Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3636. Pravilnik o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Kozje, stran 11404.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 3/13 – ZŠolPre-1, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 69/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16 – ZSVarPre-E, 88/16 in 61/17 – ZUPŠ), Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 8/13, 14/13, 63/13, 99/13, 99/13 – ZUPJS-C, 55/14, 57/15, 69/15, 90/15, 66/16, 82/16, 88/16 in 36/17) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na 19. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Kozje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določijo upravičenci, pogoji za dodelitev, višina in način izplačila enkratne denarne socialne pomoči iz sredstev občinskega proračuna Občine Kozje (v nadaljevanju: denarna pomoč) ter postopek uveljavljanja pravice do denarne pomoči.
2. člen 
Do denarne pomoči po tem pravilniku so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Kozje, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna socialna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
Upravičenci do socialne pomoči so:
– občan oziroma družina, ki je upravičena do denarne socialne pomoči kot edinega vira za preživljanje po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (v nadaljevanju ZSVarPre),
– občan oziroma družina, ki ne prejema denarne socialne pomoči, vendar pa dohodek občana oziroma družine ne presega za več kot 40 % višine minimalnega dohodka na družinskega člana po ZSVarPre,
– občan oziroma družina, ki se zaradi težje bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče ali drugih izjemnih razmer, ki pogojujejo tovrstno pomoč, znajde v težki materialni situaciji,
– občan oziroma družina, ki je trenutno ostala brez vsakega dohodka in čaka na uveljavitev denarne socialne pomoči ali druge oblike socialne pomoči.
3. člen 
Denarna pomoč je po tem pravilniku enkratna denarna pomoč, ki se dodeljuje praviloma enkrat letno. Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne pomoči se upoštevajo vsi lastni dohodki po določilih ZSVarPre. Enkratni prejemki se v letu, ko so izplačani, štejejo v dohodek tako, da se za vsak prejemek upošteva sorazmeren delež.
V dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki jih je posameznik in njegov družinski član pridobil v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
4. člen 
Sredstva za denarne pomoči zagotavlja občina v proračunu občine. Na podlagi sprejetega proračuna občine za tekoče leto se določi višina sredstev za denarne pomoči iz 3. člena tega pravilnika.
5. člen 
Denarna pomoč je praviloma namenjena za:
– kritje stroškov šolanja otrok v osnovni in srednji šoli (nakup šolskih potrebščin, stroški šole v naravi, letovanj/zimovanj),
– pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih in tehničnih pripomočkov za potrebe rehabilitacije ter zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, stroškov zanje pa Zavod za zdravstveno zavarovanje RS ne krije,
– plačilo položnic namenjenih za zagotavljanje osnovnih in nujnih življenjskih potreb (električna energija, komunalne storitve, ogrevanje, zdravstveno zavarovanje ipd.),
– nakup hrane, oblačil in obutve, ozimnice, kurjave.
6. člen 
Najnižji znesek denarne pomoči je 150,00 EUR. Višina denarne pomoči za vlagatelja oziroma za posamezne družinske člane vlagatelja se določi na podlagi meril za določitev višine minimalnega dohodka za vlagatelja in posameznega družinskega člana vlagatelja v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka iz ZSVarPre.
Višina enkratne denarne pomoči se lahko izjemoma poveča za 50 % ob upoštevanju težkih socialnih razmer upravičenca oziroma družine.
7. člen 
Denarna pomoč se upravičencu izplača neposredno, v primeru suma nenamenske porabe dodeljene pomoči pa lahko tudi z neposrednim plačilom računa za blago ali storitev.
8. člen 
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku kot bi mu pripadala po tem pravilniku, ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov,
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po ZSVarPre, pridobivajo pa dohodke po prvem odstavku 3. člena tega pravilnika skupaj z upravičencem,
– če je kdo od družinskih članov, ki prebivajo na istem naslovu oziroma v istem gospodinjstvu, v tekočem letu že pridobil denarno pomoč,
– če se ugotovijo kakršni koli utemeljeni razlogi za neupravičenost do denarne pomoči.
9. člen 
Izjemoma ob izredno težki materialni ogroženosti posameznika in družine, je mogoče dodeliti denarno pomoč za premostitev trenutne materialne ogroženosti tudi takrat, ko občan presega cenzus po 2. členu tega pravilnika, vendar ne več kot za 50 %.
10. člen 
Postopek dodelitve denarne pomoči vodi in o njem odloča Občinska uprava Občine Kozje.
Občani vložijo vlogo za dodelitve denarne pomoči pri občinski upravi na obrazcu »Vloga za dodelitev denarne socialne pomoči«. K vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu s tem pravilnikom.
Občinska uprava preveri podatke iz vloge in dokazil in v roku 30 dni od prejema vloge odloči o upravičenosti do denarne pomoči s sklepom. Zoper sklep je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku osmih dni po prejemu sklepa. O pritožbi odloči župan občine.
11. člen 
Z veljavnostjo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 89/04, 103/05, 52/12).
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2014-19/7
Kozje, dne 14. decembra 2017
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc l.r.