Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2017 z dne 18. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2017 z dne 18. 12. 2017

Kazalo

3513. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnih etalonih, stran 10939.

  
Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnih etalonih 
1. člen 
V Pravilniku o nacionalnih etalonih (Uradni list RS, št. 51/07, 63/08 in 59/14) se v prvem odstavku 9. člena beseda »devetih« nadomesti z besedo »petnajstih«.
2. člen 
V besedilu 11. člena, ki postane prvi odstavek, se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. ciljne razvojno raziskovalne in aplikativne projekte, ki se izvajajo in izberejo v skladu s predpisi, ki urejajo sofinanciranje in izvajanje ciljno raziskovalnih programov in raziskovalnih dejavnosti.«.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Naloge iz 1., 2. in 4. točke prejšnjega odstavka se sofinancirajo v obliki delnega pokrivanja materialnih stroškov.«.
3. člen 
Tretji odstavek 12. člena se črta.
4. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen 
Urad lahko sofinancira ciljne razvojno raziskovalne in aplikativne projekte na prioritetnih področjih meroslovja v Republiki Sloveniji, predvsem projekte, ki se nanašajo na zmanjšanje merilne negotovosti ter širitev nabora in obsega merilnih zmogljivosti v skladu z nacionalno strategijo meroslovja.«.
5. člen 
V prvem odstavku 16. člena se za besedo »direktor« črtata besedi »vsako leto« in se doda besedilo »v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev določi sredstva za tekoče leto, ki se namenijo za sofinanciranje dejavnosti nosilcev nacionalnih etalonov in«.
V drugem odstavku se za besedo »se« doda besedilo »za naloge iz 1., 2. in 4. točke 11. člena tega pravilnika«, formula pa se nadomesti z naslednjo formulo:
Slika 1
Črta se besedilo »pi – faktorji področja priznanja, ki imajo lahko vrednosti od 0,2 do 1,5«.
Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo »iz« doda besedilo »1., 2. in 4. točke«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Komisija za sofinanciranje predlaga direktorju prednostne teme za razpis in sofinanciranje ciljnih razvojno raziskovalnih in aplikativnih projektov.«.
6. člen 
V prvem odstavku 17. člena se za besedo »priznanja« doda besedilo »za naloge iz 1., 2. in 4. točke 11. člena tega pravilnika.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Urad najpozneje v dveh mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika podaljša veljavnost odločb o priznanju pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona, izdanih na podlagi Pravilnika o nacionalnih etalonih (Uradni list RS, št. 51/07, 63/08 in 59/14), če nosilec nacionalnega etalona izpolnjuje pogoje za priznanje.
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-150/2017
Ljubljana, dne 12. decembra 2017
EVA 2017-2130-0020
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost