Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3653. Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana, stran 11428.

  
Na podlagi 16. člena Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 30. seji 18. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana 
I. SPLOŠNA DOLOČILA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se podrobneje določajo izvajalci posameznih programov in področij letnega programa športa, podrobnejši pogoji in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL), način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, način sklepanja in vsebina pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen 
(pomen uporabljenih izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– letni program športa v MOL (v nadaljnjem besedilu: LPŠ) je program, s katerim se določi izvajanje nacionalnega programa športa v MOL za posamezno koledarsko leto skladno z Zakonom o športu (v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1), ki ga sprejme Mestni svet MOL;
– javni razpis MOL za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ (v nadaljnjem besedilu: razpis) je razpis, ki se pripravi in izvede na podlagi sklepa o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka razpisa), s katerim se določi predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z razpisom, in besedilo razpisa;
– izvajalec letnega programa športa v MOL (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je vsakdo, čigar dejavnost je na podlagi tega odloka izbrana na razpisu in mu MOL dodeli denarna sredstva oziroma dodeli uporabo prostora v javnih športnih objektih;
– športna panoga je panoga, ki je opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom, v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez;
– področja LPŠ so:
a) športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– obštudijska športna dejavnost;
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
– športna rekreacija;
– šport starejših;
b) športni objekti in površine za šport v naravi;
c) razvojna dejavnost v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu;
– statusne pravice športnikov;
– založništvo;
– znanstvenoraziskovalne dejavnosti;
– informacijsko-komunikacijske tehnologije;
d) organiziranost v športu:
– mednarodna dejavnost v športu;
– delovanje športnih organizacij;
e) športne prireditve in promocija športa:
– športne prireditve;
– javno obveščanje;
– športna dediščina;
f) družbena in okoljska odgovornost v športu;
– dejavnost je enota za sofinanciranje, ki obsega eno vadbeno skupino, prireditev oziroma drugo osnovno enoto sofinanciranja programov, ki se podrobneje opredeli v razpisni dokumentaciji;
– uporaba prostora obsega uporabo prostora v javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi ter se podrobneje opredeli z LPŠ;
– športnik je posameznik, ki se za matični klub s sedežem v MOL registrira kot športnik skladno z 32. členom ZŠpo-1;
– strategija razvoja panoge je program medsebojnega sodelovanja pravnih subjektov na področju športne panoge, ki je sprejet in potrjen s strani MOL;
– mestna panožna športna šola je dejavnost, ki se v okviru športnega programa športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, izvaja v športnih društvih na ravni MOL v skladu z načeli trajnostnega razvoja do ljudi in narave. Opredeljena je:
a) s strokovnim kadrom skladno z ZŠpo-1 (strokovno izobražen delavec, izvajalec dopolnilnega strokovnega dela, ki sodeluje v procesu športne vadbe);
b) z ustreznim programom in materialnimi možnostmi za izpeljavo tega programa;
c) z organiziranim sodelovanjem s šolskim sistemom.
3. člen 
(splošni pogoji za status izvajalca) 
(1) Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve sredstev in uporabe prostora v javnih športnih objektih imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu;
– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOL in delujejo za območje MOL najmanj dve leti ter izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce MOL;
– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi kadri;
– ima športno društvo urejeno zbirko članstva in udeležencev programov, druge statusnopravne oblike pa zbirko udeležencev programov;
– kolikor je izvajalec športno društvo, mora na zadnjem zboru članov sodelovati vsaj 30 % članov;
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do MOL in njenih povezanih oseb;
– zagotavljajo izvedbo programov športa v skladu z načeli trajnostnega razvoja do ljudi in narave;
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, LPŠ in razpisno dokumentacijo.
(2) Konzorcij lahko pridobi status izvajalca le na podlagi strategije razvoja panoge ali pojavne oblike športa, ki je predhodno potrjena s strani MOL.
4. člen 
(izvajalci po posameznih programih in področjih LPŠ) 
(1) Izvajalci za programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijske športne dejavnosti, športne rekreacije in športa starejših, so lahko pravni subjekti, kot jih določa ZŠpo-1.
(2) Izvajalci za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport in šport invalidov, so lahko pravni subjekti, kot jih določa ZŠpo-1 in ki sodelujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez.
(3) Izvajalci za področja športni objekti in površine za šport v naravi, razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu ter športne prireditve in promocija športa družbene in okoljske odgovornosti v športu so lahko pravni subjekti, kot jih določa ZŠpo-1.
(4) Nacionalne panožne športne zveze, druge nacionalne športne zveze ter medobčinske športne in regijske športne zveze so lahko le izvajalci velikih in drugih mednarodnih tekmovanj in prireditev, opredeljenih v LPŠ.
5. člen 
(prednost po ZŠpo-1) 
Pri ocenjevanju in vrednotenju vlog se upošteva določbe ZŠpo-1 o prednosti pri izvajanju programov in področij LPŠ.
Pri dodeljevanju uporabe prostora se upošteva določbe ZŠpo-1 o prednosti pri uporabi prostora.
II. PODROBNEJŠI POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO IZVAJALCEV 
6. člen 
(merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja dejavnosti v športnih programih) 
(1) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v športnih programih:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– obštudijska športna dejavnost;
– športna rekreacija;
– šport starejših;
se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) cena športnega programa
0–40
b) kompetentnost strokovnih delavcev
0–30
c) število vadečih
0–30
(2) Za programe, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga izvajalca, ki doseže najvišje število točk. Izbere se vloga izvajalca, ki doseže vsaj 70 točk. Izbranemu izvajalcu se program sofinancira v višini kot je določeno v razpisu.
(3) Za programe, kjer je v opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se izberejo vloge izvajalcev, ki dosežejo 60 točk in več:
– kolikor je v razpisu opredeljena višina sofinanciranja za posamezno vadbeno skupino, se izberejo vloge izvajalcev, ki so pri vrednotenju dosegle višje število točk oziroma so na podlagi doseženih točk višje na prednostni lestvici;
– kolikor je v razpisu opredeljena višina sofinanciranja glede na višino prejetih točk, se vrednost točke na skupino izračuna tako, da se sredstva s področja programov oziroma podprogramov deli z vsoto točk, ki so jih prejele vse izbrane skupine. Sredstva se izbrani vadbeni skupini dodeli tako, da se vrednost točke pomnoži s številom točk, ki jih je vadbena skupina dosegla z vrednotenjem po merilih tega področja.
7. člen 
(pogoj in merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja dejavnosti v športnih programih) 
(1) Pogoj za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v športnih programih:
– športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
je ustrezna izobrazba ali usposobljenost strokovnega kadra, skladna z določili ZŠpo-1 in NPŠZ za sodelovanje v uradnem tekmovalnem sistemu v predmetni športni panogi in starostni kategoriji.
(2) Vrednotenje športnih panog se opravi na podlagi naslednjih meril:
Merila za vrednotenje športnih panog
Število točk
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Kakovostni šport
Vrhunski šport
a) konkurenčnost športne panoge 
– mednarodna razširjenost 
– strategija razvoja panoge
0–50
0–50
0–50
b) lokalni pomen športne panoge 
– faktor športnih panog 1. skupine 
– faktor športnih panog 2. skupine 
– faktor športnih panog 3. skupine
0,3 
0,1
0,3 
0,1
0,3 
0,1
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge 
– absolutno število športnikov v programu
en športnik = 1 točka
en športnik = 1 točka
en športnik = 1 točka
d) uspešnost športne panoge
0
kategoriziran športnik = 3 točke
kategoriziran športnik: 
mednarodni razred = 3 točke 
svetovni razred = 5 točk 
olimpijski razred = 10 točk
(3) Vrednotenje športnih panog se opravi tako, da se najprej seštejejo vrednosti meril a) konkurenčnost športne panoge, c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge in d) uspešnost športne panoge. Nato se vsota teh vrednosti pomnoži s faktorjem športnih panog iz merila b).
(4) Faktorji športnih panog merila b) iz preglednice iz drugega odstavka tega člena so določeni glede na razvrščenost športnih panog v tri skupine:
Športna panoga
1. skupina: alpsko smučanje, atletika – stadionska, badminton, futsal, golf, hokej na ledu, jadranje, judo, kajak kanu, kolesarstvo – cestno, kolesarstvo – gorsko in bmx, košarka, košarka 3na3, namizni tenis, nogomet, odbojka, odbojka na mivki, planinstvo – športno plezanje, plavanje, ritmična gimnastika, rokomet, smučanje – biatlon, smučarski skoki, smučarski teki, strelstvo, tenis, športna gimnastika, triatlon, vaterpolo, veslanje
2. skupina: alpsko smučanje – ŠI, atletika – ŠI, atletika – gorski tek, balinanje, curling, curling – ŠI, drsanje – umetnostno, deskanje na snegu, golbal – ŠI, karate, kegljanje, kickboks – wako, kolesarstvo – ŠI, konjeništvo – dresura, konjeništvo – preskakovanje ovir, košarka na vozičkih – ŠI, lokostrelstvo – poljsko in tarčno, motociklizem – motokros, namizni tenis – ŠI, odbojka sede – ŠI, planinstvo – alpinizem, plavanje – ŠI, ples – st in la, smučanje – nordijska kombinacija, smučanje – deskanje na snegu, smučanje – prosti slog, strelstvo – ŠI, šah, taekwondo – wtf, taekwondo – itf
3. skupina: akvatlon, ameriški nogomet, atletika – cestni tek, atletika – kros, avtomobilizem – karting, baseball in softball, biljard – pool, bob, boks, drsanje – kratke proge, duatlon, dviganje uteži, gimnastika – aerobika, floorball, gimnastika – velika prožna ponjava, hokej in line, hokej na travi, ju – jitsu, kegljanje na ledu, kotalkanje – hitrostno rolanje, kotalkanje – umetnostno, kolesarstvo – steza, letalstvo – akrobatsko letenje, letalstvo – balonarstvo, letalstvo – jadralno letenje, letalstvo – jadralno padalstvo in zmajarstvo, letalstvo – padalstvo, letalstvo – motorni zmaji, letalstvo – motorno letenje, letalstvo – padalstvo skupinski likovni skoki, letalstvo – para ski, letalstvo – ultra lahka letala, lokostrelstvo – 3D, motociklizem – cestno, enduro in speedway, orientacija – gorsko kolesarstvo, orientacija – tek, planinstvo – tekmovalno ledno plezanje, planinstvo – tekmovalno turno smučanje, ples – akrobatski r&r, ples – moderni tekmovalni plesi, potapljanje – hitrostno, potapljanje – plavanje s plavutmi, potapljanje – podvodna orientacija, potapljanje – podvodni hokej, potapljanje – podvodni lov, ribištvo – kasting, ribištvo – sladkovodni športni ribolov, rokoborba – grško rimski slog, rokoborba – prosti slog, rugby, sabljanje, sambo, samostrel, sankanje – naravne proge, sankanje – umetne proge, savate, skeleton, smučanje – telemark, squash, tajski boks
Opomba: ŠI – šport invalidov
(5) V primeru, da se s strani organa, pristojnega po ZŠpo-1, v uradni tekmovalni sistem vključi novo športno panogo, ki ni vključena v preglednici športnih panog iz prejšnjega odstavka, se nova panoga obravnava kot panoga 3. skupine.
(6) Izbira in sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov znotraj posamezne športne panoge se opravi na podlagi spodnjih meril:
Merila za izbiro in sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov znotraj posamezne športne panoge
Število točk
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Kakovostni šport
Vrhunski šport
a) kompetentnost strokovnih delavcev
0–40
0–30
0–10
b) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge – absolutno število športnikov v programu
en športnik = 1 točka
en športnik = 1 točka
en športnik = 1 točka
c) uspešnost vlagatelja znotraj posamezne športne panoge
0
kategoriziran športnik = 3 točke
kategoriziran športnik: 
mednarodni razred = 3 točke 
svetovni razred = 5 točk 
olimpijski razred = 10 točk
(7) Izberejo se dejavnosti izvajalcev, ki pri vrednotenju po merilih iz preglednice iz prejšnjega odstavka dosežejo več kot 0 točk.
(8) Višina sofinanciranja izbranih dejavnosti izvajalcev se določi po naslednjem postopku:
1. razdelitev sredstev po posameznih športnih panogah:
a) po merilih za vrednotenje športnih panog iz drugega odstavka tega člena, ločeno za individualne in kolektivne športne panoge, se najprej določi vsota točk posameznim športnim panogam;
b) vrednosti točke v EUR se določi, ločeno za individualne in kolektivne športne panoge, tako, da se skupni obseg razpisanih sredstev, ločeno za individualne in kolektivne športne panoge deli z vsoto vseh točk individualnih oziroma kolektivnih športnih panog;
c) višina sofinanciranja se posamezni športni panogi izračuna tako, da se točke posamezne športne panoge pomnožijo z vrednostjo točke individualnih oziroma kolektivnih športnih panog;
2. razdelitev sredstev vlagateljem znotraj posamezne športne panoge:
a) po merilih za izbiro in sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov znotraj posamezne športne panoge se najprej določi vsote točk vlagateljem znotraj posamezne športne panoge;
b) vrednost točke v EUR znotraj posamezne športne panoge se izračuna tako, da se sredstva, ki jih je posamezna športna panoga prejela deli z vsoto vseh točk vlagateljev znotraj posamezne športne panoge;
c) višine sofinanciranja posameznega vlagatelja znotraj športne panoge se izračuna tako, da se število doseženih točk posameznega vlagatelja znotraj športne panoge pomnoži z vrednostjo točke posamezne športne panoge;
3. razdelitev sredstev po posameznih izbranih dejavnostih (vadbenih skupin) vlagatelja:
a) glede na obseg izbrane dejavnosti vlagatelja oziroma vadbe posameznih starostnih kategorij (obseg v enotah vadbe) se določi vsota točk dejavnosti vlagatelja;
b) vrednost točke se izračuna tako, da se sredstva, ki jih je posamezni vlagatelj prejel deli z vsoto točk vseh izbranih dejavnosti;
c) višina sofinanciranja se izračuna tako, da se število točk posamezne dejavnosti pomnoži z vrednostjo točke izbranih dejavnosti vlagatelja na programu.
(9) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v podprogramu mestnih panožnih športnih šol se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merila za izbiro in sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v podprogramu mestnih panožnih športnih šol znotraj posamezne športne panoge
Število točk
a) kompetentnost strokovnih delavcev 
– individualni načrt strokovnega delavca 
– število let delovanja na programu pri vlagatelju 
– ustrezna usposobljenost 
– strokovno izpopolnjevanje oziroma usposabljanje 
– status kategorizacije strokovnega delavca v preteklosti
0–50
b) število športnikov v mladinski starostni kategoriji
0–30
c) uspešnost vlagatelja znotraj posamezne športne panoge 
– število prehodov iz mladinskih starostnih kategorij v kategorije mlajših članov oziroma članov
0–20
(10) Razdelitev sredstev za strokovne delavce v programu mestnih panožnih športnih šol se izvede po merilih iz preglednice iz prejšnjega odstavka. Izbor strokovnih delavcev se izvede za vsako športno panogo posebej. Obseg strokovnih delavcev po posameznih športnih panogah olimpijskih športov iz 1. skupine se opredeli v sklepu o začetku postopka razpisa.
(11) Če je na posamezni športni panogi do sofinanciranja upravičenih več vlagateljev, se prednostno izbere vlagatelje, ki imajo več točk na podlagi vrednotenja po merilih za izbiro in sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v podprogramu mestnih panožnih športnih šol znotraj posamezne športne panoge iz devetega odstavka tega člena.
(12) V primeru, da dosežeta pri vrednotenju podprogramov mestnih panožnih športnih šol vlogi dveh ali več vlagateljev enako število točk, se prednostno obravnava vloga vlagatelja, ki je dosegla pri vrednotenju merila a) kompetentnost strokovnih delavcev več točk.
(13) Obseg sofinanciranja stroškov dela strokovnih delavcev za koledarsko leto se določi v LPŠ. Višina sofinanciranja stroška dela strokovnih delavcev se opredeli v LPŠ in v razpisu največ do 100 % vrednosti povprečne bruto plače v Sloveniji v prvem polletju koledarskega leta, v katerem se sprejema LPŠ, oziroma prvem polletju preteklega koledarskega leta, če se LPŠ sprejema tekom prvega polletja tekočega koledarskega leta.
8. člen 
(merila za izbiro za sofinanciranje dejavnosti področja razvojne dejavnosti v športu) 
(1) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu se dodeli na podlagi naslednjega merila:
Merilo
Število točk
a) deficitarnost
0–100
(2) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov statusnih pravic športnikov se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge
0–20
b) naziv športnika oziroma športna uspešnost
0–30
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge
0–30
d) uspešnost in konkurenčnost športne panoge
0–20
(3) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov založništva se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) deficitarnost
0–50
b) reference
0–50
(4) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov znanstvenoraziskovalne dejavnosti se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) izvedljivost in gospodarnost projekta
0–20
b) razvojna kakovost
0–30
c) relevantnost in potencialni vpliv projekta
0–30
d) reference
0–20
(5) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov informacijsko-komunikacijskih tehnologij se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) deficitarnost
0–40
b) dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike
0–30
c) uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije
0–30
9. člen 
(način izbire in določitve višine sofinanciranja dejavnosti področja razvojne dejavnosti v športu) 
(1) Za programe, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga izvajalca, ki doseže najvišje število točk. Izbere se vloga izvajalca, ki doseže vsaj 70 točk. Izbranemu izvajalcu se program sofinancira v višini, kot je določeno v razpisu.
(2) Za programe, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se izberejo vloge izvajalcev, ki dosežejo 60 točk in več:
– kolikor je v razpisu opredeljena višina sofinanciranja za posamezen program, se izberejo vloge izvajalcev, ki so pri vrednotenju dosegle višje število točk oziroma so na podlagi doseženih točk višje na prednostni lestvici;
– kolikor je v razpisu opredeljena višina sofinanciranja glede na višino prejetih točk, se vrednost točke na skupino izračuna tako, da se sredstva s področja programov deli z vsoto točk, ki so jih prejeli vsi izbrani programi. Sredstva se izbrani vadbeni skupini dodeli tako, da se vrednost točke pomnoži s številom točk, ki jih je vadbena skupina dosegla z vrednotenjem po merilih tega področja.
10. člen 
(merila za izbiro za sofinanciranje dejavnosti področja organiziranost v športu) 
(1) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov mednarodne dejavnosti v športu se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) konkurenčnost športne panoge
0–20
b) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge
0–30
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge
0–30
d) uspešnost športne panoge
0–20
(2) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov delovanja športnih organizacij se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) delovanje na lokalni ravni
0–40
b) organiziranost na lokalni ravni
0–30
c) število članov
0–30
(3) Za programe, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga izvajalca, ki doseže najvišje število točk. Izbere se vloga izvajalca, ki doseže vsaj 70 točk. Izbranemu izvajalcu se program sofinancira v višini, kot je določeno v razpisu.
(4) Za programe, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se izberejo vloge izvajalcev, ki dosežejo 60 točk in več:
– kolikor je v razpisu opredeljena višina sofinanciranja za posamezen program, se izberejo vloge izvajalcev, ki so pri vrednotenju dosegle višje število točk oziroma so na podlagi doseženih točk višje na prednostni lestvici;
– kolikor je v razpisu opredeljena višina sofinanciranja glede na višino prejetih točk, se vrednost točke na skupino izračuna tako, da se sredstva s področja programov deli z vsoto točk, ki so jih prejeli vsi izbrani programi. Sredstva se izbrani vadbeni skupini dodeli tako, da se vrednost točke pomnoži s številom točk, ki jih je vadbena skupina dosegla z vrednotenjem po merilih tega področja.
11. člen 
(merila za izbiro za sofinanciranje dejavnosti področja športne prireditve in promocija športa) 
(1) Športne prireditve se delijo na:
– velike športno rekreativne prireditve, opredeljene v LPŠ;
– druge športno rekreativne prireditve;
– velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve, opredeljene v LPŠ;
– druga mednarodna tekmovanja in prireditve in
– nastope v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih oziroma drugih velikih ligaških tekmovanjih oziroma v svetovnih pokalih oziroma drugih velikih mednarodnih tekmovanjih.
(2) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov športnih prireditev se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) mednarodna oziroma lokalna odmevnost
0–20
b) množičnost 
0–20
c) raven prireditve 
0–20
d) ustreznost vsebine (pretežno športna)
0–40
(3) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev dejavnosti javnega obveščanja se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) nacionalni oziroma lokalni doseg medija
0–40
b) pogostost pojavljanja
0–30
c) vsebina
0–30
(4) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov športne dediščine se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) izvedljivost projekta
0–50
b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta
0–50
(5) Za programe, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga izvajalca, ki doseže najvišje število točk. Izbere se vloga izvajalca, ki doseže vsaj 70 točk. Izbranemu izvajalcu se program sofinancira v višini, kot je določeno v razpisu.
(6) Za programe, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se izberejo vloge izvajalcev, ki dosežejo 60 točk in več:
– kolikor je v razpisu opredeljena višina sofinanciranja za posamezno vadbeno skupino, se izberejo vloge izvajalcev, ki so pri vrednotenju dosegle višje število točk oziroma so na podlagi doseženih točk višje na prednostni lestvici;
– kolikor je v razpisu opredeljena višina sofinanciranja glede na višino prejetih točk, se vrednost točke na skupino izračuna tako, da se sredstva s področja programov deli z vsoto točk, ki so jih prejele vse izbrane skupine. Sredstva se izbrani vadbeni skupini dodeli tako, da se vrednost točke pomnoži s številom točk, ki jih je vadbena skupina dosegla z vrednotenjem po merilih tega področja.
12. člen 
(merila za izbiro za sofinanciranje dejavnosti področja družbene in okoljske odgovornosti v športu) 
(1) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov družbene in okoljske odgovornosti v športu se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) izvedljivost projekta
0–40
b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta
0–30
c) odličnost projekta
0–30
(2) Za programe, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga izvajalca, ki doseže najvišje število točk. Izbere se vloga izvajalca, ki doseže vsaj 70 točk. Izbranemu izvajalcu se program sofinancira v višini, kot je določeno v razpisu.
(3) Za programe, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se izberejo vloge izvajalcev, ki dosežejo 60 točk in več:
– kolikor je v razpisu opredeljena višina sofinanciranja za posamezno vadbeno skupino, se izberejo vloge izvajalcev, ki so pri vrednotenju dosegle višje število točk oziroma so na podlagi doseženih točk višje na prednostni lestvici;
– kolikor je v razpisu opredeljena višina sofinanciranja glede na višino prejetih točk, se vrednost točke na skupino izračuna tako, da se sredstva s področja programov deli z vsoto točk, ki so jih prejele vse izbrane skupine. Sredstva se izbrani vadbeni skupini dodeli tako, da se vrednost točke pomnoži s številom točk, ki jih je vadbena skupina dosegla z vrednotenjem po merilih tega področja.
III. DOMICIL ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ ŠPORTNIH DRUŠTEV 
13. člen 
(domicil za športna društva in zveze športnih društev) 
(1) Domicil se dodeli športnim društvom in zvezam športnih društev z namenom vzpostavitve sedeža društva oziroma zveze športnih društev.
(2) Domicil se na posameznem javnem športnem objektu dodeli za obdobje od 1. septembra tekočega leta do 31. avgusta naslednjega leta.
(3) Zvezam športnih društev, ki so izbrane izvajalke LPŠ na področju delovanja zvez športnih društev, se na podlagi vrednotenja po merilih za področje delovanja športnih organizacij, domicil dodeli neposredno in prednostno.
14. člen 
(merila za dodeljevanje domicila na posameznem javnem športnem objektu) 
(1) Domicil se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
Tradicija športnega društva 
0–30
Množičnost 
0–20
Kakovost programa izvajalca 
0–50
(2) Domicil na posameznem javnem športnem objektu se dodeli izvajalcem, ki v postopku vrednotenja zberejo od 60 do 100 točk.
(3) Če je na posameznem javnem športnem objektu do domicila upravičenih več vlagateljev in je poslovni prostor omejen, se najprej dodeli uporaba poslovnega prostora vlagateljem, ki imajo na podlagi vrednotenja po merilih za dodeljevanje domicila na posameznem javnem športnem objektu več točk.
(4) Kolikor dodelitev domicila na prvi izbrani lokaciji zaradi prezasedenosti objekta ni možna, se vlagatelja lahko prerazporedi na nadomestno lokacijo, ki jo je vlagatelj v vlogi navedel kot drugo izbiro in le-ta še ni v celoti zasedena.
(5) V primeru, da dosežeta pri vrednotenju domicila vlogi dveh ali več vlagateljev enako število točk, se prednostno obravnava vloga vlagatelja, ki ima na posameznem športnem objektu domicil dlje časa.
IV. UPORABA PROSTORA 
15. člen 
(uporaba prostora) 
Uporaba prostora se dodeljuje za posamezne dejavnosti izvajalcev, ki so v postopku vrednotenja po merilih posameznih področij dosegle zadostno število točk za sofinanciranje.
16. člen 
(merila in način določitve obsega uporabe prostora) 
(1) Dejavnostim programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov se dodeli uporaba prostora, če so dosegle več kot 0 točk.
(2) Dejavnostim športnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijske športne dejavnosti, športne rekreacije in športa starejših, kjer se izbira večje število izvajalcev, se poleg sofinanciranim lahko dodeli uporaba prostora tudi nesofinanciranim dejavnostim, ki so v postopku vrednotenja dosegle vsaj 50 % možnih točk in če na posameznem objektu še ni izkoriščena razpoložljiva količina enot.
(3) Obseg uporabe prostora po posameznih področjih se opredeli v sklepu o začetku postopka razpisa.
(4) Vrstni red dodeljevanja uporabe prostora na posameznih objektih se izdela na podlagi števila točk, ki so jih dejavnosti izvajalcev na posameznih področjih in programih znotraj njih dosegle v postopku vrednotenja. Na osnovi tega se določi obseg uporabe objektov, izražen v enotah.
17. člen 
(obdobje) 
V okviru razpisa se uporaba javnih športnih objektov dodeli za športno sezono, ki se praviloma začne 1. septembra tekočega koledarskega leta, za katerega je izveden razpis, in konča 31. avgusta prihodnjega koledarskega leta. Izjema so dejavnosti, ki jih v LPŠ ali razpisu opredeli MOL. Zanje se dodeljuje uporaba prostora od 1. januarja do 31. decembra tekočega koledarskega leta.
18. člen 
(pristojnost komisije) 
Razpisna komisija lahko dejavnosti vlagateljev v postopku dodeljevanja uporabe prostora prerazporedi tudi na javni športni objekt, za katerega vlagatelj ni vložil vloge za uporabo prostora. Pri tem se upošteva nezasedenost objektov in deficitarnost oziroma primernost objektov za posamezne športne panoge.
19. člen 
(prednostni vrstni red športnih panog) 
(1) Na posameznem javnem športnem objektu se lahko s sklepom o začetku postopka razpisa določi prednostne športne panoge.
(2) Za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov se:
– primarno prednostno dodeli uporaba prostora dejavnostim izvajalcev 1. skupine športnih panog;
– sekundarno prednostno dodeli uporaba prostora za športne panoge, ki imajo strategijo razvoja panoge.
20. člen 
(prednostni vrstni red področij LPŠ) 
(1) Prednostna dodelitev prostora glede na področja LPŠ:
Prednostni vrstni red
Področja LPŠ
Okvirni termin
1
Programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine 
V času po pouku najkasneje do 20. ure in v pouka prostih dnevih
1
Animacijski programi in programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1
Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve
V skladu s programom velikega mednarodnega tekmovanja
2
Programi kakovostnega in vrhunskega športa
V času po izvedbi interesnih programov športne vzgoje otrok in mladine in programov otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, najkasneje do 23. ure
3
Programi športne rekreacije in športa starejših
(2) Izjema so specialni športni objekti (kot npr. Gimnastični center, Atletski center in drugi, opredeljeni v razpisni dokumentaciji), ki so prednostno namenjeni vadbi starejših starostnih kategorij, programom športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (mladinci, kadeti), in programom kakovostnega in vrhunskega športa (člani).
21. člen 
(prednostni vrstni red glede na domicil) 
Izvajalec ima na javnem športnem objektu, kjer ima domicil, prednost pred drugimi izvajalci istovrstnih programov brez domicila.
22. člen 
(uporaba prostora za izvedbo tekmovanj) 
(1) Na javnem športnem objektu se za izvedbo tekmovanj, ki so v koledarju tekmovanj nacionalne oziroma mednarodne panožne športne zveze, dodeli enota za izvedbo tekmovanj. Enota pripada vsaki izbrani dejavnosti vlagatelja, kateri je bila dodeljena uporaba prostora za vadbo na posameznem javnem športnem objektu.
(2) Kolikor na objektu, na katerem ima izvajalec dodeljeno uporabo prostora, ni mogoče izvajati tekmovanj, se izvajalca lahko prerazporedi na drug javni športni objekt.
23. člen 
(sprememba lokacije in naknadna dodelitev uporabe prostora) 
Po izdaji odločb in podpisu pogodb se iz objektivnih razlogov lahko prerazporedi izvajalce iz enega na drug športni objekt. Prav tako se naknadno drugemu izvajalcu dodeli uporaba prostora, ki jo izvajalci Oddelku za šport Mestne uprave MOL (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) pisno odpovejo v pogodbenem roku.
24. člen 
(javna objava) 
Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja programov se objavi na spletni strani MOL.
25. člen 
(oznaka sofinanciranja) 
Izvajalci morajo v svojih komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi navajati, da program sofinancira MOL, v skladu z določili odloka, ki ureja uporabo imena in grba MOL.
V. POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJA IZVAJANJA LPŠ 
26. člen 
(postopek) 
(1) Postopek izbire in sofinanciranja izvajalca se izvede skladno z določili ZŠpo-1 z naslednjimi koraki:
1. sprejem sklepa o začetku postopka razpisa;
2. sprejem sklepa o imenovanju razpisne komisije;
3. objava razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije ter objava razpisa in razpisne dokumentacije na spletni strani MOL, ki je od dneva objave razpisa v pisni obliki dostopna na naslovu pristojnega organa;
4. pregled prispelih vlog – pravočasnost, upravičenost in popolnost;
5. izdaja pozivov k dopolnitvi vlog;
6. izdaja sklepov o zavrženju vlog;
7. ocenjevanje in vrednotenje vlog na podlagi razpisnih pogojev in meril;
8. podaja predloga izbire in sofinanciranja programov in drugih področij LPŠ;
9. izdaja odločbe o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ;
10. odločanje o ugovorih;
11. podpis pogodb.
(2) Župan izvaja naloge iz 1., 2., 3., 6., 9., 10. in 11. točke prejšnjega odstavka. Za izvajanje nalog iz 3., 6. in 9. točke prejšnjega odstavka župan lahko pooblasti drugo osebo.
(3) Razpisna komisija izvaja naloge iz 4., 5., 7. in 8. točke prvega odstavka tega člena.
27. člen 
(naloge pristojnega organa) 
Pristojni organ pripravi predlog sklepa o začetku postopka razpisa, predlog sklepa o imenovanju razpisne komisije in razpisno dokumentacijo. V celotnem postopku izbire izvaja pristojni organ strokovno in tehnično podporo razpisni komisiji.
28. člen 
(delovanje razpisne komisije) 
(1) Komisija se sestaja na rednih in po potrebi tudi izrednih sejah.
(2) Redno sejo komisije skliče predsednik najmanj 5 delovnih dni pred datumom seje.
(3) Izredno sejo predsednik skliče najmanj dva delovna dneva pred datumom seje.
(4) Seje lahko potekajo tudi korespondenčno.
(5) Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik.
(6) Za sklepčnost komisije je potrebna večina vseh članov, za odločanje pa večina navzočih članov.
VI. POGODBA IN ZAHTEVEK 
29. člen 
(način sklepanja in vsebina pogodb o sofinanciranju) 
Z izvajalci LPŠ sklene MOL pisno pogodbo, s katero se določi predmet sofinanciranja, predviden znesek sofinanciranja, dolžnosti in pravice izvajalcev na podlagi ZŠpo-1, dolžnosti in pravice izvajalcev in MOL glede nadzora nad pogodbami ter druge medsebojne obveznosti za izvedbo sofinanciranih dejavnosti.
30. člen 
(poročilo in zahtevek za izplačilo) 
(1) Izvajalci, ki jim programe sofinancira MOL iz proračuna, črpajo sredstva na podlagi zahtevka za izplačilo. Zahtevek mora vsebovati poročilo o izvedbi programov in vsa dokazila o namenski porabi sredstev.
(2) Izvajalci pristojnemu organu posredujejo zahtevek za izplačilo, poročilo o izvedbi programov in dokazila o namenski porabi sredstev preko spletne aplikacije.
(3) V programih, kjer je predmet sofinanciranja strošek strokovnega kadra, lahko izvajalci kot dokazilo o namenski rabi sredstev navedejo tudi poročilo o volonterskem delu v višini do 20 % vseh stroškov dela strokovnega kadra.
(4) Do 30. marca tekočega leta morajo izvajalci pristojnemu organu posredovati zaključno poročilo, ki vsebuje računovodske izkaze s pojasnili, in poročilo o uresničevanju ciljev izvedenih programov v preteklem koledarskem letu.
VII. NAČIN IZVAJANJA NADZORA IZVRŠEVANJA POGODB O SOFINANCIRANJU 
31. člen 
(izvajalec nadzora) 
Nadzor nad izvrševanjem pogodb o sofinanciranju izvaja pristojni organ.
32. člen 
(nadzor) 
Nadzor izvajajo skrbniki pogodb o sofinanciranju z naslednjimi dejanji:
– pregled zahtevkov (namenske porabe sredstev) za sofinanciranje in potrjevanje preko spletne aplikacije;
– spremljanje medijskih objav in drugih oblik javnega nastopanja;
– pregled spletnih strani izvajalcev;
– razgovori skrbnikov pogodb z upravljavci (javnih) športnih objektov;
– razgovori skrbnikov pogodb z izvajalci na naslovu pristojnega organa;
– nadzor izvedbe dejavnosti na mestu izvajanja – športnem objektu (namenska poraba sredstev) in brezplačne uporabe prostora.
33. člen 
(neresnični podatki in nenamenska raba sredstev) 
Kolikor se z nadzorom ugotovi, da so bili podatki v vlogah na razpis ali v poročilih o izvedbi programa neresnični oziroma so bila sredstva porabljena nenamensko, mora izvajalec vrniti celotna prejeta sredstva in protivrednost uporabe prostora v javnih športnih objektih, oboje z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
VIII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČILI 
34. člen 
(začetek uporabe določila) 
Peta alineja prvega odstavka 3. člena se začne uporabljati z razpisom za leto 2019.
35. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13).
36. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 6710-55/2017-3
Ljubljana, dne 18. decembra 2017
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.