Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017

Kazalo

3401. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta VK-10, stran 10071.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je župan Občine Kamnik sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta VK-10 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom določa župan Občine Kamnik začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako VK-10 (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) Na območju priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za VK-10 je v veljavi Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15).
(2) Območje, ki je predmet priprave OPPN, se po Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (v nadaljevanju: OPN) nahaja v enoti urejanja z oznako VK-10.
(3) Po določilih OPN je enota urejanja z oznako VK-10 namenjena površinam za centralne dejavnosti, to je drugim območjem centralnih dejavnosti z oznako CD.
(4) Pobudo za izdelavo OPPN je podala družba Stireks d.o.o., Kamnik, ki želi dozidati obstoječi gospodarski objekt in zgraditi nov gospodarski objekt. Oba bosta uvrščena kot klasifikacija celotnega objekta med 12201 poslovne in upravne stavbe in 12301 trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti.
3. člen 
(predmet in programska izhodišča OPPN) 
(1) Predmet OPPN je ureditveno območje z oznako OPPN VK-10, predvideno v OPN Občine Kamnik.
(2) Območje, ki je predmet priprave OPPN, bo tako v celoti namenjeno površinam za centralne dejavnosti, ureditvi prometnih in zelenih površin ter infrastrukturni ureditvi.
4. člen 
(območje OPPN) 
Območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 131/8, 131/9, 131/10, 131/11, 131/12, 897/1 (del), 897/4, 130/1, 128/4, 128/6, 127/2 (del), 127/4 (del), 938/2 (del), 132/4, 132/3, 132/2, 131/3, 131/7 (del), vse v katastrski občini Nevlje (1897). Površina območja meri 1,7 ha.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
V strokovnih podlagah za območje OPPN bodo oblikovana merila, pogoji in prostorske rešitve, na podlagi katerih bo možna kvalitetna umestitev novih objektov in komunalne infrastrukture z navezavo na obstoječe infrastrukturne vode sosednjih območij.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Vojkova 52, 1001 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1001 Ljubljana,
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 41, 1241 Kamnik,
– Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
– Publicus d.o.o, Ljubljana, Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba pridobiti tudi smernice ter mnenja drugih nosilcev urejanja prostora oziroma udeležencev, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v zakonsko določenem roku od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne podajo smernic ali mnenj, se šteje, da smernic ali mnenj nimajo. V tem primeru mora pripravljavec prostorske ureditve upoštevati vse zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi.
(5) Po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora oziroma po poteku roka za njihovo pridobitev pripravljavec posreduje osnutek OPPN na ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, ki presodi, ali je treba v sklopu postopka izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.
7. člen 
(postopek in roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
faza
rok izdelave 
nosilec
1.
Sklep župana o začetku priprave OPPN 
december 2017
župan Občine Kamnik
2.
Izdelava osnutka OPPN za pridobitev smernic 
december 2017
pripravljavec OPPN
3.
Pridobivanje smernic in mnenja o pripravi CPVO
januar 2018
pripravljavec OPPN
4.
Analiza in uskladitev s smernicami 
februar 2018
pripravljavec OPPN
5.
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev
februar 2018
pripravljavec OPPN
6.
Javna razgrnitev in javna obravnava 
marec 2018
Občina Kamnik
7.
Priprava strokovnega dela stališč do pripomb iz JR 
april 2018
pripravljavec OPPN
8.
Izdelava predloga OPPN za pridobitev mnenj 
maj 2018
pripravljavec OPPN
9.
Pridobivanje mnenj
junij 2018
pripravljavec OPPN
10.
Priprava usklajenega predloga OPPN za sprejem na občinskem svetu
julij 2018
pripravljavec OPPN
11.
Objava v uradnem glasilu 
avgust 2018
Občina Kamnik
Predvideni roki za pripravo OPPN se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
Če bo za OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se k dopolnjenemu osnutku izdela tudi okoljsko poročilo, roki priprave pa se ustrezno podaljšajo.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Izdelavo vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), bo financiral pobudnik sam.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kamnik ter začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 3505-9/2017-5/1
Kamnik, dne 1. decembra 2017
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.