Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017

Kazalo

3412. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2017, stran 10086.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 20. redni seji dne 5. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Odranci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 16/17) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A)
BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
1.613.813,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
1.546.176,00
70
DAVČNI PRIHODKI 
937.445,00
700 Davki na dohodek in dobiček
816.006,00
703 Davki na premoženje 
116.039,00
704 Domači davki na blago in storitev
5.400,00
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
608.731,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
48.860,00
711 Takse in pristojbine
1.600,00
712 Denarne kazni
2.830,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
58.740,00
714 Drugi nedavčni prihodki
496.701,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
0,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
67.637,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
67.637,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
1.561.567,02
40
TEKOČI ODHODKI 
687.438,02
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
99.742,73
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
15.724,00
402 Izdatki za blago in storitve
345.523,00
403 Plačila domačih obresti 
8.750,00
409 Rezerve
209.218,29
41
TEKOČI TRANSFERI
578.539,00
410 Subvencije
0,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
363.075,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
85.186,00
413 Drugi tekoči domači transferi
130.278,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
291.360,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
291.360,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
12.710,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
2.100,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
10.610,00
III.
PRORAČUNSKI – PRESEŽEK (I.-II.)
52.245,98
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (441)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA … (IV-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
56.300,00
55
ODPLAČILO DOLGA
56.300,00
550 Odplačilo domačega dolga
56.300,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠEVANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)
–4.054,02
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–56.300,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII.–IX.)
–52.245,98
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
4.054,02
« 
Ostali odstavki 2. člena ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 141-20/2017
Odranci, dne 5. decembra 2017
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja l.r.