Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017

Kazalo

3385. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA19 – Parižlje (Šket), stran 10023.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 57/12, 109/12, 76/14 in 14/15) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 4. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA19 – Parižlje (Šket) 
1. člen 
(pravna podlaga) 
S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja PA19 – Parižlje (Šket).
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), podzakonski predpisi ter Odlok o Prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Občina Braslovče je v začetku leta 2008 sprejela Strategijo prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Braslovče (v nadaljevanju: PRO – Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15). V teh aktih je med drugim določeno območje (PA19) za katerega je potrebno sprejeti sanacijski OPPN. To je območje starega zazidalnega načrta Parižlje – Odlok o ZN Parižlje (Uradni list SRS, št. 14/72, 30/79), ki je bil s sprejemom Prostorskega reda razveljavljen. Občina Braslovče je za območje PA19 že pričela s postopkom priprave OPPN. Sklep o začetku priprave OPPN je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/17. Ker je občina še vedno v začetni fazi priprave OPPN, in sicer šele pri pripravi geodetskega posnetka celotnega območja OPPN je lastnik zemljišča parc. št. 538/541, k.o. 988 Spodnje Gorče podal pobudo za sprejem OPPN na svoje stroške za zemljišče parc. št. 538/541 in 538/540, k.o. Spodnje Gorče.
Območje naselja Parižlje je v PRO Občine Braslovče namenjeno površinam za stanovanjske dejavnosti, območje je opredeljeno kot MO (mešano območje) in je znotraj območja PA19. Ožje območje, ki je predmet tega sklepa, pa je namenjeno stanovanjski gradnji z dopolnilnimi dejavnostmi. Investitor ima na obravnavanem območju namen vzpostaviti pogoje za izgradnjo stanovanjske hiše in ureditev obstoječih, kar ni v nasprotju s širšimi prostorskimi usmeritvami Občine Braslovče na tem območju in se sklada s prostorskim planom (PRO).
3. člen 
(območje OPPN) 
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 538/541 in 538/540 k.o. Spodnje Gorče. Velikost območja je 1854 m2.
Območje obdelave se lahko v odvisnosti od določitve natančne meje območja v samem postopku priprave OPPN tudi spremeni – smiselno razširi, v kolikor bi v neposredni okolici obstajala pobuda za izdelavo OPPN.
Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže tudi izven območja OPPN. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
4. člen 
(predmet OPPN) 
Območje je namenjeno stanovanjski pozidavi z dopolnilnimi dejavnostmi. Na parceli je predvidena izgradnja enodružinske prostostoječe stanovanjske hiše. Možna je še dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, sprememba namembnosti. Prav tako se predvidijo pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na strateških usmeritvah iz veljavnih in predvidenih prostorskih aktov občine ter njihovih strokovnih podlag in na podlagi dejanskega stanja, razvojnih potrebah investitorjev in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom za izdelavo OPPN zagotovi investitor sam. V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZureP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1- UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga izbere investitor – naročnik. Izdelan mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
6. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
Postopek priprave OPPN bo potekal skladno z določbami ZPNačrt, in sicer po naslednjem okvirnem terminskem planu:
(1) Župan sprejme sklep o začetku priprave OPPN, objava v Uradnem listu RS in na spletnih straneh občine 
December 2017
(2) Izdelava osnutka OPPN 
15 dni po objavi sklepa 
(3) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje 
vplivov OPPN na okolje 
(v nadaljevanju: CPVO) 
30 dni
(4) Izdelava vseh strokovnih podlag skladno z zahtevami v pridobljenih smernicah ter izdelava dopolnjenega osnutka OPPN s smernicami nosilcev urejanja prostora in izdelava gradiva za javno razgrnitev
15 dni po pridobitvi smernic
(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
Najmanj 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
(6) Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Braslovče 
in traja najmanj 30 dni od objave na krajevno običajen način. Fizične in pravne osebe ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje predloge in pripombe v času trajanja javne razgrnitve in v času javne obravnave 
30 dni
(7) Predaja pripomb iz javne obravnave in javne razgrnitve načrtovalcu OPPN
7 dni
(8) Načrtovalec pripravi stališča do pripomb
15 dni
(9) Pripravljavec uskladi stališča do pripomb in jih posreduje županu 
8 dni
(10) Do pripomb podanih v času javne razgrnitve župan zavzame stališča, ki jih občina objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu ter o njih pisno seznani lastnike zemljišč,ki so pripombe podali 
7 dni
(11) Dopolnitev dopolnjenega osnutka OPPN s sprejetimi stališči iz javne razgrnitve
15 dni po prejemu stališč
(12) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora 
na predlog OPPN 
30 dni
(13) Priprava usklajenega OPPN
15 dni
(14) Sprejem OPPN na občinskem svetu
30 dni
(15) Objava sprejetega odloka v Uradnem listu RS
15 dni
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
Roki faz, ki niso v pristojnosti Občine Braslovče, so odvisni od pogodbenih razmerij naročnik – načrtovalec.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo k osnutku OPPN podati smernice za njegovo pripravo, k predlogu OPPN pa mnenja, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska 88, 3000 Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec (vodovod in kanalizacija),
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče (občinske javne ceste).
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
Po sprejetem in objavljenem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje nosilcem urejanja prostora po pooblastilu pripravljavca.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte iz področne zakonodaje.
Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka) 
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
Naročnik mora v pogodbenem razmerju z izbranim načrtovalcem zagotoviti, da bo le-ta izdelal gradiva v skladu z veljavno zakonodajo in na način, kot sledi v nadaljevanju.
OPPN se izdela v digitalni in analogni obliki. Formati podatkov za digitalni grafični izris morajo biti povezljivi s formati digitalnih geodetskih podatkov. Pri zajemu digitalnih prostorskih podatkov je potrebno upoštevati natančnost predpisanih geodetskih podatkov.
Končni OPPN mora biti oddan v treh izvodih v analogni obliki ter v enem izvodu v digitalni obliki. Digitalna in analogna oblika morata biti skladni, kar načrtovalec potrdi z izjavo.
Investitor – naročnik zagotovi udeležbo načrtovalca na javni obravnavi, seji Odbora za okolje in prostor ter na seji občinskega sveta – kot poročevalca.
9. člen 
(določitev objave) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Št. 35050-1/2016-4
Braslovče, dne 4. decembra 2017
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.