Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3643. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2017, stran 11407.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) ter 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/15) je Občinski svet Občine Križevci na 20. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2017 
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 11/17) se spremeni:
1. člen 
V 2. členu se spremeni, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Križevci za leto 2017 se na ravni podskupin določa v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/ Podskupina kontov Proračun leta
V EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.127.047
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.571.891
70
DAVČNI PRIHODKI
2.051.311
700 Davki na dohodek in dobiček
1.903.691
703 Davki na premoženje
113.920
704 Domači davki na blago in storitve
33.700
71
NEDAVČNI PRIHODKI
520.580
710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premož.
380.280
711 Takse in pristojbine
2.500
712 Globe in denarne kazni
4.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
5.000
714 Drugi nedavčni prihodki
128.700
72
KAPITALSKI PRIHODKI
50.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
10.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. sredstev
40.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
505.156
740 Transferni prihodki iz drugih javnofin. instit.
205.604
741 Prejeta državna sredstva iz drž. prorač. iz sred. EU
299.552
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
3.756.433
40
TEKOČI ODHODKI
635.013
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
114.600
401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost
16.923
402 Izdatki za blago in storitve
461.950
403 Plačila domačih obresti
5.540
409 Rezerve
36.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.235.026
410 Subvencije
183.800
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
747.330
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam
109.402
413 Drugi tekoči domači transferi
194.494
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.780.712
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.780.712
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
105.682
431 Investic. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporab.
66.280
432 Investic. transferi prorač. uporabnikom
39.402
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–629.386
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
73
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽ. (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
55.303
500 Domače zadolževanje
55.303
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
39.080
55
ODPLAČILA DOLGA
39.080
550 Odplačila domačega dolga
39.080
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II-V-VIII)
–613.163
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
16.223
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
629.386
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
613.163
9009 Splošni sklad za drugo
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017 dalje.
Št. 410-0001/2017-1
Križevci, dne 14. decembra 2017
Župan 
Občine Križevci 
mag. Branko Belec l.r.