Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017

Kazalo

3380. Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, stran 10001.

  
Na podlagi šestega odstavka 94. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) izdaja ministrica za finance v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo 
1. člen 
(namen pravilnika) 
Ta pravilnik podrobneje ureja način vračila trošarine za energente, ki se dokazljivo porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, v skladu s 94. členom Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št 47/16; v nadaljnjem besedilu: zakon), kriterije za določitev normativne porabe goriva in količino goriva za katero je mogoče uveljavljati vračilo, vsebino zahtevka za vračilo in potrebna dokazila.
2. člen 
(kriteriji za določitev normativne porabe goriva) 
(1) Normativna poraba goriva iz drugega odstavka 94. člena zakona, znaša:
1. 200 litrov na hektar njive, njive za rejo polžev, jagod na njivi, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjaka, rastlinjaka s sadnimi rastlinami, matičnjaka, trajnega travnika, hmeljišča v premeni, ekstenzivnega sadovnjaka, travinj z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi, začasnih travinj in kmetijskega zemljišča v pripravi;
2. 420 litrov na hektar vinograda, intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, oljčnika ali ostalih trajnih nasadov;
3. 50 litrov na hektar plantaže gozdnega drevja;
4. 15 litrov na hektar gozda.
(2) Za uveljavljanje pravice do vračila trošarine mora skupna normativna poraba goriva znašati vsaj 540 litrov za kmetijsko zemljišče in gozd iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka ali vsaj 150 litrov za gozd iz 4. točke prejšnjega odstavka.
(3) Kot površina kmetijskih zemljišč v uporabi iz drugega odstavka 94. člena zakona se za kmetijsko zemljišče iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena upošteva največja upravičena površina, za kmetijsko zemljišče iz 3. točke prvega odstavka tega člena pa površina, kot jo izkazujejo grafične enote rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) pod posamezno vrsto dejanske rabe, kakor je za posamezno kmetijsko gospodarstvo, na dan 30. junija leta za katero se uveljavlja vračilo, evidentirana v registru kmetijskih gospodarstev pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo. Kot površina gozdnih zemljišč v uporabi iz drugega in tretjega odstavka 94. člena zakona se upošteva površina zemljišč, ki je po dejanski rabi v zemljiškem katastru opredeljena kot gozd in je na dan 30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo v uporabi upravičenca.
(4) Za odločanje o vračilu trošarine pridobi davčni organ podatke o nosilcih in članih kmetijskega gospodarstva, podatke o članih agrarnih skupnosti in podatke o površinah kmetijskih zemljišč od ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
3. člen 
(letni zahtevek za vračilo trošarine za fizične osebe in povprečni znesek za vračilo trošarine) 
(1) Vračilo trošarine za energente, porabljene za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, upravičenec iz prvega odstavka 94. člena, ki je fizična oseba, uveljavlja z zahtevkom za vračilo trošarine, ki vsebuje:
1. identifikacijske podatke upravičenca,
2. obdobje, za katero se uveljavlja vračilo trošarine,
3. podatek o količini goriva, za katerega se zahteva vračilo trošarine,
4. podatek o površini zemljišč v uporabi po vrsti rabe in
5. podatke, potrebne za nakazilo vračila trošarine.
(2) Vzorec obrazca za predložitev podatkov iz prejšnjega odstavka (Zahtevek za vračilo trošarine za energente, porabljene za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za fizične osebe (TRO-A)) je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.
(3) Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v preteklem letu, ki ga ugotovi ministrica za finance. Če se v posameznem letu trošarina ne spremeni, se upošteva znesek trošarine, ki velja na prvi dan leta, na katero se zahtevek nanaša.
(4) Pri uveljavljanju vračila trošarine za gorivo, porabljeno za gozd, vlagatelj zahtevka za vračilo trošarine za kmetijsko gospodarstvo – kmetijo oziroma z več lastniki ali uporabniki gozda zahtevku za vračilo trošarine iz tega člena priloži pooblastilo z identifikacijskimi podatki vseh lastnikov ali uporabnikov gozda ter njihovim podpisom, s katerim soglašajo, da vlagatelj uveljavlja vračilo trošarine v imenu vseh upravičencev.
(5) Pri spremembi nosilca kmetijskega gospodarstva – kmetije v obdobju uveljavljanja vračila trošarine za posamezno koledarsko leto se upravičenost do vračila trošarine za koledarsko leto prizna novemu nosilcu.
4. člen 
(zahtevek za vračilo trošarine za pravne osebe, člane agrarne skupnosti in samostojne podjetnike posameznike ter povprečni znesek za vračilo trošarine) 
(1) Vračilo trošarine za energente, porabljene za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, upravičenci iz prvega odstavka 94. člena, ki so pravne osebe, člani agrarnih skupnosti ali samostojni podjetniki posamezniki, uveljavljajo z zahtevkom za vračilo trošarine, ki vsebuje:
1. identifikacijske podatke upravičenca,
2. obdobje, za katero se uveljavlja vračilo trošarine,
3. podatke o prodajalcu goriva ter vrsti in količini goriva, za katero se zahteva vračilo trošarine po mesecih,
4. podatek o površini zemljišč v uporabi po vrsti dejanske rabe,
5. podatke, potrebne za nakazilo vračila trošarine, in
6. navedbo dokazil iz 5. člena tega pravilnika.
(2) Vzorec obrazca za predložitev podatkov iz prejšnjega odstavka (Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije za pravne osebe, agrarne skupnosti ali samostojne podjetnike posameznike (TRO-B)) je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.
(3) Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen, ki ga ugotovi ministrica za finance, za mesec, za katerega se vračilo uveljavlja. Če se v posameznem mesecu trošarina ne spremeni, se upošteva znesek trošarine, ki velja na prvi dan meseca, na katerega se zahtevek nanaša.
5. člen 
(računi o nabavljenem gorivu) 
(1) Kot listine iz četrtega odstavka 94. člena zakona, na podlagi katerih upravičenec, ki je fizična oseba, uveljavlja vračilo trošarine, se upoštevajo izvirniki računov o nabavljenem gorivu.
(2) Računi iz petega odstavka 94. člena zakona, na podlagi katerih upravičenec, ki je pravna oseba, član agrarne skupnost ali samostojni podjetnik posameznik uveljavlja vračilo trošarine, se glasijo na upravičenca in se lahko predložijo v izvirniku ali kopiji.
(3) Upravičenec lahko kot račun uveljavlja tudi račun za strojno storitev, ki mu jo je izvajalec opravil na njegovem zemljišču, iz drugega ali tretjega odstavka 94. člena zakona. Izvajalec storitve na izdanem računu navede količino porabljenega goriva in izjavi, da sam za to količino goriva ne bo uveljavljal vračila trošarine.
6. člen 
(poraba goriva za vozila z vgrajenimi napravami) 
Za vozila z vgrajenimi napravami, ki izpolnjujejo pogoje za vračilo trošarine v skladu s 94. in 95. členom zakona, se za celotno količino porabljenega goriva uveljavlja vračilo v skladu s 95. členom zakona.
7. člen 
(nakazilo vračila trošarine) 
Vračilo trošarine se upravičencu iz tega pravilnika nakaže na transakcijski račun.
8. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 21/13, 54/14 in 47/16 ZTro-1).
9. člen 
(uveljavitev in začetek uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018.
Št. 007-723/2017/8
Ljubljana, dne 27. novembra 2017
EVA 2017-1611-0101
Mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 
 
Soglašam! 
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost