Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3260. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 9719.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1. člen 
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17 in 63/17) se v enajstem odstavku 22. člena v prvi do tretji alineji za besedo »alineje« doda besedilo »prvega odstavka«.
2. člen 
V 131. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo druge alineje prejšnjega odstavka mora imeti upravičenec, ki je v letu 2017 prvič v kontroli ekološkega kmetovanja, izdelan individualni načrt preusmeritve KMG v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020, najpozneje do 15. marca 2018.«.
3. člen 
V šestem odstavku 133. člena se za besedo »alineje« doda besedilo »prvega odstavka«.
Za dvajsetim odstavkom se doda nov enaindvajseti odstavek, ki se glasi:
»(21) Ne glede na določbo šestega odstavka tega člena agencija za opravljeno svetovanje iz drugega odstavka 131. člena te uredbe iz evidence izobraževanja za leto 2017 prevzame podatek o številki KMG-MID 5. aprila 2018.«.
4. člen 
Drugi odstavek 149. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zahteve ukrepa KOPOP iz prejšnjega odstavka so naslednje:
– izbirna zahteva POZ_POD iz 29. člena te uredbe;
– izbirna zahteva POZ_ZEL iz 34. člena te uredbe;
– izbirna zahteva POZ_NEP iz 35. člena te uredbe;
– obvezna zahteva VOD_ZEL iz 90. člena te uredbe;
– izbirna zahteva VOD_NEP iz 92. člena te uredbe;
– izbirna zahteva VOD_POD iz 93. člena te uredbe.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-41/2017
Ljubljana, dne 30. novembra 2017
EVA 2017-2330-0101
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik