Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2017 z dne 18. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2017 z dne 18. 12. 2017

Kazalo

3511. Pravilnik o evidenci državne meje, stran 10937.

  
Na podlagi četrtega odstavka 104. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US in 61/17 – ZAID) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K 
o evidenci državne meje 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik podrobneje ureja vsebino in način vodenja evidence državne meje.
2. člen 
(vsebina evidence državne meje) 
(1) Evidenca državne meje obsega podatke o točkah državne meje in poteku državne meje ter zbirko listin.
(2) Evidenca državne meje je povezana z registrom prostorskih enot in zemljiškim katastrom.
3. člen 
(podatki o točkah državne meje) 
(1) Državna meja se evidentira v evidenci državne meje s točkami državne meje.
(2) O točkah državne meje se v evidenci državne meje vodijo naslednji podatki:
– številke točk državne meje,
– koordinate točk državne meje,
– način označitve točk državne meje in podatki o oznakah,
– sektor državne meje.
(3) V evidenci državne meje se vodi tudi podatek o poteku državne meje.
4. člen 
(številke točk državne meje) 
(1) Točkam državne meje se določijo številke točk državne meje v enotnem sistemu za celo državo od številke 1 naprej.
(2) Če se spremeni državna meja, se novim točkam državne meje določijo nove številke točk državne meje.
(3) Za točke državne meje se vodi tudi številka točke, kot je določena na podlagi ratificirane mednarodne pogodbe.
5. člen 
(koordinate točk državne meje) 
(1) Koordinate točk državne meje se določijo v državnem koordinatnem sistemu.
(2) Poleg koordinat iz prejšnjega odstavka se v evidenci državne meje vodijo tudi koordinate točk državne meje v drugih koordinatnih sistemih, če so tako določene z ratificirano mednarodno pogodbo, z navedbo vrste koordinatnega sistema.
(3) Za koordinate točk državne meje iz prvega odstavka tega člena se vodi podatek o načinu določitve koordinat, natančnosti koordinat in podatek o geodetskem datumu.
6. člen 
(način označitve točk državne meje in podatki o oznakah) 
(1) Za točke državne meje se vodi podatek o tem, ali je točka državne meje v naravi označena. Če je označena, se vodi tudi podatek, ali je točka državne meje označena neposredno ali posredno.
(2) O oznakah točk državne meje se vodi podatek o vrsti oznake, kot je določena z meddržavnimi tehničnimi navodili, ki določajo obliko in velikost oznak točk državne meje.
(3) Poleg podatka o vrsti oznake iz prejšnjega odstavka se o oznakah točk državne meje vodijo tudi podatki o:
– številki točke iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika,
– drugih napisih, ki so na oznakah v naravi,
– datumu postavitve oznake,
– datumu in načinu obnove oznake ter
– podatek o ugotovljenih poškodbah ali uničenju oznake.
(4) O posrednih oznakah točk državne meje se vodijo tudi podatki o številki posredne oznake, koordinatah posredne oznake in o sektorju državne meje. Številka posredne oznake se določi v obliki poddelilke številke točke državne meje, ki jo označuje.
7. člen 
(sektor državne meje) 
Za točke državne meje se vodi podatek o sektorju, ki določa pristojnost glede vzdrževanja oznak državne meje med sosednjima državama, kot je določen z ratificirano mednarodno pogodbo.
8. člen 
(potek državne meje) 
Potek državne meje se vodi s povezavo sosednjih točk državne meje tako, da se državna meja lahko izkazuje v obliki poligona.
9. člen 
(objava šifrantov) 
Podatki o natančnosti koordinat točk državne meje, načinu označitve točk državne meje in vrstah oznak točk državne meje se v evidenci državne meje vodijo v obliki šifrantov, ki so objavljeni na spletnih straneh Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava).
10. člen 
(povezava evidence državne meje z registrom prostorskih enot in zemljiškim katastrom) 
(1) Povezava evidence državne meje z registrom prostorskih enot in zemljiškim katastrom se zagotavlja tako, da se v registru prostorskih enot in zemljiškem katastru vodi potek državne meje.
(2) Register prostorskih enot in zemljiški kataster zagotavljata pridobitev podatkov o vseh prostorskih enotah in zemljiških parcelah, ki se vsaj v eni točki dotikajo državne meje.
11. člen 
(zbirka listin) 
Zbirko listin, ki se nanašajo na vpis in spremembe podatkov, ki se vodijo v evidenci državne meje, sestavljajo mejna dokumentacija (seznam koordinat, mejni načrt, opis meje) in druga tehnična dokumentacija (elaborati geodetskih meritev in drugi elaborati), ki se nanaša na vpis in spremembe podatkov v evidenci državne meje.
12. člen 
(vodenje evidence državne meje) 
(1) Geodetska uprava vodi evidenco državne meje tako, da sta omogočeni:
– pridobitev podatkov o razdaljah med sosednjimi točkami državne meje, med označenimi točkami državne meje, med točkami in posrednimi oznakami državne meje ter
– povezava z dokumentacijo o določitvi državne meje in o spremembah državne meje, ki obsega ratificirane mednarodne pogodbe, konvencije, sporazume, zapisnike in druge dokumente, ki jih hrani ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(2) V evidenci državne meje se trajno hranijo vsi novi in spremenjeni podatki o državni meji.
(3) Za spremenjene podatke se v evidenci državne meje evidentira datum spremembe podatka in datum začetka veljavnosti podatka.
(4) Datum začetka veljavnosti podatka je za podatke, ki se v evidenco državne meje vpisujejo na podlagi ratificirane mednarodne pogodbe, datum začetka veljavnosti te pogodbe, za druge podatke pa je datum začetka veljavnosti podatka enak datumu spremembe podatka.
13. člen 
(javnost podatkov) 
(1) Podatki, ki se vodijo v evidenci državne meje, so javni.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka postanejo javni z dnem začetka veljavnosti podatka.
(3) Vsakdo lahko v skladu s predpisi, ki urejajo izdajanje podatkov iz zbirk podatkov, ki jih vodi geodetska uprava, pridobi podatke iz prvega odstavka tega člena.
14. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o evidenci državne meje (Uradni list RS, št. 118/06).
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-459/2017
Ljubljana, dne 14. decembra 2017
EVA 2017-2550-0098
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost