Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3619. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hrpelje - Kozina, stran 11391.

  
Na podlagi 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 59/17), v povezavi s VI. poglavjem Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popravek in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr), 218. členom in 218.a do 218.d členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odločba US in 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na seji dne 14. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hrpelje - Kozina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju: odlok) opredeljuje območja, na katerih se v Občini Hrpelje - Kozina plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), zavezance za plačilo, merila na podlagi katerih se določa višina nadomestila ter merila za popolno in delno oprostitev plačila nadomestila.
2. člen 
Nadomestilo se plačuje od površin zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske infrastrukture. Če določena stavba nima določene gradbene parcele, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Nezazidana stavbna zemljišča so zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
3. člen 
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine.
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaž za osebne avtomobile.
Poslovna površina (proizvodni namen, poslovni namen in namen družbenih dejavnosti, uprave in drugih javnih dejavnosti) je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
Poslovne površine so tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so nepokrita in pokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, manipulativne površine, na katerih se opravlja gospodarska dejavnost, gostinski vrtovi, površine za obratovanje bencinskih servisov in druge površine, namenjene opravljanju poslovne dejavnosti.
4. člen 
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine zemljiških parcel, na katerih je po izvedbenem prostorskem aktu dopustna gradnja objektov.
5. člen 
Podatki za izračun se pridobijo iz uradnih evidenc Geodetske uprave RS, lastnih uradnih evidenc in prostorskih aktov, ki veljajo na območju Občine Hrpelje - Kozina.
Občina Hrpelje - Kozina lahko zavezance na krajevno običajen način pozove, da ji posredujejo vse potrebne resnične podatke za izračun nadomestila. Zavezanci so dolžni v 10 dneh po prejemu obvestila oziroma poziva občinski upravi Občine Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju: občinska uprava) sporočiti zahtevane podatke za odmero nadomestila.
Če občinska uprava, ki vodi evidenco za odmero nadomestila, ugotovi, da podatki, ki so jih posredovali zavezanci, odstopajo od podatkov iz uradnih evidenc ali če kako drugače ugotovi, da so podatki neresnični, lahko odmeri nadomestilo na podlagi podatkov, ki jih občinski organ pridobi iz uradnih evidenc ali na drug način. Občinska uprava je dolžna v tem primeru o tem obvestiti zavezanca za plačilo nadomestila, skladno s predpisi o evidentiranju nepremičnin. Na tak način pridobljeni podatki se lahko tudi uvrstijo v uradne evidence.
Zavezancem za plačilo, ki občinskemu organu ne sporočijo ustreznih podatkov, se odmeri nadomestilo od površin, ki so na razpolago v uradnih evidencah. Če teh podatkov ni, se lahko odmeri nadomestilo na podlagi uradnih podatkov, do katerih ima dostop občinska uprava.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v mesecu, v katerem je sprememba nastala.
6. člen 
Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik, zakupnik, uživalec), od katere se plačuje nadomestilo.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni organ, ki opravlja naloge na področju odmere in obračuna obveznih dajatev (v nadaljevanju: finančni urad) na podlagi določil tega odloka in veljavne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Hrpelje - Kozina.
Finančni urad začne postopek za odmero nadomestila na podlagi podatkov o stavbnih zemljiščih in o zavezancih za nadomestilo, ki mu jih posreduje občinska uprava.
Zavezanci so dolžni obvestiti občinsko upravo o vseh podatkih, vezanih na nastanek obveznosti plačila nadomestila, skladno s tem odlokom in vseh spremembah, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh od nastanka obveznosti oziroma spremembe.
Če zavezanci ne sporočijo zahtevanih podatkov za odmero nadomestila v roku iz prejšnjega odstavka, občinska uprava sama pridobi podatke iz uradnih evidenc in prične postopek po uradni dolžnosti, skladno s 5. členom tega odloka.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v mesecu, v katerem je sprememba nastala.
Za vse postopke v zvezi z odmero, pobiranjem, vračanjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo davke.
7. člen 
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v skladu z določili zakona, ki ureja davčni postopek.
8. člen 
Občina Hrpelje - Kozina je razvrščena v štiri območja, kjer se plačuje nadomestilo. Območja opredeljujejo lokacijske in druge prednosti, določene na podlagi naslednjih kriterijev:
– gostota javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– splošna opremljenost z infrastrukturo,
– ustrezna namenska raba po prostorskem dokumentu,
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,
– strategija razvoja posameznih območij.
Območja, kjer se plačuje nadomestilo so:
I. območje:
Hrpelje in Kozina,
II. območje:
Bač pri Materiji, Gradišče pri Materiji, Krvavi potok, Markovščina, Materija, Obrov, Tublje pri Hrpeljah, Povžane, Petrinje, Nasirec, Mihele, Rodik,
III. območje:
Beka, Brezovica, Gradišica, Hotična, Javorje, Ocizla, Odolina, Prešnica, Brgod, Ritomeče, Skadanščina, Slivje, Slope, Rožice, Velike Loče, Vrhpolje, Klanec,
IV. območje:
Artviže, Tatre, Poljane pri Podgradu, Golac, Zagrad, Brezovo Brdo, Gojaki, Kovčice, Orehek pri Materiji, Mrše, Ostrovica.
9. člen 
Območja iz prejšnjega člena so podrobneje določena na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in so na vpogled na občinski upravi.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 
10. člen 
Za določitev višine nadomestila se uporabljajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter možnost priključitve na te objekte in naprave,
2. lega in namembnost ter smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
3. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka.
11. člen 
Na območjih iz 8. člena se stavbna zemljišča po namembnosti delijo v naslednje skupine:
1. stanovanjski namen: stanovanja v individualnih stanovanjskih hišah, stanovanja v večstanovanjskih stavbah, samski domovi, dijaški domovi, domovi za starejše občane, ter vsi drugi objekti stanovanjskega namena,
2. proizvodni namen: kmetijstvo (kjer je registrirana dejavnost), lov, gozdarstvo, rudarstvo, predelovalne dejavnosti, proizvodnja vseh vrst izdelkov, obdelava in predelava vseh vrst izdelkov, gradbeništvo, oskrba z (elektriko, naftnimi derivati, plinom in vodo),
3. poslovni namen: trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke uporabe, gostinstvo, promet, skladiščenje in zveze, poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve, druge storitvene dejavnosti, zdravstvo in socialno varstvo,
4. namen družbenih dejavnosti, uprave in drugih javnih dejavnosti: dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno in zdravstveno zavarovanje, izobraževanje, dejavnost združenj in organizacij, rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti.
12. člen 
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi napravami individualne in skupne rabe, je s pripadajočim številom točk, za posamezne namembnosti razvidna iz naslednje tabele:
Vrsta
Opis opremljenosti
območje/višina točk
stopnja
1
2
3
4
1.
Opremljenost s cestami
a)
makadamska utrditev cestišča
8
20
15
5
b)
asfaltirana utrditev cestišča
15
30
20
10
c)
asfaltirana utrditev cestišča, z vsaj enim hodom za pešce
25
45
30
20
2.
Opremljenost s parkirišči
a)
parkiranje ob vozišču
10
20
15
5
b)
urejeno javno brezplačno parkirišče v oddaljenosti 50 m od objekta
15
45
30
10
3.
Opremljenost z rekreacijskimi površinami in športno-rekreacijski objekt
10
30
20
5
4.
Opremljenost naselja z avtobusnim postajališčem
15
45
30
10
5.
Opremljenost s kanalizacijo
20
45
30
10
6.
Opremljenost z vodovodom
15
40
25
5
7.
Opremljenost z električno energijo
10
30
20
5
8.
Opremljenost s telefonskim omrežjem
10
30
20
5
9.
Opremljenost z javno razsvetljavo
10
20
15
5
10.
Opremljenost s kabelskim omrežjem za prenos TV in drugih signalov
10
20
15
5
11.
Opremljenost s toplovodnim omrežjem
30
50
40
20
12.
Opremljenost z javnim plinovodom
a)
dimenzioniranim za kuhanje
10
25
20
5
b)
dimenzioniranim za kuhanje in ogrevanje
20
40
30
10
Glede lege in namembnosti se stavbna zemljišča točkujejo po naslednji tabeli:
Namembnost 
Območja
I.
II.
III.
IV.
1.
Stanovanjski namen
80
70
40
30
2.
Proizvodni namen
400
350
300
200
3.
Poslovni namen
320
280
240
160
4.
Namen družbene dejavnosti
120
80
60
40
13. člen 
Kjer se obstoječa namembnost ne sklada s predvideno namembnostjo po prostorskem aktu, se stavbnemu zemljišču določi namembnost na osnovi dejavnosti.
Za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva namembnost, ki jo določa prostorski izvedbeni načrt.
14. člen 
Smotrna izkoriščenost zazidanega stavbnega zemljišča se točkuje na osnovi racionalnega izkoristka prostora:
SKUPINA
OBMOČJA
I.
II.
III.
IV.
1.
do vključno 3-stanovanjsko poslovne enote do 3 vključno etaže poslovne in industrijske stavbe nad 3-stanovanjsko poslovne enote
125
100
50
25
2. 
nad 3 etaže poslovne in industrijske stavbe 
50
40
20
25
15. člen 
Pri poslovni namembnosti se v posameznih območjih upoštevajo zelo ugodne lokacije v zvezi s pridobivanjem dohodka. Zelo ugodna lokacija zajema področja mejnega prehoda Krvavi potok, ob magistralni cesti Ljubljana–Koper v območju naselja Kozina, Reške ceste, Istrske ceste, Mestnega trga, Bazoviške ceste in zajema vse hišne številke oziroma objekte, ki sodijo v posamezno ulico ali na trg.
Za poslovno namembnost, v območju določenem v predhodnem odstavku, se vrednoti zelo ugodna lokacija v zvezi s pridobivanjem dohodka z dodatnimi 200 točkami.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA NADOMESTILA 
16. člen 
Zavezanci so oproščeni plačila nadomestila, skladno z določilih prvih treh odstavkov 59. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popravek in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr).
Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila tudi v primeru, da prejemajo varstveni dodatek, po predpisih o socialnem varstvu.
Vsi upravičenci morajo podati pisne vloge na občinsko upravo. O oprostitvah plačila nadomestila na podlagi določil tega odloka odloča občinska uprava enkrat letno.
VI. DOLOČANJE VREDNOSTI NADOMESTILA 
17. člen 
Letna vrednost nadomestila se določi tako, da se skupno število točk (določenih na podlagi merila za določitev višine nadomestila) pomnoži s skupno površino posameznega namena oziroma površino nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke.
18. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila za leto 2018 znaša 0,0018 EUR.
Vrednost točke se do konca leta za naslednje leto uskladi z indeksom cen življenjskih potrebščin.
VII. KAZENSKE DOLOČBE 
19. člen 
Z denarno kaznijo 850 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. je zavezanec za plačilo nadomestila, če ne prijavi nastanka obveznosti plačila nadomestila po tem odloku ali vseh sprememb, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh po nastanku obveznosti oziroma nastali spremembi ali če v prijavi navede neresnične podatke;
2. na poziv občinske uprave v roku 10 dni od prejema poziva ne posreduje verodostojnih podatkov, ki omogočajo odmero.
Z denarno kaznijo 250 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 650 EUR se kaznuje samostojni podjetnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 150 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. NADZOR 
20. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska uprava.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
21. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 61/97, 11/98, 92/03, 129/06).
22. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 422-52/2017-6
Hrpelje, dne 14. decembra 2017
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti