Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3645. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Križevci, stran 11408.

  
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUJPS-A in 40/12 – ZUJF), določil Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS in 40/11), 17., 18., 20.a in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/15) je Občinski svet Občine Križevci na 20. redni seji dne 13. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi ekonomske cene Vrtca Križevci 
1. člen 
Cena dnevnega programa v vrtcu Križevci znaša mesečno po otroku od 1. 1. 2018 dalje:
– v prvi starostni skupini
447,60 EUR
– v drugi starostni skupini
344,10 EUR
Ekonomska cena za kombinirani oddelek se določi glede na starost otroka na dan vključitve v vrtec, in sicer:
– za otroke, ki na dan vključitve še niso dopolnili starosti 3 let, se obračunava ekonomska cena prvega starostnega obdobja;
– za otroke, ki so na dan vključitve dopolnili starost 3 let, se obračunava ekonomska cena drugega starostnega obdobja.
2. člen 
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, bo Občina Križevci v odobrenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in maksimalnim normativnim številom.
3. člen 
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se zniža cena za stroške neporabljenih živil-ta mesečno znašajo 30,27 EUR. Tako znižana cena je osnova za plačilo staršev in razliko v ceni, ki jo krije Občina Križevci.
4. člen 
V času daljše odsotnosti zaradi bolezni (strnjeno nad 15 delovnih dni) ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil in na osnovi vloge, se staršem zaračuna 50% z odločbo o plačilu vrtca določenega prispevka (zmanjšano za stroške neporabljenih živil).
5. člen 
V času počitniške odsotnosti v mesecu juliju in avgustu, se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok, zagotavlja Občina Križevci na podlagi izdanih računov Vrtca. (določilo pod 4. in 5. členom velja samo za starše s stalnim bivališčem v Občini Križevci. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, lahko uveljavljajo dodatna znižanja le za najstarejšega otroka).
6. člen 
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Za posebne primere učinkovanja pravice do znižanega plačila vrtca, se uporablja 22. člen novele Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 55/17).
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine Križevci št. 032-01-12/2016-95 z dne 27. 5. 2016.
8. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati od 1. 1. 2018.
Št. 450-0014/2017-3
Križevci, dne 14. decembra 2017
Župan 
Občine Križevci 
mag. Branko Belec l.r.