Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3679. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2018, stran 11510.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 105. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je župan Občine Rogašovci dne 18. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Rogašovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17 in 55/17; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
v EUR
KONTO
OPIS
Proračun januar–marec 2018
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
628.046,26
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
609.937,67
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
523.312,00
700
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
500.734,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
568,79
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
21.718,85
706
DRUGI DAVKI
290,36
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
86.625,67
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
16.295,13
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
317,46
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
0,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
3.813,60
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
66.199,48
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
6.214,68
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
6.214,68
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 
0,00
731
PREJETE DONACIJE 
IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
11.893,91
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
11.893,91
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
466.007,67
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
213.905,68
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
53.131,99
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
8.533,79
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
151.490,17
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
5,96
409
REZERVE
743,77
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
218.686,30
410
SUBVENCIJE
0,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
160.969,37
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
16.386,74
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
41.330,19
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
28.205,02
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
28.205,02
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
5.210,67
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
4.939,03
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
271,64
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
162.038,59
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75.
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
55 
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
162.038,59
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
0,00
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
–162.038,59
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
610.000,00
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
Občina Rogašovci se v obdobju začasnega financiranja ne bo zadolževala.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 410-15/2017-1
Rogašovci, dne 18. decembra 2017
Župan 
Občine Rogašovci 
Edvard Mihalič l.r.