Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3675. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Med vrtovi, stran 11505.

  
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) – Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14, uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Piran sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Med vrtovi 
1. 
Za dobo 34 dni se javno razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Med vrtovi.
2. 
Predlog dokumenta bo javno razgrnjen v avli Občine Piran in na KS Portorož od četrtka 4. januarja 2018 do torka 6. februarja 2018.
3. 
V času javne razgrnitve bo Urad za okolje in prostor Občine Piran organiziral javno obravnavo dokumenta, ki bo v četrtek 1. februarja 2018 ob 17.00 uri, v prostorih Hotela Marko, Obala 28, Portorož.
4. 
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, ali pa jih pisno posredujejo Uradu za okolje in prostor Občine Piran, Tartinijev trg 2 v Piranu. Rok za pripombe poteče zadnji dan javne razgrnitve 6. februarja 2018.
Prav tako lahko vsi zainteresirani svoje pripombe in predloge podajo pisno ali ustno na zapisnik na dan javne obravnave 1. februarja 2018.
5. 
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Piran.
Št. 3505-5/2015
Piran, dne 12. decembra 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l'art. 60 della Legge sulla pianificazione territoriale (ZPNačrt) – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/07, 108/09, 57/12 e 109/12) e l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (ZLS-UPB2, Gazzetta Ufficiale Repubblica di Slovenia, n. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) nonché l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale) il Sindaco del Comune di Pirano adotta la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
sull'esposizione in libera visione del piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) “Med vrtovi” 
1. 
Si espone in libera visione del pubblico per la durata di 34 giorni la bozza integrata del Piano regolatore particolareggiato comunale “Med vrtovi”.
2. 
L'esposizione pubblica della proposta del documento avrà luogo nella sala d’ingresso del Municipio di Pirano e presso la sede della Comunità locale di Portorose da giovedì 4 gennaio 2018 a martedì 6 febbraio 2018.
3. 
Nel corso dell'esposizione pubblica l’Ufficio ambiente e territorio del Comune di Pirano organizzerà il dibattito pubblico che si terrà giovedì 1 febbraio 2018 alle ore 17:00 presso l’Hotel Marko, via Lungomare 28, Portorose.
4. 
Durante il periodo di esposizione i soggetti interessati possono iscrivere le proprie proposte ed osservazioni nell’apposito libro oppure inviarle, per iscritto, all’Ufficio ambiente e territorio del Comune di Pirano, piazza Tartini 2, Pirano. Il termine per presentare le osservazioni scade l’ultimo giorno dell’esposizione, il 6 febbraio 2018.
Tutti gli interessati possono altresì presentare le proprie proposte ed osservazioni, per iscritto o mettendole a verbale, nel giorno del dibattito pubblico il 1 febbraio 2018.
5. 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e si pubblica sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e sul sito internet del Comune di Pirano.
N. 3505-5/2015
Pirano, 12 dicembre 2017
Il Sindaco 
Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.