Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017

Kazalo

3396. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 1, stran 10063.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 29. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 1 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta – SD OPN Kamnik št. 1) 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15).
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TEKSTUALNEGA DELA ODLOKA 
2. člen 
V prvem odstavku 3. člena se spremenijo obrazložitve izrazov tako, da se glasijo:
»2. Bruto tlorisna površina (BTP) stavbe je skupna površina vseh etaž, izračunana po sistemu SIST ISO 9836. Pri izračunu BTP se ne upoštevajo površine nepokritih balkonov in odprtih teras.
9. Etaža je prostor med dvema zaporednima stropnima konstrukcijama ali med zadnjo stropno konstrukcijo in streho.
11. Faktor izrabe parcele objekta (v nadaljevanju FI), se določi kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta (BTP), zmanjšano za površino kleti, in celotno površino parcele objekta.
26. Majhna stavba je nezahteven ali enostaven objekt, skladen s predpisi o klasifikaciji vrst objektov.
27. Mansarda (v nadaljevanju M) je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, praviloma dvokapno streho.
28. Nadstropje (v nadaljevanju N) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo med dvema stropoma od pritličja navzgor.
31. Nestanovanjska stavba je objekt, v katerem se več kot polovica uporabne površine uporablja za opravljanje dejavnosti.
44. Pritličje (v nadaljevanju P) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,40 metra nad njo.
54. Stanovanjska stavba je objekt, v katerem je več kot polovica površin namenjenih bivanju.
58. Terasna etaža (v nadaljevanju T) je zgornja etaža stavbe neposredno pod ravno ali poševno streho z naklonom do 7 stopinj. Bruto tlorisna površina terasne etaže ne sme presegati 60 % bruto tlorisne površine spodnje etaže. Odmik terasne etaže od roba fasad objekta je najmanj 1,5 m.
65. Višina objekta, ki je določena s tem odlokom, se meri od najnižje kote terena ob objektu do kote najvišje točke strehe (sleme, oziroma zgornji rob venca pri ravnih strehah). Višina objekta je lahko določena tudi z etažami nad terenom, pri čemer se kot etaža štejejo pritličje (P), mansarda (M), terasna etaža (T) in nadstropje (N), pri čemer posamezne etaže ne presegajo 3 metrov.«.
3. člen 
V prvem odstavku 3. člena se črtata 4. in 10. izraz z obrazložitvijo.
4. člen 
(1) V prvem odstavku 3. člena se za izrazom »Klet« doda nov ustrezno oštevilčen izraz, ki se glasi: »Kmetija je kmetijsko gospodarstvo, ki ga sestavljajo stanovanjska stavba kmetije, ki predstavlja sedež kmetijskega gospodarstva, manj zahtevni in nezahtevni ter enostavni objekti, namenjeni za opravljanje kmetijske dejavnosti.«.
(2) V prvem odstavku 3. člena se za izrazom »Parcela objekta« doda nov ustrezno oštevilčen izraz, ki se glasi: »Pomožni kmetijski objekt je nezahteven ali enostaven objekt, ki je namenjen za nemoteno funkcioniranje kmetije.«.
(3) V prvem odstavku 3. člena se za izrazom »Raščen teren« doda nov izraz, ki se glasi: »Ravna streha je streha z naklonom strešine do 7 stopinj.«.
5. člen 
V prvem odstavku 3. člena se izrazi z obrazložitvijo razvrsti po abecednem vrstnem redu in na novo preštevilči.
6. člen 
V prvem stavku drugega odstavka 131. člena se za besedo »dopustna« doda beseda »tudi«.
7. člen 
V 133. členu se črta drugi odstavek, ostali se ustrezno preštevilčijo.
8. člen 
135. člen (Regulacijske črte) se spremeni tako, da se na novo glasi:
»(1) Kot regulacijsko črto je pri umeščanju novih objektov treba upoštevati gradbeno mejo, ki jo tvorijo sosednji že zgrajeni objekti. Gradbeno mejo na podlagi analize določi projektant v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Pri umeščanju objektov je treba upoštevati tudi s tem odlokom določene varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture.«.
9. člen 
(1) Drugi odstavek 136. člena se spremeni tako, da se glasi: »Nezahtevni in enostavni objekti BTP do 40 m2 ter podzemni komunalni objekti morajo biti, merjeno od najbolj izpostavljenega dela objekta, oddaljeni od meje sosednjih zemljiških parcel najmanj 1,5 m, podzemni komunalni vodi, oporni in podporni zidovi kot nezahtevni in enostavni objekti pa 0,5 m.«.
(2) Črta se šesti odstavek 136. člena. Dosedanji sedmi do deveti odstavek postanejo šesti do osmi odstavek.
(3) V dosedanjem sedmem odstavku 136. člena se nadomesti beseda »ograj« z besedo »objekta«.
10. člen 
(1) Na koncu 137. člena se doda peti odstavek, ki se glasi: »(5) Za predvideno pozidavo večjih praznih površin, na katerih je možna gradnja treh ali več zahtevnih ali manj zahtevnih objektov je treba izdelati strokovne podlage s prikazano parcelacijo, umestitvijo objektov, prikazom opremljanja območja in priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo ter poenotenim oblikovanjem predvidenih objektov (gabariti, etažnost, smer slemena, nakloni streh, fasade …). Strokovne podlage mora potrditi občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora.«.
11. člen 
(1) V tretjem odstavku 140. člena se za besedo »stavbe« doda besedilo, ki se glasi: »nad oziroma pod nivojem terena«.
(2) V osmem odstavku 140. člena se nadomesti besedo »javno« z besedo »pohodno«.
(3) Na koncu 140. člena se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi: »(11) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena se lahko izjemoma, če na parceli objekta ni prostorskih ali tehničnih možnosti za zagotovitev ustreznega števila parkirnih mest, manjkajoče število parkirnih mest zagotovi tudi na drugih ustreznih javnih ali zasebnih površinah, če od objekta niso oddaljene več kot 200 metrov in če je omogočena njihova trajna uporaba.«.
12. člen 
(1) V drugem odstavku 142. člena se nadomestita četrta in peta alineja z novima, ki se glasita:
»– majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe zazidave lahko stojijo le na parceli objekta manj zahtevnega ali zahtevnega objekta z gradbenim dovoljenjem, razen objektov na zelenih površinah,
– enostavni in nezahtevni objekti ne smejo imeti lastnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo razen dovozov, za katere je treba pridobiti soglasje upravljavca cest.«.
(2) V četrtem odstavku 142. člena se črta besedilo z oklepaji, ki se glasi: »(kozolci, čebelnjaki)«.
13. člen 
(1) V 144. členu se črtata šesti in sedmi odstavek, ostali se ustrezno preštevilčijo.
(2) Na koncu 144. člena se dodajo novi odstavki, ki se glasijo:
»(8) Parcela objekta se določa samo na stavbnih zemljiščih ter za objekte razpršene gradnje. Objektom, katerih gradnja je dopustna izven stavbnih zemljišč, parcele objekta izven stavbnih zemljišč ni treba določati.
(9) Nezahtevnim in enostavnim kmetijskim objektom, ki se gradijo na stavbnih zemljiščih izven grajenega območja kmetije in se z grajenim območjem kmetije ne stikajo, je treba določiti parcelo objekta.
(10) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture ali dostopov do zemljišč.«.
14. člen 
Na koncu 146. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»(4) Za dostop do javne ceste v smislu prvega odstavka tega člena, se za območje Velike planine oziroma za enote in podenote KE-02, KE-02/376, KE-02/401, KE-02/406, KE-02/6, KE-03, KE-04, VP-01, VP-02, VP-03, VP-05, VP-06, VP-07, VP-08, VP-09, VP-10, VP-11, VP-12, VP-13, VP-14, VP-15, VP-16, VP-17, VP-18, VP-19, VP-20, VP-21, VP-22, VP-25, VP-26, VP-27, VP-28, VP-29, VP-30, ŽA-02, ŽA-03, ŽA-04, ŽA-05, ŽA-06, ŽA-07, ŽA-08, ŽA-09, ŽA-10, ŽA-11, ŽA-14, določa dostop z žičniškim sistemom, organiziran prevoz od skupnih parkirišč ali peš dostop v skladu z veljavnim prometnim režimom.«.
15. člen 
Na koncu 159. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbe podrobnih ali posebnih prostorskih izvedbenih pogojev glede varstva narave, je poseg v prostor dopusten, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.«.
16. člen 
V prvem odstavku 161. člena se nadomesti druga točka z novo, ki se glasi: »Zaradi celovitosti obravnave območja, je treba pred pripravo posameznih OPPN ali pred spremembo veljavnih izvedbenih aktov, za celotno območje EŠD 213 Kamnik – Mestno jedro, pripraviti strokovno zasnovo po 74. členu ZVKD-1 (v nadaljevanju: strokovne podlage za mestno jedro). Strokovne podlage za mestno jedro pripravi pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine. Na podlagi strokovnih podlag za mestno jedro, se lahko fazno sprejema posamezne OPPN.«.
17. člen 
V 2. točki »Strehe« tretjega odstavka 161. člena se v točki »g« za stavkom, ki se glasi: »Nove strešne odprtine je mogoče nameščati v skladu z osnostjo in oblikovanjem objekta.« doda besedilo, ki se glasi: »Na streho glavne fasade je mogoče namestiti nove enookenske kukrle, ki morajo biti manjši kot okna hiše. Pri triosnih in štiriosnih fasadah sta dovoljena največ dva manjša kukrla, pri petosnih največ trije, pri šestosnih največ štirje.«.
18. člen 
V 3. Točki »Fasade« tretjega odstavka 161. člena se doda nova točka, ki se glasi: »o. Enokapni nadstreški, pritrjeni na fasade objektov nad vrati, okni, odprtimi arkadami niso dovoljeni.«.
19. člen 
V 183. členu se črta odstavek, ki se glasi: »Dopustni so samo tisti objekti, ki neposredno služijo objektom v skladu s podrobnejšo namensko rabo.«, ostali trije odstavki se pravilno označijo od ena do tri.
20. člen 
(1) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SS stanovanjske površine in SSe prosto stoječa individualna gradnja« nadomesti v vrstici »Največja višina« besedilo, ki se glasi: »P+1+M« z besedilom: »P+1+M (ali T)«.
(2) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SS stanovanjske površine, SSe prosto stoječa individualna gradnja in SSv večstanovanjska gradnja« v vrstici »fasade« doda nova alineja, ki se glasi: »– Fasade so lahko tudi lesene ali obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se uporabi rezan les; v območju počitniških hišic so dovoljene brunarice.«.
(3) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SS stanovanjske površine, SSe prosto stoječa individualna gradnja in SSv večstanovanjska gradnja« v vrstici »strehe« črta alineja, ki se glasi: »Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico, razen kadar je prevladujoča (več kot 50 % objektov v enoti urejanja prostora)oblika strehe s smerjo, vzporedno krajši stranici.«, ter za zadnjo alinejo dodata novi alineji, ki se glasita:
»– Dopustna je uporaba ravnih streh za dele stavb, pri čemer površina, ki jo prekriva ravna streha ne sme presegati 40 % zazidane površine stavbe.
– Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico in hkrati usklajena s smerjo slemena objektov v oddaljenosti 150 m. V primeru, kadar ima več kot 50 % objektov v enoti urejanja prostora smer slemena vzporedno krajši stranici, je možno smer slemena umestiti po krajši stranici.«.
21. člen 
(1) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SK Površine podeželskega naselja« nadomesti v vrstici »Največja višina« besedilo, ki se glasi: »P+M« z besedilom: »P+1+M«.
(2) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SK Površine podeželskega naselja in SKj Vaško jedro« v vrstici »Merila in pogoji za oblikovanje« prva alineja spremeni tako, da se glasi: »Na parceli objekta je dopustno zgraditi le eno stanovanjsko stavbo, ter več gospodarskih, nezahtevnih in enostavnih objektov ter ograje in oporni zidovi.« in doda nova tretja alineja, ki se glasi: »– Dodatki na pročeljih (stolpiči, fasadni pomoli in večkotni izzidki) in na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi nakloni in kritinami) niso dovoljeni.«.
(3) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SP Površine počitniških hiš« v vrstici »Merila in pogoji za oblikovanje« spremeni prva alineja tako, da se glasi: »– Na parceli objekta je dovoljeno zgraditi le en objekt namenjen občasnemu bivanju ter eno stavbo kot nezahtevni in eno stavbo kot enostavni objekt ter ograje in oporni zidovi.«, ter doda nova druga alineja, ki se glasi: »– Dodatki na pročeljih (stolpiči, fasadni pomoli in večkotni izzidki) in na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi nakloni in kritinami) niso dovoljeni.«.
(4) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SK Površine podeželskega naselja, SKj Vaško jedro in SP Površine počitniških hiš« v vrstici »fasade« doda nova tretja alineja, ki se glasi: »– Fasade so lahko tudi lesene ali obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se uporabi rezan les; v območju počitniških hišic so dovoljene brunarice.«.
(5) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SK Površine podeželskega naselja, SKj Vaško jedro in SP Površine počitniških hiš« v vrstici »strehe« črta alineja, ki se glasi: »– Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico razen kadar je prevladujoča (več kot 50 % objektov v enoti urejanja prostora)oblika strehe s smerjo, vzporedno krajši stranici.«, ter na koncu dodajo nove alineje, ki se glasijo:
»– Dopustna je uporaba ravnih streh za dele stavb, pri čemer površina, ki jo prekriva ravna streha, ne sme presegati 40 % zazidane površine stavbe.
– Za objekte, ki niso namenjeni bivanju, so na celotnem območju občine dovoljene ravne strehe.
– Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico in hkrati usklajena s smerjo slemena objektov v oddaljenosti 150 m. V primeru, kadar ima več kot 50 % objektov v enoti urejanja prostora smer slemena vzporedno krajši stranici, je možno smer slemena umestiti po krajši stranici.«.
22. člen 
V 185. členu se tabela nadomesti z novo tabelo:
»
Namenska raba
A – površine razpršene poselitve
Podrobna namenska raba
Ak 
Območja razpršene poselitve
Ap 
Posebna območja sanacije razpršene gradnje
Acd 
Območja razpršene poselitve – kulturne in verske dejavnosti
Osnovna dejavnost
– Za Ak se prevzemajo določila za SK.
– Na parceli legalno zgrajenih objektov razpršene gradnje so dopustni: 
 – rekonstrukcija objektov, 
 – dozidave in nadzidave do 30 % BTP osnovnega objekta, 
 – vzdrževanje objektov, 
 – odstranitev objektov, 
 – gradnja na mestu predhodno odstranjenega objekta, 
 – komunalna in oblikovna sanacija objektov. 
– Za objekte razpršene gradnje veljajo podrobni prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo za objekte v namenski rabi SSe oziroma namensko rabo SK, če gre za kmetije. 
– Upoštevati je potrebno določila 182. člena tega odloka glede sanacije razpršene gradnje.
– Za Acd se prevzemajo določila za CDk. 
– V območju ni dovoljeno postavljati 12420 garažne stavbe.
Spremljajoče dejavnosti
Izključujoče dejavnosti
Vrsta zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Največja višina
Merila in pogoji za oblikovanje
Največja dopustna izraba
FZ: 0.70
FZ: 0.40
FZ: 0.70
Posebnosti A
– Na območju kmetij je treba ohranjati prvotno strukturo in tipologijo gradnje.
– 
«. 
23. člen 
V 186. členu se pri drugem odstavku označba (1) zamenja z »(2)« ter se v istem odstavku v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »CU Osrednja območja centralnih dejavnosti« v vrstici »streha« črta alineja, ki se glasi: »– Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico razen, kadar je prevladujoča (več kot 50 % objektov v enoti urejanja prostora) oblika strehe s smerjo, vzporedno krajši stranici.«, ter na koncu doda novi alineji, ki se glasita:
»– Dopustne so ravne strehe. V območjih varstva kulturne dediščine je za gradnjo ravnih streh treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje.
– Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico in hkrati usklajena s smerjo slemena objektov v oddaljenosti 150 m. V primeru, kadar ima več kot 50 % objektov v enoti urejanja prostora smer slemena vzporedno krajši stranici, je možno smer slemena umestiti po krajši stranici.«.
24. člen 
V drugem odstavku 187. člena, se popravi pravilna označba odstavka (2).
25. člen 
V drugem odstavku 188. člena se v tabeli pri podrobni namenski rabi »BT Površine za turizem« in »BC Športni centri« v vrstici »Merila in pogoji za oblikovanje« nadomesti besedilo, ki se glasi: »v odprti krajini« z besedilom, ki se glasi: »izven območja stavbnih zemljišč«.
26. člen 
V drugem odstavku 189. člena se v tabeli pri podrobnejši namenski rabi »ZS Površine za oddih, rekreacijo in šport«, »ZD Zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo«, »ZK Pokopališča« in »ZP Parki« v dveh alinejah v vrstici »Merila in pogoji za oblikovanje, velikost ter urejanje zelenih površin« nadomesti besedilo, ki se glasi: »v odprti krajini« z besedilom, ki se glasi: »izven območja stavbnih zemljišč«.
27. člen 
V drugem odstavku 195. člena se v tabeli pri namenski rabi »K – kmetijska zemljišča« v vrstici »Posebnosti« nadomesti besedilo, ki se glasi: »v odprti krajini« z besedilom, ki se glasi: »izven območja stavbnih zemljišč«.
28. člen 
V drugem odstavku 196. člena se v tabeli pri namenski rabi »G – gozdna zemljišča« v dveh alinejah v vrstici »Posebnosti« nadomesti besedilo, ki se glasi: »v odprti krajini« z besedilom, ki se glasi: »izven območja stavbnih zemljišč«.
29. člen 
(1) V prilogi 1 se v tabeli pri »18. POMOŽNI KMETIJSKO – GOZDARSKI OBJEKT (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju)« spremeni vrstica z naslovom »Gradbenoinženirski objekti« tako, da se dodajo »+« (plusi) pri namenskih rabah SK, SKj in A« ter pogoj »11« pri namenskih rabah K1 in K2.
(2) V prilogi 1 se pri pogoju 2 dopolni besedilo tako, da se pred besedilom: »nadstrešek«, doda besedilo, ki se glasi: »garaža,«.
(3) V prilogi 1 se pri pogoju 11 dopolni besedilo tako, da se za besedilom: »koritaste kmečke silose« doda besedilo, ki se glasi: »z ali brez nadkritja«, ter črta zadnji stavek.
(4) V prilogi 1 se pri pogoju 21 zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Ograje nad to višino morajo biti praviloma transparentne.«.
(5) V prilogi 1 se iz pogoja 37 črta besedilo, ki se glasi: »Dopustno le v primeru agromelioracije.«.
30. člen 
(1) V prilogi 2 se v tabeli pri enotah urejanja prostora KA-39, KA-142, LT-01, LT-02, LT-03, LT-04, LT-06, LT-08, LT-09, LO-03, LO-04, MA-01, MA-02, OŠ-02, PT-01, PT-03, ŠT-06, ŠT-07, VA-01, VA-02, VK-01, VK-02, VK-14, VK-15, VK-16, VK-18, ZT-02, ZT-04, ZT-05, ZT-07 in ZT-08 spremeni besedilo, ki se glasi: »Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dopustna.« v besedilo, ki se glasi: »Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.«.
(2) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora KA-25 spremeni besedilo v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)« tako, da se glasi: »Za posege, ureditve in vzdrževalna dela na območje kulturne dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje. Za potrebe obstoječih kmetij je dovoljena tudi gradnja drugih nestanovanjskih stavb.«.
(3) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora KA-35 spremeni besedilo v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)« tako, da se glasi: »Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Obstoječe zelene površine in vegetacija se ohranja. Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu. V primeru izgradnje kolesarskih poti, naj se le te izvedejo v peščeni izvedbi.«.
(4) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora KA-42 v stolpcu z naslovom »Usmeritve za OPPN« nadomesti besedilo »Prostorske ureditve v enotah KA-42 in KA-43 je treba načrtovati hkrati in celovito« z besedilom, ki se glasi: »Prostorske ureditve v enoti KA-42 se načrtuje celovito, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti povezavi načrtovanega parka preko zelenih sistemov in javnih ter skupnih površin do robnih enot ter do starega mestnega jedra«.
(5) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora KA-62 v stolpcu z naslovom »Usmeritve za OPPN« v prvem odstavku spremeni alineja, ki se glasi: »– dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih stanovanjskih na parceli legalno zgrajenega objekta,« z novo, ki se glasi: »– dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih stanovanjskih objektov ter gasilskega doma na parceli legalno zgrajenega objekta, in če na območju poplav pristojni nosilec urejanja prostora za upravljanje z vodami poda soglasje h gradnji,«.
(6) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora ML-02 v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)« črta besedilo, ki se glasi: »Gradnja stavb ni dovoljena.«.
(7) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora VČ-14 v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)« na koncu stavka za besedo »dovoljena« doda besedilo, ki se glasi: »razen, če pristojni nosilec urejanja prostora za upravljanje z vodami poda soglasje h gradnji«.
(8) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora VP-22 v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)« na koncu doda stavek, ki se glasi: »Na območju ni potrebno upoštevati določil 144. člena, oziroma se objektu ne določi parcela objekta.«.
(9) V prilogi 2 se v tabeli pri enotah urejanja prostora ŽA-02, ŽA-06 in ŽA-10 v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)« na koncu obstoječega besedila doda stavek, ki se glasi: »Na območju ni potrebno upoštevati določil 144. člena, oziroma se pastirskim stavbam (bajtam) ne določi parcela objekta.«.
(10) V prilogi 2 se v tabeli pri enotah urejanja prostora KA-111 v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)« na koncu obstoječega besedila doda stavek, ki se glasi: »Z vzdrževanjem in nego obrežne vegetacije se zagotavlja potrebno pretočnost struge in ustrezne hidromorfološke značilnosti.«.
(11) V prilogi 2 se v tabelo dodajo nove vrstice:
»
Naselje
Enota urejanja prostora
Namenska raba prostora
Način urejanja prostora
FZ
FI
FZP
Usmeritve za OPPN
Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
KAMNIK
KA-49
SSe
PPIP
 
Za posege, ureditve in vzdrževalna dela na območje kulturne dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.
GOLICE
GO-01
SSe
PPIP
Za posega na stavbno zemljišče, ki zajema parcele oziroma dele parcel številka 808/3, 809 in 810 k.o. Hribi veljajo določila za namensko rabo SK.
ČRNA PRI KAMNIKU
KE-01/11, KE-01/12, KE-01/353, KE-01/355, KE-01/357, KE-01/510
Acd, Ak, Ap
PPIP
Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščeni izvedbi.
STAHOVICA
KE-01/349
Ak
PPIP
Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščeni izvedbi.
OKROGLO
KE-01/363, KE-01/365, KE-01/368, KE-01/484
Ak, Ap
PPIP
Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščeni izvedbi.
ŽUPANJE NJIVE
KE-01/373
Ak
PPIP
Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščeni izvedbi.
KLEMENČEVO
KE-01/485, KE-01/486
Ap
PPIP
Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščeni izvedbi.
KAMNIŠKA BISTRICA
KE-01/487, KE-01/514
Ap
PPIP
Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščeni izvedbi.
ŽAGA
KE-02/401, KE-02/406
Ak
PPIP
Območje se ne sme ograjevati z žičnatimi ograjami. 
Območja se v nočnem času ne sme stalno zunanje osvetljevati. Uporabljajo naj se senzorji na vklop/izklop. 
Na zunanjih stenah objekta oziroma v okolici ne sme biti zvočnih naprav (npr. zvočniki za predvajanje audio vsebin).
«. 
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE GRAFIČNEGA DELA ODLOKA 
31. člen 
V grafičnem delu občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik se na kartah »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« in »Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz gospodarske javne infrastrukture«, spremeni:
– na karti št. 38 se severno od EUP KA-50 spremeni namenska raba iz G v K1,
– na karti št. 44 se doda zvezdica pri EUP GO-01.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
32. člen 
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik so na vpogled javnosti na sedežu Občine Kamnik, Upravne enote Kamnik in na spletnih straneh Občine Kamnik.
33. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3505-4/2016-5/1
Kamnik, dne 29. novembra 2017
 
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.