Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3598. Pravilnik o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva v arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo, stran 11354.

  
Na podlagi devetega odstavka 63. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 51/14) izdaja minister, pristojen za arhive,
P R A V I L N I K 
o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva v arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo 
1. člen
(1) Ta pravilnik se uporablja v arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo (v nadaljnjem besedilu: javni arhiv).
(2) Ta pravilnik se smiselno uporablja pri javnopravnih osebah, ki imajo dovoljenje za lastno varstvo arhivskega gradiva, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhive, razen če drug predpis ne določa drugače.
2. člen 
Ta pravilnik določa materialne in druge stroške javnih arhivov, ki nastajajo pri uporabi in reproduciranju ter konserviranju in restavriranju arhivskega gradiva, uporabi zasebnega arhivskega gradiva v hrambi pri javnem arhivu in zavezance za plačilo nadomestil ter način plačila.
3. člen 
Nadomestila se določijo za naslednje storitve:
– uporaba in reproduciranje arhivskega gradiva,
– izposoja arhivskega gradiva za razstavne in podobne namene,
– konservacija in restavracija arhivskega gradiva,
– hramba zasebnega arhivskega gradiva pri javnem arhivu in njegova uporaba.
4. člen 
(1) Višina nadomestil za storitve iz prejšnjega člena je določena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: priloga 1).
(2) Za nujno uporabo filmskega arhivskega gradiva (priprava gradiva na dan naročila) se cene iz 1. do 7. točke podpoglavja I.F priloge 1 zvišajo za 50 %.
(3) Za prednostno rešene vloge oziroma reševanje vloge v istem ali naslednjem dnevu od njenega prejema se cene, določene v podpoglavjih I.B in I.E ter poglavju II priloge 1, zvišajo za 50 %.
5. člen 
(1) Za izposojo arhivskega gradiva za razstavne in podobne namene se določi nadomestilo v višini največ 200 evrov za enoto arhivskega gradiva (npr. dokument). O višini odloči predstojnik javnega arhiva, pri čemer upošteva starost, zvrst, morebitno poškodovanost, obliko, način zapisa in druge lastnosti arhivskega gradiva.
(2) Za izposojo arhivskega gradiva v skladu s tem členom se sklene posebna pogodba.
6. člen 
Za digitalno reproduciranje arhivskega gradiva v arhivski čitalnici, ki ga opravijo uporabniki, se določi dnevno/mesečno/letno nadomestilo, pri čemer letno nadomestilo ne sme presegati 250 eurov.
7. člen 
(1) Javni arhivi lahko zaradi ekonomičnosti ne zaračunavajo materialnih stroškov in storitev, ki ne presegajo 2,10 eura v enem mesecu na posameznega uporabnika. O tem odloči predstojnik javnega arhiva.
(2) Nadomestila uporabe filmskih storitev in konservatorsko-restavratorskih storitev lahko Arhiv Republike Slovenije drugim javnim arhivom zniža za 50 %. Obseg teh storitev se določi s posebnim dogovorom med javnimi arhivi.
(3) Za učence, dijake in študente z veljavnim šolskim ali študentskim statusom se za gradivo, ki ga potrebujejo za izobraževalne ali raziskovalne namene, nadomestila uporabe arhivskega gradiva znižajo za 30 %.
8. člen 
Javni arhivi uporabnikom za pošiljanje kopij arhivskega gradiva zaračunavajo poštne stroške v višini nastalih stroškov pri pošiljanju.
9. člen 
Javni arhivi uporabnikom zagotavljajo storitve, ki jih določa ta pravilnik, v skladu s tehničnimi zmožnostmi, ki jih ima posamezni javni arhiv.
10. člen 
Javni arhivi v svojih notranjih aktih določijo način plačila nadomestil v skladu s predpisi o finančnem poslovanju.
11. člen 
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi tarif pri uporabi arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 48/08 in 87/08).
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-21/2016/24
Ljubljana, dne 19. decembra 2017
EVA 2016-3340-0025
Anton Peršak l.r.
Minister 
za kulturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti