Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017

Kazalo

3387. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija, stran 10025.

  
Na podlagi 59. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 in 61/17 – GZ), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo in 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 22. seji dne 7. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se v Občini Idrija, na območjih, ki jih določa ta odlok, ureja odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: nadomestilo).
II. OBMOČJA ZAJEMANJA NADOMESTILA 
2. člen 
(1) Območja, na katerih se plačuje nadomestilo (v nadaljevanju: območje), so določena po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske prednosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer:
– gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,
– splošno opremljenost s komunalno infrastrukturo,
– ustrezno namensko rabo po prostorskem aktu.
(2) Območja so:
I. območje: naselja Idrija, Sp. Idrija, Sp. Kanomlja; del naselja Razpotje
II. območje: naselja Godovič, Črni Vrh, Predgriže, Lome, Zadlog; del naselij: Idrijski Log, Mrzli Log, Strmec
III. območje: naselja Jelični Vrh, Potok, Zavratec, Dole, Gore, Idršek, Žirovnica, Sp. Vrsnik, Gor. Vrsnik, Govejk, Ledinsko Razpotje, Ledinske Krnice, Korita, Pečnik, Ledine, Mrzli Vrh; del naselja Sr. Kanomlja
IV. zemljišča, ki niso vključena v I., II. ali III. območje
(3) Območja so razvidna iz karte območij, ki je Priloga 1 in sestavni del tega odloka.
3. člen 
(1) Podrobne meje območij so določene in razvidne iz grafične karte, ki je priloga temu odloku.
(2) Podrobnejše grafične karte v merilu 1:30000 so na vpogled pri pristojni osebi za ravnanje z nepremičninami občinske uprave Občine Idrija (v nadaljevanju: pristojni organ) in Finančnem uradu Nova Gorica.
III. OSNOVE ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 
4. člen 
(1) Osnova za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče je neto tlorisna površina stavbe ali zemljišča, in sicer:
– enostanovanjske stavbe, to je samostojno stoječe enodružinske hiše, vile, atrijske hiše, vrstne hiše, počitniške hiše in podobno: površina vseh prostorov v njej, tudi garaže, ki pripada stavbi, če ni njen sestavni del;
– enostanovanjske stavbe s poslovnim prostorom: površina vseh prostorov v njej, tudi garaže in drugih individualnih prostorov, kot so pokrito ali nepokrito skladišče, parkirišče, delavnica na prostem in podobno, ki pripadajo stavbi, če niso njen sestavni del;
– dvo- ali večstanovanjske stavbe: površina etažnih stanovanj, ki so v njej in individualnih prostorov, ki pripadajo določenim stanovanjem, kot so kleti, drvarnice, garaže, če niso sestavni del stanovanja;
– večstanovanjske stavbe s poslovnimi prostori: površina etažnih stanovanj in poslovnih prostorov, ki so v njej in individualnih prostorov, ki pripadajo določenim stanovanjem, kot so kleti, drvarnice, garaže, če niso sestavni del stanovanja ter individualnih prostorov, ki pripadajo določenim poslovnim prostorom, kot so pokrito ali nepokrito skladišče, parkirišče, delavnica na prostem in podobno, če niso sestavni del poslovnega prostora;
– nestanovanjske stavbe: površina poslovnih prostorov v njej in individualnih prostorov, ki pripadajo določenim poslovnim prostorom, kot so garaže, pokrito ali nepokrito skladišče, parkirišča, delavnice na prostem in podobno, če niso sestavni del poslovnega prostora;
– gradbenega inženirskega objekta, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture: površina zemljiške parcele, na kateri je zgrajen;
– zemljišča, namenjenega poslovni dejavnosti, to je nepokrito skladišče, parkirišče, delavnica na prostem: površina zemljiških parcel, na katerih se opravlja takšna poslovna dejavnost.
(2) Površina pri stavbah iz prve, druge, tretje, četrte in pete alinee prejšnjega odstavka tega člena se skladno z veljavnim slovenskim standardom SIST ISO 9836 določi kot osnova za izračun višine nadomestila. Površina iz šeste in sedme alinee se skladno z geodetskimi predpisi določi kot osnova za izračun višine nadomestila.
5. člen 
Osnova za določitev višine nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče je površina, določena v kvadratnih metrih, kot določa zakon, ki ureja področje graditve objektov.
5.a člen 
Kot vir podatkov o površinah zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč se uporabljajo podatki iz javnih listin in evidenc občine ali države. V primeru razhajajočih se podatkov ali dvoma se podatki pridobijo z ugotovitvenim postopkom, skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
6. člen 
(1) Stavbna zemljišča iz 4. in 5. člena tega odloka se, glede na namembnost, razvrščajo v skupine, in sicer:
A) gospodarski in poslovni namen,
B) storitvene in trgovske dejavnosti,
C) javne službe in storitve, družbene dejavnosti,
D) kmetijstvo in gozdarstvo,
E) stanovanjski namen.
(2) Razvrstitev stavbnih zemljišč v skupine, glede na namembnost iz prejšnjega odstavka tega člena, je razvidna iz Priloge 2, ki je sestavni del tega odloka.
IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 
7. člen 
Pri določitvi višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
– namembnost stavbnega zemljišča,
– lega – območje, v katerem se nahaja stavbno zemljišče,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo in dejanske možnosti priključitve na komunalno infrastrukturo.
8. člen 
(1) Stavbna zemljišča se glede na namembnost in lego ovrednotijo z naslednjimi točkami:
Skupina
Namembnost
OBMOČJE (2. člen odloka)
I.
II.
III.
IV.
A
Gospodarski in poslovni namen
410
400
380
350
B
Storitvene in trgovske dejavnosti
550
500
400
350
C
Javne službe in storitve, družbene dejavnosti
200
200
200
200
D
Kmetijstvo in gozdarstvo
170
150
130
110
E
Stanovanjski namen
170
150
130
110
(2) Pri nezasedenih prostorih se pri izračunu nadomestila upošteva dosedanja dejavnost oziroma uporaba. Kjer se obstoječa dejavnost ne sklada s predvideno dejavnostjo in namembnostjo v prostorskem aktu, se pri točkovanju zazidanih stavbnih zemljišč upošteva obstoječa dejavnost. Za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva namembnost, ki je določena v prostorskih aktih občine. V primeru mešano določene namembnosti se upošteva namembnost, ki je ovrednotena z najnižjim številom točk.
9. člen 
Stavbna zemljišča se, glede na opremljenost s komunalno infrastrukturo in dejanske možnosti priključitve nanjo ter glede na njihovo namembnost, ovrednotijo z naslednjimi točkami:
Opremljenost
 
NAMEMBNOST (6. člen)
A
B
C
D
E
1)
OPREMLJENOST S CESTAMI
a)
asfaltna utrditev cestišč 
100
100
40
25
25
c)
makadamska ureditev cestišča
75
75
30
20
20
2)
možnost priključitve na vodovod
50
50
20
10
10
3)
možnost priključitve na kanalizacijo
50
50
20
10
10
4)
možnost priključitve na električno omrežje
50
50
20
10
10
5)
javna razsvetljava
10
10
5
5
5
10. člen 
(1) Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Idrija določi Občinski svet Občine Idrija na predlog župana.
(2) Če Občinski svet Občine Idrija ne sprejme vrednosti točke do konca leta za naslednje leto, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije za obdobje leta pred letom, za katero se nadomestilo odmerja.
(3) Sklep župana o revalorizaciji vrednosti točke se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V. DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 
11. člen 
(1) Mesečna višina nadomestila za stavbno zemljišče se izračuna tako, da se sešteje število točk iz 8. in 9. člena tega odloka. Seštevek teh točk se pomnoži pri zazidanem stavbnem zemljišču z ustrezno osnovo za izračun nadomestila iz 4. člena tega odloka, pri nezazidanem stavbnem zemljišču pa se pomnoži z ustrezno osnovo za izračun nadomestila iz 5. člena tega odloka. Tako dobljeni zmnožek se pomnoži še z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
(2) Nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem in podobno, se ovrednotijo s 50 % točk določenih v 8. in 9. členu.
(3) Višina nadomestila za odmerno leto se dobi tako, da se mesečna višina nadomestila pomnoži s številom mesecev.
12. člen 
(1) Občina Idrija je lastnik in skrbnik podatkovne zbirke, ki je osnova za odmero nadomestila.
(2) Zavezanci so dolžni sporočiti pristojni osebi občinske uprave Občine Idrija vse spremembe, ki vplivajo na določitev višine nadomestila in spremembo statusa zavezanca najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.
(3) Če nastane sprememba iz prejšnjega odstavka tega člena med letom, v obdobju pred odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v tekočem letu, se takšna sprememba upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bila sprememba evidentirana.
(4) Spremembe, ki so nastale po odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zavezancu, se upoštevajo od začetka novega koledarskega leta, ki sledi spremembi.
(5) V kolikor se med letom spremeni zavezanec za plačilo nadomestila, ki mu je bila izdana odločba, se uporabijo določila s področja davčnega postopka.
13. člen 
Pristojni davčni organ Republike Slovenije odmeri zavezancu nadomestilo za odmerno leto z odločbo, skladno z 11. členom tega odloka.
14. člen 
(1) Odločbo o odmeri nadomestila zavezancu izda pristojni davčni organ za odmerno leto na podlagi določene vrednosti točke, meril za izračun nadomestila po tem odloku ter drugih podatkov in obvestil, ki so ji jih zavezanci dolžni sporočiti ali mu podatke posreduje Občina Idrija ali jih pristojni davčni organ zbere po uradni dolžnosti. Na podlagi javnega pooblastila in medsebojne pogodbe lahko za račun Občine Idrija postopek priprave podatkovne zbirke in postopek odmere opravi pooblaščena gospodarska družba.
(2) Izterjavo zavezancev po tem odloku opravlja pristojni davčni organ, skladno s predpisi, ki urejajo davčni postopek.
15. člen 
(1) Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo davčni postopek.
(2) Pristojni davčni organ je dolžan Občino Idrija obvestiti o pritožbah zavezancev. O odpisu zaradi neizterljivosti, zastaranju, odpisu obresti in podobnih posegih v prihodek občinskega proračuna je pristojni davčni organ dolžan pridobiti soglasje Občine Idrija.
VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA 
16. člen 
(1) Zavezanci ne plačujejo nadomestila za:
– zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe ljudske obrambe,
– objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva,
– objekte mednarodnih ali meddržavnih organizacij,
– stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.
(2) Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila tudi v naslednjih primerih:
– če prejemajo socialno pomoč,
– zaradi elementarnih ali drugih nezgod,
– zaradi ogroženosti življenjskega obstoja zavezanca in njegovih družinskih članov.
(3) Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila delno ali v celoti, in sicer za čas trajanja vzroka za uveljavljanje oprostitve plačila nadomestila.
(4) O oprostitvah plačila nadomestila iz prve, druge in tretje alineje drugega odstavka tega člena na podlagi zahtevka zavezanca odloča občinska uprava Občine Idrija.
(5) Plačevanje nadomestila se na vlogo stranke za obdobje 5 let oprosti zavezanca, ki je fizična oseba in kupi stanovanje v novozgrajenem večstanovanjskem objektu kot posamezen del stavbe ali zgradi družinsko stanovanjsko hišo, če je ob ceni stanovanja oziroma v dokazljivem delu v ceni stanovanja ali za gradnjo družinske stanovanjske hiše Občini Idrija neposredno plačal stroške za opremljanje stavbnega zemljišča (odločba Občine Idrija o odmeri komunalnega prispevka). Obdobje oprostitve plačevanja nadomestila začne teči z dnem, ko pristojna oseba občinske uprave Občine Idrija prejme popolno vlogo za oprostitev plačevanja nadomestila, ki vsebuje tudi dokazilo o prijavi stalnega prebivališča v objektu, ki je predmet odmere.
VII. NADZOR 
17. člen 
Nadzor nad izvajanjem določb drugega odstavka 12. člena tega odloka izvaja pristojna oseba občinske uprave Občine Idrija in Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE 
18. člen 
(1) Zavezanec, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 12. člena tega odloka, se za prekršek kaznuje:
– posameznik z globo 250 evrov, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo 850 evrov.
(2) Odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje z globo 250 evrov.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
(1) Vrednost točke za zazidana stavbna zemljišča v letu 2018 znaša 0,000250 EUR.
(2) Vrednost točke za nezazidana stavbna zemljišča v letu 2018 znaša 0,000125 EUR.
20. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 100/03).
21. člen 
Postopki, pričeti pred dnem uveljavitve tega odloka, se končajo po določbah dosedanjega odloka.
22. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
Št. 007-0004/2017
Idrija, dne 7. decembra 2017
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.