Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3610. Sklep o začasnem financiranju Občine Cankova v obdobju januar–marec 2018, stran 11379.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je župan Občine Cankova dne 18. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Cankova v obdobju januar–marec 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Cankova (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Cankova za leto 2017 (Uradni list RS, 86/16; v nadaljevanju: odlok o proračunu) in Odlokom o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2017 (Uradni list RS, št. 32/17; v nadaljevanju: odlok o rebalansu proračuna).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar–marec 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
417.379
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
392.993
70
DAVČNI PRIHODKI
286.099
700 Davki na dohodek in dobiček
271.115
703 Davki na premoženje
6.710
704 Domači davki na blago in storitve
7.648
706 Drugi davki
626
71
NEDAVČNI PRIHODKI
106.894
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
39.747
711 Takse in pristojbine
114
712 Denarne kazni
0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
41.204
714 Drugi nedavčni prihodki 
25.829
72
KAPITALSKI PRIHODKI
246
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
246
73
PREJETE DONACIJE
82
730 Prejete donacije iz domačih virov
82
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
24.058
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
24.058
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
404.936
40
TEKOČI ODHODKI
161.055
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
51.398
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
8.281
402 Izdatki za blago in storitve
101.376
403 Plačila domačih obresti
0
409 Rezerve
0
41
TEKOČI TRANSFERI
160.798
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
122.391
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
10.682
413 Drugi tekoči domači transferi
27.725
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
76.561
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
76.561
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
6.522
431 Investicijski transferi pravnimi 
in fizičnim osebam
5.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
1.522
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
12.443
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
B.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
11.733
55
ODPLAČILA DOLGA
11.733
550 Odplačila domačega dolga
11.733
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
710
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–11.733
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–11.023
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2016
9009 Splošni sklad za drugo
–166.691
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko Občina Cankova zadolži do višine 11.732,93 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu. Prav tako se lahko Občina Cankova v obdobju začasnega financiranja likvidnostno zadolži.
5. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine), uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 410-15/2017
Cankova, dne 19. decembra 2017
Župan 
Občine Cankova 
Drago Vogrinčič l.r.