Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3667. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018, stran 11498.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 24. redni seji dne 19. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/17) se drugi odstavek 2. člena spremeni in dopolni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
8.885.174,56
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.086.400,00
70
DAVČNI PRIHODKI
5.176.965,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
4.162.265,00
703 Davki na premoženje
413.700,00
704 Domači davki na blago in storitve 
601.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
909.435,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
614.175,00
711 Takse in pristojbine 
9.000,00
712 Denarne kazni 
9.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
2.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
275.260,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
1.057.351,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredm. dolgoročnih sredstev 
1.057.351,00
73
PREJETE DONACIJE 
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.716.423,56
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.328.786,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
387.637,56
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
25.000,00
787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij
25.000,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.653.383,56
40
TEKOČI ODHODKI 
2.811.531,55
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
557.304,70
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
75.629,00
402 Izdatki za blago in storitve 
2.097.587,85
403 Plačila domačih obresti 
6.010,00
409 Rezerve 
75.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
2.732.790,00
410 Subvencije 
294.700,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
982.700,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
228.260,00
413 Drugi tekoči domači transferi 
1.227.130,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
3.979.208,01
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
3.979.208,01
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
129.854,00
431 Investicijski transferi prav. in fiz. osebam, ki niso PU
67.710,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
62.144,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–768.209,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Sredstva prejeta s prodajo kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
440 Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
458.209,00
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
458.209,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
80.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
80.000,00
550 Odplačila domačega dolga
80.000,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–390.000,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
378.209,00
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
768.209,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 
390.000,00
S sprejetimi spremembami se uskladi tudi Načrt razvojnih programov občine za leto 2018.«
2. člen 
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00049/2016
Moravske Toplice, dne 20. decembra 2017
 
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti