Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017

Kazalo

3391. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija, stran 10040.

  
Na podlagi 2. odstavka 5. in 3. odstavka 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 22. seji dne 7. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za izbor in vrednotenje izvajalcev letnega programa športa ter njihovih programov, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev v Občini Idrija.
2. člen 
(izvajalci) 
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju in izvajanju letnega programa športa.
3. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci športne dejavnosti (v nadaljevanju: izvajalci), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež in delujejo na območju Občine Idrija,
– so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– so registrirani in aktivno delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih programov,
– imajo urejene kadrovske zadeve (licence oziroma potrdila pristojnih institucij),
– imajo urejeno evidenco o članstvu in evidenco o registriranih tekmovalcih (če so registrirani po Zakonu o društvih),
– imajo najmanj 15 članov s plačano članarino (če so registrirani po Zakonu o društvih),
– Občini Idrija redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu in o realizaciji programov, doseženih rezultatih in druge zahtevane podatke,
– imajo organizirano športno dejavnost najmanj 30 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za sredstva za enkratne akcije,
– program je neprofitne, oziroma nekomercialne narave.
V primeru, da se posamezni program izvaja v Občini Idrija in je namenjen občanom Občine Idrija, na razpis pa se za ta program ne prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Idrija, je za izvajanje tega programa lahko izbran tudi izvajalec, ki nima sedeža v Občini Idrija, če izpolnjuje ostale pogoje.
II. VSEBINE, RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE 
4. člen 
(programi) 
A. Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v letnem programu športa (v nadaljevanju: LPŠ), se iz občinskega proračuna sofinancira naslednje vsebine (skupine dejavnosti):
1. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
3. obštudijska športna dejavnost,
4. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
5. kakovostni šport,
6. vrhunski šport,
7. šport invalidov,
8. športna rekreacija,
9. šport starejših.
B.Poleg prej naštetih dejavnosti, ki se izvajajo v okviru programov, uvrščenih v LPŠ, se iz občinskega proračuna sofinancira tudi naslednje razvojne in strokovne naloge ter infrastruktura s področja športa:
1. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
2. založniška dejavnost v športu,
3. športne prireditve.
III. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCEV LPŠ 
5. člen 
(komisija za šport) 
Komisija za šport Občine Idrija je sestavljena iz predsednika in najmanj dveh članov, ki ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani. Župan s sklepom določi sestavo komisije ter njenega predsednika. Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člane komisije razreši pred iztekom mandata zaradi neudeležbe na sejah komisije in/ali neizvajanja nalog člana komisije in/ali kršitve določil o prepovedi interesne povezanosti in imenuje nove.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna več kot polovica članov komisije. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov. V primeru enakega števila glasov odloča glas predsednika komisije.
Naloge komisije za šport so:
– pregled prispelih prijav na razpis iz 7. člena tega pravilnika,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu,
– spremljanje izvajanja športnih programov in analiza poročil izvajalcev,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril za vrednotenje športnih programov,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne in strokovne naloge za Komisijo za šport zagotavlja občinska uprava Občine Idrija.
Predvsem pa:
– zagotovi objavo javnega razpisa oziroma razpisne dokumentacije na spletni strani občine,
– pripravi pregled dokazil o izpolnjevanju pogojev za dodelitev sredstev, izdela seznam vlog, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, ter pripravi kratek povzetek vsebine vlog,
– pripravi informacijo o izpolnitvi preteklih pogodbenih obveznosti prijavitelja do občine, ter druge informacije, potrebne za pravilnost postopka,
– piše zapisnike sej komisije,
– izdaja ustrezne upravne akte.
6. člen 
(postopki priprave LPŠ) 
Z LPŠ se določi programe športa, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev ter obseg in vrsto strokovnih in razvojnih nalog oziroma dejavnosti, potrebnih za uresničevanje teh programov. S sprejemom občinskega proračuna občinski svet določi višino sredstev za izvajanje LPŠ.
Vrednost sofinanciranih športnih programov in nalog je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti. Vrednost programov in nalog je po pogojih, merilih in metodologiji, ki so opredeljeni v prilogi tega pravilnika, izražena v točkah. Vrednosti točk po posameznih programih in nalogah so različne in se določijo po sprejetem občinskem proračunu za vsako leto posebej.
7. člen 
(javni razpis) 
Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov je Občina Idrija.
Javni razpis se izvede praviloma do 30. novembra oziroma po sprejemu proračuna za tekoče proračunsko leto. Razpisni rok ne sme biti krajši od 14 dni. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posamezne vsebine in naloge, kot je opredeljeno v 4. členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje športnih programov in nalog. Izvajalec javnega razpisa objavi razpis v enem javnem mediju na območju Občine Idrija ter na spletnih straneh Občine Idrija.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od prvega dne razpisa dalje.
Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je predložena v roku, določenem v javnem razpisu.
Prijav, prispelih po izteku roka, določenega v javnem razpisu, se ne sprejme in se zapečatene vrne pošiljatelju.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 15 dni po roku za oddajo prijave.
8. člen 
(izbor programov) 
Po izteku razpisnega roka komisija za šport odpre vloge po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog ni javno. O odpiranju vlog se sestavi zapisnik, ki vsebuje navedbe:
– naslov, prostor in čas odpiranja prispelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja vlog,
– ugotovitve o pravočasnosti, upravičenosti in popolnosti vlog,
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti vse izpolnjene obrazce in vsa obvezna dokazila. Prijavitelje, ki so posredovali formalno nepopolno prijavo, se pozove, da lahko le-to dopolnijo v roku 8 dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi. Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem delu, ki se ne nanaša na vsebino ocenjevanja programov. Formalno nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega stavka ne dopolni, se s sklepom zavržejo. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog niso mogoče.
Komisija za šport v skladu z merili iz tega pravilnika točkuje prijavljene programe, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene s tem pravilnikom in razpisno dokumentacijo, ter pripravi predlog sklepa o izbiri in sofinanciranju LPŠ v Občini Idrija.
Komisija za šport posreduje predlog sklepa v sprejem pooblaščeni osebi občinske uprave.
9. člen 
(sklep o izbiri) 
Pooblaščena oseba občinske uprave izda sklep o izbiri in sofinanciranju LPŠ v Občini Idrija.
Vlagatelj, ki meni, da mu sredstva niso bila dodeljena v skladu s pogoji in merili iz tega pravilnika in javnega razpisa, lahko v roku 8 dni vloži pritožbo.
Župan o pritožbi odloči v roku 30 dni po prejemu. Ta sklep je dokončen.
Predmet ugovora ne morejo biti postavljena merila za vrednotenje in izbor programov športa. Vložen ugovor ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prijavitelji.
10. člen 
(pogodba) 
Po pravnomočnosti sklepa občina z izbranimi izvajalci sklene pogodbo, ki vsebuje najmanj:
– ime izvajalca, naslov, davčno in matično številka, številko transakcijskega računa,
– vsebino in obseg programov,
– čas realizacije programov,
– višino sredstev, namenjenih posamičnim programom,
– rok za oddajo poročil,
– nadzor nad namensko porabo sredstev,
– določilo, da mora prejemnik, ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če izvajalec ne podpiše pogodbe in je ne vrne Občini Idrija v roku 8 dni od prevzema poziva za podpis, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe in umaknil prijavo na razpis.
Na osnovi podpisanih pogodb se izvajalcem odobrena sredstva nakazujejo na transakcijske račune.
Sredstva za sofinanciranje programov, navedenih v 3. točki 13. člena, se izvajalcem nakazujejo na osnovi predloženih verodostojnih listin, ki izkazujejo nastanek obveznosti izvajalca, do odobrene višine.
V primeru, da izvajalec ne dosega normativov, ki so določeni v okviru točkovnega sistema, glede števila vadbenih ur in velikosti vadbene skupine, pridobi le sorazmerni delež točk.
11. člen 
(izvajanje programov) 
Izvajalci morajo oddati Občini Idrija najkasneje do 15. julija tekočega leta polletno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti in do 15. januarja naslednjega leta letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V primeru, da Občina Idrija na osnovi podanega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku Občina Idrija ravna tudi v primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine in naloge, za katero stroški dejansko ne nastajajo. Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku, ni dostavil celoletnega poročila, se ugotovi, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
O izvedbi prireditev, izobraževanj in projektov mora izvajalec oddati poročilo v 15 dneh. Če ga ne odda, ni upravičen do sredstev. Neporabljena sredstva se razdelijo izvajalcem, ki so imeli s prireditvijo več stroškov.
12. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev izvaja občinska uprava in drugi pristojni organi Občine Idrija.
IV. NORMATIVI, KAZALCI IN METODOLOGIJA ZA VREDNOTENJE 
13. člen 
Pogoji, merila in metodologija za vrednotenje športnih programov v Občini Idrija so določeni v prilogi tega pravilnika. Vrednost elementov po posameznih programih in razredih se ovrednoti v točkah.
Komisija za šport lahko vrednost točke za posamezne programe in razrede določi v različni višini.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Občinska uprava spremlja izvajanje dogovorjenih programov in o tem enkrat letno s pisnim poročilom obvešča župana in občinski svet.
15. člen 
S prejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 23/08, 104/09, 6/11, 107/13).
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2017
Idrija, dne 7. decembra 2017
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.