Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3630. Odlok o rebalansu-3 proračuna Občine Kobarid za leto 2017, stran 11399.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 26. redni seji dne 19. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu-3 proračuna Občine Kobarid za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2017 (Uradni list RS, št. 11/17) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans-3 proračuna leta 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.246.436,81
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.679.561,95
70
DAVČNI PRIHODKI
3.210.101,00
700 Davki na dohodek in dobiček
2.781.541,00
703 Davki na premoženje
201.810,00
704 Domači davki na blago in storitve
226.750,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
469.460,95
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
365.323,18
711 Takse in pristojbine
6.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
17.100,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
54.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
27.037,77
72
KAPITALSKI PRIHODKI
75.169,09
720 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
53.069,09
722 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 
2.600,00
722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
19.500,00
73
PREJETE DONACIJE
4.350,00
730 Prejete donacije iz domačij virov
4.350,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
487.355,77
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
373.655,64
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
113.700,13
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.541.444,81
40
TEKOČI ODHODKI
1.336.122,97
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
403.275,37
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
60.316,00
402 Izdatki za blago in storitve
820.711,60
403 Plačila domačih obresti
2.820,00
409 Rezerve
49.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.890.315,75
410 Subvencije
30.500,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
956.020,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
196.457,77
413 Drugi tekoči domači transferi
707.337,98
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.237.365,19
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.237.365,19
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
77.640,90
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
36.141,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
41.499,90
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–295.008,00
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V.
DANA POSOJILA POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
7.500,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–7.500,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
260.892,15
ZADOLŽEVANJE
260.892,15
500 Domače zadolževanje
260.892,15
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
45.125,01
55
ODPLAČILA DOLGA
45.125,01
550 Odplačila domačega dolga
45.125,01
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–86.740,86
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
215.767,14
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
295.008,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
86.740,86
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-2/2016
Kobarid, dne 19. decembra 2017
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.