Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017

Kazalo

3397. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata št. 1, stran 10069.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 29. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata št. 1 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata (Uradni list RS, št. 53/10), v nadaljnjem besedilu: Odlok.
Odlok se spreminja za območje etape 2 funkcionalne enote 2, ki se izloči iz funkcionalne enote 2 in se pridruži funkcionalni enoti 1.
2. člen 
Sprememba in dopolnitev Odloka je potrebna, ker lastnik zemljišč zaradi spremenjenih ekonomskih okoliščin spreminja svoje razvojne načrte in na območju obdelave načrtuje širitev obstoječe dejavnosti namesto izvedbe logističnega centra.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA 
3. člen 
V 5. členu Odloka se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve OPPN je izdelalo podjetje OSA arhitekti d.o.o., Maribor, pod št. 15-178 v oktobru 2017.«
4. člen 
V 6. členu odloka se za drugim odstavkom 1. točke dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Območje 1. spremembe OPPN obsega naslednja zemljišča v katastrski občini 1908 Podgorje: 649/4, 649/5, 649/12, 649/13, 649/15, 649/16, 649/17, 649/24, 649/26.
Velikost območja 1. sprememb in dopolnitev Odloka znaša 3.6 ha.«
5. člen 
V 9. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»Velikost funkcionalne enote F1 je 75.927 m2, velikost funkcionalne enote F2 je 31.418 m2«.
6. člen 
V 9. členu se v poglavju 2. Zazidalna zasnova, v podnaslovu Funkcionalna enota F1 doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Na območju sprememb in dopolnitev Odloka (območje bivše etape 2 funkcionalne enote 2) se predvidi izvedba več objektov za potrebe kmetijske dejavnosti: objekt za sušenje gnoja, skladišče gnoja (do maks. velikosti objekta 4000 bruto m2), prizidek – razširitev obstoječe sortirnice in pakirnice, skladišča jajc, skladišča embalaže, ekspedita in poslovnih prostorov.«
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek pod tem podnaslovom postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
7. člen 
V 9. členu se v poglavju 2. Zazidalna zasnova, v podnaslovu Funkcionalna enota F1 se dosedanji četrti oziroma novi peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V I. etapi je predvidena izgradnja objektov I, J, K in M ter postavitev osmih silosov med objektoma J in K ter izgradnja objektov na območju 1. sprememb in dopolnitev Odloka (območje bivše etape 2 funkcionalne enote 2).«
8. člen 
V 9. členu se v poglavju 2. Zazidalna zasnova, v podnaslovu Funkcionalna enota F2 tretji odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»V I. etapi je predvidena izgradnja objektov A, B in F s pripadajočo zunanjo ureditvijo.«
9. člen 
V 9. členu se v poglavju 3. Zasnova zunanje ureditve, v podnaslovu Funkcionalna enota F2 besedilo petega odstavka, ki se glasi »V II. etapi je predviden izkop terena za izgradnjo objektov C in D v povezavi z izkopom za I. etapo in izkop za rampo, ki bo locirana pravokotno na vhodni objekt E.«, briše.
Dosedanji šesti do deseti odstavek postanejo peti do deveti odstavek.
10. člen 
V 11. členu se v podnaslovu Funkcionalna enota F1 prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Izbor materialov, barv in princip oblikovanja objektov v funkcionalni enoti F1, mora biti usklajen med posameznimi objekti.«
11. člen 
V 13. členu se v poglavju 1. Tlorisni in višinski gabariti, v podnaslovu Funkcionalna enota F1, dosedanje besedilo spremeni tako, da se glasi: »Predvidena je izgradnja objektov I, J, K, L, M in objektov v gradbeni coni GC.«
12. člen 
V 13. členu se v poglavju 1. Tlorisni in višinski gabariti, v podnaslovu Funkcionalna enota F1 doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V gradbeni coni GC se objekti lahko izvedejo tako, da njihovi tlorisni gabariti ne segajo izven mej gradbene cone in da sta njihova severna in južna fasada poravnani z gradbeno linijo. Maksimalna višina objektov znaša +11 m od tal. Objekt v jugovzhodnem delu gradbene cone GC se lahko izvede kot prizidava obstoječega objekta sortirnice.«
13. člen 
V 13. členu se v poglavju 1. Tlorisni in višinski gabariti, v podnaslovu Funkcionalna enota F2 dosedanje besedilo, ki se glasi »Predvidena je izgradnja objektov A, B, C, D, E.« spremeni tako, da se po novem glasi: »Predvidena je izgradnja objektov A, B.«
14. člen 
V 13. členu se v poglavju 1. Tlorisni in višinski gabariti, v podnaslovu Funkcionalna enota F2, črta naslednje besedilo:
»II. etapa
Objekt C
tlorisna velikost 100x106,5 m (10650 m2 BTP), etažnost P, max. višina objekta +14,7 od tal (–2,7 m), oziroma +12,0 m od kote +/– 0,00.
Za potrebe požarne zaščite objekta, je dovoljena izgradnja kleti za strojnico in požarni bazen. Dimenzije morajo biti določene v Študiji požarne varnosti v fazi PGD projekta.
Objekt D
tlorisna velikost 100x53,5 m (5350 m2 BTP), etažnost P, max. višina objekta +14,7 od tal (–2,7 m), oziroma +12,0 m od kote +/– 0,00,
Objekt E
tlorisna velikost 20x20 m (1200 m2 BTP), etažnost K+P+1, max. višina objekta +9,7 m od tal (–2,7 m), oziroma +7,0 m od kote +/– 0,00.
Vratarnica in nadstrešek 5x25 m (125 m2 BTP), etažnost P, max. +6,5 m od kote +/– 0,00.
Oporni zid širine 0,3 m in višine max. 3,5 m in rampa +/–0,00 do –2,7 m (max. 30,8x8,0 m)
dolžina zidu: max. 155 m.«
15. člen 
V 19. členu se v poglavju 1. Splošno, dodajo nov drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»S posegi v tla naj se prizadene čim manj površin tal na območju obravnavanega OPPN. Pri gradnji se uporabljajo le gradbeni materiali, ki ne vsebujejo nevarnih snovi. Za začasne prometne in gradbene površine naj se prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine na območju obravnavanega OPPN. Lokacije začasnih skladišč in načini ponovne uporabe zemeljskega izkopa morajo biti znani pred začetkom gradbenih del.
Na območju začasnega skladišča zemeljskega izkopa in na celotnem območju gradnje objektov, transportnih poti in drugih manipulativnih površin je potrebno zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadne padavinske vode, kar še posebno velja na mestih, kjer je večja verjetnost nastanka razlitja ali razsutja nevarnih snovi.
Če gradnja objektov na območju obravnavanega OPPN zahteva rušenje obstoječih hlevov ali drugih pomožnih objektov na območju B 23 Jata, je treba v načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki ločeno za odpadke iz rušenja obstoječih industrijskih objektov s posebno pozornostjo načrtovati postopke za izločitev nevarnih gradbenih odpadkov pred rušitvijo oziroma odstranitvijo objekta.
V primeru, da se razlije ali razsuje nevarna snov, je treba onesnaženo zemljino takoj odstraniti in jo neškodljivo za okolje skladiščiti ločeno od drugih odpadkov ter z analizo ugotoviti stopnjo onesnaženosti zaradi oddaje v nadaljnje postopke predelave oziroma odstranjevanja.
V času gradnje objektov na območju obravnavanega OPPN je treba zagotoviti, da se o nevarnostih in nesrečah z nevarnimi snovmi ter drugih pojavih v delovnem procesu na gradbišču, ki lahko povzročijo ekološko nesrečo, obvešča in poroča v skladu s predpisi, ki ureja organizacijo in delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja.«.
16. člen 
V 19. členu se v poglavju 2. Varstvo vode in podzemne vode, doda nov petnajsti odstavek, ki se glasi:
»Zaradi neposredne povezanosti strukturnih slojev tal na območju obravnavanega OPPN in podzemne vode, omilitveni ukrepi, predvideni za omilitev vplivov na tla za čas gradnje objektov na podlagi sprememb in dopolnitev OPPN za območje B 23 Jata, veljajo tudi za omilitev vplivov na podzemne vode.«
17. člen 
V 19. členu se v poglavju 3. Varstvo zraka, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Omilitveni ukrepi, ki zmanjšajo negativni vpliv na kakovost zraka pri izvedbi sprememb in dopolnitev OPPN na območju B 23 Jata v času gradnje predvidenih objektov in pripadajoče infrastrukture, so naslednji:
– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi; ukrep zahteva ustrezno nalaganje tovornih vozil, njihovo čiščenje pred vožnjo z gradbišč ali začasnih skladišč na javne prometne površine, prekrivanje sipkih tovorov;
– preprečevanje prašenja z objektov, kjer bodo potekala dela, prometnih in manipulativnih površin, začasnih skladišč materiala; ukrep zahteva vlaženje ali prekrivanje teh materialov ob suhem in vetrovnem vremenu, vlaženje prometnih in manipulativnih površin, iz katerih se lahko nekontrolirano širijo prašni delci, redno čiščenje prometnih površin na gradbišču in javnih prometnih površin;
– zmanjševanje emisije snovi iz motorjev, ki so vgrajeni v uporabljeno gradbeno mehanizacijo, delovne naprave in transportna sredstva: ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije, delovnih naprav in transportnih sredstev, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisa, ki ureja preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišč, ter njihovo redno vzdrževanje.«
18. člen 
V 19. členu se v poglavju 4. Varstvo pred hrupom, doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zaradi izvedbe sprememb in dopolnitev OPPN za območje B 23 Jata se bo obremenitev ljudi s hrupom povečala v času gradnje objektov kot posledica povečanja rabe gradbene mehanizacije. Omilitveni ukrepi varstva pred hrupom v času gradnje objektov obsegajo na območju gradbišča naslednje dejavnosti:
– upoštevanje časovnih omejitev gradnje: dela naj potekajo le v dnevnem času;
– uporabo delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelani v skladu s predpisom, ki ureja hrup strojev, ki se uporabljajo na prostem;
– gradbiščni platoji in transportne poti morajo biti na območju gradbišča umeščeni tako, da obremenitev s hrupom zaradi gradnje objektov in zaradi transporta materiala zunaj gradbišča ne bo presegala predpisanih mejnih vrednosti za vir hrupa.«
19. člen 
V 20. členu se v poglavju 2. Varstvo pred požari prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.«
20. člen 
V 21. členu se v poglavju 2. Mirujoči promet, v podnaslovu Funkcionalna enota F2, črtajo peti do vključno deveti odstavek.
21. člen 
Spremembe in dopolnitve OPPN so stalno na vpogled pri pripravljavcu Občini Kamnik in na Upravi enoti Kamnik.
22. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2016-5/1
Kamnik, dne 29. novembra 2017
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.