Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3632. Odlok o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Kobarid, stran 11401.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10; v nadaljevanju ZLS), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 57/12 in 39/16; v nadaljevanju ZSV), Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15 in 88/16; v nadaljevanju ZSVarPre) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 26. redni seji dne 19. decembra 2017 sprejel
O D L O K 
o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Kobarid 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa upravičenost, upravičence, kriterije, namen in postopek za določitev višine enkratne denarne socialne pomoči v Občini Kobarid (v nadaljevanju: Občina).
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen 
Enkratna denarna socialna pomoč iz proračuna Občine, se upravičencu lahko dodeli največ dvakrat letno, le izjemoma večkrat, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske upravičenca, ob izpolnjevanju kriterijev, določenih v 6. členu tega odloka.
Enkratna denarna socialna pomoč se lahko uveljavlja tudi v primeru elementarne nesreče (požar, poplava, potres ipd.), pri čemer se kriteriji določeni v 6. členu tega odloka ne upoštevajo in se lahko dodeli višja enkratna denarna socialna pomoč.
3. člen 
Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni proračun občine.
Enkratna denarna socialna pomoč se dodeljuje po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu do porabe predvidenih proračunskih sredstev.
II. POOBLASTILO ZA VODENJE POSTOPKOV IN ODLOČANJE O DODELJEVANJU ENKRATNIH DENARNIH SOCIALNIH POMOČI 
4. člen 
Občina pooblašča za vodenje postopkov in odločanje o dodeljevanju enkratnih denarnih pomoči na prvi stopnji Center za socialno delo Tolmin (v nadaljevanju: CSD Tolmin).
III. UPRAVIČENCI, KRITERIJI, VIŠINA IN NAMEN ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI 
5. člen 
Do enkratne denarne socialne pomoči so upravičeni:
– državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno bivališče na območju občine;
– tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in imajo stalno bivališče na območju občine ter tam tudi dejansko prebivajo.
6. člen 
Enkratna denarna socialna pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin,
– plačilu letovanja in šole v naravi,
– plačilu položnic namenjenih za zagotavljanje osnovnih in nujnih življenjskih potreb (elektrika, komunala, zdravstveno zavarovanje in drugo),
– nakupu hrane, oblačil in obutve,
– nakupu ozimnice, kurjave,
– drugim nujnim življenjskim stroškom, ko CSD Tolmin upravičenost presodi glede na trenutne materialne, socialne ali družinske razmere upravičenca.
7. člen 
Enkratna denarna socialna pomoč se lahko samski osebi oziroma družini dodeli, če se ugotovi, da se je samska oseba oziroma družina iz razlogov, na katere ne more vplivati, znašla v položaju materialne ogroženosti.
Če lastni dohodek samske osebe oziroma družine ne presega za več kot 60% minimalnega dohodka za samsko osebo oziroma družino določenega po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke, prejetega v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge, se denarna pomoč dodeli največ do višine osnovnega zneska minimalnega dohodka.
Če lastni dohodek samske osebe oziroma družine presega minimalni dohodek za samsko osebo oziroma družino določenega po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke, prejetega v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge od 61% do 100 %, se denarna pomoč dodeli največ do višine 50% osnovnega zneska minimalnega dohodka.
Izjemoma je mogoče dodeliti enkratno denarno socialna pomoč tudi takrat, ko lastni dohodek samske osebe oziroma družine za več kot 100 % presega minimalni dohodek določen za samsko osebo oziroma družino, če gre za težjo bolezen ali smrt v družini, in v drugih primerih, ko CSD Tolmin oceni, da gre za težje socialne razmere.
Pri določitvi višine enkratne denarne socialne pomoči se upoštevajo tudi prihranki in premoženje upravičenca in družinskih članov ter druge socialne okoliščine upravičenca oziroma družine.
8. člen 
Višina minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana se v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka določi po merilih zakona, ki ureja socialnovarstvene prejemke in vsakokratni usklajeni višini osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki ga določi minister, pristojen za socialno varstvo in je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen 
Upravičenci so v posameznem koledarskem letu upravičeni do denarne pomoči največ v višini dvakratnika in le izjemoma trikratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 7. člena tega odloka v enkratnem znesku oziroma se upravičencu lahko dodeli največ dvakrat letno, le izjemoma trikrat, kot pomoč pri premostitvi trenutne težje materialne stiske upravičenca.
10. člen 
Enkratna socialna denarna pomoč se izplača upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku neposredno na njegov osebni račun – v tem primeru mora upravičenec CSD-ju Tolmin v roku 45 dni od dneva nakazila sredstev dostaviti dokazilo o namenski porabi, v nasprotnem primeru 12 mesecev ni upravičen do denarne pomoči po tem pravilniku.
Enkratna socialna denarna pomoč se izplača v funkcionalni obliki v primeru, ko se ne more zagotoviti namenske porabe. V funkcionalni obliki se enkratna denarna socialna pomoč izplača tudi v primeru, ko se oceni, da bo le na tak način zagotovljen namen porabe dodeljene enkratne denarne socialne pomoči.
IV. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI 
11. člen 
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne denarne socialne pomoči se začne na zahtevo upravičenca.
Pravico do enkratne denarne socialne pomoči upravičenec uveljavlja na predpisanem obrazcu, ki je enak obrazcu vloge za izredno denarno socialno pomoč iz državnih sredstev.
Vlogo upravičenec vloži na CSD Tolmin.
12. člen 
CSD Tolmin vodi postopke ugotavljanja upravičenosti do enkratne denarne socialne pomoči in odloča v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Podatki se zbirajo neposredno od upravičenca zanj in njegove družinske člane ter iz drugih uradnih evidenc.
13. člen 
Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan Občine.
14. člen 
Pri odločanju o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči se poleg določb tega odloka smiselno uporabljajo tudi tiste določbe zakonov, ki urejajo socialnovarstvene prejemke in področje denarnih socialnih pomoči.
V. KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
16. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih pomoči v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 38/14).
Št. 007-5/2017
Kobarid, dne 19. decembra 2017
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.