Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3665. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog - Trebelno, stran 11479.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), določil Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14)in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 17. redni seji dne 13. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog - Trebelno
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Predmet pravilnika je določitev pogojev, postopkov, meril in kriterijev za izvajanje, vrednotenje in razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Mokronog - Trebelno (v nadaljevanju: občina), ki jih za ta namen določa letni program športa in zagotavlja proračun Občine Mokronog - Trebelno (v nadaljevanju: LPŠ).
2. člen 
(opredelitev javnega interesa) 
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v nacionalnem programu športa (v nadaljevanju: NPŠ) in izvedbenem načrtu nacionalnega programa športa ter se uresničujejo tako, da se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine, in sicer programov, ki so v javnem interesu občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj javnih športnih dejavnosti,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte in javne površine za šport v naravi.
3. člen 
(izvajalci) 
Izvajalci LPŠ po tem pravilniku so:
– športna društva in klubi, ki so registrirana in delujejo v občini in izvajajo javne športne programe,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu s sedežem v občini,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe s sedežem v občini,
– lokalna skupnost,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa s sedežem v občini,
– samostojni podjetniki, posamezniki, zasebni športni delavci, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu s sedežem v občini.
4. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Nosilci in izvajalci športne dejavnosti, navedeni v prejšnjem členu, imajo pravico do sofinanciranja programov športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini in delujejo na območju občine za občane občine, razen invalidskih društev oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (upošteva se število članov iz občine oziroma maksimalna višina sofinanciranja opredeljena v letnem programu),
– da imajo zagotovljene materialne (športna oprema in rekviziti), prostorske (sklenjene najemne pogodbe), ustrezno usposobljene strokovne delavce in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo, sredstva fundacije za financiranje športnih organizacij, zavoda za šport …),
– da imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma evidenco o udeležencih programa,
– da v programe vključujejo pretežno občane Občine Mokronog - Trebelno,
– da prijavljene programe izvajajo na območju Občine Mokronog - Trebelno (izjema so le programi, ki se zaradi neustreznega objekta ne morejo izvajati na območju občine),
– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto, oziroma v kolikor ne delujejo najmanj eno leto, o sofinanciranju programov odloča za to pristojna komisija,
– da imajo vsaj enkrat letno redni letni zbor društva,
– da brezplačno sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira Občina Mokronog - Trebelno,
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega programa ali projekta športa, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Mokronog - Trebelno.
(2) V primeru, da se posamezni program izvaja v Občini Mokronog - Trebelno in je namenjen občanom Občine Mokronog - Trebelno, na razpis pa se z enakim programom ne prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Mokronog - Trebelno, je za izvajalca tega programa lahko izbran tudi subjekt, ki nima sedeža v Občini Mokronog - Trebelno, izpolnjuje pa ostale pogoje.
(3) Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
(4) Glede na vsebino razpisanih sredstev se pogoji za sofinanciranje športnih programov in projektov natančneje določijo v razpisni dokumentaciji.
5. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
a) Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
b) Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
c) Prostočasna športna vzgoja mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.4. Kakovostni šport
1.5. Vrhunski šport
1.6. Šport invalidov
1.7. Športna rekreacija
1.8. Šport starejših
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
2.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
2.2. Založništvo v športu
2.3. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
3.1. Delovanje športnih društev in zvez
4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
4.1. Športne prireditve
4.2. Javno obveščanje o športu
5. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
5.1. Uporaba športnih objektov
5.2. Investicije v javne športne objekte.
(2) Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je podana v prilogi »Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje in izbor programov in projektov športa v Občini Mokronog - Trebelno«.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA 
6. člen 
(letni program športa) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki so v danem koledarskem letu opredeljena kot javni interes občine. Za koledarsko leto ga sprejme občinski svet, praviloma po sprejemu občinskega proračuna.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu, se v LPŠ določi:
– področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, pomembna za lokalno skupnost in upoštevajo tradicijo ter posebnosti športa v lokalni skupnosti in se sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– obseg in vrsto dejavnosti,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij športa,
– morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ.
(3) V kolikor pride pred objavo javnega razpisa do spremembe višine sredstev v proračunu, se sredstva opredeljena v letnem programu športa sorazmerno spremenijo.
7. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Za postopek dodelitve sredstev izvajalcem javnih športnih programov in projektov, ter za izvajanje morebitnih drugih nalog s področja športa, župan imenuje strokovno komisijo na za obdobje mandata župana.
(2) Strokovna komisija je sestavljena iz treh članov v sestavi:
– en predstavnik občinskega sveta občine,
– dva predstavnika dejavnosti športa v občini.
(3) Seje strokovne komisije so redne ali izredne, lahko so tudi dopisne. Za sklepčnost in odločanje komisije je potrebna večina članov oziroma glasov.
(4) Člani strokovne komisije izmed sebe določijo predsednika strokovne komisije.
(5) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
(6) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.
(7) Če je predsednik ali člana komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan, se izloči iz komisije oziroma odločanja in se to evidentira v zapisniku.
(8) Naloge strokovne komisije:
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev, navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku,
– priprava predloga za dodelitev sredstev po posameznih izvajalcih in področjih športa,
– vodenje zapisnika o svojem delu,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev pravilnika.
(9) Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja pristojen uslužbenec občinske uprave.
III. JAVNI RAZPIS 
8. člen 
(objava razpisa) 
(1) Občina Mokronog - Trebelno vsako leto po sprejemu proračuna in letnega programa športa objavi javni razpis ali javni poziv za zbiranje prijav za sofinanciranje športnih programov in projektov, ki se financirajo iz občinskega proračuna.
(2) Razpis se objavi v uradnem glasilu lokalne skupnosti ter na spletni strani občine, oziroma na drug krajevno običajen način.
(3) Postopek razpisa vodi strokovna služba.
9. člen 
(vsebina razpisa) 
(1) Javni razpis oziroma javni poziv vsebuje elemente, ki jih določa zakon, med njimi pa mora zlasti vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca razpisa,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril,
– predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.
(2) V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavijo tudi drugi podatki, če je to potrebno glede na predmet javnega razpisa.
10. člen 
(razpisna dokumentacija) 
(1) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge za dodelitev sredstev.
(2) Izvajalec razpisa objavi razpisno dokumentacijo na svojih spletnih straneh oziroma mora zainteresiranim omogočiti vpogled v razpisno dokumentacijo in jim jo na zahtevo predati.
11. člen 
(razpisni rok) 
Rok za prijavo na razpis se določi z javnim razpisom in mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, ne sme pa biti krajši kot 14 dni od objave javnega razpisa v uradnem glasilu lokalne skupnosti oziroma na krajevno običajen način lokalne skupnosti.
12. člen 
(vloge) 
(1) Vloge na javni razpis se obravnavajo posamično.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z »Ne odpiraj – vloga, prijava na javni razpis šport«. Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen javni razpis.
(3) Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.
(4) Če isti prijavitelj prijavlja več programov oziroma projektov, mora:
– vsak program oziroma projekt prijaviti na ločenem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu (na enem obrazcu).
(5) Vloga na javni razpis je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v javnem razpisu. Način elektronske predložitve vloge mora biti določen v razpisni dokumentaciji.
(6) Vloga mora biti izvajalcu razpisa dostavljena do roka, ki je določen v javnem razpisu, ne glede na način oddaje.
13. člen 
(odpiranje vlog) 
(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija za odpiranje, ki jo imenuje župan in je sestavljena iz treh strokovnih delavcev izvajalca. Izvede se v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje najmanj:
– datum dospelih vlog,
– predmet razpisa oziroma poziva,
– imena in nazivi vlagateljev, navedenih po vrstnem redu prispelosti,
– ugotovitve o popolnosti vloge z navedbo tistih prijaviteljev, ki niso dostavili popolne prijave.
(5) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
14. člen 
(poziv k dopolnitvi vloge) 
(1) Izvajalec razpisa v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh, z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od osem dni in ne daljši od petnajst dni oziroma se lahko spremeni, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
(2) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
15. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Strokovna komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa in o tem vodi zapisnik.
(2) Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.
(3) Izvajalcem športnih programov, ki so izbrani na javnem razpisu, se za izvedbo programov omogoči uporaba športnih objektov, ki so v lasti ali upravljanju občine. Obseg koriščenja je odvisen od obsega izvajanja programa.
(4) Upravljavci objektov, ki so v lasti občine, morajo pri oddajanju športnih objektov v najem dati prednost izbranim izvajalcem športnih programov pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki.
(5) Predlog izvajalcev do finančnih sredstev se predloži direktorju občinske uprave.
(6) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
16. člen 
(odločba) 
(1) Na podlagi predloga strokovne komisije izvajalec razpisa izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja.
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
17. člen 
(ugovor) 
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe vloži ugovor pri izvajalcu razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(2) Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.
(3) Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
IV. SKLEPANJE POGODB Z IZBRANIMI IZVAJALCI ZA IZVEDBO JAVNIH ŠPORTNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
18. člen 
(pogodba) 
(1) Po izdani odločbi župan sklene pogodbo o sofinanciranju z izbranimi izvajalci za izvedbo javnih športnih programov in projektov, ki vsebuje:
– naziv in naslov občine in prejemnika sredstev,
– namen, za katerega se sredstva dodelijo,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe in način izplačila sredstev,
– poročilo o izvedbi in spisek dokazil, ki jih mora prejemnik predložiti občini za nakazilo sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– dolžnost občine za preverjanje realizacije dodeljenih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Izvajalcu, ki so mu bila odobrena sredstva, se pošlje pogodbo v podpis ter se mu določi rok, v katerem je dolžan vrniti podpisano pogodbo.
(3) V primeru, da upravičenec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe ali ne zaprosi za podaljšanje roka iz objektivnih razlogov, ki jih mora na zahtevo organa izkazati, se šteje, da je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev. Le-ta ostanejo nerazdeljena v proračunu občine, upravičenec pa ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
V. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
19. člen 
(nadzor nad porabo sredstev) 
(1) Izvajalci športne dejavnosti so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili tega pravilnika in so dolžni podati poročila o realizaciji odobrenih programov, vključno z dokazili, do datuma opredeljenega v pogodbi.
(2) Nadzor nad izvajanjem letnih pogodb z izvajalci in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava, nadzorni organ občine ali druga oseba, ki jo za to pooblasti župan.
(3) V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov v skladu z določili tega pravilnika in pogodbo, se sofinanciranje takoj ukine, izvajalci pa so dolžni povrniti prejeta sredstva. O nepravilnostih se obvesti komisijo.
(4) Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
VI. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE 
20. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Merila in kriteriji za vrednotenje in izbor športnih programov in projektov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika.
(2) Višina sofinanciranja športnih programov in projektov je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev za področje športa. Izračun višine sofinanciranja posameznega športnega programa oziroma projekta se izvede na osnovi Meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje in izbor programov in projektov športa v Občini Mokronog - Trebelno.
(3) V merilih se posamezni programi in projekti vrednotijo v točkah. Določitev višine sofinanciranja je odvisna od skupnega števila točk vseh prijavljenih programov oziroma projektov, višine sredstev, določene v proračunu ter na podlagi določene vrednosti točke in števila zbranih točk posameznega upravičenca.
VII. KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 104/09).
(2) Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
22. člen 
(veljavnost) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2017
Mokronog, dne 14. decembra 2017
 
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti