Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017

Kazalo

3398. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov v Občini Kamnik, stran 10070.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 1. in 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 29. 11. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov v Občini Kamnik 
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju socialno varstvenih programov v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 8/17), v nadaljevanju: pravilnik, se v 2. členu doda nova, sedma alineja, in sicer
»– humanitarne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Kamnik, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom«.
2. člen 
V 7. členu pravilnika se doda nov odstavek, in sicer:
»Za upravičence, ki kandidirajo za sredstva na proračunskih postavkah za sofinanciranje karitativnih programov in medgeneracijskih samopomočnih skupin, ne velja določilo 7. člena tega pravilnika, temveč se sredstva med prijavitelje razdelijo v celoti ne glede na njihov sedež in ne glede na število prijavljenih programov«.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/17-4/2
Kamnik, dne 29. novembra 2017
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.