Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3660. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2018, stran 11447.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 32. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2018
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 14/17) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.849.800
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.232.281
70
DAVČNI PRIHODKI
3.238.351
700 Davki na dohodek in dobiček
2.773.457
703 Davki na premoženje
353.792
704 Domači davki na blago in storitve
111.002
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
993.930
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
566.557
711 Takse in pristojbine
4.000
712 Globe in druge denarne kazni
5.000
714 Drugi nedavčni prihodki
418.373
72
KAPITALSKI PRIHODKI
708.660
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
146.600
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 
562.060
73
PREJETE DONACIJE
45.300
730 Prejete donacije iz domačih virov
45.300
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.754.419
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
657.796
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU
1.096.623
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
109.140
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
109.140
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.625.972
40
TEKOČI ODHODKI
1.413.201
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
447.600
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
68.758
402 Izdatki za blago in storitve
866.843
403 Plačila domačih obresti
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.855.197
410 Subvencije
152.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.033.500
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
167.745
413 Drugi tekoči domači transferi
501.952
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.325.574
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.325.574
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
32.000
431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, 
ki niso pror. upor. 
29.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
3.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–1.776.172
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
20.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
20.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti
20.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–20.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.578.654
50
ZADOLŽEVANJE
1.578.654
500 Domače zadolževanje
1.578.654
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
182.482
55
ODPLAČILA DOLGA
182.482
550 Odplačila domačega dolga
182.482
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.396.172
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.776.172
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta
400.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«
2. člen 
V 5. členu se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– Prihodki iz naslova komunalnega prispevka.«
3. člen 
V 5. členu se enajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Prihodki Krajevne skupnosti Temnica (prihodki od najemnin in grobarin).«
4. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.
Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 1.578.654,00 €, in sicer:
– na podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 59/17) za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov za sofinanciranje projekta OB075-07-0010 – Obnova osnovne šola s telovadnico v Mirnu v višini 78.654,00 € (proračunska postavka 19002070)
– najeti krediti pri poslovnih bankah – domače zadolževanje v višini do 1.500.000,00 € za sofinanciranje projekta OB075-07-0010 – Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu (proračunska postavka 19002070).
Občina Miren - Kostanjevica za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2018 ne bo izdajala poroštev.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-24/2017-1
Miren, dne 14. decembra 2017
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.