Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3659. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017, stran 11446.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 32. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 14/17) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.110.229
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.505.154
70
DAVČNI PRIHODKI
3.455.426
700 Davki na dohodek in dobiček
2.653.647
703 Davki na premoženje
371.792
704 Domači davki na blago in storitve
429.887
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.049.728
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
627.988
711 Takse in pristojbine
4.000
712 Globe in druge denarne kazni
5.000
714 Drugi nedavčni prihodki
412.740
72
KAPITALSKI PRIHODKI
255.003
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
176.930
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
78.073
73
PREJETE DONACIJE
39.931
730 Prejete donacije iz domačih virov
39.931
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
216.096
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
211.096
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
5.000
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
94.045
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
94.045
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.965.580
40
TEKOČI ODHODKI
1.652.956
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
448.322
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
68.758
402 Izdatki za blago in storitve
1.110.876
403 Plačila domačih obresti
25.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.982.343
410 Subvencije
282.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.102.164
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
165.407
413 Drugi tekoči domači transferi
432.772
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.260.181
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.260.181
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
70.100
431 Inv.transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor. 
61.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
9.100
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
144.649
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
20.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
20.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
20.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–20.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
169.533
55
ODPLAČILA DOLGA
169.533
550 Odplačila domačega dolga
169.533
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–44.884
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–169.533
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–144.650
Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta
44.884
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«
2. člen 
V 5. členu se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– Prihodki iz naslova komunalnega prispevka.«
3. člen 
V 5. členu se enajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Prihodki Krajevne skupnosti Temnica (prihodki od najemnin in grobarin).«
4. člen 
Drugi odstavek 11. člena se črta.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-23/2017-1
Miren, dne 14. decembra 2017
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.