun januar– marec 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
743.828
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
742.113
70
DAVČNI PRIHODKI
709.903
700 Davki na dohodek in dobiček
698.573
703 Davki na premoženje
5.830
704 Domači davki na blago in storitve
5.490
706 Drugi davki
10
71
NEDAVČNI PRIHODKI
32.210
710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja
27.890
711 Takse in pristojbine
500
712 Globe in druge denarne kazni
560
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
50
714 Drugi nedavčni prihodki
3.210
72
KAPITALSKI PRIHODKI
885
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
50
721 Prihodki od prodaje zalog
/
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. dolgoročnih sredstev
835
73
PREJETE DONACIJE
20
730 Prejete donacije iz domačih virov
20
731 Prejete donacije iz tujine
/
74
TRANSFERNI PRIHODKI
810
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
810
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
634.805
40
TEKOČI ODHODKI
233.606
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
57.765
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
8.810
402 Izdatki za blago in storitve
155.075
403 Plačila domačih obresti
1.800
409 Rezerve
10.156
41
TEKOČI TRANSFERI
346.995
410 Subvencije
31.630
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
191.440
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
17.000
413 Drugi tekoči domači transferi
106.925
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
53.804
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
53.804
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
400
431 Investicijski transferi prav. in fiz. os., ki niso pror. uporabniki
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
400
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
109.023
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
36.303
55
ODPLAČILA DOLGA
36.303
550 Odplačila domačega dolga
36.303
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
72.720
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–36.303
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–109.023
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
527.000
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in so priloga temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Semič www.semic.si.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0,00 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 410-09/2017-17
Semič, dne 20. decembra 2017
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.