Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017

Kazalo

3379. Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz, stran 9999.

  
Na podlagi četrtega odstavka 93. člena in petega odstavka 95. člena in za izvrševanje 93. člena in 95. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz
1. člen 
(namen pravilnika) 
Ta pravilnik podrobneje ureja način vračila trošarine, vsebino zahtevka za vračilo in vsebino evidence, ki jo mora voditi upravičenec za energente, ki se dokazljivo porabijo za industrijsko-komercialni namen in način vračila trošarine, vsebino zahtevka za vračilo, potrebna dokazila in evidence, ki jih mora voditi upravičenec za plinsko olje, ki se dokazljivo porabi kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz, v skladu z Zakonom o trošarinah (Uradni list RS, št 47/16; v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen 
(mesečni zahtevek za vračilo trošarine in povprečni znesek za vračilo trošarine za industrijsko-komercialni namen)
(1) Vračilo trošarine za energente, porabljene za industrijsko-komercialni namen, upravičenec iz prvega odstavka 93. člena zakona uveljavlja z zahtevkom za vračilo trošarine, ki vsebuje:
1. identifikacijske podatke upravičenca,
2. obdobje, za katero se uveljavlja vračilo trošarine,
3. podatke o prodajalcu goriva ter vrsti in količini goriva, za katero se zahteva vračilo trošarine,
4. podatke o številu in vrsti strojev in urah delovanja po vrsti stroja in
5. podatke potrebne za nakazilo vračila trošarine.
(2) Vzorec obrazca za predložitev podatkov iz prejšnjega odstavka (Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen (TRO-I)) je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.
(3) Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen, ki ga ugotovi ministrica za finance, za mesec, za katerega se vračilo uveljavlja. Če se v posameznem mesecu trošarina ne spremeni, se upošteva znesek trošarine, ki velja na prvi dan meseca, na katerega se zahtevek nanaša.
3. člen 
(računi o nabavljenem gorivu ter evidence o nabavi in porabi goriva) 
(1) Na računu o nabavljenem gorivu iz drugega odstavka 93. člena zakona se poleg podatkov, ki jih zahtevajo drugi predpisi, navedejo naslednji podatki:
1. kraj ali druga identifikacija bencinskega servisa ali točilnega mesta,
2. vrsta, količina in cena goriva in
3. datum točenja goriva.
(2) Račun iz prejšnjega odstavka se glasi na upravičenca in se lahko predloži v izvirniku ali kopiji.
(3) V evidencah iz drugega odstavka 93. člena zakona upravičenec vodi podatke o:
1. vrsti in številu strojev v uporabi za industrijsko-komercialni namen,
2. tehničnih podatkih motorja stroja iz prejšnje točke in podatkih proizvajalca o povprečni porabi goriva na uro delovanja stroja,
3. po datumih vpisane ure delovanja motorja stroja, lokaciji delovanja stroja in opis opravila,
4. količini goriva po datumu nabave, vključno s številko izdanega računa,
5. količini goriva po datumu in lokaciji polnitve v stroje in
6. porabi goriva za druge namene.
4. člen 
(zahtevek za vračilo trošarine in povprečni znesek za vračilo trošarine za komercialni prevoz) 
(1) Vračilo trošarine za plinsko olje, porabljeno za komercialni prevoz, upravičenec iz prvega odstavka 95. člena uveljavlja z zahtevkom za vračilo trošarine, ki vsebuje:
1. identifikacijske podatke upravičenca,
2. obdobje, za katero se uveljavlja vračilo trošarine,
3. podatke o prodajalcu goriva, vrsti in količini plinskega olja, za katero se zahteva vračilo trošarine, po mesecih,
4. podatek o posameznem računu in količini točenega in porabljenega goriva po registrski oznaki vozila, v katero je bilo plinsko olje točeno, ter vrsti prevoza,
5. podatke, potrebne za nakazilo vračila trošarine, in
6. navedbo dokazil iz 5. in 8. člena tega pravilnika.
(2) Vzorec obrazca za predložitev podatkov iz prejšnjega odstavka (Zahtevek za vračilo trošarine za plinsko olje, ki se porabi kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz (TRO-K)) je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.
(3) Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen, ki ga ugotovi ministrica za finance, za mesec, za katerega se vračilo uveljavlja. Če se v posameznem mesecu trošarina ne spremeni, se upošteva znesek trošarine, ki velja na prvi dan meseca, na katerega se zahtevek nanaša.
5. člen 
(računi o nakupu plinskega olja in evidence o nakupu in porabi plinskega olja) 
(1) Na računu o nakupu plinskega olja iz tretjega odstavka 95. člena zakona se poleg podatkov, ki jih zahtevajo drugi predpisi, navedejo:
1. kraj ali druga identifikacija bencinskega servisa ali točilnega mesta,
2. vrsta, količina in cena plinskega olja in
3. datum točenja plinskega olja v rezervoar vozila in registrska oznaka vozila ali datum polnjenja plinskega olja v rezervoar internega servisa za točenje goriv iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(2) Račun iz prejšnjega odstavka se glasi na upravičenca in se lahko predloži v izvirniku ali kopiji.
(3) Upravičenci v evidencah iz tretjega odstavka 95. člena zakona vodijo podatke o vrsti in številu vozil, s katerimi razpolagajo, za posamezno vozilo za komercialni prevoz pa:
1. registrsko oznako vozila,
2. podatek o velikosti standardnega rezervoarja za pogonsko gorivo in povprečni porabi plinskega olja ter podatek o velikosti in namenu uporabe dodatno nameščenih rezervoarjev na vozilu in
3. količino in datum točenja goriva v rezervoar vozila in stanje števca pred točenjem.
6. člen 
(točenje goriva na internem servisu za točenje goriv) 
(1) Upravičenec iz tega pravilnika lahko uveljavlja vračilo trošarine za gorivo, ki ga toči na lastnem internem servisu za točenje goriv, določen v skladu s pravilnikom, ki ureja tehnične zahteve za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivom. Za gorivo, točeno na internem servisu za točenje goriv, lahko uveljavlja vračilo trošarine le upravičenec, ki je imetnik tega internega servisa za točenje goriv in je gorivo dokazljivo porabil v vozilih in napravah, ki jih je sam uporabljal za industrijsko-komercialni namen ali komercialni prevoz. Za gorivo, ki je bilo točeno v druga vozila in naprave ali ni porabljeno za namene iz tega odstavka, ne more uveljavljati vračila trošarine.
(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka zagotovi evidentiranje količin goriva, ki se točijo v vozila in naprave, z merilnimi napravami za točenje goriva. Količina iztočenega goriva se prikaže v merski enoti, kot je za gorivo predpisana s predpisi, ki urejajo meroslovje. Za interni servis za točenje goriv upravičenec vodi podatke o:
1. prostornini rezervoarja internega servisa za točenje goriv,
2. količini in datumu točenju goriva v druga vozila in naprave ter količino porabe goriva za drug namen,
3. količini in datumu polnjenja internega servisa za točenje goriv, s številko izdanega računa in
4. podatke o zalogi goriva na začetku in koncu meseca.
7. člen 
(poraba goriva za vozila z vgrajenimi napravami) 
Za vozila z vgrajenimi napravami, ki izpolnjujejo pogoje za vračilo trošarine v skladu s 93. in 95. členom zakona, se za celotno količino porabljenega goriva uveljavlja vračilo v skladu s 95. členom.
8. člen 
(upravičenec, ki nima sedeža v Sloveniji) 
Upravičenec iz 2. ali 4. člena tega pravilnika, ki nima sedeža v Sloveniji, predloži dokazila iz drugega odstavka 93. člena zakona oziroma dokazila iz tretjega odstavka 95. člena zakona v enem od uradnih jezikov Unije. Uradni prevod dokazil v slovenščino predloži le na zahtevo davčnega organa. Dokazilo o opravljanju dejavnosti in dokazilo o registraciji vozila se upošteva, če ga izda pristojni organ države, kjer ima upravičenec sedež.
9. člen 
(nakazilo vračila trošarine) 
Vračilo trošarine se upravičencu iz tega pravilnika nakaže na transakcijski račun.
10. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati:
1. Pravilnik o vračilu trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen (Uradni list RS, št. 16/13 in 47/16 – ZTro-1), in
2. Pravilnik o vračilu trošarine za komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 16/13 in 47/16 – ZTro-1).
11. člen 
(uveljavitev in začetek uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018.
Št. 007-278/2017/33
Ljubljana, dne 7. decembra 2017
EVA 2017-1611-0028
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost