Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3597. Pravilnik o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, stran 11349.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa program usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja), pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programa usposabljanja, način izvajanja usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje), način preverjanja usposobljenosti za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, obliko in vsebino potrdila o usposobljenosti ter način vodenja evidenc. Ta pravilnik določa tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija.
II. IZVAJANJE USPOSABLJANJA 
1. Program usposabljanja
2. člen 
(program usposabljanja) 
(1) Program usposabljanja vsebuje naslednje vsebine:
1. namen usposabljanja,
2. predpisi in napotki o varnosti traktorjev in traktorskih priključkov,
3. traktor in oprema traktorja,
4. traktorski priključki,
5. vzdrževanje in popravilo traktorjev in traktorskih priključkov,
6. stabilnost traktorja ter nevarnosti pri vožnji traktorja in delu s traktorjem in traktorskimi priključki,
7. značilnosti nesreč in njihovo preprečevanje,
8. povzetek in sklep,
9. prikaz varne uporabe traktorja in traktorskih priključkov,
10. preizkus znanja.
(2) Podrobnejša vsebina in obseg programa usposabljanja sta določena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Ceno usposabljanja na udeleženca določajo izvajalci sami.
2. Izvajalci programa usposabljanja
3. člen 
(izvajalci programa usposabljanja) 
(1) Program usposabljanja izvajajo organizacije oziroma zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva, ki izpolnjujejo s tem pravilnikom predpisane pogoje in jih za to z odločbo za obdobje petih let pooblasti minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
(2) Organizacija oziroma zavod s področja kmetijstva in gozdarstva vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za izvajanje programa usposabljanja iz 4. do 6. člena tega pravilnika pošlje na naslov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Ministrstvo izvajalce objavi na svoji spletni strani.
3. Pogoji za izvajanje programa usposabljanja
4. člen 
(učilnica) 
Prostor, kjer se izvaja usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: učilnica), mora zagotavljati 2 m2 delovne površine na udeleženca usposabljanja oziroma predavatelja, sedež z mizo za vsakega udeleženca in šolsko tablo. Učilnica mora biti ustrezno osvetljena in ogrevana ter opremljena z elektronskimi mediji za prikaz učne vsebine.
5. člen 
(prostorski in materialni pogoji) 
(1) Izvajalec mora imeti za izvedbo prikaza varne uporabe traktorja in traktorskih priključkov na voljo ustrezne površine, ki zagotavljajo ustrezno funkcionalnost za prikaz, ter:
– registriran traktor kategorije T1 in traktorski priklopnik za vožnjo po cesti ter za delo v kmetijstvu in gozdarstvu,
– registriran traktor kategorije T2, traktor, opremljen za delo v gozdu, ali delovni stroj s hidro ali hidromehanskim pogonom, namenjen za delo v kmetijstvu in gozdarstvu,
– motokultivator z delovnimi orodji in
– najmanj tri traktorske priključke, od tega najmanj enega gnanega prek priključne gredi.
(2) Eden od traktorjev iz prejšnjega odstavka mora biti opremljen s sprednjim nakladalnikom oziroma mora izvajalec zagotoviti delovni stroj za dviganje in prenašanje bremena.
(3) Tehnično brezhibnost traktorjev, traktorskih priklopnikov in traktorskih priključkov zagotavlja izvajalec v skladu s predpisi.
4. Predavatelji in člani komisij
6. člen 
(kadrovski pogoji) 
Predavatelji in člani komisije iz 7. člena tega pravilnika morajo imeti:
– najmanj izobrazbo, pridobljeno po višješolskem strokovnem programu kmetijske, gozdarske, prometne ali druge tehnične smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju kmetijstva ali gozdarstva,
– opravljen strokovni izpit v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu,
– opravljeno usposabljanje za predavatelje iz 21. člena tega pravilnika,
– najmanj pet let vozniško dovoljenje za kategorijo F.
7. člen 
(komisija za preizkus znanja) 
Preizkus znanja o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki izvaja dvočlanska komisija, ki jo sestavljata predsednik komisije in član komisije (v nadaljnjem besedilu: komisija). Predsednika in člana komisije imenuje izvajalec. V primeru različnega mnenja članov komisije pri ocenjevanju udeležencev je odločilno mnenje predsednika komisije.
5. Izvajanje programa usposabljanja in opravljanje preizkusa znanja
8. člen 
(prijava) 
Udeleženci se prijavijo na usposabljanje elektronsko ali v pisni obliki, najpozneje na prvi dan usposabljanja. Prijava mora vsebovati vse podatke, ki so potrebni za vodenje evidence udeležencev o usposabljanju in so določeni v prvi do četrti alineji četrtega odstavka 15. člena tega pravilnika, ter dokazilo o plačilu usposabljanja.
9. člen 
(izvajanje programa usposabljanja) 
(1) Izvajalec lahko organizira usposabljanje, ko se nanj prijavi najmanj 10 udeležencev. V skupini je lahko največ 30 udeležencev.
(2) V skupini za izvajanje prikaza varne uporabe traktorja in traktorskih priključkov lahko sodeluje največ 10 udeležencev.
(3) Usposabljanje o vsebinah iz 1. do 8. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika traja najmanj dva dneva v obsegu najmanj 10 ur.
(4) Prikaz varne uporabe traktorja in traktorskih priključkov se izvaja ločeno od usposabljanja iz prejšnjega odstavka na drug dan in v obsegu najmanj 4 ure na skupino iz drugega odstavka tega člena.
10. člen 
(preizkus znanja) 
(1) Preizkus znanja se izvede s testnimi polami in ne prej kot tretji dan po končanem usposabljanju iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika.
(2) Na vprašanja iz testnih pol udeleženec odgovarja z obkroževanjem pravilnih odgovorov.
(3) Razpoložljivi čas za opravljanje preizkusa znanja je 45 minut.
11. člen 
(1) K preizkusu znanja lahko pristopi le udeleženec, ki je bil prisoten pri vseh vsebinah programa usposabljanja iz 9. člena tega pravilnika.
(2) Testne pole za preizkus znanja morajo biti usklajene s programom usposabljanja iz 2. člena tega pravilnika.
(3) Izvajalec zagotovi, da se testne pole uporabijo samo za preizkus znanja.
12. člen 
(preverjanje znanja, preizkus znanja in javnost ocenjevanja) 
(1) Predavatelj lahko med usposabljanjem opravi preverjanje znanja, s katerim preveri razumevanje predstavljene učne vsebine in ki ni namenjeno ocenjevanju.
(2) Pri ocenjevanju znanja udeleženca na preizkusu znanja mora biti zagotovljena javnost ocenjevanja.
(3) Javnost ocenjevanja se zagotavlja tako, da izvajalec:
– udeleženca seznani z vsebino in obsegom programa usposabljanja ter se z njim dogovori o rokih preizkusa znanja,
– udeleženca seznani z načinom in merili ocenjevanja,
– udeležencu omogoči vpogled v ocenjene pisne izdelke.
(4) Znanje se ocenjuje z ocenama:
– je opravil,
– ni opravil.
(5) Podatke o opravljenem pisnem preizkusu znanja mora predsednik komisije takoj po koncu preizkusa znanja vpisati na testne pole in jih vstaviti v dnevnik dela iz drugega odstavka 15. člena tega pravilnika.
13. člen 
(ocenjevanje in ponovno opravljanje preizkusa znanja) 
(1) Šteje se, da udeleženec ni opravil preizkusa znanja, če pri odgovorih na vprašanja preizkusa znanja ni dosegel najmanj 90 odstotkov možnih točk.
(2) Udeleženec, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja, lahko preizkus znanja znova opravlja po sedmih dneh od zadnjega opravljanja preizkusa znanja. Tak udeleženec se mora prijaviti k ponovnemu preizkusu znanja in plačati prijavnino v vrednosti desetih odstotkov cene usposabljanja za enega udeleženca.
6. Dokumenti in evidence
14. člen 
(dokumenti in evidence) 
(1) Izvajalec mora voditi predpisane dokumente v skladu s tem pravilnikom oziroma vpisovati predpisane podatke v evidence.
(2) Za izvajanje določb tega pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo dokumente in evidence o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, je odgovoren poslovodni organ izvajalca.
(3) Oseba, ki je odgovorna za naloge v zvezi z dokumenti in evidencami, je v skladu s predpisi o disciplinski, odškodninski in kazenski odgovornosti osebno odgovorna za pravilno, ažurno in točno izvajanje nalog.
15. člen 
(vrste evidenc in dnevnik dela) 
(1) Izvajalec:
– vodi dnevnik dela,
– vpisuje podatke v elektronsko evidenco usposabljanj,
– vpisuje podatke v elektronsko evidenco udeležencev usposabljanja.
(2) Dnevnik dela vodi izvajalec za vsak dan usposabljanja. Dnevnik dela vsebuje podatke po datumu in vsebini programa usposabljanja, in sicer:
– uro začetka in konca usposabljanja,
– obravnavane sklope (navedba številk sklopov),
– obravnavano vsebino sklopov,
– opombe oziroma opažanja predavatelja,
– število udeležencev,
– podpis predavatelja,
– testne pole o pisnem delu ocenjevanja znanja.
(3) Izvajalec vpisuje usposabljanja v elektronsko evidenco usposabljanj najmanj tri dni pred začetkom izvajanja usposabljanja. Elektronska evidenca usposabljanj vsebuje naslednje podatke:
– ime izvajalca,
– zaporedno številko usposabljanja,
– kraj, datum in čas usposabljanja.
(4) V elektronsko evidenco udeležencev usposabljanja izvajalec vpisuje naslednje podatke:
– osebno ime udeleženca,
– rojstni datum udeleženca,
– stalno oziroma začasno prebivališče udeleženca,
– datum prijave udeleženca na usposabljanje,
– datum uspešno opravljenega preizkusa znanja,
– številko izdanega potrdila o usposobljenosti udeleženca.
(5) Evidenci iz tretjega in četrtega odstavka tega člena sta enotni za vse izvajalce in jih vodi ministrstvo.
16. člen 
(vrste predpisanih dokumentov) 
Dokumenti, ki jih mora voditi izvajalec, so:
– prijava udeleženca na usposabljanje,
– testna pola za preizkus znanja,
– potrdilo o opravljenem usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki.
17. člen 
(vsebina potrdila) 
Potrdilo o opravljenem usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki vsebuje naslednje podatke:
– ime izvajalca oziroma izdajatelja potrdila,
– podatke o udeležencu iz prve do pete alineje četrtega odstavka 15. člena tega pravilnika,
– številko izdanega potrdila iz sedme alineje četrtega odstavka 15. člena tega pravilnika,
– datum izdaje potrdila,
– žig izvajalca,
– podpis odgovorne osebe izvajalca.
18. člen 
(podatki o udeležencu) 
(1) Podatke o udeležencih vodi v predpisanih dokumentih in evidencah izvajalec na podlagi podatkov:
– ki jih o sebi poda udeleženec,
– iz javnih listin, ki jih na vpogled predloži udeleženec (izvirni izpisek iz matičnega registra o rojstvu, osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje).
(2) Podatki se vpisujejo v dokumente in evidence po kronološkem zaporedju.
(3) Izvajalec pošlje podatke iz dokumentov in evidenc v obliki izpiskov iz dokumentov in evidenc tistim osebam, ki so po zakonu, ki ureja voznike, zakonu, ki ureja varnost cestnega prometa, in zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov, upravičene do teh podatkov.
19. člen 
(hramba dokumentov) 
Dokumente iz 15. in 16. člena tega pravilnika, ki jih pristojni arhiv v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo arhivskega gradiva, določi kot arhivsko gradivo, morajo izvajalci oziroma ministrstvo hraniti do izročitve pristojnemu arhivu. Dokumenti, ki jih pristojni arhiv ne določi kot arhivsko gradivo, se po poteku roka hrambe lahko brišejo oziroma uničijo v skladu s predpisi.
7. Izdajanje potrdil
20. člen 
(izdajanje potrdil) 
(1) Udeležencu, ki je uspešno opravil usposabljanje, izvajalec izda potrdilo o opravljenem usposabljanju iz 17. člena tega pravilnika.
(2) Izvajalec potrjuje tudi pristnost izdanih potrdil iz prejšnjega odstavka.
8. Pooblaščena organizacija
21. člen 
(pooblaščena organizacija in njene naloge) 
(1) Na javnem razpisu, ki ga objavi ministrstvo v Uradnem listu Republike Slovenije, se za pooblaščeno organizacijo, ki opravlja naloge iz šestega odstavka tega člena, izbere izobraževalna ustanova s področja kmetijstva in gozdarstva. Rok, do katerega se vlagajo vloge na javni razpis, se določi v javnem razpisu.
(2) Pooblaščena organizacija ni izvajalec usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Tudi če pravna oseba, katere ustanovitelj je izobraževalna ustanova iz prejšnjega odstavka, izpolnjuje pogoja iz tretjega odstavka tega člena, se na javni razpis lahko prijavi le izobraževalna ustanova kot celota.
(3) Pooblaščena organizacija mora izpolnjevati naslednja pogoja:
– delovati mora na področju kmetijstva ali gozdarstva,
– strokovno mora delovati na področju varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki, in sicer izdajati strokovne članke in literaturo, predavati na tem področju, opravljati raziskave ter prispevati k razvoju področja.
(4) Merila za izbor pooblaščene organizacije so:
– geografska pokritost delovanja vlagatelja,
– strokovni delavci na področju varnega dela,
– aktivnosti na področju strokovnega delovanja in reference,
– opremljenost za izvajanje nalog pooblaščene organizacije.
(5) Podrobnejši pogoji, ocenjevanje meril in dokazila za izbiro pooblaščene organizacije se opredelijo v javnem razpisu.
(6) Naloge pooblaščene organizacije so:
– organizira usposabljanja iz četrte alineje 6. člena tega pravilnika, ki morajo potekati v prvi polovici vsakega drugega (sodega) leta in zajemati zlasti vsebine, ki so določene v programu usposabljanja iz 2. člena tega pravilnika,
– pripravlja tiskana učna gradiva, ki jih prejme vsak udeleženec pri prvi uri usposabljanja,
– pripravi elektronski sistem nabora vprašanj za izdelavo testnih pol,
– izdela testne pole in jih na dan opravljanja preizkusa znanja pošlje izvajalcu,
– pripravi oziroma oblikuje potrdila iz 17. člena tega pravilnika,
– opravlja druge naloge, povezane s pripravo in izvajanjem usposabljanj, ki ji jih naloži ministrstvo.
(7) Pooblaščena organizacija do konca tekočega koledarskega leta pripravi letni program dela za naloge iz prejšnjega odstavka in ga pošlje v potrditev ministrstvu.
(8) Višino sredstev za kritje stroškov, ki nastanejo pri izvajanju nalog pooblaščene organizacije iz 2. do 5. točke šestega odstavka tega člena, določi pooblaščena organizacija v soglasju z ministrstvom.
(9) Pooblaščena organizacija do konca marca ministrstvu poda poročilo o opravljenem delu na podlagi potrjenega letnega programa za preteklo leto.
(10) Pooblaščeni organizaciji se odvzame pooblastilo, če:
– preneha izpolnjevati pogoje iz tretjega odstavka tega člena,
– onemogoči izvedbo strokovnega ali inšpekcijskega nadzora na podlagi zakona, ki ureja voznike,
– ne opravlja nalog v skladu s tem pravilnikom,
– nima poravnanih finančnih obveznosti do države ali lokalnih skupnosti,
– nenamensko in nepregledno porablja sredstva iz osmega odstavka tega člena.
III. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
22. člen 
(izpit iz varnosti in zdravja pri delu) 
Predavatelji in člani komisije morajo imeti opravljen strokovni izpit v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, iz 6. člena tega pravilnika, najkasneje v 15 mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
23. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki (Uradni list RS, št. 120/03 in 85/16).
24. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-55/2017/57
Ljubljana, dne 18. decembra 2017
EVA 2017-2330-0026
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti