Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017

Kazalo

3388. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija, stran 10031.

  
Na podlagi 21. člena in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. člena, 6. člena, 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 284. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter 15. člena in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 22. seji dne 7. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok ureja način izvajanja lokalne gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javna služba):
– dejavnost proizvodnje toplote za daljinsko ogrevanje in
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja s toploto iz omrežja daljinskega ogrevanja.
2. člen 
(definicije) 
Izrazi v tem odloku imajo enak pomen kot so definirani v predpisih, ki urejajo energetsko dejavnost. Za potrebe tega odloka se uporabljajo tudi naslednje definicije:
– distribucija toplote: je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote ali hladu iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje: je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
– distributer toplote: je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote ali hladu, kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– glavni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno stavbo;
– hišna postaja: je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote (izmenjevalnik) od priključne postaje na interne toplotne naprave uporabnika;
– interne toplotne naprave: so instalacije, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi; priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplozračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode idr.;
– merilna naprava je: merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote uporabnikom;
– obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji uporabnika, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno dokumentacijo; obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe izvajalca javne službe;
– odjemno mesto: je točka v toplotni postaji, kjer izvajalec javne službe pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer uporabnik toplote prevzema dobavljeno energijo;
– uporabnik: je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri izvajalec javne službe na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem omrežju; uporabnik je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
– priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih naprav uporabnika, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami izvajalca javne službe o priključitvi na distribucijsko omrežje;
– priključna postaja: je del toplotne postaje, kjer uporabnik prevzame pogodbeno količino toplote; na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
– priključni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem vodu do toplotne postaje;
– razdelilnik stroškov dobavljene toplote: je pisni dogovor med uporabniki, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več uporabnikov; uporabniki z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto, dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100 %;
– toplotna postaja: je vezni člen med toplotnim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami uporabnika; sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave.
3. člen 
(območje izvajanja javne službe in uporabniki javne službe) 
Javna služba se izvaja na območju Občine Idrija. Območje izvajanja je skladno s prostorskimi akti občine. V teh aktih je lahko določeno, da je uporaba storitev javne službe obvezna.
Uporabniki storitev javne službe so lahko vsi uporabniki javnih in zasebnih objektov ter uporabniki drugih površin v občini. Uporaba javnih dobrin, ki jo zagotavlja javna služba, je v skladu s tem odlokom zagotovljena vsakemu pod enakimi pogoji.
4. člen 
(lastništvo distribucijskih omrežij in naprav) 
Obstoječe toplovodno omrežje oziroma druge naprave, ki so del infrastrukture za izvajanje javne službe iz prvega člena tega odloka in so v lasti Občine Idrija, se za potrebe izvajanja javne službe v upravljanje in uporabo predajo izvajalcu javne službe.
Toplovodno omrežje oziroma druge naprave za proizvodnjo ali distribucijo toplote, ki jih bo izvajalec javne službe zgradil v času podelitve pooblastila za izvajanje javne službe, preidejo po poteku veljavnosti pooblastila v last Občine Idrija.
Način in pogoji lastniškega prenosa iz prejšnjega odstavka ter garancije za nadaljnje obratovanje infrastrukture se določijo s pogodbo z vsakokratnim izvajalcem javne službe. S pogodbo se uredi tudi način prenosa v primeru predčasnega prenehanja razmerja.
II. IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE 
1. Opredelitev javne službe in izvajanje
5. člen 
(opredelitev javne službe) 
Gospodarska javna služba dejavnosti distribucije toplote obsega:
– izvedbo investicij ter obratovanja in vzdrževanja kotlovnic, deponije goriva in drugih objektov in naprav za proizvodnjo toplote;
– zanesljivo, varno in učinkovito proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje;
– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplote;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja za priključitev in dostop do omrežja;
– zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja;
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja;
– napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.
Izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe se izvajalcu – javnemu podjetju opredeljenemu v naslednjem členu tega odloka, podeli pod pogojem, da je podjetje registrirano za vse dejavnosti, ki so predmet javne službe in da ima pridobljena vsa potrebna dovoljenja za izvajanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo. V kolikor ob nastopu veljavnosti tega odloka izvajalec javne službe še nima pridobljenih vseh dovoljenj in ni registriran za izvajanje vseh dejavnosti, se pooblastilo za izvajanje javne službe v okviru javnega podjetja podeli v trenutku izpolnitve vseh navedenih pogojev.
6. člen 
(opredelitev izvajalca) 
Javno službo se zagotavlja v javnem podjetju Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., s sedežem na naslovu Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija, matična številka 5144647000, davčna številka SI 13286218 (v nadaljevanju: javno podjetje).
Javno podjetje je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja KOMUNALA Idrija d.o.o. (Uradni list RS, št. 58/14 in 57/16). Ustanovitelja družbe in družbenika javnega podjetja sta Občina Idrija in Občina Cerkno.
Javno podjetje mora biti registrirano za opravljanje vseh dejavnosti, ki so predmet javne službe in mora imeti pridobljena vsa potrebna dovoljenja za opravljanje storitev javne službe.
2. Javna pooblastila
7. člen 
(javna pooblastila) 
Javno podjetje ima pri izvajanju javne službe naslednja javna pooblastila:
– daje v postopku priprave prostorskih aktov smernice in mnenja na načrtovane prostorske ureditve skladno s predpisi o urejanju prostora;
– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in daje soglasje k projektnim rešitvam za načrtovane posege v območje varovalnih pasov prenosnih in distribucijskih omrežij, skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov in Energetskim zakonom;
– izdaja sistemska obratovalna navodila;
– izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja;
– daje soglasje za priključitev na omrežje.
Javno podjetje ima poleg pooblastil iz prejšnjega odstavka tudi druga javna pooblastila, ki jih v času trajanja javne službe določa oziroma določi zakon. Stroške priprave in izdaje dokumentov iz tega člene nosi javno podjetje.
3. Financiranje javne službe
8. člen 
(financiranje) 
Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo lokalno gospodarsko javno službo, se financirajo iz cene za toplotno energijo, ki jo plačujejo uporabniki.
Pri oblikovanju cen daljinskega ogrevanja je potrebno upoštevati določbe Energetskega zakona in podzakonskih aktov, ki jih izda Javna agencija Republike Slovenije za energijo (v nadaljevanju: Agencija za energijo) ter predpisano metodologijo. K ceni mora pridobiti soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti, nato pa zavezanec zaprosi Ministrstvo za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za soglasje k prvič oblikovani izhodiščni ceni.
9. člen 
(drugi prihodki) 
Javno podjetje pridobiva prihodke tudi od priključitev in ostalih prihodkov.
4. Obveznosti javnega podjetja
10. člen 
(pregled zmogljivosti) 
Javno podjetje vsaki dve leti pripravi in objavi pregled, ki vsebuje:
– manjkajoče proizvodne in transportne zmogljivosti;
– potrebe po medsebojni povezavi z drugimi omrežji.
11. člen 
(sistemska obratovalna navodila) 
Javno podjetje izda v roku 6 mesecev po podelitvi pooblastila za izvajanje javne službe sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje toplotne energije (v nadaljevanju: sistemska obratovalna navodila), ki urejajo obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja toplotne energije.
Sistemska obratovalna navodila predvsem obsegajo:
– tehnične in druge pogoje za obratovanje omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe s toplotno energijo;
– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanje distribucijskih omrežij v kriznih stanjih;
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje;
– tehnične pogoje za medsebojne priključitve in delovanja omrežij različnih sistemskih operaterjev.
Pred objavo sistemsko obratovalnih navodil mora izvajalec javne službe pridobiti soglasje Agencije za energijo. Javno podjetje mora sistemska obratovalna navodila objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen 
(splošni pogoji) 
Splošne pogoje za dobavo in odjem toplotne energije iz distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji) pripravi in sprejme v 6 mesecih po podelitvi pooblastila za izvajanje javne službe po javnem pooblastilu javno podjetje v skladu z metodologijo, ki jo določi Agencija za energijo. Pred objavo splošnih pogojev je potrebno pridobiti soglasje Občine Idrija.
Javno podjetje mora splošne pogoje objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije.
Splošni pogoji morajo obsegati tudi:
– ukrepe varstva potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino pogodbe med izvajalcem in uporabnikom;
– zagotavljanje ustreznega vnaprejšnjega opozorila o spremembah pogodbe in podatkov o tarifi in cenah;
– pravico uporabnika do zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov;
– postopke odločanja o pritožbah uporabnikov;
– razloge za ustavitev distribucije toplotne energije iz razlogov, navedenih veljavni zakonodaji na področju energetike;
– postopek in pogoje dostopa do distribucijskega omrežja;
– postopek in pogoje priključitve na distribucijsko omrežje.
13. člen 
(obveznosti izvajalca javne službe) 
Javno podjetje je dolžno izvajati javno službo na način, kot je določen v veljavnem Energetskem zakonu, drugih zakonih, sistemskih obratovalnih navodilih, splošnih pogojih za dobavo in odjem ter drugih predpisih in splošnih aktih, izdanih po javnem pooblastilu.
Javno podjetje je dolžno pri izvajanju javne službe upoštevati naslednje:
– dejavnost javne službe je dolžno izvajati v skladu s predmetnim odlokom in na tej podlagi sklenjeno pogodbo ter potrjenimi plani in programi s strani Občine Idrija;
– dejavnost in dela mora izvajati v skladu s pravili stroke, veljavnimi standardi in normativi, veljavnimi v Republiki Sloveniji;
– s svojim ravnanjem ne sme povzročati škode Občini Idrija in uporabnikom, zmanjšati vrednosti javnih površin ali ogrožati varstva uporabnikom;
– zagotavljati mora ustrezno strokovno službo za vsa dela, ki so predmet javne službe;
– pristojnim organom Občine Idrija mora omogočiti strokovno tehnični nadzor, finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela pri izvajanju javne službe;
– pripraviti plan izvajanja dejavnosti in ga kot predlog predložiti Občini Idrija v potrditev za vsako prihodnje leto;
– ustrezno škodno zavarovati ter tekoče in investicijsko vzdrževati obstoječo in zgrajeno infrastrukturo;
– skleniti ustrezno zavarovanje splošne odgovornosti;
– najmanj enkrat letno informirati na svoji spletni strani in spletni strani Občine Idrija uporabnike o gibanjih in značilnostih porabe toplotne energije na distribucijskem omrežju, kjer javno podjetje opravlja javno službo;
– voditi kataster omrežij in infrastrukture, ki jih upravlja, vključno z zbirko podatkov o uporabnikih in trošilih, in oboje posredovati občini, kolikor ta to zahteva; po preteku dobe, za katero je podeljeno pooblastilo za izvajanje gospodarske javne službe, mora izvajalec celotne katastre omrežij in infrastrukture, vključno z zbirko podatkov o uporabnikih in trošilih, predati občini;
– izdelati napoved in načrt porabe tople vode iz distribucijskega omrežja z uporabo metode celovitega načrtovanja;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– Občini Idrija redno poročati o izvajanju javne službe;
– spoštovati tudi vse druge obveznosti, kot so določene z zakonom, tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi ter sklenjeno pogodbo z Občino Idrija.
14. člen 
(obveščanje Občine Idrija in Agencije za energijo) 
Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora izvajalec javne službe po zakonih in drugih predpisih pošiljati državnim organom Republike Slovenije in Agenciji za energijo, mora pisno poročati Občini Idrija o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi lahko bistveno vplivale na izvajanje te javne službe, kot so primeroma:
– postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori javnega podjetja v zvezi z javno službo;
– stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj v izvajanju javne službe, tudi če ne predstavljajo višje sile;
– poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje javne službe, tudi če ne predstavljajo višje sile.
15. člen 
(odgovornost javnega podjetja) 
Za izvajanje javne službe je odgovorno javno podjetje kot izvajalec javne službe.
5. Zasnova sistema in distribucijsko omrežje
16. člen 
(zasnova sistema) 
Sistem oskrbe s toplotno energijo je predvidoma zasnovan na kotlovnici, deponiji goriva ter na distribucijskem omrežju, lahko pa se sistem oblikuje tudi drugače oziroma se sistem razširi.
17. člen 
(distribucijsko omrežje) 
Distribucijsko omrežje poteka od prevzemnih mest do predajnih mest uporabnikom, kot to določajo sistemska obratovalna navodila.
Distribucijsko omrežje se lahko proda ali kako drugače odsvoji ali obremeni le s predhodnim soglasjem občine.
18. člen 
(priključitev na distribucijsko omrežje) 
Javno podjetje mora na primeren način, skladno s predpisi o graditvi objektov, obvestiti potencialne uporabnike o možnosti priključitve na distribucijsko omrežje.
Priključitev na distribucijsko omrežje se opravi na način in pod pogoji, določenimi z Energetskim zakonom, s tem odlokom, splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplotne energije in sistemskimi obratovalnimi navodili.
Priključitev uporabnika na omrežje lahko izvede le javno podjetje.
19. člen 
(vloga za priključitev) 
Javno podjetje mora na podlagi popolne pisne vloge izdati odločbo o soglasju za priključitev uporabnika na distribucijsko omrežje v roku, določenem s prepisi, ki urejajo splošni upravni postopek. Pogoji za izdajo soglasja ter za zavrnitev izdaje soglasja za priključitev so določeni v splošnih pogojih.
O pritožbi zoper izdajo odločbe odloča župan Občine Idrija.
20. člen 
(pogodba o priključitvi) 
Po dokončnosti odločbe o soglasju je dolžno javno podjetje priključiti uporabnika omrežja na distribucijsko omrežje, če priključek izpolnjuje tehnične in druge pogoje, določene s sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji.
Pred priključitvijo skleneta javno podjetje in uporabnik omrežja pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo, premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom, vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev.
21. člen 
(stroški priključitve na distribucijsko omrežje) 
Stroške priključitve nosi uporabnik.
Če ni v pogodbi o priključitvi drugače določeno, postane javno podjetje lastnik toplotne postaje in jo mora vzdrževati v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili. Lastnik interne toplotne naprave in dela toplotne postaje – hišne postaje z merilnikom toplotne energije je uporabnik.
22. člen 
(pogodba o dobavi) 
Javno podjetje in uporabnik skleneta pogodbo o dobavi toplote, skladno z Energetskim zakonom, sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji, v kateri se dogovorita o pogojih dobave in odvzema toplote.
23. člen 
(vzdrževanje in gradnja infrastrukture in naprav) 
Javno podjetje je dolžno pridobivati zemljišča ter graditi in zagotoviti obratovanje in vzdrževanje objektov in naprav za dobavo toplote tako, da ves čas ohranja njihovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi, določenimi v sklenjeni pogodbi z Občino Idrija.
24. člen 
(vzdrževanje in gradnja distribucijskega omrežja) 
Javno podjetje je dolžno vzdrževati in graditi distribucijsko omrežje, s katerim izvaja javno službo tako, da ves čas ohranja njegovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi, določenimi v sklenjeni pogodbi z Občino Idrija.
III. OSTALE DOLOČBE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
1. Organizacijska zasnova izvajanja javne službe
25. člen 
(oblika izvajanja javne službe) 
Javna služba se izvaja v okviru javnega podjetja, ki je v lasti Občine Idrija in Občine Cerkno.
26. člen 
(obveznost priključitve na distribucijsko omrežje in uporaba toplotne energije iz daljinskega ogrevanja) 
Obveznost priključitve na distribucijsko omrežje ali uporaba toplotne energije iz daljinskega ogrevanja se lahko določi z občinskimi predpisi, sprejetimi z namenom varovanja okolja, zaradi gostote naselitve ali drugih okoljskih pogojev.
27. člen 
(čas podelitve pooblastila za izvajanje javne službe) 
Podelitev pooblastila za izvajanje javne službe se javnemu podjetju podeli za obdobje najmanj 10 let od datuma sklenitve pogodbe med Občino Idrija in javnim podjetjem.
V kolikor bo po preteku navedenega obdobja s strani Občine Idrija in javnega podjetja še vedno ugotovljen interes za podelitev in izvajanje javne službe, se veljavnost pooblastila lahko podaljša za nadaljnjih 10 let ali krajše obdobje.
Občina Idrija pa lahko podeljeno pooblastilo iz upravičenih razlogov, ki so opredeljeni v sklenjeni pogodbi med javnim podjetjem in občino, odvzame tudi predčasno.
28. člen 
(sporazumno prenehanje izvajanja javne službe) 
Občina Idrija in javno podjetje se tekom izvajanja javne službe lahko sporazumno dogovorita o prenehanju izvajanja javne službe v okviru javnega podjetja.
Občina Idrija in javno podjetje sta sporazumna, da javno pooblastilo preneha, v kolikor ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, nadaljnje izvajanje javne službe v okviru javnega podjetja nesmotrno ali nemogoče.
2. Pravice in obveznosti uporabnikov javnih služb
29. člen 
(pravice in obveznosti uporabnikov javne službe) 
Uporabnik mora imeti z izvajalcem javne službe sklenjeno pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja.
Uporabniki imajo od javnega podjetja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev javne službe;
– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev;
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakoni, s tem odlokom in z drugimi veljavnimi predpisi.
Uporabnik ima pravico in dolžnost opozoriti izvajalca javne službe na kvaliteto opravljenih storitev javne službe ter na napake na napravah, objektih in omrežju in oblikovati predloge ter pobude za njeno boljše in učinkovitejše izvajanje. Javno podjetje je dolžno nemudoma kvalitetno opraviti storitev javne službe ter nemudoma odpraviti vse morebitne napake na napravah, objektih ali omrežju.
30. člen 
(dolžnosti uporabnikov) 
Uporabniki imajo do javnega podjetja zlasti dolžnost:
– upoštevanja navodil javnega podjetja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe;
– omogočiti neoviran dostop do vseh objektov in naprav, ki so del infrastrukture javne službe;
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe, oziroma sporočiti javnemu podjetju vsako spremembo.
3. Nadzor nad opravljanjem javne službe
31. člen 
(nadzor nad izvajanjem službe) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo organi, skladno z določbami Energetskega zakona in tega odloka.
Nadzor zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti zakonitost in strokovnost izvajanja.
Občina Idrija lahko za posamezna strokovna in druga opravila pooblasti pristojno strokovno službo, zavod ali drugo institucijo.
Če pristojni občinski organ ugotovi, da javno podjetje ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz podeljenega pooblastila, mu lahko naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo ravnanje, kot izhaja iz tega odloka ali sklenjene pogodbe med občino in javnim podjetjem.
32. člen 
(pogodba o izvajanju javne službe) 
Občina Idrija in javno podjetje skleneta najkasneje v roku 30 dni po objavi predmetnega odloka za izvajanje javne službe pogodbo, v kateri bosta podrobno opredelili vse pravice in obveznosti iz naslova izvajanja javne službe.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 18/11 in 8/15).
34. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2017
Idrija, dne 7. decembra 2017
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.