Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3678. Pravilnik o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Prebold za programsko obdobje 2015–2020, stran 11507.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 28. redni seji dne 30. 11. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Prebold za programsko obdobje 2015–2020 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) S tem pravilnikom se podrobneje določajo nameni, pogoji in postopki za dodeljevanje občinskih proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Prebold.
(2) Za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, se sredstva po tem pravilniku dodeljujejo po pravilih dodeljevanja pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), ki se uporablja od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020.
2. člen 
(način in višina zagotavljanja sredstev) 
Sredstva pomoči po tem pravilniku, se ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov in prioritet, zagotavljajo iz občinskega proračuna v višini, ki je določena z odlokom o proračunu Občine Prebold za posamezno leto.
3. člen 
(oblika pomoči) 
Sredstva pomoči se po tem pravilniku dodeljujejo glede na vrsto instrumentov pomoči kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
4. člen 
(opredelitev pojmov) 
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. "pomoč" pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
2. "mikro podjetje" je gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki ustreza kriterijem za mikro družbo, kot so določeni v zakonu, ki ureja gospodarske družbe;
3. "opredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
4. "neopredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;
5. "začetek izvajanja projekta ali dejavnosti" pomeni bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta ali dejavnosti;
6. "intenzivnost pomoči" pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
7. "enotno podjetje" pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej (a) do (d) te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.
5. člen 
(vrste pomoči in ukrepi) 
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja malega gospodarstva Občine Prebold se finančna sredstva usmerjajo preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbi komisije EU, navedene v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Vrste pomoči
Ukrepi:
De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
UKREP 1:
Pomoč za odpiranje novih delovnih mest in za samozaposlitev;
UKREP 2:
Pomoč za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti;
UKREP 3: 
Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter trženju novih izdelkov;
6. člen 
(upravičenci do pomoči) 
Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so:
– mikro podjetja, ki imajo sedež podjetja na območju Občine Prebold in imajo v celoti izpolnjene vse obveznosti iz davkov in prispevkov;
– fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Prebold, kadar gre za samozaposlitev.
7. člen 
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 in izvzeta področja uporabe)
(1) Pomoči za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 se po tem pravilniku ne dodeljujejo:
– podjetjem, ki delujejo na področju ribištva in akvakulture;
– podjetjem, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;
– podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznam v Prilogi I k Pogodbi, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; 
– podjetjem, ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– podjetjem, ki so opredeljena, kot podjetja v težavah in pridobivajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje;
– podjetjem, ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti ter obveznosti do delavcev;
– za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– za nabavo vozil za cestni prevoz tovora podjetjem, podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(2) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
8. člen 
(kumulacija de minimis pomoči) 
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko sešteje s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
9. člen 
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči) 
(1) Pomoči de minimis se iz tega pravilnika dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki je objavljen vsaj na občinski spletni strani, skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ ter tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep, skupaj največ do višine razpoložljivih sredstev, ki so za ta namen določena v proračunu občine za tekoče leto.
(3) Podrobnejša merila in kriteriji pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
(4) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR), pomoč pa ne sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
(5) Pri vlogi na razpis mora vlagatelj priložiti vsaj naslednje izjave:
– o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je že prejel na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih 2 poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu;
– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilom, da z dodeljenim zneskom pomoči "de minimis"«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpish;
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja (pomembno zaradi kumulacije pomoči);
– o seznamu vseh, z njim povezanih podjetij.
(6) Izpolnjevanje kriterijev za mikro podjetje se dokazuje s predložitvijo kopije letnega poročila za preteklo leto, ki je objavljeno na portalu AJPES in vsebuje vsaj Bilanco stanja in Izkaz poslovnega izida, iz katerih so razvidni čisti prihodki od prodaje v preteklem letu, vrednost aktive in povprečno število zaposlenih. Mikro podjetje, ki še ne deluje eno leto in še ni oddalo letnega poročila za preteklo leto, izpolnjevanje pogojev za mikro podjetje dokazuje z izjavo, ki jo podpiše zastopnik podjetja. Podjetje mora občini v naslednjem poslovnem letu posredovati letno poročilo za preteklo leto, ki je objavljeno na portalu AJPES. V primeru, da podjetje glede na podatke iz predloženega letnega poročila presega kriterije za mikro podjetje, mora vrniti sredstva pridobljena na razpisu najkasneje do 1. junija tekočega leta.
10. člen 
(dodelitev sredstev) 
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča občinska uprava.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
(3) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti odločbe.
(4) Skupna intenzivnost dodeljenih pomoči po tem pravilniku lahko v programskem obdobju znaša največ 50.000 EUR.
(5) Skupna intenzivnost dodeljenih pomoči po tem pravilniku lahko v enem letu znaša največ 20.000 EUR.
(6) Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi razpoložljivih sredstev in števila prispelih vlog.
(7) Podjetje lahko letno zaprosi za dodelitev enega ali več izmed razpisanih ukrepov.
(8) Prejemnik sredstev bo pisno obveščen o višini dodeljenih sredstev, da je pomoč dodeljena po pravilu "de minimis" v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
11. člen 
(izplačila sredstev) 
(1) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca.
(2) Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija, obračun plače in potrdilo/dokazilo o plačilu/izplačilu);
– druga dokazila, določena z javnim razpisom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov, ogled na kraju samem o izvedeni naložbi).
II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) 1407/2013
12. člen 
UKREP 1: Pomoč za odpiranje novih delovnih mest
Cilji pomoči:
Odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje oseb, ki še niso bili zaposleni ali so ostali brez zaposlitve in imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Prebold, vsaj leto dni.
Upravičenci do pomoči so:
– mikro podjetja, ki so ali bodo na novo zaposlovala in imajo sedež v Občini Prebold;
– fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Prebold, kadar gre za samozaposlitev.
Upravičeni stroški:
– strošek minimalne plače v višini I. bruto.
Pogoji za pridobitev:
– šteje se, da gre za novo zaposlitev, če se dodatno pridobi eno ali več zaposlitev glede na povprečje preteklih dvanajst mesecev;
– nova zaposlitev mora biti ohranjena vsaj še 18 mesecev po prejeti pomoči, sicer je potrebno sredstva vrniti;
– dokazilo o povečanju števila zaposlenih;
– vpis v poslovni register oziroma sklep o vpisu družbe v sodni register ali potrjeno vlogo o pričetem postopku za ustanovitev;
– poravnani davki in prispevki;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku, in sicer v skupni višini stroškov do šest minimalnih bruto plač za obdobje 18 mesecev, oziroma sorazmerno do višine razpisanih sredstev.
UKREP 2: Pomoč za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti
Cilji pomoči:
Spodbujanje naložb v gospodarstvo in inovacije ter s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev: sofinanciranje začetnih investicij, sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj.
Upravičenci do pomoči so:
– mikro podjetja z vsaj enim zaposlenim, ki imajo sedež v Občini Prebold.
Upravičeni stroški:
– naložbe v investicije v opredmetena sredstva (stroji in oprema, stroški gradnje in/ali nakupa objekta) in najemnine za poslovne prostore v Občini Prebold;
– za naložbo se šteje tudi investicija v neopredmetena sredstva, kot so nakup programske opreme, licence, patentov in nepatentiranega tehničnega znanja;
– stroški za pridobitev patentov ali zaščite blagovne znamke, izdelave prototipa.
Pogoji za pridobitev:
– projektna naloga z navedbo namena in opisom investicije ali kratek poslovno-investicijski načrt;
– vpis v poslovni register oziroma sklep o vpisu družbe v sodni register ali potrjeno vlogo o pričetem postopku za ustanovitev;
– poravnani davki in prispevki;
– kopijo obrazca M-1 za trenutno zaposlene delavce;
– ohranitev naložbe vsaj še 2 leti po dodelitvi sredstev;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov;
– najvišja intenzivnost dodeljene pomoči lahko znaša največ 5.000 €.
UKREP 3: Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter trženju novih izdelkov 
Cilji pomoči:
Sredstva so namenjena pomoči financiranja udeležbe podjetij in samostojnih podjetnikov na sejmih ali drugih poslovnih dogodkih ter trženju novih izdelkov – storitev.
Upravičenci do pomoči so:
– mikro podjetja z vsaj enim zaposlenim, ki imajo sedež v Občini Prebold.
Upravičeni stroški:
– stroški najetja sejemskega prostora/stojnice;
– stroški postavitve sejemskega prostora/stojnice;
– stroški delovanja sejemskega prostora/stojnice;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Pogoji za pridobitev:
– predstavitev prosilca z navedbo namena udeležbe na sejmu/razstavi ter kratkim opisom posameznega sejma/razstave;
– račun oziroma predračun in potrdilo o plačanih računih, ostala potrdila (o plačilu), ki so lahko dostavljena tudi naknadno;
– vpis v poslovni register oziroma sklep o vpisu družbe v sodni register ali potrjeno vlogo o pričetem postopku za ustanovitev;
– poravnani davki in prispevki.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov;
– najvišja intenzivnost dodeljene pomoči lahko znaša največ 5.000 €.
III. NADZOR IN SANKCIJE 
13. člen 
(nadzor in sankcije) 
(1) Namensko porabo proračunskih pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska uprava. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
(4) Kolikor posamezni upravičenec ne odda zahtevka v skladu z 11. členom pravilnika, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IV. HRAMBA DOKUMENTACIJE 
14. člen 
(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
V. KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 89/04).
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-1/2017
Prebold, dne 30. novembra 2017
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost