Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3602. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 11363.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
1. člen 
V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16) se v tretjem odstavku 40. člena za besedama »Republike Slovenije« črtata vejica in besedilo »po nominalni vrednosti«.
2. člen 
V Prilogi I Enotni kontni načrt, se v okviru konta 4131 – Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, doda nov podkonto, ki se glasi:
»413115 – Dodatni transferi sredstev iz državnega proračuna v ZZZS za pokrivanje izdatkov za plače in nadomestil pripravnikom, sekundarijem in specializantom«.
V okviru konta 7103 – Prihodki od premoženja, se doda nov podkonto, ki se glasi:
»710318 – Prihodki od nadomestil za upravljanje državnih gozdov«.
V okviru konta 7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna, se doda nov podkonto, ki se glasi:
»740018 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za pokrivanje izdatkov za plače in nadomestil pripravnikom, sekundarijem in specializantom«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, novi podkonto 710318 pa se začne uporabljati s 1. januarjem 2018.
Št 007-783/2017
Ljubljana, dne 18. decembra 2017
EVA 2017-1611-0113
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance