Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017

Kazalo

3377. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, stran 9997.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17) in pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnin in ustanoviteljskega deleža št. 022/17-14 z dne 28. 7. 2017 je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (Uradni list RS, št. 103/13), se črta tretji odstavek 1. člena.
2. člen 
V 5. členu se spremeni štiriinštirideseta alineja, tako da se glasi:
»– M/71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje;«.
Petinsedemdesta alineja se spremeni, tako da se glasi:
»– S/94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij;«.
3. člen 
Četrti odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V primeru razrešitve generalnemu direktorju pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu generalnega direktorja preneha z dnem razrešitve.«.
4. člen 
V prvem odstavku 11. člena se enajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,«.
5. člen 
V 26. členu se doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,«.
Dosedanja dvanajsta alineja postane trinajsta alineja.
6. člen 
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod upravlja naslednje premoženje:
– parc. št. 30/2 (ID 3453236),
– parc. št. 36/1 (ID 4125357) in
– parc. št. 36/26 (ID 2949057),
vse k. o. 1721 – GRADIŠČE, v naravi poslovna stavba in dvorišče.
(2) Zavod ne upravlja telefonske centrale v III. podzemni etaži in snemalne opreme v prostoru za snemanja za Gallusovo dvorano.
(3) Premoženje iz prvega odstavka tega člena je last Republike Slovenije.«.
7. člen 
V 38. členu se črta druga alineja. Dosedanje tretja do osma alineja postanejo druga do sedma alineja.
8. člen 
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
(1) Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja Republika Slovenija do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije za delovanje zavoda.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.«.
9. člen 
Generalni direktor zagotovi vpis sprememb tega sklepa v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi.
10. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-12/2017
Ljubljana, dne 7. decembra 2017
EVA 2017-3340-0007
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik