Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017

Kazalo

3373. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj jug, stran 9977.

  
Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena in na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr., 57/12 in 61/17 – ZUreP-2) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj jug 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(podlaga državnega prostorskega načrta) 
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.
(3) Državni prostorski načrt je v oktobru 2017 pod številko naloge J-2/10 izdelal Acer Novo mesto d. o. o.
2. člen
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja in nadzor.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora na občinah Semič, Metlika in Črnomelj.
(3) Za ta državni prostorski načrt se izvaja postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in postopek presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja, v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.
(4) Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker se je postopek priprave tega državnega prostorskega načrta končal v skladu s petim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr., 57/12 in 61/17 – ZUreP-2).
(5) Oznake, navedene v 6., 9, 10., 12, 13., 16., 21., 35. in 42. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 
3. člen 
(načrtovane prostorske ureditve) 
(1) S tem državnim prostorskim načrtom se načrtuje državna cesta od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug z vsemi objekti in ureditvami, potrebnimi za njeno nemoteno delovanje.
(2) Načrtovane prostorske ureditve so:
– hitra cesta na odseku od Malin do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug (v nadaljnjem besedilu: hitra cesta) z vsemi objekti in ureditvami, potrebnimi za njeno nemoteno delovanje,
– povezovalna cesta Maline–Dole,
– povezovalna cesta Metlika sever in povezovalna cesta Metlika jug (v nadaljnjem besedilu: obvoznica Metlike),
– dostopna cesta Mestni Log,
– povezovalna cesta Semič,
– obvozna cesta Semič (v nadaljnjem besedilu: obvoznica Semiča),
– dostopna cesta PSC Vrtača,
– povezovalna cesta Črnomelj sever,
– povezovalna cesta Črnomelj jug,
– spremljajoče ureditve: odstranitve objektov, ureditve obcestnega prostora, rekultivacije zemljišč, ureditve in prestavitve obstoječih vodotokov,
– prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture in
– okoljevarstveni ukrepi.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
4. člen 
(območje državnega prostorskega načrta) 
(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. 1528 Brezje pri Vinjem Vrhu: 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 89, 90, 91, 92/1, 93, 94, 95, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 1040, 1041, 1043, 1044, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1206, 1207, 1208, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220/1, 1220/2, 1221, 1239, 1322, 1324, 1325, 1326/1, 1330, 1331, 1337, 1338, 1339, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349/1, 1349/2, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364/1, 2581/2, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2654, 2655, 2656, 2658, 2659, 2661, 2662, 2663, 2665, 2667, 2697, 2698, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2714;
– k. o. 1505 Bušinja vas: 5171, 5173, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5275, 5276, 5277, 5278, 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 5288, 5289, 5290, 5291, 5292/1, 5292/2, 5293, 5294/1, 5294/2, 5295/1, 5295/2, 5296, 5297, 5306, 5308, 5309, 5310, 5311, 5312, 5313, 5314, 5350, 5351, 5352, 5355, 5356, 5357, 5358, 5359, 5360, 5361, 5363/1, 5363/2, 5364, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5372, 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5380, 5381, 5382, 5383, 5384/1, 5384/2, 5385/2, 5386, 5388/1, 5388/2, 5389/1, 5389/2, 5390, 5391, 5392, 5401, 5402, 5403, 5404, 5406, 5407, 5411/1, 5411/2, 5412, 5413/1, 5413/2, 5414/1, 5414/2, 5415, 5416, 5417, 5418, 5419, 5420, 5421, 5422, 5430, 5431, 5432, 5433, 5434, 5435, 5483, 5484, 5485, 5486/1, 5486/2, 5487, 5488/1, 5488/2, 5489/1, 5489/2, 5490, 5491, 5492, 5493, 5494/1, 5494/2, 5495/1, 5495/2, 5496, 5497, 5498, 5499, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508/1, 5508/2, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5518/1, 5518/2, 5520, 5521, 5522/1, 5522/2, 5523/1, 5523/2, 5524, 5525, 5526/1, 5526/2, 5527, 5528, 5529, 5530, 5549/1, 5549/3, 5550, 5551, 5553, 5556, 5558, 5559;
– k. o. 1547 Butoraj: 2445/8, 2446, 2448/1, 2448/2, 2449/1, 2449/2, 2461/5, 2465, 2467, 2468/1, 2468/2, 2468/3, 2469/1, 2494/1, 2499/1, 2499/2, 2500/1, 3578;
– k. o. 1525 Črešnjevec: 246, 279, 280/2, 280/3, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 361, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 375, 381, 395, 398, 400, 403, 406, 407, 408, 409/1, 409/2, 410, 411, 412, 414, 416, 420, 423, 425, 427, 429, 432, 435, 438, 440, 443, 444, 448, 450, 451, 452, 453, 456, 458, 460, 469, 470, 471, 473, 475, 476, 477, 478, 479/1, 479/2, 480, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 516, 517, 519, 524, 525, 527, 528, 529, 530, 531/1, 531/2, 531/3, 532, 533, 539, 541/1, 541/2, 542, 543, 546, 547/1, 547/2, 548, 554, 555, 556, 557, 560, 561, 562, 564, 565, 568, 604, 610, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1075, 1076/1, 1076/2, 1076/3, 1077/1, 1090, 1091/1, 1091/2, 1091/3, 1091/4, 1098/1, 1102, 1224, 1226, 1228, 1232/1, 1232/2, 1233/1, 1233/2, 1234, 1235, 1236, 1240, 1242, 1243, 1244, 1246, 1247, 1248/1, 1248/2, 1249, 1250, 1252, 1253/1, 1253/2, 1254, 1255, 1256, 1258, 1259, 1260, 1261/1, 1261/2, 1262/2, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1273, 1276, 1278, 1279, 1280, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289/1, 1289/2, 1290, 1291/1, 1291/4, 1292, 1294, 1295, 1296, 1298, 1299, 1300, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1433, 1434/1, 1434/2, 1435, 1436, 1437, 1438, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1462, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1499, 1501, 1502, 1504, 1505, 2300, 4047, 4050, 4051, 4052, 4054/1, 4056/1, 4056/2, 4057, 4059, 4060, 4067, 4069, 4070/1, 4071/2, 4072/1, 4073/1, 4073/2, 4074;
– k. o. 1535 Črnomelj: 329, 332/1, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344/1, 344/2, 347, 351, 352/1, 353, 407/11, 407/12, 407/13, 407/14, 407/17, 407/18, 407/19, 407/20, 407/21, 408/3, 408/4, 408/7, 409/1, 409/2, 409/3, 409/4, 409/5, 409/6, 409/7, 409/8, 411/2, 411/3, 411/4, 411/5, 411/6, 411/62, 411/70, 411/71, 411/72, 411/73, 411/74, 411/75, 411/76, 411/78, 411/80, 411/81, 411/82, 411/83, 411/84, 411/85, 411/86, 411/87, 411/88, 411/89, 411/90, 411/91, 411/92, 411/93, 411/94, 411/95, 411/96, 411/97, 411/98, 411/99, 412/1, 412/2, 413/12, 413/13, 413/14, 413/15, 413/16, 413/17, 413/18, 418/1, 418/2, 418/25, 418/26, 418/27, 418/28, 418/29, 418/30, 418/31, 418/32, 418/33, 418/45, 418/46, 418/47, 418/48, 418/49, 418/50, 418/51, 418/52, 418/57, 418/58, 418/59, 418/60, 418/61, 418/62, 418/63, 418/135, 418/137, 418/138, 418/139, 418/140, 418/141, 449/1, 451/2, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467/1, 467/2, 468, 469, 470/1, 470/2, 472, 473, 474, 475, 476, 480/1, 480/2, 481, 482, 483/1, 483/2, 483/3, 483/4, 484, 485/1, 485/2, 486/1, 486/2, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510/1, 510/2, 511/1, 511/2, 516, 518, 520, 522, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 552, 553, 559, 560, 561, 562, 564, 566/1, 567/1, 568, 569, 570/2, 570/3, 570/4, 571, 704/4, 714/2, 720/1, 722/1, 723/2, 723/3, 724/1, 725/1, 725/2, 727, 730/1, 730/2, 730/3, 730/4, 731, 732, 743/42, 772/1, 772/2, 772/3, 773/1, 773/2, 774/1, 774/2, 775, 776, 777, 779/1, 779/2, 779/3, 780, 781/1, 781/2, 781/3, 783, 784, 785/1, 785/2, 786/1, 792/1, 793/1, 813/1, 813/2, 813/3, 813/4, 813/5, 813/6, 817, 820/1, 823/1, 823/2, 823/3, 823/4, 823/5, 824, 825, 826/2, 827, 828, 829/1, 829/2, 830, 834/16, 834/17, 834/2, 834/3, 834/4, 834/5, 834/9, 835/1, 835/2, 837/1, 837/5, 837/6, 844/10, 844/13, 844/14, 844/15, 1135/1, 1135/4, 1135/6, 1135/7, 1135/8, 1136/1, 1140/1, 1140/10, 1140/11, 1149/1, 1149/2, 1156, 1169/1, 1171/1, 1171/2, 1172, 1174/1, 1174/2, 1176, 1179, 1180/1, 1180/2, 1182, 1183/1, 1183/4, 1183/6, 1183/14, 1183/15, 1191/1, 1191/2, 1191/28, 1191/7, 1191/8, 1199/2, 1202;
– k. o. 1540 Dobliče: 2206/1, 2206/3, 2206/4, 2207/1, 2207/2, 2208/2, 2208/3, 2208/4, 2208/5, 2209, 2210/10, 2210/5, 2210/6, 2210/7, 2210/8, 2210/9, 2211/8, 2276/3, 2277/1, 2277/2, 2277/3, 2278/3, 2278/4, 2278/5, 2279/1, 2280/1, 2281/1, 2282/1, 2282/2, 2283/1, 2295/1, 2296/1, 2297/1, 2342/1, 2342/4, 2342/179, 2342/182, 2342/251, 2342/252, 2342/253, 2342/284, 2342/285, 2342/292, 2342/293, 2342/294, 2345/1, 2345/2, 2346/7, 2346/8, 2348/2, 2351/1, 2351/2, 2352, 2353, 2354, 2355, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2380/1, 2445/4, 3587/1, 3587/8, 3603/4;
– k. o. 1502 Dole: *60, *61, 123, 596/2, 598/1, 598/2, 599, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 611, 612/1, 612/2, 614, 615, 616/1, 616/2, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 624, 625/1, 625/2, 625/3, 626/1, 626/2, 627, 628, 629, 630, 633/1, 635, 636, 637, 638, 640, 643, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 670, 671/1, 671/2, 672/1, 672/2, 673, 675, 678, 679, 680, 682, 683, 684, 778, 779, 780/1, 780/2, 781, 782, 784, 785/1, 785/2, 786, 787, 788, 789, 798, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808/1, 808/2, 809, 810, 811/1, 811/2, 811/3, 812, 813, 815/1, 815/2, 816, 817, 818, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833, 834, 835, 836, 837, 841, 843, 850/1, 859, 860/1, 860/2, 860/3, 860/4, 860/5, 862, 863, 864, 866, 867/1, 867/2, 875, 876/1, 880, 881, 882, 918, 921/2, 925, 926/1, 927/1, 927/2, 928, 932, 933, 934, 935/1, 935/2, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 946, 948, 949, 950, 981, 982, 983, 984/1, 984/2, 985, 986, 988, 989, 990, 991, 992, 994, 995, 996, 997, 998, 1000, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009/1, 1009/2, 1010, 1011, 1012, 1014/1, 1014/2, 1015, 1016, 1017, 1018, 1145/2, 1145/3, 1145/35, 1145/36, 1145/4, 1145/5, 1145/6, 1147, 1148/1, 1148/2, 1150, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156/4, 1157/1, 1157/5, 1157/6, 1157/7, 1157/10, 1157/11, 1157/12, 1157/13, 1157/14, 1157/15, 1157/16, 1157/17, 1157/18, 1157/19, 1157/20, 1157/21, 1157/22, 1157/23, 1157/24, 1157/25, 1157/26, 1157/27, 1157/28, 1157/29, 1157/30, 1157/31, 1157/32, 1157/33, 1157/34, 1157/35, 1157/36, 1157/37, 1157/38, 1157/42, 1157/43, 1157/44, 1157/45, 1157/46, 1157/47, 1157/48, 1157/49, 1157/50, 1157/51, 1157/52, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1190, 1191, 1193, 1195, 1196, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206/1, 1206/3, 1206/4, 1207, 1220/1, 1220/2, 1221/2, 1259, 1433/1, 1433/2, 1450, 1451, 1458, 1459/1, 1459/2, 1460, 1461, 1462/1, 1462/2, 1463/1, 1463/2, 1464, 1465, 1466/1, 1466/2, 1467/1, 1467/2, 1468, 1469/1, 1469/2, 1470/1, 1470/2, 1471/1, 1471/2, 1472/1, 1472/2, 1473/1, 1473/2, 1475/1, 1475/2, 1476/1, 1476/2, 1477/1, 1477/2, 1478/1, 1478/2, 1479, 1480, 1482, 1487, 1489, 1491/1, 1492/2, 1493, 1494/1, 1494/2, 1495/1, 1495/2, 1496/1, 1496/2, 1497, 1502/1, 1502/3, 1502/7, 1502/8, 1502/10, 1502/11, 1502/12, 1502/13, 1502/14, 1502/15, 1502/16, 1502/17, 1502/20, 1502/21, 1504, 1529, 1530, 1532/2, 1533, 1534/5, 1534/6, 1534/9, 1534/10, 1534/11, 1535/1, 1535/2, 1535/3, 1535/4, 1535/5, 1535/6, 1536/1, 1536/2, 1536/3, 1536/4, 1537, 1553/1, 1553/2, 1556, 1558, 1559, 1563, 1565, 1566, 1567/1, 1567/2, 1567/3, 1569, 1570/1, 1570/2, 1572/3, 1572/4, 1572/5, 1572/6, 1572/8, 1592, 1613, 1616/1, 1617, 1672, 1673, 1887, 1890, 2332, 2333, 2334, 2335/1, 2335/2, 2336/1, 2624/1, 2626/1, 2627/1, 2628/1, 2628/2, 2629/2, 2629/3, 2629/4, 2630/1, 2630/3, 2630/4, 2633/2, 2634/1, 2636/1, 2636/2, 2637/1, 2637/2, 2638/1, 2638/2, 2639/1, 2639/2, 2640/1, 2640/2, 2641/1, 2641/2, 2642/1, 2642/2, 2643/1, 2643/2, 2644/1, 2644/2, 2897/1, 2899, 2900/1, 2900/2, 2901/1, 2901/2, 2901/3, 2901/4, 2901/5, 2902/1, 2902/2, 2903, 2904, 2905/1, 2906, 2911, 2912, 2914, 2916, 2917/1, 2917/2, 2917/3, 2918, 2922/1, 2922/2, 2925, 2926/1, 2926/2, 2927/1, 2927/2, 2934, 2935/1, 2935/2, 2937, 2945/2, 2945/4, 2967, 2977, 2979/1, 2980, 2987/1, 2987/2, 2987/3;
– k. o. 1518 Gradac: 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454/2, 455/1, 455/2, 461, 462, 463, 465, 466/2, 541/1, 541/2, 542, 543, 544, 545, 546, 656/1, 656/4, 2054/2, 2125/12, 2126, 2129, 2131/2;
– k. o. 1529 Kot: 571, 572, 573, 574, 575, 577/1, 577/2, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 2796, 2852;
– k. o. 1541 Loka: 865/8, 865/9, 865/12, 866/1, 868/1, 868/2, 868/3, 868/4, 868/5, 868/6, 868/7, 868/8, 868/9, 868/10, 868/11, 870/2, 870/3, 870/4, 874, 878/10, 878/11, 878/14, 878/15, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 888, 889, 890/1, 890/2, 891/1, 891/2, 894, 895, 897, 899/2, 902, 903, 951/2, 959/1, 959/2, 959/3, 1178/45, 1178/46, 1178/47, 1190/1, 1190/2, 1190/3, 1191/5, 1191/12, 1191/13, 1191/14, 1191/15, 1191/16, 1191/17, 1192/3, 1192/4, 1192/5, 1192/6, 1192/8, 1192/9, 1192/10, 1192/11, 1192/12, 1192/13, 1192/14, 1192/15, 1192/16, 1192/17, 1192/18, 1192/19, 1192/24, 1192/25, 1260/7, 1260/8, 1260/9, 1260/10, 1261/12, 1261/13, 1261/14, 1261/15, 1261/16, 1261/17, 1261/18, 1261/19, 1261/28, 1261/29, 1261/30, 1261/31, 1261/32, 1261/33, 1261/34, 1261/35, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1262/4, 1262/5, 1313/1, 1313/2, 1313/9, 1313/10, 1313/11, 1314, 1317/2, 1317/3, 1326/1, 1326/2, 1326/3, 1328/1, 1328/2, 1334, 1335/1, 1345/1, 1345/2, 1346/1, 1346/2, 1347/1, 1347/2, 1348, 1349/1, 1349/2, 1349/3, 1349/4, 1349/6, 1350, 1353, 1354, 1355, 1356/1, 1356/2, 1356/3, 1357/10, 1357/11, 1357/34, 1357/35, 1357/36, 1357/37, 1357/38, 1358/2, 1358/10, 1358/11, 1358/24, 1358/25, 1358/26, 1358/27, 1358/28, 1358/29, 1358/3, 1358/4, 1358/5, 1358/6, 1358/31, 1358/84, 1358/86, 1379, 1380, 1382/1, 1382/2, 1382/3, 1382/4, 1382/5, 1382/6, 1382/7, 1382/8, 1382/9, 1382/10, 1382/11, 1386/1, 1386/2, 1386/3, 1386/4, 1386/5, 1386/6, 1386/7, 1386/8, 1386/9, 1386/10, 1386/11, 1386/12, 1386/13, 1386/14, 1386/15, 1386/16, 1386/17, 1386/18, 1386/19, 1386/20, 1386/21, 1386/22, 1386/23, 1386/24, 1386/25, 1386/26, 1386/27, 1386/28, 1386/29, 1386/31, 1386/32, 1386/35, 1386/36, 1386/39, 1386/65, 1386/66, 1386/68, 1386/69, 1386/70, 1386/71, 1386/72, 1386/74, 1387, 1388/1, 1388/2, 1390/1, 1390/2, 1391, 1392, 1393, 1395, 1396, 1397, 1398/1, 1398/2, 1399, 1401/1, 1402, 1403/1, 1403/3, 1404/1, 1404/2, 1404/3, 1406, 1408/1, 1408/2, 1408/3, 1408/4, 1410/1, 1412/1, 1412/4, 1414/1, 1414/2, 1418, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1428/20, 1428/21, 1428/22, 1428/23, 1428/24, 1428/25, 1428/26, 1428/27, 1428/28, 1428/29, 1428/30, 1428/31, 1428/32, 1428/33, 1428/34, 1428/35, 1428/36, 1428/37, 1428/38, 1428/39, 1428/40, 1428/41, 1428/42, 1428/43, 1428/44, 1428/45, 1428/46, 1428/47, 1428/48, 1428/49, 1428/50, 1428/51, 1428/52, 1428/53, 1428/54, 1428/55, 1428/56, 1428/61, 1428/62, 1428/63, 1428/64, 1428/65, 1428/66, 1428/67, 1428/68, 1428/69, 1428/70, 1428/71, 1428/72, 1428/73, 1428/74, 1428/75, 1428/76, 1428/77, 1428/78, 1428/86, 1428/87, 1428/88, 1428/89, 1428/90, 1428/91, 1428/92, 1428/93, 1428/94, 1428/95, 1428/96, 1428/97, 1428/98, 1428/99, 1428/100, 1428/101, 1428/102, 1428/103, 1491/1, 1491/2, 1493, 1494/1, 1494/2, 1494/3, 1494/4, 1494/5, 1494/6, 1495, 1496, 1497, 1915, 1916, 1922, 1923, 1925, 1928, 1929, 1930/1, 1930/2, 2002/1, 2004, 2005/1, 2006/2, 2006/7, 2006/8, 2021/2, 2022, 2023, 2024/2, 2024/3, 2025/1, 2029/4, 2029/6, 2032/1, 2032/2, 2034/2, 2034/6, 2036/2, 2036/3, 2036/4, 2036/6, 2036/7, 2036/8, 2036/9, 2036/10, 2036/11, 2037/1, 2037/2, 2039/1, 2039/2, 2039/5, 2039/6, 2039/7, 2039/8, 2039/9, 2039/10, 2039/11, 2040/1, 2041, 2042, 2044, 2045, 2046, 2205, 2218, 2219, 2221/1, 2221/2, 2221/3, 2223/2, 2224, 2227, 2229, 2230/1, 2230/2, 2231/1, 2231/2, 2233, 2235, 2236, 2237, 2239/1, 2239/2, 2245/2, 2245/3, 2246/1, 2246/2, 2246/3, 2247/1, 2248, 2249, 2253, 2255, 2256, 2261, 2262, 2263, 2264, 2270, 2271, 2279, 2280, 2281, 2288, 2289, 2290, 2298, 2421/1, 2422/1, 2423/1, 2423/1, 2426/2, 2427/5, 2429/1, 2429/4, 2429/5, 2430, 2432/1, 2432/2, 2432/3, 2432/4, 2435, 2439, 2442/1, 2443/1, 2446/1, 2451, 2462, 2463/1, 2463/5, 2463/6, 2463/7, 2463/12, 2466/1, 2467, 2469, 2470/1, 2470/2, 2485/1, 2486/1;
– k. o. 1506 Lokvica: 2073, 2074, 2075, 2076, 2077/1, 2077/2, 2078/1, 2078/2, 2079/1, 2079/2, 2080, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2198/1, 2198/2, 2200, 2203/1, 2203/2, 2203/3, 2203/4, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218/1, 2218/2, 2219, 2220, 2221, 2222, 2225/1, 2225/2, 2226/1, 2226/2, 2227/1, 2227/2, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240/1, 2240/2, 2241/1, 2241/2, 2242/2, 2244, 2245, 2246, 2247/1, 2247/2, 2248, 2249, 2250, 2251, 2309, 2315, 2316, 2317, 2318, 2321, 2322, 2324, 2325, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2342, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2431, 2432, 2433, 2434, 2436, 2437, 2439, 2444, 2446, 2447, 2450/1, 2450/2, 2451, 2453, 2454, 2456, 2457, 2470, 2471, 2472, 2474, 2475, 2476, 2478, 2481, 2483, 2484, 2485/1, 2485/2, 2486, 2501, 2507, 2511, 2512, 2514/1, 2514/2, 2515, 2516/1, 2516/2, 2516/3, 2517, 2519, 2520, 2585, 2699, 2700, 2702, 2703, 2704, 2717, 2718/2, 2719, 2721, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734/1, 2734/2, 2738, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2752/1, 2752/2, 2753/1, 2753/2, 2756, 2757, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764/1, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2800, 2801, 2802, 2807, 2808, 2810, 2820, 2821, 2822, 2829, 2831, 2832/1, 2832/2, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2846/2, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2855, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2879, 2880, 2881, 2882, 2885/2, 2886/1, 2886/2, 2888, 2889, 2890/1, 2890/2, 2891/1, 2891/2, 2892, 2893, 2894/1, 2894/2, 2895, 2896/1, 2896/2, 2902, 2903, 2906, 2907, 2916, 3265, 3267, 3268, 4954, 4955, 4960, 4962, 4966, 4967, 4980, 4981, 4982/1, 4982/2, 4983, 4984, 4985, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4996, 4997, 4998, 4999, 5048/1;
– k. o. 1515 Metlika: 278/1, 278/2, 279, 382, 383, 388/1, 388/6, 388/11, 398/1, 398/11, 398/12, 398/13, 398/14, 398/15, 398/16, 507/1, 509, 516, 517, 518, 520, 523/1, 523/2, 526, 527, 529, 530, 531, 533, 534, 553/1, 554, 555, 559, 560, 561/1, 561/2, 563, 564, 565/1, 565/2, 565/3, 565/4, 565/5, 570, 573, 574, 576, 582/1, 602/1, 602/2, 602/3, 603, 604, 626, 627, 635, 636, 638/1, 638/2, 638/3, 638/4, 639, 640/1, 640/2, 641, 642, 648, 812, 813, 814, 815, 816/1, 816/2, 819, 821/4, 821/5, 821/6, 825/1, 827, 828, 830, 935, 936, 937, 938, 943, 944, 947, 948, 949, 950, 952/1, 952/2, 955, 964, 965, 966, 967, 968/1, 968/2, 969, 970, 971/3, 971/4, 971/5, 971/6, 976, 977, 979, 981, 1072, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080/2, 1080/4, 1080/5, 1080/6, 1080/7, 1083, 1084/1, 1084/2, 1087, 1088, 1094, 1098, 1100, 1101, 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1121/2, 1238, 1240, 1243, 1244, 1246, 1248, 1249, 1252/4, 1253, 1254, 1256, 1257, 1258, 1259, 1261, 1262, 1263, 1269/1, 1280, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289/1, 1289/2, 1291, 1292, 1294/2, 1294/3, 1294/5, 1295, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1304, 1306, 1309/1, 1309/2, 1310, 1315/1, 1315/2, 1317/1, 1317/2, 1592, 1593, 1594, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1604, 1607, 1613/1, 1613/3, 1613/4, 1613/5, 1614/2, 1615, 1618, 1619, 1621/1, 1621/2, 1622, 1623, 1642/1, 1642/4, 1646, 1682/2, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788/1, 1788/2, 1789, 1791, 1939, 1942, 1943, 1944, 1948, 1949, 1950, 1951, 1965, 1966, 1969, 1970, 1973, 1974, 1977/2, 1978/1, 2086/1, 2091/2, 2092/6, 2095, 2097, 2098/2, 2099, 2100, 2101, 2102/1, 2102/2, 2109/1, 2109/2, 2110/1, 2114/2, 2116, 2117, 2119/1, 2119/3, 2120, 2122/1, 2122/2, 2147/1, 2148/2, 2150/1, 2150/2, 2151/1, 2151/5, 2151/6, 2151/8, 2151/15, 2156/1, 2156/2, 2156/3, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161/1, 2161/2, 2162, 2163, 2164, 2165/1, 2167, 2168, 2170/3, 2182, 2187/3, 2187/4, 2187/5, 2188/1, 2188/2, 2188/3, 2188/4, 2188/5, 2218/3, 2218/4, 2218/9, 2220/1, 2220/2, 2222/1, 2224/1, 2225/1, 2226/2, 2226/4, 2226/7, 2226/8, 2226/13, 2227, 2228/1, 2228/6, 2228/7, 2231/1, 2232/1, 2232/2, 2232/3, 2232/4, 2232/5, 2232/6, 2232/7, 2233, 2235/1, 2235/2, 2236, 2237/1, 2239/1, 2245, 2246/1, 2291/2, 2292/2, 2293/2, 2294/1, 2294/2, 2295/1, 2296/1, 2298, 2300/2, 2300/3, 2300/11, 2300/15, 2300/16, 2300/17, 2300/21, 2300/28, 2300/31, 2300/32, 2300/34, 2300/35, 2300/37, 2300/39, 2300/41, 2300/42, 2300/43, 2300/44, 2300/45, 2300/47, 2300/48, 2300/51, 2300/54, 2302/2, 2302/5, 2302/6, 2302/9, 2302/13, 2302/15, 2302/16, 2302/17, 2302/18, 2302/19, 2302/21, 2305, 2306/2, 2306/3, 2307/1, 2307/2, 2307/3, 2307/4, 2307/5, 2307/6, 2308, 2309, 2328/1, 2328/2, 2735/1, 2735/2, 2736, 2742/3, 2742/4, 2742/6, 2742/7, 2749/4, 2749/6, 2749/7, 2755/1, 2755/2, 2756/4, 2756/5, 2759/2, 2759/3, 2759/4, 2759/5, 2760/4, 2760/6, 2760/8, 2760/9, 2762/1, 2762/2, 2762/3, 2764/3, 2764/4, 2764/5, 2764/6, 2764/7, 2767/1, 2774/1, 2774/11, 2774/12, 2777/2, 2779/1, 2779/2, 2788/1, 2788/2, 2788/3, 2791/2, 2793/3, 2793/4, 2793/5, 2793/6, 2793/7, 2794/2, 2794/3, 2794/4, 2794/5, 2795/1, 2795/2, 2795/3, 2798/3, 2798/4, 2798/5, 2799/3, 2799/5, 2799/6, 2799/7, 2799/8, 2799/9, 2800/2, 2800/4, 2800/6, 2802/2, 2802/3, 2802/4, 2805/1, 2805/2, 2805/3, 2806/1, 2806/3, 2806/4, 2806/5, 2807, 2808/1, 2808/2, 2812/1, 2812/4, 2812/9, 2812/11, 2812/13, 2812/14, 2812/15, 2812/17, 2827, 2829, 2830/1, 2830/2, 2831, 2860, 2862, 2863, 2865, 2867, 2868, 3029, 3030, 3031, 3034, 3036/1, 3036/3, 3036/4, 3036/5, 3037/1, 3037/2, 3039/1, 3040, 3041, 3058, 3059/1, 3059/2, 3061, 3062, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3073, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3082/1, 3084, 3086, 3087/1, 3087/2, 3087/3, 3087/4, 3088, 3098, 3099, 3100, 3101, 3103, 3105, 3109, 3110, 3111, 3543, 3544, 3608, 3614/2, 3615, 3616, 3617, 3649/3, 3649/4, 3650/1, 3650/2, 3653, 3654, 3656, 3658, 3659, 3660, 3669, 3670/2, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3677, 3680, 3681, 3683, 3686, 3689, 3691, 3693, 3694, 3696, 3697, 3700, 3701, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708/1, 3709, 3715/1, 3715/2, 3720/2, 3722, 3726, 3727, 3730, 3731, 3732, 3734, 3735, 3736, 3737, 3755, 3756, 3757, 3759, 3760, 3761/1, 3761/2, 3762, 3763, 3764/1, 3764/2, 3765, 3766, 3767, 3768, 3770, 3772, 3773, 3774, 3776, 3778, 3780, 3781, 3804, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3875, 3888, 3892, 3895, 3897/1, 3897/2, 3897/3, 3898/1, 3898/2, 3898/3, 3898/4, 3899, 3900, 3902/1, 3902/2, 3902/3, 3944, 3945, 3950, 3951, 3955, 3956, 3965/2, 3966, 3967, 3972, 3973/3, 3974, 3975, 3976, 3980, 4001/15, 4001/16, 4001/44, 4002/2, 4009/2, 4009/4, 4009/6, 4009/7, 4010/18, 4010/34, 4010/108, 4010/173, 4010/175, 4010/181, 4010/182, 4024/2, 4027, 4028, 4032, 4033, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4061, 4062, 4063/1, 4063/3, 4065/1, 4065/2, 4065/3, 4070/2, 4071/1, 4071/2, 4072, 4074, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4089/1, 4090, 4091, 4092/3, 4098, 4099/1, 4100, 4101, 4102, 4117/2, 4117/3, 4118, 4119/1, 4119/5, 4119/6, 4121/1, 4126/1, 4129/1, 4131, 4133/3, 4139/1, 4140/1, 4140/3, 4142/1, 4143, 4145, 4154/2, 4154/3, 4158/6, 4158/7, 4158/8, 4163, 4164, 4165/1, 4165/2, 4165/3, 4166, 4167/2, 4168, 4169/2, 4172/3, 4172/4, 4181/1, 4181/2, 4185, 4186/1, 4186/4, 4186/7, 4188/2, 4188/5, 4189/1, 4189/2, 4189/5, 4194/5, 4205/11, 4205/28, 4205/6, 4205/9, 4206/1, 4210/1, 4593/2, 4595, 4596/2;
– k. o. 1534 Petrova vas: 2196/1, 2196/2, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2231, 2232, 2233, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241/1, 2241/2, 2241/3, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246/1, 2246/2, 2247, 2796/1, 2796/2, 2797, 2798, 2801, 2802, 2806, 2823/2, 2824, 2825, 2827, 2828, 2829, 2832, 2833, 2834, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2879, 2880, 2881, 2882, 4570, 4585, 4586, 4587, 4588, 4591, 4592, 4597, 4598;
– k. o. 1514 Rosalnice: 220/13, 220/14, 220/15, 220/25, 220/26, 220/27, 220/38, 221/1, 221/2, 225/1, 226, 227, 228/2, 229/1, 230/1, 230/4, 230/5, 230/6, 230/8, 230/9, 231, 232/1, 232/3, 232/4, 232/6, 232/7, 233/2, 233/5, 260/1, 260/2, 891, 896/1, 896/2, 987/4, 988/1, 990/5, 992, 993, 996, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005/1, 1005/2, 1039, 1041, 1042, 1043/1, 1043/2, 1044/1, 1044/2, 1045, 1046, 1047/1, 1047/2, 1048, 1053, 1055, 1056, 1057, 1060, 1061, 1064, 1729, 1730/1, 1732/1, 1732/2, 1733, 1734, 1738/1, 1757, 1758/2, 1759/2, 1759/3, 1765/11, 1769/1, 1769/2, 1769/3, 1784, 1785, 1786, 1787, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802;
– k. o. 1527 Semič: *97/1, *97/2, 279/2, 288, 289/1, 290/4, 473, 474, 602/1, 603/4, 603/5, 603/6, 603/7, 604/3, 620/1, 620/3, 622/1, 622/2, 623, 625/1, 626/1, 626/2, 626/3, 627/1, 627/2, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 630/1, 630/3, 630/4, 632/1, 632/3, 632/4, 632/5, 633/1, 633/2, 633/3, 634/1, 634/2, 634/3, 635, 637, 638, 641/2, 641/3, 641/4, 641/6, 641/7, 641/8, 641/9, 641/10, 649/1, 649/2, 650, 651, 660/2, 661, 662, 664/1, 664/2, 665/1, 665/2, 665/3, 665/4, 666/1, 666/2, 666/3, 666/4, 667/1, 667/2, 668/1, 668/2, 668/3, 669, 672, 673/1, 673/2, 673/3, 674/1, 674/2, 676, 677/1, 677/2, 678, 679/1, 679/3, 679/4, 681, 683/1, 684/1, 684/2, 687, 696, 699, 701, 702, 704, 705, 706, 712, 713, 714, 716, 717/2, 718/1, 720/1, 721, 723, 725, 726, 727, 728, 729, 732, 734, 735, 736, 738, 739, 740/2, 750/1, 751/1, 753, 754/1, 754/2, 754/3, 756, 778/1, 779, 780, 784, 785, 808/1, 808/2, 837, 838, 840, 841, 843, 844, 845, 889, 918, 920, 921, 933, 937, 938/1, 940, 941/1, 941/2, 942, 943, 944/1, 944/2, 945, 946, 947, 948, 949/1, 949/2, 953, 955, 956, 957, 958/1, 958/2, 958/4, 960, 962, 963/3, 965, 974/1, 983, 987, 988/1, 989, 991, 992, 993, 1010/3, 1011/6, 1013, 1014/1, 1014/2, 1015/1, 1015/2, 1015/3, 1015/4, 1016/1, 1016/2, 1016/3, 1017, 1019, 1020, 1021/1, 1021/2, 1021/3, 1022/1, 1022/2, 1023, 1024/1, 1024/2, 1024/3, 1024/4, 1025/1, 1025/2, 1026, 1027, 1034/1, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1078, 1079/1, 1079/2, 1080, 1081, 1086, 1090, 1091, 1093/1, 1112/1, 1120, 1121, 1122, 1124, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1184, 1185, 1186, 1202/2, 1202/3, 1203, 1205/1, 1205/2, 1206/1, 1206/2, 1207/2, 1207/3, 1208, 1210/2, 1211, 1212, 1213, 1214/1, 1214/2, 1215, 1216, 1219, 1220, 1221, 1256, 1261, 1262, 1270, 1273, 1275, 1276, 1277/1, 1277/2, 1280/1, 1280/2, 1280/3, 1280/4, 1281/1, 1282, 1289, 4468, 4469/1, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474/1, 4498, 4499/1, 5161/1, 5161/2, 5189/2, 5190, 5191, 5192/2, 5192/11, 5194, 5195, 5196, 5199/1, 5199/2, 5200/1, 5207/1, 5207/2, 5208, 5209, 5210/1, 5236;
– k. o. 1524 Sodji Vrh: 183, 184, 186, 188/1, 188/2, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 205, 206, 210/2, 211, 214, 215, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229/1, 229/2, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 249/1, 249/2, 250, 251, 254/1, 258, 1847, 1848, 1855/1, 1855/2, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870/1, 1871, 1872, 1875, 1876, 1877, 1878, 1928, 1929, 1930, 1933, 1934/2, 1935/2, 1936, 1937, 1938/1, 1938/2, 1938/3, 1939/1, 1939/2, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944/1, 1944/2, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1975, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2042, 2043, 2044, 2045, 2048/1, 2048/2, 2048/3, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055/1, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2078/1, 2078/2, 2078/3, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106/1, 2106/2, 2107, 2148, 2149, 2150, 2162, 2164/2, 2175, 2179, 2180/1, 2180/2, 2181, 2182, 2183, 2185, 2186/1, 2192, 2211;
– k. o. 1523 Štrekljevec: 3265/1, 3265/2, 3266/2, 3266/3, 3266/4, 3267/1, 3267/2, 3269/1, 3269/2, 3270, 3271, 3281, 3282, 3283/1, 3283/2, 3286, 3312, 3313/1, 3313/2, 3314/1, 3314/3, 3314/4, 3315, 3339, 3344, 3349, 3351, 3367, 3368, 3370, 3371, 3376, 3378/1, 3378/2, 3379/3, 3379/4, 3381/3, 3381/4, 3381/5, 3381/6, 3381/7, 3382/1, 3382/2, 3384/1, 3384/2, 3385, 3386/1, 3386/2, 3386/3, 3387, 3388, 3389, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407/1, 3407/2, 3408, 3410, 3411, 3413/1, 3413/2, 3415/1, 3415/2, 3417, 3418/1, 3418/2, 3420/1, 3420/2, 3421, 3422, 3423/1, 3423/2, 3423/3, 3424, 3425, 3438/1, 3438/2, 3438/3, 3461, 3463/2, 3463/3, 3464/1, 3464/2, 3465/1, 3465/2, 3466/3, 3466/4, 3467, 3468, 3469/1, 3469/2, 3470/3, 3470/4, 3470/5, 3470/6, 3471/1, 3471/2, 3472/1, 3472/2, 3472/3, 3473/4, 3473/5, 3473/6, 3474/1, 3474/2, 3474/3, 3475, 3476, 3489/1, 3489/3, 5056, 5057, 5058, 5060/1, 5060/2, 5062, 5063, 5065, 5066, 5067, 5068, 5071, 5074, 5262, 5263, 5266/1, 5267/1, 5267/2, 5267/3, 5268, 5269, 5270/1, 5270/2, 5271/1, 5271/2, 5272, 5273, 5275, 5276, 5277, 5294, 5295, 5296, 5299, 5315, 5316, 5319, 5320, 5322, 5323, 5324, 5326, 5330, 5331, 5332, 5343, 5344, 5345, 5346/1, 5346/2, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5358, 5359/1, 5359/2, 5360, 5361, 5362, 5363/1, 5363/2, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5371, 5372, 5373, 5374, 5404, 5405, 5406, 5407, 5412, 5413, 5414, 5415, 5420, 5421, 5422, 5434, 5435, 5436, 5439, 5442, 5443, 5444, 5445, 5449/1, 5469/8, 5469/15, 5469/16, 5469/17, 5469/18, 5469/19, 5469/20, 5469/21, 5469/22, 5469/23, 5538/1, 5538/2, 5547/1, 5547/2, 5548/1, 5548/2, 5548/3, 5549;
– k. o. 1526 Vinji Vrh: *54/1, *54/3, 993, 994, 997, 998, 999, 1003, 1004, 1008, 1009, 1011, 1012/1, 1012/2, 1013, 1014, 1015/1, 1015/2, 1016/1, 1016/2, 1017/1, 1017/2, 1065, 1066, 1067/1, 1067/2, 1068, 1069/2, 1070, 1071, 1072, 1073/1, 1073/2, 1073/3, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078/1, 1078/2, 1079, 1080, 1094/1, 1094/2, 1095, 1098, 1099, 1102/1, 1102/2, 1102/3, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109/1, 1109/2, 1110, 1111, 1112, 1114, 1116, 1117, 1120/1, 1120/2, 1120/3, 1132, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1178/1, 1190, 1201, 1202, 1203, 1254, 1267, 1268/1, 1268/2, 1269/1, 1269/2, 1317, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1339/1, 1350/1, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3096, 3098, 3101, 3102, 3105, 3106, 3109, 3110;
– k. o. 2675 Vranoviči: 547/1, 547/2, 573, 574/1, 574/2, 591, 596, 598, 601/1, 601/2, 602/1, 602/2, 603, 604/1, 604/2, 605/1, 605/2, 606, 607, 608/1, 608/2, 608/3, 609, 610, 611, 612, 616/1, 616/2, 617, 618, 619/1, 619/2, 619/3, 619/4, 619/5, 620/1, 620/2, 620/3, 621/1, 621/2, 622, 623, 624, 656/2, 1355, 1356, 1358, 1359, 1360, 1370, 1371, 1372, 1373, 1377, 2120, 2121/1, 2121/2, 2122/1, 2122/2, 2123/1, 2123/3, 2124/1, 2125/2, 2125/11, 2132.
(2) Območje državnega prostorskega načrta za prestavitev, novogradnje, rekonstrukcije komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v skladu z geodetskim načrtom obsega tudi zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
a) vodovod:
– k. o. 1515 Metlika: 1978/1, 2735/2, 3543, 3660, 3668, 3669, 3681, 3670/2, 3670/3, 4062, 4063/1, 4065/3, 4072, 4081;
– k. o. 1524 Sodji Vrh: *160, 314/3, 316, 319, 320, 321/1, 323/1, 324, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934/1, 1935/1, 2192;
b) elektroenergetski nizkonapetostni vod:
– k. o. 1514 Rosalnice: 229/1, 230/8;
– k. o. 1515 Metlika: 2100, 2110/1, 2302/15;
– k. o. 1523 Štrekljevec: 3216, 3298, 3299, 3301/1, 3304, 3305, 3306, 3319, 3321, 3322, 3323, 3329, 3330, 3331, 3339, 3344, 5537, 5539;
– k. o. 1540 Dobliče: 2342/102, 2342/107, 2342/114, 2342/294, 2380/1, 2445/4;
c) elektroenergetski srednjenapetostni vod:
– k. o. 1515 Metlika: 565/1, 565/2, 567, 568, 938, 1598, 1600, 1603, 2187/3, 2218/9, 2226/7, 4062, 4065/3, 4072, 4081;
– k. o. 1524 Sodji Vrh: 232, 235;
– k. o. 1527 Semič: 985/1, 986/2, 987, 995, 1002/3, 5192/2;
– k. o. 1535 Črnomelj: 843/2, 844/14, 844/17, 844/20, 844/21, 844/24, 868/4, 898/4, 898/6, 890/4, 890/6, 890/7, 893/2, 903/2, 904/2, 905/4, 910/2, 911/2, 913/2, 913/4, 939/2, 999/1, 999/2, 1000/2, 1021/2, 1025/2, 1026/4, 1029/2, 1031/4, 1033/4, 1033/7, 1035/13, 1035/16, 1035/20, 1036/2, 1037/4, 1037/6, 1038/2, 1058/28, 1058/30, 1058/34, 1058/35, 1058/36, 1058/37, 1058/39, 1058/40, 1059/2, 1129/6, 1131/15, 1131/16, 1191/1, 1199/4, 1200/3;
d) visokonapetostni elektroenergetski vod:
– k. o. 1515 Metlika: 376, 377, 381/1, 381/2, 3762, 3704, 3705, 4047, 4071/2;
– k. o. 1523 Štrekljevec: 3319, 3322, 3325, 3326, 3327, 3328, 3339, 3344;
e) kanalizacija:
– k. o. 1514 Rosalnice: 221/1, 229/1, 230/8;
– k. o. 1515 Metlika: 2300/45, 2302/9, 2302/15, 3957/1, 4044, 4158/7, 4158/8, 4189/1;
f) telekomunikacijski vod:
– k. o. 1515 Metlika: 568, 2099, 2098/2, 2300/15, 2300/16, 2300/28, 4062, 4072, 4081, 4158/7, 4158/8.
(3) Območje državnega prostorskega načrta je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prikaz meje tega območja v naravi. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Načrt parcel).
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA 
5. člen 
(potek trase hitre ceste) 
Trasa hitre ceste se naveže na načrtovano hitro cesto na odseku Novo mesto–Maline na območju priključka Maline in se nadaljuje proti jugu. V bližini naselja Gradnik se trasa razcepi na dva kraka. En krak se nadaljuje proti mednarodnemu mejnemu prehodu Metlika, drugi pa proti Črnomlju. Krak proti Metliki poteka prek gozdnega območja med naseljema Trnovec in Krvavčji Vrh do naselja Bočka, kjer je predvidena izvedba priključka Metlika sever. Trasa se nadaljuje po dolini potoka Sušica. Pred mednarodnim mejnim prehodom Metlika je predviden priključek Metlika jug. Trasa se konča na območju mednarodnega mejnega prehoda Metlika. Krak proti Črnomlju se za razcepom Gradnik nadaljuje proti jugozahodu in poteka čez gozdna območja med naselji Omota in Črešnjevec. V bližini Semiča je predviden priključek Semič. Trasa se zatem usmeri proti jugu, poteka zahodno od naselja Brstovec in se nadaljuje čez gozdna območja vse do Črnomlja, ker je predviden priključek Črnomelj sever. Trasa se zatem nadaljuje po vzhodni strani Črnomlja do predvidenega priključka Črnomelj jug, za katerim se obravnavani odsek hitre ceste konča.
6. člen 
(potek tras povezovalnih cest in obvoznic) 
(1) Trasa povezovalne ceste Maline–Dole (A.1/1) se naveže na priključek Maline in poteka proti vzhodu južno od naselja Škemljevec in se pri naselju Dole naveže na obstoječo glavno cesto G2-105/0256 Novo mesto (Revoz)–Metlika.
(2) Trasa obvoznice Metlike (C.1/1 in C.1/2) se naveže na hitro cesto v priključku Metlika sever in se usmeri proti severu ter poteka zahodno in severno od območja Bočke. Trasa v nadaljevanju prečka Špitalsko drago in se nadaljuje severno od vinogradniškega območja Veselice. Za križiščem z regionalno cesto R3-61/1210 Krmačina–Drašiči–Metlika se trasa usmeri proti jugu, izvennivojsko križa železniško progo in se križa z regionalno cesto R3-662/1210 Metlika–Božakovo. Zatem trasa obide čistilno napravo Metlika po vzhodni strani, v nadaljevanju pa poteka čez načrtovano gospodarsko cono Mestni Log. V gospodarski coni se od obvoznice proti zahodu odcepi dostopna cesta Mestni Log, ki se naveže na obstoječe krožno križišče. Obvoznica se konča z navezavo na hitro cesto v priključku Metlika jug.
(3) Trasa povezovalne ceste Semič (D.1/1) se naveže na hitro cesto v priključku Semič in poteka proti središču Semiča, kjer se naveže na lokalno cesto LC 255102 Stranska vas–Semič.
(4) Trasa obvoznice Semiča (D.1/2) se naveže na hitro cesto v priključku Semič in poteka južno od naselja Mladica ter se prek gozdnih in kmetijskih zemljišč južno od naselja Trata naveže na regionalno cesto R2-421/2506 Ručetna vas–Štrekljevec.
(5) Trasa dostopne ceste PSC Vrtača (D.1/3) se naveže na povezovalno cesto Semič in poteka vzhodno od pokopališča in se usmeri proti PSC Vrtača, kjer se konča na mestu, na katerem je omogočena navezava delno zgrajenega cestnega omrežja v gospodarski coni.
(6) Trasa povezovalne ceste Črnomelj sever (D.2/1) se naveže na hitro cesto v priključku Črnomelj sever in poteka severno od Črnomlja čez gozdna in kmetijska zemljišča proti zahodu. Trasa se križa z lokalno cesto LC 054162 Stranska vas–Črnomelj (Esol) in se naveže na regionalno cesto R1-216/1178 Črmošnjice–Črnomelj, kjer se poveže z že zgrajeno zahodno obvoznico Črnomlja.
(7) Trasa povezovalne ceste Črnomelj jug (D.3/1) se naveže na hitro cesto v priključku Črnomelj jug in poteka južno od Črnomlja. Najprej prečka dolino reke Lahinje, zatem pa poteka čez gozdne in zaraščene površine do gospodarske cone TRIS Kanižarica in se konča na regionalni cesti R1-218/1214 Kanižarica–Vinica.
7. člen 
(tehnične značilnosti hitre ceste) 
(1) Hitra cesta je štiripasovnica z izvennivojskimi križanji. Dolžina obravnavanega odseka je približno 31,7 km.
(2) Vertikalni in horizontalni tehnični elementi hitre ceste so načrtovani za projektno hitrost 100 km/h, z izjemo odseka med km 11,0 + 00 in km 11,3 + 74, tik pred Mednarodnim mejnim prehodom Metlika, ki so načrtovani za projektno hitrost 50 km/h. Tehnični elementi hitre ceste na območju razcepa so načrtovani za projektno hitrost 80 km/h.
(3) Ob hitri cesti se namesti varovalna ograja. Ob vozišču hitre ceste se namesti jeklena varnostna ograja, na ločilnem pasu pa betonska varnostna ograja.
8. člen 
(tehnične značilnosti povezovalnih cest in obvoznic) 
(1) Povezovalna cesta Maline–Dole je dvopasovnica z nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno 2,1 km. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi so načrtovani za projektno hitrost 80 km/h.
(2) Obvoznica Metlike je dvopasovnica z nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno 5,8 km. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi na severnem delu so načrtovani za projektno hitrost 70 km/h in za 50 km/h na južnem delu. Dolžina trase dostopne ceste Mestni Log je približno 0,2 km. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi upoštevajo projektno hitrost 50 km/h.
(3) Povezovalna cesta Semič je dvopasovnica z nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno 1,4 km. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi so načrtovani za projektno hitrost 70 km/h.
(4) Obvoznica Semiča je dvopasovnica z nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno 1,6 km. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi so načrtovani za projektno hitrost 70 km/h.
(5) Dostopna cesta PSC Vrtača je dvopasovnica z nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno 0,8 km. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi so načrtovani za projektno hitrost 70 km/h.
(6) Povezovalna cesta Črnomelj sever je dvopasovnica z nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno 2,5 km. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi so načrtovani za projektno hitrost 80 km/h.
(7) Povezovalna cesta Črnomelj jug je dvopasovnica z nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno 3,3 km. Vertikalni in horizontalni tehnični elementi so na odseku od hitre ceste do TRIS Kanižarica načrtovani za projektno hitrost 80 km/h, na območju TRIS Kanižarica pa za projektno hitrost 50 km/h.
9. člen 
(razcep, priključki in križišča) 
(1) Na hitri cesti se izvedejo naslednji izvennivojski priključki in razcep:
– A.1:2-1 priključek Maline,
– B.1 razcep Gradnik,
– C.1:2-1 priključek Metlika sever,
– C.1:2-2 priključek Metlika jug,
– D.1:2-1 priključek Semič,
– D.2:2-1 priključek Črnomelj sever in
– D.3:2-1 priključek Črnomelj jug.
(2) Na hitri cesti se izvedejo križišča:
– A.1:10-1 krožno križišče K1 Maline vzhod v km 1,1,
– A.1:10-2 krožno križišče K2 Maline zahod v km 0,8,
– C.1:10-1 krožno križišče,
– C.1:10-2 krožno križišče,
– D.1:10-1 krožno križišče K1 Brezje vzhod v km 1,0,
– D.1:10-2 krožno križišče K2 Brezje zahod v km 0,7,
– D.2:10-1 krožno križišče K1 Pri vahtnici vzhod v km 0,2,
– D.2:10-2 krožno križišče K2 Pri vahtnici zahod v km 0,5,
– D.3:10-1 krožno križišče K1 Grajska loza vzhod v km 0,8 in
– D.3:10-2 krožno križišče K2 Grajska loza zahod v km 0,4.
(3) Na povezovalni cesti Maline–Dole se izvede križišče: A.1/1:10-1 krožno križišče Dole v km 2,0 + 33.
(4) Na obvoznici Metlike se izvedejo križišča:
– C.1/1:10-1 krožno križišče v km 0,5,
– C.1/1:10-2 križišče v km 0,8,
– C.1/1:10-3 križišče v km 1,4,
– C.1/1:10-4 križišče R3-661/1210 v km 2,8,
– C.1/1:10-5 krožno križišče v km 3,9,
– C.1/2:10-1 krožno križišče v km 0,6,
– C.1/2:10-2 krožno križišče na dostopni cesti Mestni Log v km 0,0 in
– C.1/2:10-3 križišče na dostopni cesti Mestni Log v km 1,0.
(5) Na povezovalni cesti Semič se izvede križišče: D.1/1:10-1 križišče z navezavo dostopne ceste do PSC Vrtača v km 0,3.
(6) Na obvoznici Semiča se izvede križišče: D.1/2:10-1 križišče JP870211 v km 1,4.
(7) Na dostopni cesti PSC Vrtača se izvedeta križišči:
– D.1/3:10-1 križišče LC255014 in JP870252 v km 0,0 in
– D.1/3:10-2 križišče JP870541 v km 0,6.
(8) Na povezovalni cesti Črnomelj sever se izvedeta križišči:
– D.2/1:10-3 krožno križišče v km 1,1 in
– D.2/1:10-4 krožno križišče v km 2,4.
(9) Na povezovalni cesti Črnomelj jug se izvedejo križišča:
– D.3/1A:10-1 krožno križišče v km 2,3,
– D.3/1A:10-2 štirikrako križišče v km 2,7,
– D.3/1A:10-3 štirikrako križišče v km 3,0 in
– D.4/1A:10-3 krožno križišče v km 3,2.
10. člen 
(prestavitve kategoriziranih in nekategoriziranih cest ter poti) 
(1) Izvedejo se prestavitve in preureditve kategoriziranih cest:
a) zaradi gradnje hitre ceste:
– A.1:1-1: regionalna cesta R2-421/2507 Štrekljevec–Jugorje,
– A.1:1-4: javna pot JP 870346 Brezova Reber–Maline,
– B.1:1-1: javna pot JP 870393 Sodji Vrh–Dragomlja vas,
– B.1:1-2: lokalna cesta LC 370051 Goliš–Gradnik–Krvavčji Vrh,
– C.1:1-1: lokalna cesta LC 255171 G. Lokvica–Krvavčji Vrh,
– C.1:1-2: lokalna cesta LC 255012 Metlika–Krvavčji Vrh,
– C.1:1-4: lokalna cesta LC 255012 Metlika–Krvavčji Vrh,
– C.1:1-5: lokalna cesta LC 255012 Metlika–Krvavčji Vrh,
– C.1:1-7: regionalna cesta R1-218/1211 Metlika–Podzemelj,
– C.1:1-8: javna pot JP 755202 Metlika–Križevska vas,
– C.1:1-9: javna pot JP 755201 Križevska vas–križišče C.1: 10-2,
– D.1:1-1: lokalna cesta LC 054164 Turenček–Štrekljevec,
– D.1:1-1a: gozdna cesta 079285 Oskoršnica–Črešnjevec,
– D.1:1-1b: gozdna cesta 079281 Črešnjevec–Omota,
– D.1:1-2: lokalna cesta LC 255102 Stranska vas–Semič,
– D.1:1-3: lokalna cesta LC 255014 Štiri roke–Semič,
– D.2:1-1: gozdna cesta GP 079271 Vinji Vrh–Trata,
– D.2:1-2: javna pot JP 870162 Brstovec–Brezje pri Vinjem Vrhu,
– D.2:1-5: lokalna cesta LC 054162 Stranska vas–Črnomelj,
– D.2:1-7: regionalna cesta R1-218/1212,
– D.2:1-8: gozdna cesta GP 076192,
– D.2:1-10: regionalna cesta R1-218/1212 Podzemelj–Črnomelj,
– D.3:1-2: gozdna cesta 076193,
– D.3:1-3: lokalna cesta LC 554601 Vojna vas–Dolenja vas,
– D.3:1-5: lokalna cesta LC 054081 Črnomelj–Griblje,
– D.3:1-6: lokalna cesta LC 054081 Črnomelj–Griblje in
– D.3:1-7: regionalna cesta R3-660/ 1179 Črnomelj–Dolenjci;
b) zaradi gradnje povezovalne ceste Maline-Dole:
– A.1/1:1-1-1: glavna cesta G2-105/0256 Novo mesto (Revoz)–Metlika,
– A.1/1:1-1-2: glavna cesta G2-105/0256 Novo mesto (Revoz)–Metlika in
– A.1/1:1-2: lokalna cesta LC 255151 Dole–Drage–G. Suhor;
c) zaradi gradnje obvoznice Metlike:
– C.1/1:1-1: glavna cesta G2-105/0256 Novo mesto (Revoz)–Metlika,
– C.1/1:1-2: lokalna cesta,
– C.1/1:1-3: lokalna cesta,
– C.1/1:1-4: regionalna cesta R3-661/1210 Krmačina–Drašiči–Metlika,
– C.1/1:1-5: regionalna cesta R3-662/1210 Metlika–Božakovo,
– C.1/1:1-6: lokalna cesta LC 255012 Metlika–Krvavčji Vrh,
– C.1/1:1-15: javna pot JP 755061 Metlika–Rosalnice,
– C.1/2:1-3: glavna cesta G2-105/0258 Metlika–Most čez Kolpo in
– C.1/2:1-4: javna pot JP 755201 Metlika–Križevska vas;
d) zaradi gradnje obvoznice Semiča:
– D.1/2:1-2: gozdna cesta 079271,
– D.1/2:1-4: javna pot JP 870211 in
– D.1/2:1-6: regionalna cesta R2-421/2506 Ručetna vas–Štrekljevec;
e) zaradi gradnje dostopne ceste PSC Vrtača:
– D.1/3:1-1: gozdna cesta 079279 in
– D.1/3:1-2: javna pot JP 870541;
f) zaradi gradnje povezovalne ceste Črnomelj sever:
– D.2/1:1-2: lokalna cesta LC 054162 Črnomelj (Esol)–Stranska vas,
– D.2/1:1-3-1: regionalna cesta R1-216/1178 Črmošnjice–Črnomelj,
– D.2/1:1-3-2: regionalna cesta R1-216/1178 Črmošnjice–Črnomelj in
– D.2/1:1-3-3: regionalna cesta R1-216/1178 Črmošnjice–Črnomelj;
g) zaradi gradnje povezovalne ceste Črnomelj jug:
– D.3/1:1-1: lokalna cesta LC 054052 Črnomelj–Dragatuš,
– D.3/1A:1-1: dostopna cesta TRIS Kanižarica,
– D.3/1A:1-2: cesta H – TRIS Kanižarica,
– D.3/1A:1-3: cesta H1 – TRIS Kanižarica,
– D.3/1A:1-4: regionalna cesta R1-218/1214 Kanižarica–Vinica in
– D.3/1A:1-5: regionalna cesta R1-218/1214 Kanižarica–Vinica.
(2) Izvedejo se prestavitve in preureditve nekategoriziranih cest ter poljskih in gozdnih poti:
a) zaradi gradnje hitre ceste:
– A.1:1-1 a: gozdna pot,
– A.1:1-2: poljska pot,
– A.1:1-2 a: poljska pot,
– A.1:1-2 b: poljska pot,
– A.1:1-3: poljska pot,
– A.1:1-5: poljska pot,
– A.1:1-6: poljska pot,
– A.1:1-7: poljska pot,
– A.1:1-8: poljska pot,
– A.1:1-9: poljska pot,
– A.1:1-10: poljska pot,
– A.1:1-11: poljska pot,
– A.1:1-12: poljska pot,
– B.1:1-3: poljska pot,
– B.1:1-4: poljska pot,
– B.1:1-5: poljska pot,
– B.1:1-6: poljska pot,
– B.1:1-7: poljska pot,
– B.1:1-8: poljska pot,
– C.1:1-13: poljska pot,
– C.1:1-14: poljska pot,
– C.1:1-10: poljska pot,
– C.1:1-3: poljska pot,
– C.1:1-11: poljska pot,
– C.1:1-11 a: poljska pot,
– C.1:1-11 b: poljska pot,
– C.1:1-6: poljska pot,
– C.1:1-15: poljska pot,
– C.1:1-16: poljska pot,
– C.1:1-17: poljska pot,
– C.1:1-18: poljska pot,
– C.1:1-19: poljska pot,
– C.1: 1-20: javna pot (pešpot),
– D.1: 1-1 c: gozdna cesta (potek čez ekodukt Kokošinjek),
– D.1: 1-1 d: poljska pot,
– D.2: 1-1 a: gozdna pot,
– D.2: 1-1 b: gozdna pot,
– D.2: 1-1 c: gozdna pot,
– D.2: 1-2 a: poljska pot,
– D.2: 1-2 b: poljska pot,
– D.2: 1-3: gozdna cesta (potek pod hitro cesto v podvozu D.2:3-1),
– D.2: 1-3 a: gozdna pot,
– D.2: 1-4: gozdna cesta (potek pod hitro cesto v podvozu D.2:3-2),
– D.2: 1-5 a: gozdna cesta (potek čez ekodukt Gadne),
– D.2: 1-6: gozdna cesta (potek pod hitro cesto v podvozu),
– D.2: 1-9: poljska pot, dostop do bazena,
– D.3: 1-1: gozdna cesta (potek pod hitro cesto v podvozu 3-2),
– D.3: 1-1 a: gozdna pot,
– D.3: 1-1 b: gozdna pot,
– D.3: 1-4: gozdna cesta (potek pod mostom čez Lahinjo 5-1),
– D.3: 1-5 a: gozdna cesta (potek vzporedno s hitro cesto),
– D.3: 1-5 b: dostopna pot in
– D.3: 1-7 a: gozdna pot;
b) zaradi gradnje povezovalne ceste Maline–Dole:
– A.1/1:1-3: gozdna pot,
– A.1/1:1-4: poljska pot,
– A.1/1:1-5: poljska pot,
– A.1/1:1-6: poljska pot,
– A.1/1:1-7: gozdna pot,
– A.1/1:1-8: gozdna pot,
– A.1/1:1-9: gozdna pot,
– A.1/1:1-10: gozdna pot,
– A.1/1:1-11: poljska pot in
– A.1/1:1-12: gozdna pot;
c) zaradi gradnje obvoznice Metlike:
– C.1/1:1-8: dostopna pot,
– C.1/1:1-9: poljska pot,
– C.1/1:1-10: poljska pot,
– C.1/1:1-11 a: poljska pot,
– C.1/1:1-11 b: poljska pot,
– C.1/1:1-11 c: poljska pot,
– C.1/1:1-11 d: poljska pot,
– C.1/1:1-12: poljska pot,
– C.1/1:1-13: poljska pot,
– C.1/1:1-14: poljska pot,
– C.1/1:1-16: poljska pot,
– C.1/1:1-17: poljska pot,
– C.1/2:1-1: poljska pot in
– C.1/2:1-2: poljska pot;
d) zaradi gradnje povezovalne ceste Semič D.1/1:1-1: poljska pot;
e) zaradi gradnje obvoznice Semiča:
– D.1/2:1-1: poljska pot,
– D.1/2:1-2: poljska pot,
– D.1/2:1-3: poljska pot,
– D.1/2:1-4: poljska pot in
– D.1/2:1-5: poljska pot;
f) zaradi gradnje povezovalne ceste Črnomelj sever:
– D.2/1:1-4: poljska pot,
– D.2/1:1-10: kolesarska pot,
– D.2/1:1-5: poljska in gozdna pot,
– D.2/1:1-6: poljska pot,
– D.2/1:1-7: poljska pot,
– D.2/1:1-8: gozdna pot,
– D.2/1:1-9: gozdna pot,
– D.2/1:1-10: kolesarska pot in
– D.2/1:1-11: kolesarska pot;
g) zaradi gradnje povezovalne ceste Črnomelj jug:
– D.3/1:1-5: gozdna pot,
– D.3/1:1-6: poljska in gozdna pot,
– D.3/1:1-7: poljska in gozdna pot,
– D.3/1:1-8: poljska pot,
– D.3/1:1-9: gozdna pot,
– D.3/1:1-10: gozdna pot,
– D.3/1:1-11: gozdna pot in
– D.3/1:1-12: gozdna pot.
(3) Prestavitve kategoriziranih cest se izvedejo približno v širini obstoječih cest, prestavitve nekategoriziranih cest in poti pa v širini od 4 do 5 m vključno z bankinami.
(4) Prestavitve vseh kategoriziranih cest, poljskih in gozdnih poti C.1:1-11 in C.1:1-5 a, A.1/1:1-3, D.2/1:1-5, D.3/1:1-5 ter kolesarskih poti D.2/1:1-10 in D.2/1:1-11 se izvedejo v asfaltu, prestavitve nekategoriziranih cest ter poljskih in gozdnih poti pa v makadamu oziroma v enaki izvedbi, kot so obstoječe.
(5) Lokacije in dimenzije vseh prestavitev so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture).
11. člen 
(površine za pešce in kolesarje) 
(1) Ob obvoznici Metlike, dostopni cesti Mestni Log, povezovalni cesti Semič in povezovalni cesti Črnomelj sever se uredijo površine za pešce in kolesarje.
(2) Ob povezovalni cesti Črnomelj jug se med km 3,0 + 50 in km 3,2 + 60 uredi enostranski pločnik (levo), z zelenico ločen od vozišča povezovalne ceste. Površine za pešce se uredijo tudi v križiščih s cestama H in H1 na območju TRIS Kanižarica in v krožnem križišču z regionalno cesto R1-218/1214 Kanižarica–Vinica.
12. člen 
(cestni objekti) 
(1) Na hitri cesti se zgradijo naslednji cestni objekti:
a) nadvozi:
– A.1:4-1 nadvoz,
– B.1:4-1 nadvoz,
– B.1:4-2 nadvoz kraka C razcepa Gradnik,
– C.1:4-1 nadvoz,
– C.1:4-5 nadvoz,
– C.1:4-3 nadvoz,
– C.1:4-4 nadvoz,
– D.1:4-1 nadvoz,
– D.1:4-2 nadvoz,
– D.2:4-1 nadvoz,
– D.2:4-2 nadvoz,
– D.2:4-3 nadvoz,
– D.3:4-1 nadvoz,
– D.3:4-2 nadvoz in
– D.3:4-3 nadvoz;
b) pokriti vkopi:
– A.1:8-1 pokriti vkop – prehod za divjad s poljsko potjo in
– D.2:8-1 pokriti vkop Pugled – prehod za divjad s poljsko potjo;
c) podvozi:
– A.1:3-1 podhod za divjad s poljsko potjo,
– A.1/1:3-1 podvoz,
– B.1:3-1 podvoz kraka D razcepa Gradnik,
– B.1:3-2 podvoz,
– B.1:3-3 podvoz,
– B.1:3-4 podvoz,
– C.1:3-4 podhod za divjad s poljsko potjo,
– C.1:3-1 podvoz,
– C.1:3-2 prepust potoka Sušica,
– C.1:3-3 podvoz hitre ceste pod železniško progo,
– D.1:3-1 podvoz,
– D.2:3-1 podvoz,
– D.2:3-2 podhod za divjad s poljsko potjo,
– D.2:3-3 podvoz,
– D.3:3-1 podvoz hitre ceste pod železniško progo in
– D.3:3-2 podvoz;
d) mostovi:
– C.1:5-2 most čez potoka Sušica – prehod za divjad,
– C.1:5-1 most čez potok Sušica – prehod za divjad,
– C.1:5-3 most čez potok Sušica,
– C.1:5-4 most čez potok Sušica,
– C.1:5-5 most čez potok Sušica,
– C.1:5-6 most čez potok Sušica,
– C.1:5-7 most čez potok Sušica,
– C.1:5-8 most čez potok Sušica,
– C.1:5-9 most čez potok Sušica,
– C.1:5-10 most čez potok Sušica in
– D.3:5-1 most čez reko Lahinjo;
e) viadukti:
– C.1:6-1 viadukt čez dolino Sušice (levi in desni objekt);
f) ekodukti:
– D.1:8-1 ekodukt Kokošinjek – prehod za divjad s poljsko potjo in
– D.2:8-2 ekodukt Gadne – prehod za divjad s poljsko potjo;
g) pilotna stena:
– C.1:OZ-01 Oporni zid levo nad HC med km 8 + 068 in km 8 + 192 in
– C.1: OZ-02 Oporni zid levo nad HC med km 8 + 230 in km 8 + 525.
(2) Na trasi povezovalne ceste Maline–Dole se zgradi podvoz A.1/1:3-1.
(3) Na trasi obvoznice Metlike se zgradijo naslednji cestni objekti:
a) podvoz
– C.1/1:3-1;
b) mostovi:
– C.1/1:5-1 most čez potok Obrh,
– C.1/1:5-2 most čez potok Obrh in
– C.1/2:5-3 most čez potok Obrh;
c) viadukt:
– C.1/1:6-1 viadukt čez Špitalsko drago.
(4) Na trasi povezovalne ceste Črnomelj jug se zgradita naslednja cestna objekta:
a) podvozi:
– D.3/1:3-1 podvoz;
b) mostovi:
– D.3/1:5-1 most čez reko Lahinjo.
(5) Širine premostitev vodotokov se prilagodijo širinam cest, katerih del so. Svetle odprtine premostitev zagotavljajo prevodnost 100-letnih visokih voda z varnostno višino vsaj 50 cm.
(6) Lokacije in dimenzije vseh objektov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija).
13. člen 
(spremljajoči objekti) 
(1) Ob hitri cesti se zgradijo naslednji spremljajoči objekti:
– oskrbni postaji Gradnik vzhod in Gradnik zahod, levo in desno ob hitri cesti na odseku med priključkom Maline in razcepom Gradnik. Na oskrbnih postajah se zgradita oskrbna objekta okvirne dimenzije med 400 in 500 m2, z bencinsko črpalko, trgovino, gostinskim lokalom in sanitarijami. Uredijo se parkirišča za tovorna vozila, avtobuse in avtodome ter osebna vozila, prostor za počitek in aktivni oddih ter otroško igro, informacijska točka ter zunanje površine s pitno vodo in pripadajočo urbano opremo. Za dostop na oskrbni postaji in izvoz z njiju se zgradita priključni cesti A.1:1-5 za oskrbno postajo Gradnik vzhod in A.1:1-6 za oskrbno postajo Gradnik zahod;
– počivališče Poštni hrib s površinami za izločanje tovornjakov levo ob hitri cesti, na odseku med razcepom Gradnik in priključkom Metlika sever. Na počivališču se zgradi oskrbni objekt okvirne dimenzije med 150 in 200 m2 s trgovino, gostinskim lokalom in sanitarijami. Uredijo se površine za izločanje tovornih vozil ter parkirišča za tovorna vozila, avtobuse, avtodome in osebna vozila, prostor za počitek in aktivni oddih ter objekt s sanitarijami, zunanje površine s pitno vodo in pripadajoča urbana oprema. Za dostop na počivališče in izvoz z njega se zgradi priključna cesta C.1:1-12, vzdolž počivališča pa pospeševalni pas C.1:1-12 a;
– počivališče Brstovec s površinami za izločanje tovornjakov levo ob hitri cesti južno od priključka Semič. Na počivališču se zgradi oskrbni objekt okvirne dimenzije med 150 in 200 m2 s trgovino, gostinskim lokalom in sanitarijami. Uredijo se površine za izločanje tovornih vozil ter parkirišča za tovorna vozila, avtobuse, avtodome in osebna vozila, prostor za počitek in aktivni oddih ter objekt s sanitarijami, zunanje površine s pitno vodo in pripadajoča urbana oprema;
– počivališči Krevljica vzhod in Krevljica zahod levo in desno ob hitri cesti med priključkoma Črnomelj sever in Črnomelj jug. Na počivališčih se zgradita oskrbna objekta okvirne dimenzije med 200 in 350 m2 s trgovino, gostinskim lokalom in sanitarijami. Uredijo se površine za izločanje tovornih vozil ter parkirišča za tovorna vozila, avtobuse, avtodome in osebna vozila, prostor za počitek in aktivni oddih ter objekt s sanitarijami, zunanje površine s pitno vodo in pripadajoča urbana oprema. Na obeh počivališčih je dopustna umestitev bencinskega servisa in pripadajočih ureditev.
(2) Na območju priključka Semič se zgradi baza za vzdrževanje ceste (Brezje). V okviru baze se zgradijo upravna zgradba, delavnice, garaže, skladišča, črpalka za gorivo s skupno površino objektov med 5000 in 6000 m2 ter z manipulativnimi površinami v obsegu med 7000 in 8000 m2 (ekološki otok in parkirne površine ter površine za odlaganje poškodovanih vozil in druge odprte površine). Upravna zgradba je enonadstropna, pravokotnega tlorisa, z enokapno streho z naklonom do 20 stopinj. Drugi objekti so pravokotnega tlorisa, z enokapnimi ali dvokapnimi strehami z naklonom do 20 stopinj. Na vzhodni strani območja se zasadi drevnina, tako da se objekti zakrijejo v ogledih s hitre ceste.
(3) Oskrbni objekti na počivališčih in objekti s sanitarijami ter objekta bencinskih servisov so pritlični, vsak pravokotnega tlorisa, sodobno oblikovani, enostavnih oblik in z ravno streho. V smislu navezovanja na regionalno tipologijo objektov sta dopustni tudi enokapna ali dvokapna streha, vendar v kombinaciji s horizontalnim fasadnim vencem. Zagotovi se skladno oblikovanje fasad (odprtine, nadstreški), barva fasad je v svetlih odtenkih sive ali peščenih barv, dopustna je uporaba lesa. Ob parkiriščih in na površinah za počitek in igro se zasadijo visokorasli listavci.
(4) Na vseh spremljajočih objektih se zagotovijo vodovodni priključek in ureditve za odvajanje in čiščenje odpadnih voda s čistilno napravo, nizkonapetostni električni priključek, telekomunikacijski priključek, cestna razsvetljava ter videonadzor in klic v sili ter predvidi prostor za delo nadzornih organov.
14. člen 
(odvodnjavanje) 
(1) Padavinska voda se z vozišč hitre ceste, povezovalnih cest in obvoznic odvaja v peskolove, ki se v čim večji meri priključijo neposredno na kanalizacijske jaške. Na hitri cesti in povezovalni cesti Črnomelj sever se padavinska voda po meteornih kanalih nato vodi v zemeljske zadrževalne bazene. V njih se voda, onesnažena s cestnimi odplakami, zadrži in nadzorovano spušča v odvodnike. Za odvodnike se uporabijo naravne vrtače, ponikovalnice z uvrtanimi koli do razpokane apnenčaste hribinske podlage ali vodotok Sušica v kombinaciji z manjšo ponikovalnico. Pri iztoku v vodotok Sušica se ves kritični naliv ponika v ponikovalnici. Na obvoznici Metlike se vsa padavinska odpadna voda po meteornih kanalih vodi delno v zadrževalni bazen ob priključku Metlika sever in naprej v potok Sušica, delno pa prek usedalnika v potok Obrh zunaj vodovarstvenega območja. Na povezovalni cesti Črnomelj jug se padavinska odpadna voda po meteornih kanalih vodi do lovilcev olj z obvodom in iz njih na teren ter vodotoke.
(2) Na celotnem odseku načrtovanih cest se v ponikalnice spušča voda, ki po kakovosti ustreza predpisanim vrednostim, kar se zagotovi s čiščenjem kritičnega naliva onesnaženih padavinskih vod v čistilnih objektih, nameščenih pred iztokom v odvodnike. Pri nalivih z večjo intenziteto od kritičnega naliva se v ponikovalnice prelivajo tudi neprečiščene vode.
(3) Zadrževanje meteornih vod v zadrževalniku zagotavlja približno 15-minutno zadrževanje kritičnega naliva. Ponikanje in zadrževanje meteornih voda v ponikovalnicah skupaj z drenažnim zasutjem zagotavlja zadrževanje in ponikanje merodajnega naliva.
(4) Med gradnjo se zagotovi ureditev površinskega odtoka z utrditvijo in močno zatravitvijo vkopnih in nasipnih brežin ter drugih površin.
(5) V obdobju, preden se doseže ustrezna utrditev površin, se zagotovijo stalno opazovanje in potrebni utrditveni ukrepi za sanacijo morebitnih erozijskih pojavov, med obratovanjem cest pa se zagotovi redno vzdrževanje vseh odvodnih jarkov in kanalizacije.
15. člen 
(vkopi in nasipi) 
(1) Vkopi se izvedejo z naklonom brežine 1:2.
(2) Nasipi se zgradijo s kamnitim materialom in oblikujejo z naklonom brežin do 1:1,5.
(3) Horizontalni in vertikalni potek vsaj zgornjih dveh berm se prilagodi poteku zgornjega roba vkopa ter se ne izvede geometrijsko pravilno ali povsem vzporedno z voziščem, kar se podrobneje opredeli v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in na podlagi ugotovitev projektantskega nadzora pri izvajanju zemeljskih del.
(4) Zgornji deli vkopnih brežin in spodnji deli brežin nasipov se izvedejo brez lomljenih linij pri navezovanju na okoliški teren.
16. člen 
(regulacije vodotokov in vodne ureditve) 
(1) Na trasi hitre ceste, povezovalnih cest in obvoznic se na mestih, na katerih prečkajo vodotoke, zgradijo premostitveni objekti ali prepusti, vodotoki pa se regulirajo.
(2) Zaradi gradnje hitre ceste se regulira potok Sušica na štirih odsekih v dolžinah 170 m, 555 m, 103 m in 510 m.
(3) Zaradi gradnje obvoznice Metlike se regulira potok Obrh na treh odsekih v dolžinah 80 m, 197 m in 90 m.
(4) Zaradi gradnje povezovalne ceste Črnomelj jug se regulira reka Lahinja na dveh odsekih v dolžinah po 65 m.
(5) Potek pešpoti C.1:1-20 se uredi v manjšem nadvišanju na levem bregu potoka Sušica, tako da se zagotovi poplavna varnost pred Q500 za funkcionalne površine trgovskega centra.
(6) Premostitveni objekti in prepusti se izvedejo tako, da svetle odprtine zagotavljajo prevodnost 100-letnih visokih voda z ustrezno varnostno višino. Izjema so nekateri prepusti na potoku Sušica, pri katerih se pretočne odprtine prilagodijo sedanjim razmeram, tako da bodo objekti delno ovirali pretoke visokih vod Q100 in s tem ohranjali obstoječe poplavne razmere na kmetijskih površinah. Ob pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se rešitve optimizirajo, tako da se zagotovijo ustreznejše varnostne višine z optimiziranjem debeline spodnjega ustroja vozišč. Struge vodotokov se premostijo brez lokalnih zožitev v strugi vodotoka glede na obstoječe stanje.
(7) Na območjih premostitvenih objektov se brežine zavarujejo ob upoštevanju vlečnih sil v strugi. Navezava načrtovanih vodnih ureditev na obstoječe pretočne prereze se izvede zvezno, brez lokalnih zožitev ali razširitev, na zaključkih obrežnih zavarovanj se dno struge utrdi z za vodne organizme prehodnimi talnimi pragovi. Uvajalni objekt v cevni prepust se načrtuje tako, da bo preprečeno odlaganje materiala v cevnem prepustu. Predvidene ureditve vodotokov se načrtujejo in izvedejo na način, ki zagotavlja ohranjanje obstoječega ekološkega stanja voda ali njegovo izboljšanje.
(8) Regulacija in premostitve vodotokov se izvedejo tako, da se njihova narava ne spremeni bistveno in da je omogočeno nemoteno prehajanje rib. Obstoječe brežine se čim bolj ohranijo, struge pa se utrdijo z lesenimi in na območju premostitvenih objektov s kamnitimi talnimi pragovi. Na območju objektov se struge ustrezno zavarujejo s tlakom iz lomljenca in z rastjem. Brežine se zatravijo in na zgornjih delih zasadijo z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami. Obrežna zarast se čim bolj ohrani, odstranjeno rastje pa se nadomesti z avtohtonimi vrstami drevja.
(9) Predvidene regulacije, premostitve in vodne ureditve morajo biti izvedene pred gradnjo objektov, zaradi katerih se ukrepi izvajajo, oziroma pred gradnjo načrtovane infrastrukture.
17. člen 
(razsvetljava) 
(1) Osvetlitev vozišč s cestno razsvetljavo se izvede na območjih vseh spremljajočih objektov, razcepa, vseh izvennivojskih priključkov in krožnih križišč ter v pokritih vkopih.
(2) Napajanje cestne razsvetljave se izvede prek posameznih priključnih omaric ter nizkonapetostnih elektroenergetskih priključkov.
(3) Za razsvetljavo se smejo uporabiti le svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %.
18. člen 
(presežki materiala in odvzemi) 
(1) Presežek izkopanega zemeljskega materiala, ki ni vgradljiv, bo znašal približno 2.560.000 m3. Uporabi se za gradnjo protihrupnih nasipov vzdolž hitre ceste, za zasutja vrtač in rekultivacijo ter za druge ureditve v obcestnem prostoru načrtovanih cest.
(2) Presežek izkopanega materiala in rodovitna zemlja se lahko uporabita tudi za ureditve lokalnega in državnega pomena, ki niso na območju tega državnega prostorskega načrta, po predpisih, ki urejajo odlaganje materiala.
(3) Zasip vrtač se izvaja le na območju načrtovanih cest in tik ob njih, skladno s prikazi v grafičnem delu državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture), na način, ki zagotavlja, da se obstoječe odtočne razmere na teh in drugih območjih ne poslabšujejo.
(4) Za gradnjo načrtovanih objektov in ureditev je treba odvzeti približno 2.650.000 m3 materiala iz stranskega odvzema.
19. člen 
(pogoji za krajinskoarhitekturno oblikovanje) 
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditve, načrtovane s to uredbo, mora vsebovati načrt krajinske arhitekture, ki vključuje predvsem oblikovalske rešitve v zvezi s preoblikovanjem reliefa, rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenjevanjem v obcestnem prostoru in na ekoduktih ter rešitve v zvezi z urejanjem vodotokov in oblikovanjem protihrupnih ukrepov in varovalnih ograj.
(2) Oblikovanje reliefa:
– relief se na urbanih območjih prilagodi obstoječim in načrtovanim ureditvam na stičnih območjih;
– na območjih odprte krajine se relief oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami z doslednim vertikalnim zaokroževanjem konkavne in konveksne krivine brežin ter zveznim oblikovanjem prehodov brežin nasipov in vkopov v obstoječi relief, tako da se zagotovi čim naravnejši videz obcestnega prostora. Ohranjajo se naravni lom skale, stabilne skalne samice in skalni žepi. Kjer se vkopne brežine stikajo s kulturno krajino pridelovalnih teras, se berme navežejo na obstoječe terase. Notranjost ramp na razcepu in priključkih se uredi z zveznim oblikovanjem reliefa, tako da se območja nasipov razširijo do blagih nagibov, pri čemer se povzemajo valovite linije obstoječega reliefa;
– vkopi ob načrtovanih cestah se oblikujejo tako, da bo omogočena ozelenitev. Vse vkopne brežine se izvedejo čim bolj neporavnano s spreminjajočim se naklonom, ohranjenim naravnim lomom skale in zemljatimi skalnimi žepi. Kjer zaradi globine vkopa in geoloških oziroma geomehanskih razmer ureditev zvezne brežine ni mogoča, se izvedejo berme, katerih potek ne sme biti geometrijsko pravilen in ne vzporeden z niveleto in tlorisnim potekom roba ceste, ampak naj sledi zgornjemu robu vkopa; posamezne brežine med bermami se izvedejo neporavnano in s spremenljivimi nagibi. Niveletni potek berm mora zagotavljati odvodnjo čiste meteorne vode z izpustom na okoliški teren, in ne v meteorno kanalizacijo ceste;
– posamične vrtače vzdolž trase se zasujejo s presežki izkopanega zemeljskega materiala, pri tem pa se zagotavlja valovito oblikovanje reliefa, ki se navezujejo na obstoječi relief;
– opuščeni odseki občinskih cest, poljskih in gozdnih poti, križišč ter površine po rušenju objektov se sanirajo z reliefnim preoblikovanjem glede na značilnosti okoliškega terena;
– protihrupni nasipi se oblikujejo kot nadvišanja vkopnih brežin;
– območja razcepa, križišč in cestnih objektov se krajinsko oblikujejo, tako da se blažijo učinki tehničnih značilnosti posega in da objekti niso vidno moteči pri pogledih s ceste in z bivalnih območij. Na zunanjih straneh načrtovanih cest se nasipi smiselno razširijo in navežejo na okoliški teren.
(3) Oblikovanje zasaditev:
– zarast se odstrani samo tam, kjer je to nujno potrebno; med gradnjo poškodovana drevnina se sanira;
– zasaditve se izvajajo z uporabo avtohtonih in proti suši odpornih vrst drevnine, v obvodnih prostorih pa hidrofilnih vrst, tako da se zagotovi čim hitrejša ozelenitev. Z zasaditvami se utrjujejo tla in zagotavlja vpetost ureditev v prostor, oblikuje vozniku prijeten in pregleden obcestni prostor, zagotavljajo se razgledi in zakrivanje vidno motečih posegov pogledom z bivalnih območij ob načrtovanih cestah. Zasaditve se na urbanih območjih in v bližini poselitve prilagajajo obstoječim in načrtovanim ureditvam na bližnjih območjih, v odprti krajini pa se upoštevajo obstoječi krajinski vzorec, vrstna sestava in značilne oblike rastja (gozdni sestoji in gozdni robovi, obvodna zarast, obdelovalne površine). Na območjih kmetijskih zemljišč se zasaditve izvajajo le v manjših skupinah in točkovno, predvsem na prečkanjih vodotokov; zasaditev linijskih potez ob cesti ni dopustna;
– brežine vkopov in nasipov se zatravijo in zasadijo s skupinami lesnatih rastlin. Na območjih, kjer potekajo trase čez gozdna zemljišča, se oblikuje nov gozdni rob, brežine pa se zasejejo tudi z mešanico travnega semena in semena drevnine;
– zasaditve dreves so dopustne na oddaljenosti najmanj 7 m od roba cestišča. Na območjih skalnih žepov in ponekod na novem gozdnem robu ter na brežinah se točkovno zasadijo manjše skupine drevnine kot inicialna zarast;
– pri posekih gozdnega rastja se upošteva, da je smiselno ohranjati le sestoje v širini nad 40 m,
– pri zasaditvah ob varovalni in protihrupni ograji se izvedejo tako, da je mogoč prost prehod, širok 1 m ob celotni ograji vsaj z ene strani;
– zasaditve na počivališčih in oskrbnih postajah lahko vključujejo tudi parkovne vrste drevnine. Pri zasaditvah se zagotavljata preglednost in optično vodenje za voznike;
– vzdolž robov ekoduktov se gosto zasadijo hitro rastoče in proti suši odporne grmovne in drevesne vrste z manjšim koreninskim sistemom, osrednji del pa se zatravi in zasadi z nizkimi grmovnicami, tako da se obojestransko oblikujejo lijakasti dostopi na te objekte;
– zasutja vrtač s presežki izkopanega zemeljskega materiala se uredijo v skladu s prvotno rabo prostora, tako da površine zatravijo ali pogozdijo, ob upoštevanju dejanske rabe sosednjih zemljišč;
– notranji deli krožnih križišč se zatravijo in zasadijo z nizkorastočimi grmovnicami, na vstopih v Semič, Metliko in Črnomelj je dopustna postavitev skulptur ali posamičnih dreves;
– protihrupne ograje se čim bolj ozelenijo s plezalkami in drevnino, tako da se zasaditve prilagodijo pomenu, oblikovanju in rabi prostora na stiku za načrtovanimi ureditvami;
– zadrževalni bazeni se zasadijo s trstičjem in drugimi vodnimi makrofiti;
– zasaditve se izvedejo takoj po končani gradnji, zagotovi se njihovo ustrezno vzdrževanje;
– vse zasaditve se izvajajo skladno z načrtom krajinske arhitekture in ugotovitvami projektantskega nadzora, ki se zagotovi med gradnjo na celotnem odseku.
(4) Vsi odseki obstoječih cest in poti oziroma drugih rab, ki se po izvedbi ureditev, načrtovanih s to uredbo, ne uporabljajo več, se rekultivirajo v skladu z rabo sosednjih zemljišč.
20. člen 
(pogoji za arhitekturno oblikovanje prometnih površin in cestnih objektov, oblikovanje ograj in razsvetljave) 
(1) Premostitve, viadukti, nadvozi, podvozi, priključki, križišča, cestna oprema, protihrupne in varovalne ograje se oblikujejo v skladu s sodobnimi načeli oblikovanja ter v skladu z urbano in krajinsko podobo prostora.
(2) Konstrukcije mostov, viaduktov in nadvozov se načrtujejo tako, da se zagotovijo čim enostavnejše oblike in čim večja transparentnost objektov.
(3) Oblikovanje protihrupnih ograj se uskladi z značilnostmi arhitekturnih elementov okoliških objektov. Uporabijo se peščene, bež in tople sive ali zeleno-sive barve. Zgornji rob protihrupne ograje se izvede zvezno, vzporedno z niveleto ceste.
(4) Varovalne ograje in ograje za preprečevanje dostopa dvoživk na vozišče so sive barve.
(5) Oblikovanje drogov in svetilk cestne razsvetljave in ograj na mostovih in viaduktih se izvede oblikovno enotno po trasah posameznih povezovalnih cest in obvoznic, pri čemer se zagotovi tudi smiselna medsebojna usklajenost oblikovanja elementov cestne razsvetljave in ograj na mostovih, in viaduktih z elementi urbane opreme v naseljih, po katerih potekajo.
21. člen 
(odstranitev objektov) 
(1) Zaradi gradnje obvoznice Metlike se odstranijo naslednji objekti:
– O-1: pomožni objekt na parceli 1317/2, k. o. 1515 Metlika,
– O-2: stanovanjski objekt Mestni Log 12, na parceli 2300/47, k. o. 1515 Metlika,
– O-3: poslovna stavba Mestni Log 15, na parceli 2300/45, k. o. 1515 Metlika,
– O-8: pomožni objekt na parceli 2226/4, k. o. 1515 Metlika,
– O-11: pomožni objekt na parceli 2122/1, k. o. 1515 Metlika,
– O-12: pomožni objekt na parceli 1287, k. o. 1515 Metlika,
– O-14: pomožni objekt na parceli 383, k. o. 1515 Metlika in
– O-15: pomožni objekt na parceli 2300/39, k. o. 1515 Metlika.
(2) Zaradi gradnje hitre ceste se odstranijo naslednji objekti:
– O-4: gospodarski objekt na parceli 1269, k. o. 1525 Črešnjevec,
– O-7: pomožni objekt na parceli 3423/1, k. o. 1523 Štrekljevec in
– O-9: pomožni objekt na parceli 1428/64, k. o. 1541 Loka.
(3) Zaradi gradnje povezovalne ceste Črnomelj sever se odstranita naslednja objekta:
– O-5: pomožni objekt na parceli 571, k. o. 1535 Črnomelj in
– O-6: pomožni objekt na parceli 571, k. o. 1535 Črnomelj.
22. člen 
(ureditve na stičnih območjih načrtovanih ureditev z ureditvami lokalnega pomena) 
(1) Stična območja načrtovanih ureditev s stavbnimi zemljišči in z ureditvami lokalnega pomena so površine med robom načrtovanih ureditev in mejo državnega prostorskega načrta, ki mejijo na ureditve lokalnega pomena.
(2) Na stičnih območjih so dopustni objekti in ureditve:
– preoblikovanje reliefa, tako da se izvedejo zvezno oblikovane površine med načrtovanimi ureditvami ter objekti in ureditvami lokalnega pomena,
– poti, dostopi in dovozi ter parkirne površine in utrjene površine brez neposrednih navezav na hitro cesto,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov: ograj, škarp in opornih ter podpornih zidov, začasnih objektov, pomožnih infrastrukturnih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme,
– zasaditev drevoredov ali druge vegetacije.
(3) Vse ureditve na območjih iz tega člena se izvedejo z elementi, ki zagotavljajo, da se ne poslabšajo pogoji za izvedbo in rabo prostorskih ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom. S temi ureditvami morajo soglašati upravljavci cest.
23. člen 
(vzdrževanje objektov) 
Na območju državnega prostorskega načrta je dovoljena gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ter opravljanje vzdrževalnih del v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje.
24. člen 
(mobilno komunikacijsko omrežje) 
Gradnja mobilnega komunikacijskega omrežja s pripadajočo elektronsko komunikacijsko opremo (bazne postaje) je dopustna, pri čemer pa antenski stolpi niso dopustni v krožnih križiščih, na območjih kulturne dediščine, na območjih, pomembnih za ohranjanje narave, in na vodnih zemljiščih ter na mestih, kjer bi bili ti objekti moteči v pogledih s turističnih točk in iz naselij, kar se določi v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za to omrežje. Prednostno se za namestitev naprav uporabljajo cestni objekti, tako da antenski stolp ali drog nista potrebna. S postavitvijo teh objektov mora soglašati investitor, po končani gradnji ceste pa upravljavec ceste.
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH UREDITEV NANJE 
25. člen 
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi in grajenem javnem dobru) 
(1) Zaradi gradnje ureditev iz 4. člena te uredbe se prestavijo, zamenjajo oziroma zaščitijo objekti in naprave javne gospodarske infrastrukture in grajenega javnega dobra državnega in lokalnega pomena.
(2) Projektiranje in izvedba križanj oziroma vzporednih potekov načrtovanih cest s komunalnimi, energetskimi in telekomunikacijskimi objekti in napravami morata potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, ki so med obveznimi prilogami državnega prostorskega načrta.
(3) Pred izvedbo načrtovanih ureditev se obstoječi vodi, naprave in objekti gospodarske javne infrastrukture zakoličijo in ustrezno zaščitijo. Pri izvajanju del na mestih križanj in vzporednih potekih investitor zagotovi sodelovanje upravljavca oziroma lastnika gospodarske javne infrastrukture.
(4) Infrastruktura se ne sme prestavljati na območja kulturne dediščine, križanja infrastrukture pa morajo biti izvedena tako, da ne prizadenejo kulturne dediščine.
26. člen 
(križanja z železniško progo) 
Križanja hitre ceste in obvoznice Metlike z železniško progo Ljubljana–Metlika se izvedejo s podvozi.
27. člen 
(vodovod) 
(1) Spremljajoči objekti se priključijo na vodovodno omrežje. Na počivališču s površinami za izločanje tovornih vozil Poštni hrib in počivališču Brstovec s površinami za izločanje tovornih vozil se zagotovi oskrba s sanitarno vodo. Na preostalih spremljajočih objektih se zagotovi oskrba s požarno in sanitarno vodo.
(2) Vsi cevovodi, ki se z načrtovanimi ureditvami porušijo, in vsi dotrajani ali premalo zmogljivi cevovodi se na mestih križanja nadomestijo z novimi cevovodi. Ti se na mestih križanj speljejo po istih ali novih trasah, prilagojenih načrtovanim ureditvam.
28. člen 
(kanalizacija) 
(1) Na vseh prečkanjih načrtovanih cest s kanalizacijo se zagotovi ustrezna zaščita kanalizacijske cevi, tako da se cevovod med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev ne poškoduje.
(2) Vsi kanali, ki se z načrtovanimi ureditvami porušijo, in vsi dotrajani kanali se na mestih križanja nadomestijo z novimi. Ti se na mestih križanj speljejo po istih ali novih trasah, prilagojenih načrtovanim ureditvam.
(3) Na mestih navezav prestavljenih kanalov na obstoječe kanalizacijsko omrežje se globina jaškov prilagodi novim niveletam kanalov.
(4) Prestavitev gravitacijskih kanalov se izvede tako, da se ne poslabšajo obstoječe hidravlične razmere v kanalih.
29. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
(1) Za napajanje pogonske centrale južnega portala predora Gorjanci se zgradi 20-kV-kablovod iz RTP Črnomelj.
(2) Oskrba spremljajočih objektov z električno energijo se zagotovi z zgradnjo kompaktnih transformatorskih postaj z močjo do 250 kVA, 20/04 kV in srednjenapetostnimi 20-kV-kablovodi z navezavo na obstoječe srednjenapetostno elektroenergetsko omrežje.
(3) Oskrba pokritih vkopov in ekoduktov z električno energijo se zagotovi z gradnjo kompaktnih in jamborskih transformatorskih postaj moči do 50 kVA, 20/04 kV in srednjenapetostnimi 20-kV-kablovodi z navezavo na obstoječe srednjenapetostno elektroenergetsko omrežje.
(4) Na mestih prečkanj načrtovanih ureditev z obstoječimi nadzemnimi visokonapetostnimi elektroenergetskimi vodi se po potrebi izvedejo mehanske ojačitve izolatorskih verig.
(5) Na mestih prečkanj načrtovanih ureditev z obstoječimi srednjenapetostnimi in nizkonapetostnimi elektroenergetskimi vodi se izvedejo pokablitve nekaterih nadzemnih vodov ter zaščite in prestavitve kablovodov.
(6) Najmanjša dopustna višina vodnikov nad najbližjim delom cestnega telesa znaša 7 m pri najneugodnejših obtežnostnih razmerah.
(7) Načrtovane ureditve ne smejo poslabšati dostopnosti do stojnih mest stebrov obstoječih daljnovodov.
(8) Izkopi v bližini stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov, s katerimi bi bila zmanjšana njihova statična stabilnost, se ne izvajajo.
(9) Pri gradnji se upoštevajo omejitve glede dosega gradbenih strojev in njihovih delov, tako da se faznim vodnikom za napetostni nivo 100 kV ne približajo na razdaljo manj kot 3 m.
(10) Vsa dela na območju ozemljitev daljnovodnih stebrov, ki so položeni v globini 0,5 m in dolžini do 30 m od daljnovodnih stebrov, se izvajajo tako, da se ozemljitev ne poškoduje.
30. člen 
(plinovod) 
(1) Ob prestavitvi lokalne ceste LC 255012 Metlika–Krvavčji Vrh (C.1:1-2) na odseku ob hitri cesti Gradnik–Metlika se umesti prestavitev trase plinovoda, ki je načrtovan z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine (Uradni list RS, št. 77/10).
(2) Na prečkanjih načrtovanih cest in drugih ureditev z načrtovanim plinovodom se novogradnje plinovodov prilagodijo ureditvam, načrtovanim s tem državnim prostorskim načrtom.
31. člen 
(telekomunikacijski vodi) 
(1) Telekomunikacijski priključki spremljajočih objektov se zagotovijo z gradnjo optičnih kablovodov in s priključitvijo na obstoječe optično omrežje.
(2) Na vseh prečkanjih načrtovanih cest s telekomunikacijskimi vodi se zagotovi ustrezna zaščita telekomunikacijskih vodov, tako da se telekomunikacijski vodi med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev ne poškodujejo.
(3) Na območju izvennivojskega prečkanja železniške proge v sklopu hitre ceste se na prečkanjih načrtovanih ureditev z obstoječim signalnovarnostnim telekomunikacijskim omrežjem to omrežje ustrezno zaščiti.
(4) Vsi telekomunikacijski vodi, ki se z načrtovanimi ureditvami porušijo, se nadomestijo z novimi. Novi telekomunikacijski vodi se na mestih križanja speljejo po istih ali novih trasah, ki se prilagodijo načrtovanim ureditvam.
32. člen 
(klic v sili) 
(1) Na celotni trasi hitre ceste, vključno z območji spremljajočih objektov, se predvidi kabelska kanalizacija za sistem klica v sili. Stebrički klica v sili se razporedijo na obeh straneh hitre ceste v odstavnih nišah na medsebojni razdalji približno 1500 m.
(2) Izvede se večcevna kabelska kanalizacija zadostne zmogljivosti za vzpostavitev klica v sili.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO 
33. člen 
(parcelacija) 
(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Načrt parcel – listi št. 7.1 do 7.21 b), v katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega prostorskega načrta.
(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se po opravljenih posegih lahko delijo v skladu z izvedenim stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
34. člen 
(ohranjanje kulturne dediščine) 
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je obvezna priloga tega državnega prostorskega načrta. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo kulturne dediščine.
(2) Investitor na območju državnega prostorskega načrta, na katerem načrtovane ureditve segajo na območje registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zagotovi predhodne arheološke raziskave, s katerimi se natančneje določijo ukrepi varstva. Investitor zagotovi tudi ukrepe za varstvo arheoloških ostalin, ki izhajajo iz rezultatov predhodnih arheoloških raziskav.
(3) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega najdišča se poseg zmanjša na najmanjšo mogočo površino, ki še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve v skladu z varstvenim režimom prilagodijo tako, da dediščina ne bo ogrožena.
(4) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine. Za posege v registrirana arheološka najdišča je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.
(5) Investitor o začetku del vsaj deset dni prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
35. člen 
(ohranjanje narave) 
(1) Posegi v naravo se omejijo na območja načrtovanih ureditev.
(2) Načrtovane ureditve posegajo na:
– območja Natura 2000: SI3000046 Bela krajina, SI3000062 Gradac, SI3000175 Kolpa, SI3000063 Metlika, SI3000075 Lahinja;
– ekološko pomembna območja: 61400 Gorjanci, 64500 Krupa, 64700 Kolpa, 64800 Lahinja, 64900 Metlika;
– območja naravnih vrednot: Metlika – Obrh, Mestni Log, Lahinja, Kolpa, Metlika – Sušica;
– območja naravnih vrednot – jam: Kambičkina jama.
(3) Relief in zasaditev se na območjih vkopov in nasipov ter vodotokov oblikujeta tako, da so ureditve čim bolj vpete v naravno okolje. Zasaditve in utrjevanje tal ter odprava poškodb rastja se izvedejo takoj po končanih delih. Po končani gradnji se vse prizadete površine ob vodotokih in ob gozdu renaturirajo, tako da se na njih omogoči čimprejšnje zaraščanje z avtohtonimi, lokalnim rastiščnim razmeram prilagojenimi drevesnimi in grmovnimi vrstami, zasaditve pa se po končani gradnji redno vzdržujejo.
(4) Vodotoki se premostijo z objekti brez podpor v strugi. Podpore se postavijo zunaj strug in brežin vodotokov, pod premostitvami se zagotovijo komunikacijski koridorji ob vodotokih za prostoživeče živalske vrste.
(5) Posegi v vodotoke se izvedejo tako, da bo zagotovljena nemotena migracija rib in ohranjen obstoječi vodni režim. Za utrjevanja brežin vodotokov se uporabljajo kamnite zložbe, na njih in ob njih se dopusti razrast drevnine. Kjer koli je mogoče, se utrjevanje brežin izvede z vrbovimi prepleti. Obvodna zarast se čim bolj ohrani. Po končani gradnji se vse prizadete površine strug vodotokov renaturirajo, tako da se na njih omogoči čimprejšnja vzpostavitev vodnih habitatov in prehodnosti strug za ribe.
(6) Prehajanje divjadi čez hitro cesto se omogoči prek cestnih objektov: A.1: 8-1 pokriti vkop, A.1: 3-1 podvoz, C.1: 3-4 podvoz, C.1: 5-2 most, C.1: 5-1 most, D.1: 8-1 ekodukt, D.2: 8-2 ekodukt, D.2: 8-1 pokriti vkop, D.2: 3-2 podvoz/podhod, D.3: 5-1 most čez Lahinjo.
(7) Ekodukta se na obrobju zasadita z drevjem in opremita z varovalno ograjo, na osrednjem delu pa se zatravita in zasadita z grmovnicami. Prehod po gozdni poti čez objekt se uredi po skrajnem robu ekodukta in z označbami omeji na lastnike okoliških zemljišč. Ob robu portala objekta se izvede gosta zasaditev z drevesno-grmovno vegetacijo. Lahko se postavijo tudi ograje, ki bodo varovale območje pred svetlobo žarometov nad objektom.
(8) Potek varovalne ograje, načrtovane obojestransko ob hitri cesti, in njena višina, ki je najmanj 2,2 m in 1,5 m na odseku od premostitve potoka Sušica do mejnega prehoda Metlika, morata biti prilagojena razmeram na terenu in debelini predvidene snežne odeje. Varovalna ograja se vkoplje v tla do globine od 20 do 40 cm. Na odseku od Malin do Črnomlja se vzdolž varovalne ograje namesti električni pastir z dodatnima žicama, prva na višini 50 cm od tal in druga nad mrežo. Varovalna ograja se redno pregleduje in vzdržuje.
(9) Prehajanje dvoživk in malih sesalcev se omogoči skozi prepuste pod cestiščem hitre ceste in pod cestiščem povezovalne ceste Črnomelj jug. Na obeh straneh hitre ceste na odseku Praproče–Metlika od km 7,3 + 50 do km 7,5 + 50 in na odseku Črnomelj sever–Črnomelj jug od km 12,9 + 00 do km 13,2 + 00 ter na obeh straneh povezovalne ceste Črnomelj jug na odseku od km 0,9 + 75 do km 2,3 + 00 se namestijo ograje za usmerjanje dvoživk v prepuste. Če se med obratovanjem ugotovijo pogostejši povozi dvoživk, se usmerjevalne ograje ustrezno podaljšajo.
(10) Za preprečitev prehajanja močvirske sklednice čez obvoznico Metlike se v Mestnem Logu na vsaki strani ceste na odseku od 1,8 + 00 do MMP Metlika namesti ograja, visoka 50 cm, brez odprtin. Ukrep velja med gradnjo in obratovanjem.
(11) Območja pod viadukti, ki se ob gradnji razgalijo, se takoj po končanih delih zasadijo z avtohtono zarastjo, ki bo služila kot kritje živalim ob prehodu. Vsi prehodi za živali se redno vzdržujejo. Območja pod mostovi, viadukti in podhodi v odprti krajini niso namenjena za shranjevanje gradbene opreme in strojev, kmetijskih strojev in drugih vozil, prav tako pod mostom, viaduktom in podhodom ne smejo biti nameščene ograje ali ovire, ki bi preprečevale prehod živali.
(12) Za osvetljevanje vozišč se uporabijo popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo ultravijolične svetlobe, da se povzroči čim manjše svetlobno onesnaženje. Cestne svetilke se usmerijo samo na cestišče, ne pa tudi v okoliške habitate.
(13) Pri izvajanju zemeljskih del in vsaj še tri leta po končanju gradbenih del se izvajajo ukrepi za preprečitev razvoja invazivnih tujerodnih vrst steblik, grmovnic in dreves predvsem z odstranitvijo delov takih rastlin in zemlje z deli rastlin z odvozom na ustrezno odlagališče odpadkov. Za preprečitev vnosa invazivnih tujerodnih vrst se opravijo kalilni preizkusi zemljine, ki se dovaža na gradbišče. Po končani gradnji se prepreči širjenje invazivnih vrst rastlin z redno košnjo in odstranjevanjem rastlin.
(14) Pred izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se na območju državnega prostorskega načrta izdela študija prehranjevalnih poti in prehranjevalnih habitatov netopirjev, v kateri se določijo natančnejši omilitveni ukrepi za ohranitev populacij netopirjev. Vsaj še tri leta po koncu gradbenih del se izvaja spremljanje stanja in vpliva ceste na migracijske poti in prehranjevalne prostore netopirjev. Na podlagi ugotovitev se po potrebi izvedejo dodatni ukrepi.
(15) Dela v vodotokih se opravijo po načelih sonaravnega urejanja voda, dno se oblikuje neporavnano z vmesnimi prostori med posameznimi skalami, podobno, kot je to v naravi, za stabilizacijo dna se prednostno uporabijo leseni talni pragovi. Brežine se oblikujejo razgibano, s čim manj betona, zasadijo se z avtohtono obvodno zarastjo.
(16) Ob nepredvidenem odprtju jame se obvesti območna enota Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki bo jamo pregledala in dala navodila za ustrezno zavarovanje oziroma sanacijo podzemnega habitata.
(17) Vsaj sedem dni pred začetkom gradbenih del v vodi ali ob njej se pristojni izvajalec ribiškega upravljanja obvesti o začetku gradnje.
(18) Za zagotavljanje varstva vidre je treba v nočnem času gradbeno mehanizacijo puščati najmanj 500 m stran od vodotoka Lahinja.
(19) Na navezavi povezovalne ceste Maline–Dole na glavno cesto v Dolah se lipa in kapelica ohranita, posegi pa se izvedejo tako, da ne bo prišlo do poškodb, ki bi ju ogrozile.
(20) Posegi v naravo se izvajajo v skladu s časovno dinamiko, določeno v šestem odstavku 45. člen te uredbe.
(21) Za zagotavljanje varstva narave se smiselno uporabljajo tudi 36., 37., 38. in 45. člen te uredbe, ki urejajo varovanje kmetijskih zemljišč in tal, gozdnih zemljišč, varstvo voda in organizacijo gradbišča.
36. člen 
(varstvo kmetijskih zemljišč in varstvo tal) 
(1) Zagotovijo se najmanjši mogoči posegi na kmetijske površine.
(2) Med gradnjo in po njej se zagotovi neoviran dostop do sosednjih kmetijskih zemljišč.
(3) Na območju načrtovanih posegov se zagotovi gospodarno ravnanje s tlemi, tako da bo obseg uničenja in poškodb tal čim manjši, da se prepreči onesnaženje z gorivom, motornimi olji in drugimi škodljivimi snovmi. Začasna odlagališča materiala se ne urejajo na kmetijskih zemljiščih z dobrim pridelovalnim potencialom.
(4) Zagotovi se nemoteno delovanje hidromelioracijskega sistema Mestni Log–Metlika in namakalnega sistema Čurile med gradnjo in po končani gradnji.
(5) Med gradnjo razgaljene površine se zatravijo in protierozijsko zaščitijo, preprečijo se nenadzorovani prevozi po kmetijskih zemljiščih in upoštevajo drugi zaščitni ukrepi za preprečevanje poškodb in onesnaženja sosednjih zemljišč.
(6) Ves rodovitni del tal, ki se odstrani na območju načrtovanih posegov, se nameni za rekultivacijo, predvsem pa ponovni vgradnji v kmetijske površine in za izboljšavo manj kakovostnih kmetijskih zemljišč v okolici načrtovanih ureditev, vse ob predhodni uskladitvi z lokalnimi skupnostmi. Zagotovita se ločeno odstranjevanje in odlaganje rodovitnih in nerodovitnih slojev tal. Rodovitni del tal se odstrani in odloži tako in za toliko časa, da ne pride do mešanja horizontov in da se ohranita njegova rodovitnost in količina.
(7) V zemeljske nasipe in voziščno konstrukcijo se ne vgrajuje material, iz katerega bi se lahko izprale ali izlužile snovi, ki bi onesnažile tla, geosfero in s tem podzemno vodo.
37. člen 
(gozdna zemljišča) 
(1) Posegi v gozd se izvedejo tako, da bo na gozdnem rastju in tleh povzročena čim manjša škoda.
(2) Prekinjene gozdne ceste in poti se primerno povežejo, tako da se povrne dostopnost gozdov, kot je bila zagotovljena pred posegom. Po izvedbi posega in med gradnjo se omogočita gospodarjenje z gozdom in dostop do gozdnih zemljišč.
(3) Na odsekih, kjer trase načrtovanih cest potekajo skozi gozdove, se vzpostavijo novi gozdni robovi in na širšem obcestnem prostoru ponovno vzpostavi gozd.
(4) Pri ureditvah obvoznice Metlike se v varovalne gozdove posega v najmanjšem mogočem obsegu. Vsakršna odstranitev dreves ali delov gozda se po koncu gradnje sanira, tako da se oblikuje nov gozdni rob z drevesnimi in grmovnimi vrstami, ki se sadijo v ustrezno pripravljena tla. Na območju premostitve Obrha C.1/1:5-1 se zagotovita stabilnost in obraslost brežin z zasaditvijo avtohtone drevesne vegetacije.
(5) Gozdni rob se oblikuje plastovito z uporabo vseh slojev zarasti in razgibano v vzdolžni smeri. Pri zasaditvah se uporabijo avtohtone drevesne in grmovne vrste, predvsem potencialno rastje. Za odseke, na katerih trase načrtovanih ceste potekajo skozi obsežnejše sklenjene gozdne sestoje, se v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja izdela podrobnejši načrt zasaditev za sanacijo in stabilizacijo gozdnega roba.
(6) Za varovanje gozda in gozdnogospodarskih ureditev se upoštevajo tudi naslednji pogoji:
– v neposredni bližini posegov se v največji možni meri ohrani obstoječa gozdna zarast;
– gradbišče se omeji na širino cestnega telesa in spremljajočih ureditev, tako da se ob gradnji odstrani in poškoduje čim manj obstoječe drevnine, preprečita se vsako nepotrebno zasipanje in odstranjevanje podrasti;
– odpadki in presežki izkopanega materiala se ne odlagajo v gozd zunaj površin, ki so določene s tem državnim prostorskim načrtom;
– sečnje gozda se izvedejo strokovno po odobritvi pristojnega predstavnika Zavoda za gozdove Slovenije;
– po končani gradnji se sanirajo morebitne poškodbe na gozdnem drevju, gozdnih cestah in poteh, iz gozda pa se odstrani ves neporabljen material;
– prvih pet let po končani gradnji se izvaja redno čiščenje invazivnih vrst rastlin (steblik in drevnine).
38. člen 
(varstvo voda) 
(1) Zaradi izvajanja ureditev, načrtovanih s to uredbo, se kakovost vode in vodni režim, vključno z režimom odtoka visokih voda, ne smeta poslabšati. Prav tako ne sme biti ogrožena stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč.
(2) Premostitve vodotokov se zgradijo tako, da bodo premostile struge v celoti in ne bodo povzročale lokalnih zožitev v strugi vodotoka, in na način, da ne bo zmanjšana vzdolžna prehodnost vodotoka za vodne organizme.
(3) Regulacije morajo biti načrtovane tako, da se prevodna sposobnost struge vodotoka ne bo zmanjšala. Uredijo se odprti sonaravni profili in protierozijsko zavarovanje. Vse ureditve strug potokov morajo biti skladne z zahtevami, povezanimi s posegi v naravne površinske vodotoke, zato je treba pri zavarovalnih ukrepih v čim večji možni meri uporabljati naravne materiale ter brežine in dno urediti razgibano in tako, da se stanje vodnih habitatov ne bo poslabšalo.
(4) Odvodnjavanje cestišč se uredi tako, da se v struge vodotokov in v ponikalnice spušča le čista oziroma ustrezno prečiščena padavinska voda, ki ne vsebuje nevarnih in škodljivih snovi. Na sistem odvodnjavanja se ne priključi noben iztok komunalne ali druge onesnažene (tehnološke) vode.
(5) Iztočni objekti za odvajanje očiščenih padavinskih odpadnih vod ne smejo segati v pretočni profil vodotoka in morajo biti oblikovani v naklonu brežine. Izvedejo se s koto dna iztoka na spodnjem delu brežine. Zagotovi se protierozijska zaščita struge vodotoka na območju izpustov.
(6) Pri načrtovanju potekov infrastrukturnih vodov pod vodotokom se zagotovi taka globina zaščitne cevi voda, da se onemogočijo poškodbe zaradi delovanja voda, korito pa se protierozijsko zavaruje.
(7) Ureditve na priobalnem zemljišču se načrtujejo tako, da izvajalcu javne službe omogočajo prehod vzdolž vodotoka za izvedbo vzdrževalnih in drugih del.
(8) Na odsekih, na katerih trase načrtovanih cest ali infrastrukturnih vodov potekajo vzporedno z vodotokom po priobalnem zemljišču, se izvedejo ukrepi, s katerimi se zagotovi, da se ne poslabša stabilnost brežin vodotokov.
(9) Brežine vkopov in nasipov ter druge površine, na katerih bodo tla zaradi gradnje uničena ali poškodovana, se utrdijo in protierozijsko zaščitijo.
(10) Izvajalci in vzdrževalci hitre ceste, povezovalnih cest in obvoznic morajo imeti pripravljen načrt za takojšnje učinkovito ukrepanje ob morebitnem razlitju onesnaževal (gorivo, olje in druge za vodne vire škodljive suspenzije), ločeno za čas gradnje in čas obratovanja načrtovanih cest. Načrt mora vključevati način obveščanja ustreznih strokovnih služb o morebitni nezgodi, načrtovane ukrepe za preprečevanje vdora nevarnih snovi v podzemno vodo, ukrepe za odstranitev sedimenta in izbor mesta za odlaganje onesnaženega sedimenta.
(11) Ob začetku izvajanja gradbenih del se o tem obvesti izvajalec javne službe urejanja voda. Na vodovarstvenem območju se ob začetku izvajanja gradbenih del obvesti izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo.
(12) Za zagotavljanje varstva voda se smiselno uporabljata tudi 36. in 45. člen te uredbe, ki urejata varovanje kmetijskih zemljišč in tal ter organizacijo gradbišča.
39. člen 
(vodovarstvena območja) 
(1) Trasa hitre ceste prečka vodovarstveno območje Gornji Suhor, trasa obvoznice Metlike vodovarstveno območje Obrh.
(2) Na območjih iz prejšnjega odstavka se ceste in promet uredijo tako, da se upoštevajo pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo ta vodovarstvena območja.
(3) Posegi se izvedejo tako, da se ne poslabša stanje podzemne vode.
40. člen 
(varstvo pred požarom) 
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati. Pri izvedbi posegov v bližini elektroenergetskih objektov in naprav se upoštevajo zadostni odmiki objektov od vodnikov.
(2) Med gradnjo in drugimi ureditvami je prepovedano kuriti v gozdu ali odmetavati predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar v naravnem okolju.
41. člen 
(varstvo zraka) 
Med gradnjo se preprečuje prašenje z odkritih delov trase in gradbišč, zagotovi se redno vlaženje odkritih delov cestišča ob suhem in vetrovnem vremenu. Preprečujeta se nenadzorovan raznos materiala z gradbišča in prašenje z odkritih delov trase, prometnih in manipulativnih površin, odlagališč materiala in gradbišč. Pri prevozu po javnih prometnih površinah se sipki tovor prekriva in zagotovi čiščenje vozil pri vožnji z območja gradnje na javne prometne površine.
42. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) Na podlagi napovedi prometa za 20-letno obdobje se, upoštevajoč dinamiko in etapnost gradnje, izvedejo naslednji ukrepi za varovanje objektov in območij pred čezmernim hrupom:
– C.1: PHO-1 – Bočka 5: absorpcijska protihrupna ograja višine 1,5 m ob hitri cesti med km 8,2 + 90 in km 8,5 + 00, levo od ceste; C.1: PHO-2 – naselje Križevska vas: visokoabsorpcijska protihrupna ograja višine 2,5 m ob hitri cesti med km 10,8 + 39 in km 0,1 + 13 rampe B priključka Metlika jug, desno od ceste;
– C.1: PHO-3 – naselje Nad Sušico v Metliki: visokoabsorpcijska protihrupna ograja višine 2,5 m ob hitri cesti med km 10,8 + 48 in km 11,1 + 78, levo od ceste;
– D2: PHN-1 – ureditveno območje Vražji kamen: nadvišanje vkopne brežine na minimalno 3,5 m od nivelete hitre ceste ob hitri cesti na odseku od km 9,3 + 28 (ekodukt Gadne) do km 9,5 + 07, desno od ceste;
– D2: PHN-3 – ureditveno območje Vražji kamen: nadvišanje vkopnih brežin na minimalno 3,5 m od nivelete hitre ceste ob hitri cesti na odseku od km 9,8 + 50 do km 10,2 + 50, desno od ceste;
– D3: PHN-1 – naselje Dolenja vas pri Črnomlju: nadvišanje vkopnih brežin na minimalno 4,0 m od nivelete hitre ceste ob hitri cesti na odseku od km 12,8 + 00 do km 12,9 + 00, levo od ceste;
– D.3: PHO-2 – Ločka cesta 67, Črnomelj: parcelna protihrupna ograja višine 2,0 m na odseku od km 0,0 + 00 do km 0,0 + 50 prestavitve ceste Črnomelj–Dolenci. Postavitev protihrupne ograje se prilagodi preurejenemu dostopu do objekta in lokalne ceste.
(2) Protihrupne ograje in nasipi se oblikujejo v skladu z 20. členom te uredbe.
(3) Obrabnozaporna asfaltna plast na celotni trasi hitre ceste in obvoznice Metlike ter povezovalnih cest Črnomelj sever in Črnomelj jug se izvede kot delno absorpcijska prevleka.
(4) Na mostu čez Lahinjo (objekt D.3.5-1) se predvidi izvedba tihih dilatacij.
(5) Predvidi se preveritev potrebe za izvedbo pasivne protihrupne zaščite prostorov, občutljivih za hrup, za stanovanjske objekte Cesta bratstva in enotnosti 91, parc. št. 4595, Cesta bratstva in enotnosti 95, parc. št. 2300/21, in dva objekta na naslovu Cesta bratstva in enotnosti 130, parc. št. 4010/174, vse k. o. 1515 Metlika. Potreben obseg pasivnih ukrepov se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(6) Investitor ob gradnji cest zagotovi izvedbo zaščitnih ukrepov pred hrupom v obsegu, ki se določi na podlagi napovedi prometa za 10- oziroma 20-letno obdobje po končani gradnji, nato pa jih fazno dograjuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom zaradi cestnega in železniškega prometa, ter v skladu z monitoringom, določenim v teh predpisih. Pri tem se upoštevajo predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje.
(7) Izvajalec zagotovi izvedbo ustreznih ukrepov pred hrupom med gradnjo, zagotovi monitoring hrupa med gradnjo in ukrepa ob ugotovljenih prekoračitvah vrednosti, določenih za čas gradnje. Merilne točke se določijo na podlagi načrta organizacije gradbišča in cest, po katerih potekajo glavni prevozi.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
43. člen 
(etapnost izvedbe) 
(1) Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt, je mogoče izvajati v več etapah, ki pomenijo funkcionalno zaključene celote in se lahko gradijo ločeno ali sočasno:
– posamezni deli načrtovanih cest z ureditvijo obcestnega prostora,
– prestavitve, zaščita, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav, ki so potrebne za uresničitev načrtovanih posegov,
– dograditev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skladu z ugotovitvami monitoringa.
(2) Etapnost in faznost se natančneje določita s študijo izvedbe projekta.
(3) Če se načrtovana gradnja izvaja v etapah oziroma fazah, se zagotovi takšna funkcionalnost cestnega omrežja, s katero bodo obstoječe in rekonstruirane ali novozgrajene ceste zagotavljale primerno stopnjo prometnih uslug do zgraditve vseh ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
44. člen 
(monitoring) 
(1) Investitor zagotovi celostno izvajanje monitoringa med gradnjo in obratovanjem prostorskih ureditev, določenih s tem državnim prostorskim načrtom, za področja, ki jih določa okoljsko poročilo in se podrobneje določijo v poročilu o vplivih na okolje. Zavezanec za izvedbo monitoringa med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa upravljavec ceste.
(2) Pri določitvi točk monitoringa se smiselno upoštevajo točke že opravljenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se monitoring prilagodi ter uskladi z drugimi državnimi in lokalnimi monitoringi. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj toliko točk, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke monitoringa se zasnujejo tako, da omogočajo stalno pridobivanje podatkov. Ugotovitve monitoringa so javne, investitor mora poskrbeti za dostopnost podatkov.
(3) Zavezanec za izvedbo dodatnih zaščitnih ukrepov med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa upravljavec ceste. Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih je mogoče izvesti na območju tega državnega prostorskega načrta na podlagi ugotovitev monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne krajinskoarhitekturne ureditve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
– spremembe rabe prostora in
– drugi ukrepi, v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje varstva okolja (omilitveni ukrepi).
(4) Podatki monitoringa so tudi del sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(5) Investitor zagotovi nadzor nad izvajanjem posegov, ki se izvajajo na podlagi tega državnega prostorskega načrta.
45. člen 
(organizacija gradbišča) 
(1) Gradbišče se uredi na območju državnega prostorskega načrta. Za začasne prometne in gradbene površine ter za začasna odlagališča materiala se prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine.
(2) Gradbiščni objekti, izkopani material, skladišča materiala, odlagališča gradbenega materiala, parkirišča in obračališča za tovorna vozila ter druge ureditve v sklopu gradbišča se uredijo na območju državnega prostorskega načrta na predhodno arheološko pregledanih območjih, vendar ne na objektih ali območjih kulturne dediščine, na območjih, pomembnih za ohranjanje narave, kmetijskih zemljiščih z dobrim pridelovalnim potencialom ter na vodnih in priobalnih zemljiščih. Po končani gradnji se odstranijo vsi ostanki začasnih odlagališč.
(3) Panji in drug material, ki bi nastali pri gradnji, se odložijo na urejena odlagališča odpadnega gradbenega materiala in se ne odlagajo v gozd, struge in na priobalna zemljišča vodotokov ter na območja varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave.
(4) Ob izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela načrt gradbišča, vključno z načrtom poteka prometa ter prevoznih poti med gradnjo, ki jih ni mogoče urediti na območju državnega prostorskega načrta. Prevoz gradbenih strojev in dovoz gradbenega materiala se čim bolj izvajata po obstoječi infrastrukturi. Trase prevoznih poti se izberejo tako, da ne prečkajo objektov in območij kulturne dediščine in da so zunaj naravovarstveno pomembnejših habitatnih tipov ter da so čim manj prizadeti bivalno okolje, naravno okolje in obstoječe ureditve. Onesnaženje cest med gradnjo se prepreči oziroma se ceste sproti čistijo.
(5) Vgradni izkopani material se čim bolj uporabi za gradnjo nasipov in druge ureditve na območju državnega prostorskega načrta.
(6) Čas izvajanja gradbenih del:
– sečnja drevja in posek rastja na celotni trasi naj se opravita zunaj vegetacijske sezone, zaradi gnezdenja ptic in netopirjev pa nikakor ne med 1. aprilom in 30. avgustom;
– za zmanjšanje negativnih vplivov svetlobnega onesnaževanja na netopirje se na povezovalni cesti Črnomelj jug od km 0,6 + 00 do km 1,0 + 00, na hitri cesti na odseku Črnomelj sever–Črnomelj jug od km 12,9 + 00 do km 13,2 + 00, na obvoznici Metlike na območjih premostitev potoka Obrh vključno z območjem po 50 m gorvodno in dolvodno od vsake premostitve gradbena dela opravijo v dnevnem času in v obdobju med 15. septembrom in 15. aprilom;
– gradbena dela se na območjih kmetijskih zemljišč opravljajo predvsem pred setvijo in po spravilu pridelkov;
– neposredni posegi na območju strug vodotokov Sušica, Metliški Obrh (Obrh) in Lahinja oziroma gradbena dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se lahko izvajajo samo zunaj drstne dobe rib in v koordinaciji s pristojno ribiško družino, in sicer:
a. na območju vodotoka Sušica se posegi ne izvajajo med drstenjem nepostrvjih ribjih vrst med 1. 3. in 30. 6. tekočega leta;
b. na območju vodotoka Obrh se posegi ne izvajajo med drstenjem postrvjih ribjih vrst med 1. 10. tekočega leta in 28. 2. prihodnjega leta ter med drstenjem nepostrvjih ribjih vrst med 1. 5. in 30. 6. tekočega leta;
c. na območju vodotoka Lahinja se posegi ne izvajajo med drstenjem postrvjih ribjih vrst med 1. 10. tekočega leta in 28. 2. prihodnjega leta ter med drstenjem nepostrvjih ribjih vrst med 1. 2. in 30. 6. tekočega leta;
– zaradi variabilnosti časa drsti ribjih vrst in lokacij drstišč se izvajanje del lahko uskladi s pristojno ribiško družino. Če se ribje vrste v vodotokih začnejo drstiti pozneje od začetka zakonsko predpisane varstvene dobe, se dela v sodelovanju s pristojno ribiško družino lahko izvajajo do začetka drsti;
– intenzivna gradbena dela se zaradi negativnih vplivov na vidro na povezovalni cesti Črnomelj jug od km 0,5 + 50 do km 1,0 + 50 in na hitri cesti na odseku Črnomelj sever–Črnomelj jug od km 12,8 + 50 do km 13,2 + 50 ne izvajajo ponoči.
(7) Obseg površin, na katerih bo izveden golosek, se zmanjša na najmanjšo mogočo mero, površine za potrebe gradbišča, ki ne vključujejo trase ceste, pa se uredijo zunaj gozda.
(8) Gradbišče se zavaruje pred poplavljanjem in erozijskim delovanjem voda.
(9) Med gradnjo se vodi evidenca nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbišču.
(10) Med gradnjo se preprečijo kakršna koli onesnaženja vodotokov in neposredni posegi v struge vodotokov z materialom, ki vsebuje nevarne snovi, prav tako ne sme priti do razlitja cementnih in apnenih mešanic v vodo ter do spiranja zemlje, izcejanja goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih in strupenih snovi v vodo. Pranje gradbenih strojev z vodo iz vodotokov ni dovoljeno.
(11) Če bo oskrba prevoznih sredstev in drugih naprav potekala na območju gradbišča, transportnih in drugih manipulativnih površin, se te uredijo tako, da ni mogoče odtekanje nevarnih snovi, odpadne ali izcedne vode v tla. Ploščad za pretakanje goriva in pranje vozil oziroma gradbenih strojev mora biti izvedena kot neprepustna skleda, tako da se ulovi celotna morebitno izlita količina goriva oziroma vode za pranje.
(12) Med intenzivnimi gradbenimi deli se ob morebitni ugotovljeni prekomerni obremenitvi okolja s hrupom in z delci PM10 ob gradbiščnih platojih in dovoznih poteh postavijo začasne varovalne ograje. Protiprašni in protihrupni ukrepi med gradnjo morajo biti podrobno opredeljeni v projektu organizacije gradbišča v projektu za izvedbo.
46. člen 
(dodatne obveznosti) 
(1) Investitor pred začetkom del pravočasno obvesti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, skupaj z njimi evidentira obstoječe objekte in naprave ter uskladi vse posege na območju objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove.
(2) Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih te uredbe, investitor in izvajalci med gradnjo in po njej zagotovijo tudi upoštevanje naslednjih pogojev:
– ceste in poti za morebitne obvoze ali prevoze med gradnjo se pred začetkom del ustrezno uredijo, po dokončanju načrtovanih ureditev pa sanirajo morebitne poškodbe,
– objekti in infrastrukturni vodi ter naprave se med gradnjo ustrezno zaščitijo, po končani gradnji pa obnovijo oziroma sanirajo, če se med gradnjo poškodujejo zaradi izvajanja del,
– med gradnjo se zagotovijo komunalna, energetska in telekomunikacijska oskrba objektov s pomočjo obstoječih ali začasnih infrastrukturnih objektov in naprav,
– med gradnjo se ob prestavitvah in drugih ureditvah infrastrukturnih vodov zagotovi nemotena oskrba oziroma obratovanje gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra,
– ob morebitni nezgodi se zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
(3) Obveznosti investitorja in izvajalca so tudi:
– zagotoviti nadomestitev dostopov do zemljišč in objektov, prekinjenih zaradi gradnje objektov in ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom,
– promet na obstoječih cestah in poteh med gradnjo organizirati tako, da ni zastojev, ob morebitnem oviranju prometa pa za delne zapore pridobiti dovoljenje upravljavcev cest oziroma pristojnih služb,
– omogočiti vzdrževalna in druga dela na priobalnem zemljišču oziroma v varovalnem pasu načrtovanih cest izvajalcu javne službe vzdrževanja vodotokov,
– vzdrževati protihrupne bariere in varovalne ograje,
– vzdrževati vse vodne ureditve, načrtovane s tem državnim prostorskim načrtom,
– reševati odkupe zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi,
– vzdrževati celoten obcestni prostor s posebnim poudarkom na vzdrževanju zasaditev na vkopnih in nasipnih brežinah do takrat, ko bosta zagotovljena stabilnost in spontan razvoj površinskega pokrova,
– čim prej odpraviti vse morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja prostorskih ureditev, določenih s tem državnim prostorskim načrtom.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA 
47. člen 
(dopustna odstopanja) 
(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih ali geoloških ali geomehanskih ali hidroloških in drugih razmer ali na podlagi monitoringa pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometnotehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika in upoštevajo zadnje stanje gradbene tehnike ter omogočajo racionalnejšo rabo prostora.
(2) Znotraj območja državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe je dopustna izvedba navezav lokalnega cestnega omrežja za navezovanje prihodnjih stanovanjskih območij in gospodarskih con na obvoznici Metlike in Semiča in na vse povezovalne ceste ter dostopno cesto PSC Vrtača, vse ob soglasju upravljavca.
(3) Dopustna je graditev objektov (stavb, gradbenoinženirskih, pomožnih in drugih objektov) na površini, na kateri bo odstranjen objekt O-3: poslovna stavba Mestni Log 15, na parceli 2300/45, k. o. 1515 Metlika, in na stičnem območju do meje območja državnega prostorskega načrta, na katerih s to uredbo niso načrtovane ureditve cest, vse ob soglasju upravljavca.
(4) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz prejšnjih odstavkov ne smejo bistveno spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja, če gre za odstopanja, ki vplivajo na prostorske značilnosti, pa jih mora potrditi tudi odgovorni prostorski načrtovalec.
XI. NADZOR 
48. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za prostor.
XII. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE 
49. člen 
(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje prostorskih ureditev) 
(1) Do začetka gradnje prostorskih ureditev ali njenih posameznih etap, določenih v 43. členu te uredbe, so na območju državnega prostorskega načrta dovoljeni:
– vzdrževanje objektov iz 21. člena te uredbe,
– vzdrževanje objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra,
– izvajanje kmetijskih dejavnosti na kmetijskih zemljiščih, vključno z izvajanjem agrarnih operacij,
– gospodarjenje z gozdovi,
– izvajanje ukrepov pred škodljivim delovanjem voda,
– izvajanja ribiškega upravljanja in
– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Do gradnje hitre ceste se na območju Štrekljevca lahko zgradi začasna nivojska navezava obstoječe makadamske ceste na novo cesto, ki se zgradi na trasi načrtovane hitre ceste.
(3) Do začetka gradnje objektov in ureditev, načrtovanih z državnim prostorskim načrtom, je dopustna gradnja gozdnih cest in poljskih poti.
(4) Posegi, navedeni v prejšnjih odstavkih, so dopustni, če se zaradi njihove izvedbe ne poslabšajo pogoji za izvedbo ureditev, določenih s tem državnim prostorskim načrtom, in če z njimi soglašajo investitorji oziroma upravljavci prostorskih ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom.
50. člen 
(državni prostorski akti) 
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (Uradni list RS, št. 102/12) na območjih:
a) priključka Maline zaradi preureditve priključka na območju parcel oziroma delov parcel v katastrskih občinah:
– k. o. 1502 Dole: 1156/4, 1157/1, 1157/16, 1157/17, 1157/18, 1157/23, 1157/24, 1157/25, 1157/26, 1157/27, 1157/28, 1157/29, 1157/30, 1157/31, 1157/32, 1157/33, 1157/34, 1157/35, 1157/36, 1157/37, 1157/38, 1157/42, 1157/43, 1157/44, 1157/45, 1157/47, 1157/48, 1157/49, 1157/50, 1157/51, 1157/52, 1206/1, 1206/3, 1206/4, 2901/1, 2901/2, 2901/3, 2901/4, 2901/5, 2902/2, 2922/1, 2922/2, 5469/15;
– k. o. 1523 Štrekljevec: 3376, 3381/3, 3381/4, 3381/5, 3381/6, 3381/7, 3382/1, 3382/2, 3385, 3386/1, 3386/2, 3386/3, 3387, 3388, 3400, 3405, 3406, 3407/1, 3408, 3410, 3411, 3413/1, 3413/2, 3415/1, 3415/2, 3417, 3418/1, 3418/2, 3420/1, 3420/2, 3421, 3422, 3423/1, 3423/2, 3423/3, 3438/2, 3438/3, 3464/1, 3464/2, 3465/1, 3465/2, 3466/3, 3466/4, 3467, 3469/1, 3469/2, 5469/16, 5469/17, 5469/18, 5469/20, 5469/21, 5469/8, 5547/2, 5548/1, 5548/2, 5548/3;
b) povezovalne ceste Maline–Jugorje in zasutij ob trasi, kjer se z državnim prostorskim načrtom ne načrtujejo nobene prostorske ureditve, prostor pa se ureja skladno s prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki v OPN Metlika veljajo za območja kmetijskih in gozdnih zemljišč ter za območja prometne infrastrukture na parcelah in delih parcel v katastrskih občinah:
– k. o. 1502 Dole: 1220, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1482, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1530, 1533, 1537, 1556, 1558, 1559, 1566, 1569, 1570, 1613, 1617, 1887, 1890, 2332, 2333, 2334, 2626, 2627, 2628, 2633, 2634, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2897, 2899, 2925, 2935, 2967, *60, *87, 1221/2, 1491/1, 1492/2, 1502/1, 1502/10, 1502/11, 1502/12, 1502/13, 1502/14, 1502/15, 1502/16, 1502/17, 1502/2, 1502/3, 1502/8, 1507/7, 1532/2, 1534/10, 1534/11, 1534/5, 1534/6, 1534/9, 1535/1, 1535/2, 1535/3, 1535/4, 1535/5, 1535/6, 1536/1, 1536/2, 1536/3, 1536/4, 1536/5, 1567/1, 1567/2, 1567/3, 1572/2, 1616/1, 2335/1, 2335/2, 2336/1, 2624/1, 2629/1, 2629/2, 2630/1, 2630/2, 2945/1, 2987/1, 2987/3, 5538/2;
– k. o. 1523 Štrekljevec: 3378/1, 3378/2, 3379/3, 3379/4, 3381/3, 3381/5, 3381/6, 3382/1, 3382/2, 3384/1, 3384/2, 3385, 5469/19, 5469/21.
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine (Uradni list RS, št. 77/10), na odseku pred priključkom Metlika sever zaradi umestitve plinovoda ob prestavitev lokalne ceste C1:1-2 na območju parcel oziroma delov parcel v katastrskih občinah:
– k. o. 1506 Lokvice: 2074, 2075, 2076, 2077/1, 2077/2, 2078/1, 2078/2, 2207, 2208, 2209, 2210, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218/1, 2218/2, 2219, 2220, 2221, 2222, 2225/1, 2225/2, 2226/1, 2226/2, 2227/1, 2227/2, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 5048/1;
– k. o. 1515 Metlika: 3615, 3616, 3617, 3650/1, 3650/2, 3653, 3654, 3656, 3659, 3660, 4063, 4063/1, 4189/1, 4954, 4967, 626, 635, 638/2, 638/3, 639, 641.
51. člen 
(občinski prostorski akti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz 4. člena te uredbe in za vse ureditve na tem območju šteje, da so spremenjeni oziroma dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
a) Občina Semič:
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Semič (Uradni list RS, št. 60/13, 35/14, 53/14, 105/15 in 52/16);
b) Občina Metlika:
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika (Uradni list RS, št. 31/13),
– Odlok o zazidalnem načrtu Bočka, Metlika (Uradni list RS, št. 2/97, 48/09 in 112/13),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Mestni Log v Metliki« (Uradni list RS, št. 9/09);
c) Občina Črnomelj:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/11, 105/11, 10/13, 8/16, 35/16 in 49/16),
– Odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico Črnomelj (Uradni list RS, št. 81/03),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica (Uradni list RS, št. 52/10).
52. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-50/2017
Ljubljana, dne 7. decembra 2017
EVA 2016-2550-0074
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
Slika 1

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti