Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017

Kazalo

3410. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogašovci, stran 10085.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/85, 79/06, 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 18. seji dne 7. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogašovci 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje, višino ter postopek za pridobitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.
2. člen 
Enkratna denarna pomoč staršem novorojenca (v nadaljevanju: denarna pomoč) je pomoč s katero se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo denarne pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Rogašovci.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI 
3. člen 
Upravičenci za pridobitev denarne pomoči po tem pravilniku so starši ali na podlagi odločbe pristojnega organa določeni zakoniti zastopniki otroka.
4. člen 
Za pridobitev denarne pomoči po tem pravilniku morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
– upravičenec je državljan Republike Slovenije in ima stalno bivališče v Občini Rogašovci,
– novorojenec je državljan Republike Slovenije in ima stalno bivališče v Občini Rogašovci.
III. VIŠINA DENARNE POMOČI 
5. člen 
Višina denarne pomoči znaša za živorojenega otroka 200 €, za vsakega naslednjega pa 50 € več.
IV. POSTOPEK 
6. člen 
Upravičenci podajo vlogo za uveljavljanje pravice do denarne pomoči na posebnem obrazcu, ki ga dvignejo v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Rogašovci, objavljen pa je tudi na spletni strani Občine Rogašovci.
Vlogo pošljejo po pošti na naslov občinska uprava Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci ali jo na istem naslovu podajo osebno v sprejemni pisarni.
Rok za vložitev vloge je eno leto šteto od dneva rojstva otroka. Po preteku tega roka, pravice do denarne pomoči ni mogoče več uveljavljati, zato se vloga kot prepozno vložena s sklepom zavrže.
7. člen 
Na obrazcu Vloga za uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka morajo biti navedeni podatki o upravičencu in novorojencu ter številka računa, kamor se nakaže denarna pomoč.
Upravičenost do denarne pomoči se dokazuje s:
– kopijo izpiska iz rojstne matične knjige in
– dokazilom o stalnem prebivališču upravičenca in novorojenca.
Dokazila priloži vlagatelj vlogi ali pa si jih upravni organ pridobi od upravljavcev zbirk osebnih podatkov.
8. člen 
Denarna pomoč se nakaže upravičencu na podlagi izdane odločbe.
Upravičenec je dolžan vrniti prejeto denarno pomoč skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika.
V. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporabljati se začne s 1. 1. 2018, s tem dnem preneha veljati Sklep o pomoči za novorojence (Uradni list RS, št. 34/07, 108/09).
Št. 007-7/2017-3
Rogašovci, dne 7. decembra 2017
Župan 
Občine Rogašovci 
Edvard Mihalič l.r.