Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3651. Sklep o subvencioniranju najemnine za opravljanje dejavnosti varstveno delovnega centra v Medgeneracijskem središču Šmelc, stran 11415.

  
Na podlagi 2. točke prvega odstavka 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter 16. člena v povezavi z 9. točko 7. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) oziroma 16. člena v povezavi s 7. točko 7. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) v povezavi s šesto alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) sta Občinski svet Občine Litija na 18. seji dne 20. decembra 2017 in Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 18. seji dne 29. novembra 2017 sprejela
S K L E P 
o subvencioniranju najemnine za opravljanje dejavnosti varstveno delovnega centra v Medgeneracijskem središču Šmelc 
1. člen 
Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji v okviru svojih zakonskih pristojnosti zagotavljata tudi sredstva za namen pospeševanja dejavnosti socialnega skrbstva, invalide ter ostarele.
Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji skladno s prejšnjim odstavkom tega člena s tem sklepom določata višino, postopek in način subvencioniranja najemnine za dejavnost varstveno delovnega centra, ki se bo izvajala v prostorih Medgeneracijskega središča Šmelc (v delu objekta v izmeri 346,82 m2), ki so v lasti družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o., Ljubljanska cesta 3, 1270 Litija in se nahajajo na naslovu Ljubljanska cesta 3, 1270 Litija (posamezni del stavbe z ID znakom 1835-1821-4 s teraso).
2. člen 
Dejavnost varstveno delovnega centra v Medgeneracijskem središču Šmelc iz prejšnjega člena tega sklepa bo izvajal javni zavod Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 59C, 1410 Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: izvajalec), ki izvaja dejavnost varstveno delovnega centra kot javno službo, in sicer na podlagi Najemne pogodbe za opravljanje dejavnosti varstveno delovnega centra v Medgeneracijskem središču Šmelc, sklenjene z družbo Socialno varstveni center Litija, d.o.o., Ljubljanska cesta 3, 1270 Litija.
Na podlagi tega sklepa bosta Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji z izvajalcem kot upravičencem do subvencije najemnine na podlagi tega sklepa v obliki neposredne pogodbe sklenili Dogovor o subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti varstveno delovnega centra v Medgeneracijskem središču Šmelc, v katerem se bodo podrobneje določile medsebojne pravice in obveznosti iz naslova subvencioniranja najemnine za opravljanje dejavnosti varstveno delovnega centra v Medgeneracijskem središču Šmelc. Veljavnost tega dogovora je vezana na veljavnost najemne pogodbe iz prejšnjega odstavka, kar pomeni, da ob prenehanju veljavnosti najemne pogodbe iz prejšnjega odstavka preneha veljavnost tudi temu dogovoru.
Skladno s prejšnjim odstavkom tega člena je pogoj za subvencioniranje najemnine na podlagi tega sklepa sklenjen Dogovor o subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti varstveno delovnega centra v Medgeneracijskem središču Šmelc, ki se sklene skupaj s sklenitvijo najemne pogodbe iz prvega odstavka tega člena.
Subvencija najemnine, izplačana na podlagi tega sklepa, je strogo namenska, kar pomeni, da ne sme biti porabljena za noben drug namen razen za namen, kot izhaja iz tega sklepa.
3. člen 
Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji bosta izvajalcu mesečno subvencionirali najemnino za najem dela objekta Medgeneracijsko središče Šmelc v izmeri 346,82 m2, in sicer:
– Občina Litija največ v višini 2 EUR/m2, to je za celotno površino predmeta najema brez upoštevanja površine terase v izmeri 80 m2 skupaj 533,64 EUR, in
– Občina Šmartno pri Litiji največ v višini 1 EUR/m2, to je za celotno površino predmeta najema brez upoštevanja površine terase v izmeri 80 m2 skupaj 266,82 EUR.
Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji bosta izvajalcu obseg sredstev subvencije najemnine po tem sklepu nakazovali na podlagi pravočasno dostavljenega zahtevka s priloženimi dokazili o opravljeni transakciji najemnine, pri čemer se lahko subvencija nakaže tudi v obliki predplačila ali v skrajšanem roku, štetem od prejema pravočasnega in popolnega zahtevka, vendar le pod pogojem, da vsakokratni veljavni predpisi to dopuščajo.
Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji imata sredstva za kritje mesečnih subvencij najemnine po tem sklepu zagotovljena v proračunu za leto 2018, sredstva za kritje mesečnih subvencij najemnine v prihodnjih letih pa bosta Občina Litija in in Občina Šmartno pri Litiji zagotavljali v svojem vsakoletnem proračunu.
4. člen 
Ta sklep bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen po tem, ko ga bosta v enakem besedilu sprejela občinska sveta Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne pod odložnim pogojem, da izvajalec z družbo Socialno varstveni center Litija, d.o.o., Ljubljanska cesta 3, 1270 Litija sklene najemno pogodbo iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa.
Št. 122-105/2012
Litija, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.
Št. 551-004/2017
Šmartno pri Litiji, dne 29. novembra 2017
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.