Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3666. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2017, stran 11497.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 24. redni seji dne 19. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2017 (Uradni list RS, št. 11/17) se drugi odstavek 2. člena spremeni in dopolni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.430.148,64
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.107.319,00
70
DAVČNI PRIHODKI.
4.954.981,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
3.926.831,00
703 Davki na premoženje
446.150,00
704 Domači davki na blago in storitve 
582.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
1.152.338,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
702.175,00
711 Takse in pristojbine 
9.000,00
712 Denarne kazni 
9.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
1.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
431.163,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
533.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
226.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredm. dolgoročnih sredstev 
307.000,00
73
PREJETE DONACIJE 
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
789.829,64
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
701.876,64
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
87.953,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.402.372,77
40
TEKOČI ODHODKI 
2.613.325,04
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
440.590,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
69.022,00
402 Izdatki za blago in storitve 
2.046.488,04
403 Plačila domačih obresti 
1.225,00
409 Rezerve 
56.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
2.747.560,66
410 Subvencije 
235.100,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
936.570,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
225.936,65
413 Drugi tekoči domači transferi 
1.349.954,01
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.872.202,12
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
2.872.202,12
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
169.284,95
431 Investicijski transferi prav. 
in fiz. osebam, ki niso PU
103.258,46
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
66.026,49
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–972.224,13
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Sredstva prejeta s prodajo kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
440 Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
233.970,89
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
233.970,89
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
50.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
50.000,00
550 Odplačila domačega dolga
50.000,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–788.253,24
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
183.970,89
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
972.224,13
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 
1.174.432,45
S sprejetimi spremembami se uskladi tudi Načrt razvojnih programov občine za leto 2017.«
2. člen 
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00049/2016
Moravske Toplice, dne 20. decembra 2017
 
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.