Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017

Kazalo

3394. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik, stran 10062.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 4. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 29. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik 
1. člen 
Za 30. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 55/09) se doda 30.a člen (odpis vodarine), ki se glasi:
»30.a člen 
(odpis vodarine) 
Izvajalec lahko uporabniku, ki mu je bila odčitana poraba vode in pri tem ugotovljena izjemno velika poraba vode zaradi okvare na interni vodovodni napeljavi, delno odpiše strošek vodarine, in sicer največ enkrat v koledarskem letu.
Izjemno velika poraba vode iz prejšnjega odstavka pomeni porabo, ki je več kot za 30 odstotkov večja od povprečne obračunane porabe v zadnjih 6 mesecih pred ugotovitvijo okvare.
Do odpisa plačila iz tega člena je upravičen uporabnik, ki izpolnjuje svoje obveznosti iz tega odloka, izvajalec pa ugotovi, da okvara iz tega člena ni nastala zaradi uporabnikove premajhne skrbnosti oziroma malomarnosti ter je okvara, zaradi katere je izjemno velika poraba vode nastala, odpravljena. Uporabnik poda vlogo za odpis stroška vodarine na naslov izvajalca KPK Kamnik d. d., Cankarjeva ulica 11, 1241 Kamnik.
Pod pogoji iz tega člena lahko izvajalec uporabniku delno odpiše plačilo stroška vodarine v času izmerjene izjemno velike porabe vode. Uporabniku se za ta čas vodarina obračuna na osnovi povprečne obračunane porabe vode v zadnjih 6 mesecih pred ugotovitvijo okvare, povečane za 30 odstotkov.
Na osnovi povprečne obračunane porabe vode v zadnjih 6 mesecih pred ugotovitvijo okvare, povečane za 30 odstotkov, se odpiše tudi strošek odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode oziroma odvoza blata iz greznic in malih čistilnih naprav ter okoljska dajatev za obremenjevanje okolja.«
2. člen 
Vse ostale določbe Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik ostanejo v veljavi in se ne spreminjajo.
3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2017
Kamnik, dne 29. novembra 2017
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti