Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3635. Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Kozje, stran 11403.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na 19. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Kozje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za sofinanciranje prireditev in projektov s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine, ki niso bili predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Kozje iz drugih javnih razpisov ter pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ter prepoznavnosti Občine Kozje.
II. SPLOŠNE DOLOČBE 
2. člen 
Na podlagi določb tega pravilnik se iz proračuna Občine Kozje sofinancirajo:
– prireditve, za katere zaprosijo izvajalci prireditev za sofinanciranje in jih praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive za sofinanciranje programov in projektov in dopolnjujejo ponudbo občine;
– večji projekti društev na področju organiziranja prostega časa, športa, vzgoje in izobraževanja otrok ter mladine, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Kozje;
– prireditve in projekti, za katere se Občina Kozje na podlagi uresničevanja njenih interesov ali zadovoljevanja potreb odloči, da bo pokrovitelj.
Višina sofinanciranja prireditev in projektov se vsako leto posebej določi v občinskem proračunu.
Sredstva se lahko namenijo tudi za sofinanciranje prireditev in projektov, ki so bili izvedeni pred izvedbo javnega poziva za tekoče proračunsko leto.
3. člen 
Pravico do sofinanciranja ene prireditve ali projekta v tekočem letu imajo:
– društva, ki imajo sedež na območju Občine Kozje in se niso prijavili na noben drug javni razpis za sofinanciranje sredstev iz proračuna;
– društva, javni zavodi, ki nimajo sedeža v Občini Kozje, vendar organizirajo prireditev na območju Občine Kozje ali na prireditvi sodelujejo tudi društva iz Občine Kozje.
Izvajalci morajo imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve ali projekta.
4. člen 
Prireditve in projekti, ki bodo sofinancirani oziroma katerih pokrovitelj je Občine Kozje, morajo:
– biti izvedeni na območju Občine Kozje ali pa morajo biti ustvarjalci občani Občine Kozje, če gre za projekt ali prireditev, ki promovira Občino Kozje,
– biti odprtega značaja in dostopni širšemu krogu obiskovalcev,
– imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja,
– ne smejo biti sofinancirani iz drugih finančnih virov Občine Kozje,
– imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj,
– dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo Občine Kozje.
Na vseh promocijskih materialih prireditve ali projekta mora biti obvezno objavljen razpoznavni znak oziroma grb Občine Kozje ter navedba, da projekt sofinancira Občina Kozje.
III. POSTOPEK RAZDELITVE SREDSTEV 
5. člen 
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi na podlagi javnega poziva za tekoče proračunsko leto, ki se objavi na krajevno običajen način in na spletni strani Občine Kozje. Javni poziv je odprt do porabe sredstev.
Javni poziv mora vsebovati:
– naziv naročnika,
– predmet javnega poziva,
– višino sredstev, ki so na razpolago,
– informacijo o zahtevani dokumentaciji.
6. člen 
Postopek dodelitve finančnih sredstev izvede komisija, ki jo imenuje za tekoče proračunsko leto župan in jo sestavljajo trije člani, od katerih morata biti najmanj dva iz občinske uprave. Član komisije ne more biti iz vrst izvajalcev.
7. člen 
Vloge, prispele na javni poziv, se obravnavajo praviloma enkrat mesečno do porabe sredstev. Popolna vloga se ovrednoti najkasneje v tridesetih dneh. O višini sofinanciranja prireditve ali projekta se izda sklep. Na sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloči župan. Njegova odločitev je dokončna.
8. člen 
Župan z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o sofinanciranju prireditve oziroma projekta.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– podatki o izvajalcu,
– vrsta, vsebina in obseg,
– čas realizacije,
– višina dodeljenih sredstev,
– način in rok nakazila sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo,
– rok in način predložitev poročil in dokazil o namenski porabi sredstev,
– rok in način obveznosti vračila sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev.
9. člen 
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi. Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju predloga prireditve oziroma projekta.
10. člen 
Izvajalci morajo po končani prireditvi predložiti občinski upravi poročilo o namenski porabi sredstev, v nasprotnem primeru lahko občina zahteva vračilo sredstev.
11. člen 
Ko so razpisana sredstva porabljena, občinska uprava objavi v mediju in na spletni strani, da je javni poziv zaključen.
IV. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOSTENJE PRIREDITEV IN PROJEKTOV 
12. člen 
Za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev ali projektov bodo uporabljena naslednja merila:
– kakovost prireditve ali projekta,
– namembnost prireditve ali projekta,
– inovativnost prireditve ali projekta,
– tradicionalnost prireditve ali projekta,
– preglednost konstrukcije prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni vsi prihodki, stroški, razviden je namen odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi),
– zagotavljanje drugih realnih virov sofinanciranja prireditve ali projekta.
Za posamezno proračunsko leto lahko komisija določi še podrobnejša merila in kriterije za izbor prireditev in projektov sofinanciranih s tem pravilnikom.
V. KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2014-19/8
Kozje, dne 14. decembra 2017
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti