Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017

Kazalo

3390. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2018, stran 10039.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 22. redni seji dne 7. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2018 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/16) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna za leto 2018 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (€):
KONTO
OPIS
Proračun leta 2018
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
14.864.500
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.190.570
70
DAVČNI PRIHODKI
9.361.379
700
Davki na dohodek in dobiček
8.060.346
703
Davki na premoženje
1.074.963
704
Domači davki na blago in storitve
226.070
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.829.191
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.021.990
711
Takse in pristojbine
6.200
712
Globe in druge denarne kazni
49.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
95.075
714
Drugi nedavčni prihodki
656.926
72
KAPITALSKI PRIHODKI
963.805
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
835.000
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
128.805
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.333.398
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
604.111
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
729.287
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
376.727
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
376.727
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
16.962.977
40
TEKOČI ODHODKI
4.645.872
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
833.888
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
116.938
402
Izdatki za blago in storitve
3.376.176
403
Plačila domačih obresti
103.170
409
Rezerve
215.700
41
TEKOČI TRANSFERI
4.958.999
410
Subvencije
50.000
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.956.800
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
604.340
413
Drugi tekoči domači transferi
1.347.859
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.014.356
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.014.356
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
343.750
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
205.000
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
138.750
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ, PRESEŽEK)
–2.098.477
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.199.084
50
ZADOLŽEVANJE
2.199.084
500
Domače zadolževanje
2.199.084
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
621.902
55
ODPLAČILA DOLGA
621.902
550
Odplačila domačega dolga
621.902
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–521.295
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.577.182
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.098.477
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
521.295
« 
2. člen
Doda se nov četrti odstavek 6. člena, ki se glasi:
»Na predlog župana lahko občinski svet neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela proračuna. Občinski svet lahko na predlog župana odloča o odpiranju novih proračunskih postavk v okviru veljavnega posebnega dela proračuna.«
3. člen 
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Idrija se bo v letu 2018 dolgoročno zadolžila za 238.326 € za investicije, financirane po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin ter za 1.960.758 € za investiciji Prizidava OŠ Spodnja Idrija ter Vrtec Spodnja Idrija.«
4. člen 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Idrija (www.idrija.si).
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0021/2016
Idrija, dne 7. decembra 2017
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.