Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3611. Odlok o pokopališkem redu v Občini Dobje, stran 11381.

  
Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) ter 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06) je Občinski svet Občine Dobje na 15. seji dne 14. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Dobje 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Dobje. Sestavni del odloka je cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture.
2. člen 
Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter
– prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se izvaja kot tržna pogrebna dejavnost.
Pokopališka dejavnost je v pristojnosti občine ter obsega upravljanje in urejanje pokopališč.
Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
Urejanje pokopališč obsega vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, storitve najema pokopaliških objektov in naprav.
3. člen 
Odlok se uporablja za pokopališče Dobje na območju Občine Dobje. Pokopališče ima mrliško vežico.
II. POGREBNA DEJAVNOST 
4. člen 
V Občini Dobje se 24-urna dežurna služba izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba. 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
Obvezna gospodarska javna služba iz prvega odstavka tega člena se izvaja s podelitvijo koncesije izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje 24-urne dežurne službe. Koncesijo za izvajanje javne službe občina podeli na podlagi javnega razpisa po postopku določenim s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.
5. člen 
Izvajalec tržne pogrebne dejavnosti na pokopališču v Občini Dobje je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki jih določajo zakon in podzakonski predpisi.
Pri opravljanju pogrebne dejavnosti se izvajalec drži določb zakona, pokopališkega reda, zagotavlja pieteto in upošteva zdravstvene in sanitarno-higienske predpise.
Pogrebna tržna dejavnost obsega:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba,
– pripravo pokojnika,
– upepelitev pokojnika,
– pripravo in izvedbo pogreba.
Plačnik storitev na pokopališču je izvajalec pogrebne dejavnosti. Cene najema mrliške vežice in uporabe ostale pokopališke infrastrukture za pogrebno slovesnost določi upravljavec pokopališča v ceniku iz prvega člena odloka.
6. člen 
Pogreb obsega:
– prijavo pokopa,
– naročilo pogreba,
– prevoz umrlega,
– pogrebno svečanost in
– pokop.
7. člen 
Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba, ali občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče oziroma, kjer je pokojnik umrl.
Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljalec. Za najem groba naročnik pogreba in upravljalec skleneta najemno pogodbo.
8. člen 
Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu z zakonom in pokopališkim redom.
Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika oziroma če ta ni znana, v skladu z voljo naročnika pogreba in na način, določen s pokopališkim redom.
Na pokopališču Dobje so možne sledeče vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnik položi v krsto in pokoplje v grob;
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob;
– prekop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.
9. člen 
Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti. Pogrebna svečanost se opravi na način, ki je predpisan s tem odlokom. Pri izvedbi pogrebne svečanosti se lahko upoštevajo tudi krajevni in drugi običaji pogrebne svečanosti. Pogrebno svečanost organizira izvajalec skladno z voljo umrlega ali naročnika pogreba z izbrano opremo.
10. člen 
Pogrebna svečanost na pokopališču se prične na prostoru, ki je določen v ta namen. Pogrebna svečanost je praviloma javna, kateri vsakdo nemoteno prisostvuje, ali v ožjem družinskem krogu, ki ji prisostvujejo le povabljeni. Sestavni del pogrebne svečanosti je lahko tudi verski ali stanovski obred. Pri pogrebni svečanosti lahko sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.
11. člen 
Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se na dan pogrebne svečanosti položi v mrliško vežico ob uri dogovorjeni z naročnikom pogreba ali izvajalcem. Krsta z umrlim se lahko pred upepelitvijo za en dan položi v mrliško vežico.
12. člen 
Mrliška vežica je praviloma odprta od 7. do 23. ure oziroma po dogovoru z naročnikom pogreba ali izvajalcem.
Na dan pogreba ali največ dva dni prej je lahko pokojnik prepeljan v mrliško vežico oziroma na kraj, ki je namenjen pogrebnemu slovesu.
Umrli stanovski predstavnik verske skupnosti se lahko do pokopa položi v verski objekt, od koder se lahko prične pogrebna svečanost.
13. člen 
Pogreb opravi pogrebno moštvo izvajalca. Pred začetkom pogrebne svečanosti se na poslovilni prostor dostavi cvetje in vodja pogreba pospremi svojce. Pogrebna svečanost se prične, ko se na poslovilni prostor prinesejo zastave, simboli in žara oziroma krsta. Od umrlega se lahko poslovijo govorniki, pevci, recitatorji, pihalni orkester ali drugi glasbeniki ter predstavniki verskih in stanovskih skupnosti, če sodelujejo pri pogrebni svečanosti.
O uvodni pogrebni svečanosti se na poslovilnem prostoru oblikuje pogrebni sprevod, ki gre do kraja pokopa, ali pa se pogrebna svečanost zaključi. Udeleženci pogrebnega sprevoda se razvrstijo ob grobu. Krsto oziroma žaro s posmrtnimi ostanki umrlega spustijo ali položijo v grob. Ob grobu se lahko opravi del pogrebnih svečanosti.
Najkasneje dve uri po končani pogrebni svečanosti mora izvajalec zasuti grob ali pokriti grobnico, z delom pa prične, ko se večina udeležencev pogrebne svečanosti umakne iz okolice groba. Pri tem poskrbi, da je grob prilagojen vrstam grobov na pokopališču. Izvajalec po končanem pogrebu počisti mrliško vežico in pomožne prostore pri mrliških vežicah.
14. člen 
Pogrebna svečanost se lahko opravi pred upepelitvijo umrlega na poslovilnem prostoru pokopališča. V tem primeru po upepelitvi za umrlim ni pogrebne svečanosti. Pokop opravi izvajalec s položitvijo žare v grob, čemur lahko prisostvujejo bližnji umrlega.
III. POKOPALIŠKA DEJAVNOST IN UREJANJE POKOPALIŠČ 
15. člen 
Upravljanje pokopališč obsega:
– zagotavljanje urejenosti pokopališča,
– izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja,
– oddajo grobov v najem,
– vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
Upravljalec pokopališča v Občini Dobje je Režijski obrat v občinski upravi Občine Dobje.
16. člen 
Na pokopališču Dobje so lahko naslednje vrste grobov:
– enojni (talni), dvojni, povečani grobni prostor;
– grobišča;
– žarni grobovi (talni).
1. Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni ali zidni (do širine 1,20 metra).
2. Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu (do širine 2,40 metra). V dvojne grobove se lahko poleg krst pokopavajo tudi žare.
3. Povečani grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora (od širine 2,41 metra do 3,60 metra).
4. Grobišča so prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.
5. Žarni grobovi so talni ali zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare.
17. člen 
Upravljavec pokopališča vodi evidenco o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču, trajno evidenco grobov – kataster in evidenco najemnikov grobov.
Upravljavec pokopališča za pokopališče izdela pokopališki kataster in načrt pokopališča, z vrstami grobov ter sproti dopolnjuje evidenco grobov in najemnikov grobov. Pokopališki kataster se vodi v tekstualni in grafični obliki ter skladno s standardi občinskega geografskega informacijskega sistema. Kataster, načrt pokopališča in ostale evidence, ki jih je upravljavec dolžan voditi, vključno z vsemi zbirkami podatkov, so last občine.
18. člen 
Prostore za grobove daje v najem upravljavec z najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu z zakonom in tem odlokom. Najemna pogodba se sklepa za nedoločen čas. Ob prijavi pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe se dodeli en grobni prostor.
Upravljavec lahko pisno prekine najemno pogodbo v primerih, ki jih določa zakon. Po smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika. Če pravice do najema groba nihče ne prevzame v roku enega leta, najemna pogodba preneha.
Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo.
Najemna pogodba za grob lahko preneha na podlagi volje najemnika s pisno odpovedjo. Najemnik mora plačati grobnino za tekoče leto, v katerem odpoveduje pogodbo.
Če najemnik odpove najemno pogodbo za grob s krsto pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino tudi za leta do konca poteka mirovalne dobe. Mirovalna doba je čas, ki mora poteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za grob s krsto znaša 10 let. Za grob z žaro ni mirovalne dobe.
19. člen 
Za najem groba plačuje najemnik grobnino. Grobnina predstavlja sorazmerni del letnih stroškov vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališču, glede na vrsto groba. Letni stroški vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališčih vsebujejo stroške vzdrževanja objektov in naprav na pokopališčih, stroške odvoza odpadkov, porabe vode in elektrike, vodenja registrov in drugih del, potrebnih za upravljanje.
Grobnina se plačuje letno za tekoče leto. Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
20. člen 
Najemniki grobov so dolžni:
– skleniti najemno pogodbo,
– spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe,
– vzdrževati grobove,
– spoštovati pokopališki red,
– redno plačevati grobnino,
– urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasji upravljavca.
21. člen 
Pokopališče je odprto neprekinjeno. Pogrebi so vsak dan od 9. do 19. ure, oziroma da so zaključeni ob dnevni svetlobi. Ura pogreba lahko odstopa od določbe iz prejšnjega odstavka tega člena na podlagi soglasja upravljavca.
Zaradi zagotavljanja reda, čistoče in miru na pokopališču upravljavec pokopališča lahko vzpostavi video-nadzor nad objektom in o tem na vidnem mestu obvesti obiskovalce pokopališča.
Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki jo na pokopališču, grobovih in drugih objektih pokopališča povzročijo tretje osebe.
22. člen 
Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem do umrlih. Psov in drugih živali ni dovoljeno voditi na pokopališča, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki. Na pokopališčih se ne sme voziti z vozili, razen s posebnimi prevoznimi sredstvi, med katere spadajo otroška prevozna sredstva in invalidski vozički.
23. člen 
Najemniki grobov morajo skrbeti za urejen videz groba; to pomeni, da ga morajo redno vzdrževati, kar obsega obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in trave), da ta ne posega na sosednje grobove ali poti, skrbeti za grobno opremo, redno odstranjevati plevel in odpadke, ki jih morajo odlagati na za to določena mesta ter skrbeti za red in čistočo na pokopališču. Drevesnice in grmovnice lahko največ dosežejo višino 1,5 metra.
Opremo groba predstavljajo nagrobna obeležja, kot so spomeniki, robniki, krovne plošče, lučke, vaze in podobno.
Če najemnik groba ne upošteva določb prvega odstavka tega člena, sme upravljavec pokopališča urediti grob na stroške najemnika.
Če najemna pogodba preneha zaradi opustitve groba, mora najemnik v roku trideset dni od datuma prenehanja odstraniti vso opremo groba in zasaditev. Če tega ne stori, opremo groba in zasaditev odstrani upravljavec pokopališča na stroške najemnika.
24. člen 
Za vsa obrtniška dela, ki se izvajajo z namenom urejanja pokopališč ter grobov in s tem povezani prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca.
Na podlagi vloge upravljavcu pridobi najemnik groba dovoljenje za postavitev, spremembo, popravilo ali odstranitev spomenika, robnikov ali obnovo grobnice, pri čemer je dolžan zagotoviti varovanje ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališča ter umetniškega in kulturnozgodovinskega pomena posameznih grobov. Izvajalec teh del mora pri izdaji dovoljenja upoštevati veljavni prostorski akt in načrt razdelitve.
Na podlagi vloge pridobi najemnik groba dovoljenje izvajalca za prevoz materiala z ročnimi vozički ter za kamnoseška, kovino strugarska, kovino tiskarska in druga podobna dela na pokopališču. V primerih, ko zaradi velikosti in količine materiala prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko izvajalec izda dovoljenje za prevoz materiala z motornim vozilom izvajalcu prevoza.
Na podlagi vloge pridobi najemnik groba dovoljenje za prekop na drugo pokopališče oziroma z drugega pokopališča. V vlogi mora najemnik groba navesti izvajalca pogrebne dejavnosti, ki bo izvedel prekop. Dovoljenje izda upravljavec pokopališča.
Če najemnik postavi, spremeni, popravi ali odstrani spomenik, robnike ali spremeni arhitektonsko zasnovo groba ali obnovi grobnico v nasprotju z dovoljenjem ali brez njega, mora upravljavec obvestiti najemnika, da te nepravilnosti odpravi v osmih dneh oziroma si pridobi dovoljenje. Če najemnik nepravilnosti ne odpravi sam, opravi dela upravljavec na stroške najemnika.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
25. člen 
Cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture iz 1. člena sprejme občinski svet. Cenik se vsako leto uskladi z rastjo stroškov življenjskih potrebščin.
26. člen 
Upravljavec mora v roku enega leta od uveljavitve tega odloka skleniti najemne pogodbe za grobove, ki jih uporabniki uporabljajo brez pogodbe. Po prejemu poziva s strani upravljavca je najemnik dolžan skleniti najemno pogodbo v roku enega meseca, v nasprotnem primeru mu najemno razmerje oziroma pravica do sklenitve najemnega razmerja preneha.
27. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2017
Dobje, dne 14. decembra 2017
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti