Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017

Kazalo

3402. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2016, stran 10072.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 14. in 95. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 14. redni seji dne 4. 12. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2016.
3. člen 
Namenska sredstva na dan 31. 12. 2016 v višini 350.793,70 EUR, ki se prenesejo v proračunsko leto 2017, so:
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, v višini 92.427,28 EUR,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, v višini 31.867,76 EUR,
– proračunska rezerva, v višini 23.085,08 EUR,
– sredstva na podračunu za odpravo posledic naravnih nesreč, v višini 0,25 EUR,
– varščina za tržno stanovanje, v višini 566,28 EUR,
– sredstva vlaganj v JTKO, v višini 202.847,05 EUR.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2017-22
Kostanjevica na Krki, dne 4. decembra 2017
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Realizacija 2016
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.204.609
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.995.893
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
1.661.492
700 Davki na dohodek in dobiček
1.468.246
703 Davki na premoženje
149.690
704 Domači davki na blago in storitve
41.659
706 Drugi davki
1.897
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
334.401
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
145.314
711 Takse in pristojbine
2.423
712 Globe in druge denarne kazni
2.347
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
55
714 Drugi nedavčni prihodki
184.262
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
4.800
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
4.800
73
PREJETE DONACIJE (730+731) 
1.320
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.320
74
TRANSFERNI PRIHODKI
202.596
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
202.090
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
506
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.123.619
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
687.019
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
118.855
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
17.502
402 Izdatki za blago in storitve
518.149
403 Plačila domačih obresti
7.513
409 Rezerve
25.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
943.251
410 Subvencije
47.344
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
602.899
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
28.661
413 Drugi tekoči domači transferi
264.347
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
486.793
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
486.793
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
6.556
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
6.556
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
80.990
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
82.896
550 Odplačila domačega dolga
82.896
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.906
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–82.896
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–80.990
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
173.403