Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017

Kazalo

3395. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik, stran 10063.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 – Odl. US: U-I-88/10-11, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 17. in 68. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17), 2. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07, 52/11, 79/11 in 52/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 29. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik 
1. člen 
V Odloku o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 44/16) se v 11. členu besedilo drugega stavka v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi: »Obračunsko obdobje znaša tri leta.«.
Črta se tretji odstavek 11. člena.
2. člen 
Obstoječe obračunsko obdobje se podaljša na tri leta tako, da se izračunana predračunska cena iz Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za leti 2016 in 2017 upošteva kot predračunska cena tudi za leto 2018.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-97/2007-3/12
Kamnik, dne 29. novembra 2017
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.