Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3631. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Kobarid za leto 2018, stran 11400.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 26. redni seji dne 19. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu-1 proračuna Občine Kobarid za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2018 (Uradni list RS, št. 15/17) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans-1 proračuna leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.700.244,44
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.032.278,90
70
DAVČNI PRIHODKI
3.346.318,00
700 Davki na dohodek in dobiček
2.915.558,00
703 Davki na premoženje
194.010,00
704 Domači davki na blago in storitve
236.750,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
685.960,90
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
355.460,90
711 Takse in pristojbine
6.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
17.100,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
254.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
53.400,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
81.000,00
720 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
30.000,00
722 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 
1.000,00
722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
50.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
586.965,54
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
553.714,32
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
33.251,22
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.146.212,48
40
TEKOČI ODHODKI
1.805.033,17
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
585.245,76
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
87.666,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.079.461,41
403 Plačila domačih obresti
3.660,00
409 Rezerve
49.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.810.752,38
410 Subvencije
42.500,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
951.164,00
412 
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
179.941,00
413 Drugi tekoči domači transferi
637.147,38
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.435.486,93
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.435.486,93
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
94.940,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
60.800,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
34.140,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–445.968,04
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750
Prejeta vračila danih posojil
V.
DANA POSOJILA POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
406.559,00
ZADOLŽEVANJE
406.559,00
500 Domače zadolževanje
406.559,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
67.331,82
55
ODPLAČILA DOLGA
67.331,82
550 Odplačila domačega dolga
67.331,82
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–106.740,86
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
339.227,18
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
445.968,04
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
106.740,86
« 
2. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 300.000,00 eurov.
(2) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko v letu 2018 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 100.000,00 eurov.«.
3. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
(1) Občina Kobarid se namerava v letu 2018 zadolžiti za 406.559,00 evrov, od tega za 176.559,00 evrov pri državnem proračunu in za 230.000,00 evrov pri poslovnih bankah.
(2) Za potrebe upravljanja občinskega dolga se v letu 2018 nameni 67.331,82 eurov.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-2/2016
Kobarid, dne 19. decembra 2017
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.