Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3259. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 9716.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, potrjenega z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2017)7523 z dne 8. novembra 2017 o odobritvi spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849, (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020). PRP 2014–2020 je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) Ta uredba določa namen ukrepa, upravičence, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti upravičencev in finančne določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/1199 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev dodatne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele naravne nesreče (UL L št. 176 z dne 7. 7. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/825 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013 (UL L št. 129 z dne 19. 5. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 100), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1);
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 7);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe (UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU) in
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1242 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 178 z dne 11. 7. 2017, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU).«.
2. člen 
V 3. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Cilji podukrepa so označevanje proizvodov z zaščitnim znakom, trženje proizvodov iz upravičenih shem kakovosti in s tem boljše poznavanje proizvodov s posebnimi označbami s strani potrošnikov ter bolj organizirana in aktivna promocija s strani proizvajalcev, kar posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem konkurenčnosti agroživilskega sektorja. Šteje se, da cilji podukrepa niso doseženi, če upravičenec do podpore dvakrat ne izpolni pogojev iz 9. člena te uredbe.«.
3. člen 
V drugem odstavku 4. člena se znesek »2.600.000,00 eurov« nadomesti z zneskom »3.400.000,00 eura«.
4. člen 
Za drugim odstavkom 5. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V javnem razpisu se določi, za katere izmed upravičenih shem kakovosti oziroma določene proizvode iz upravičenih shem kakovosti iz prejšnjega odstavka se lahko vloži vloga na javni razpis.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
5. člen 
V prvem odstavku 7. člena se v 4. točki za besedo »do« doda beseda »dneva«.
6. člen 
V drugem odstavku 8. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. aktivna vključitev v sheme kakovosti (vrsta sheme kakovosti in vključitev v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja);«.
V tretjem odstavku:
– se na koncu 2. točke beseda »in« nadomesti s podpičjem;
– se za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. KMG, za katerega pravna oseba uveljavlja podporo, leži na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in«;
– dosedanja 3. točka postane 4. točka.
7. člen 
V prvem odstavku 9. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Upravičenec mora ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev oziroma na v odločbi o pravici do sredstev predvideni datum vložitve zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati naslednje pogoje:«.
V 4. točki se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »pri prodaji proizvodov iz upravičene sheme kakovosti, namenjenih nadaljnji predelavi, mora zagotoviti, da predelovalni obrat za proizvode iz upravičene sheme kakovosti uporablja zaščitni znak, in kot dokazilo priložiti:«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dokazila iz 3., 4., 5. in 6. točke prejšnjega odstavka upravičenec priloži zahtevku za izplačilo sredstev oziroma vloži do v odločbi o pravici do sredstev predvidenega datuma za vložitev zahtevka. Če upravičenec po pozivu ARSKTRP ne predloži dokazil, se šteje, da ne izpolnjuje pogojev iz 3., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka.«.
V petem odstavku se za besedo »sredstev« doda besedilo »oziroma na v odločbi o pravici do sredstev predvideni datum vložitve zahtevka«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Upravičenec mora pogoje iz prvega odstavka tega člena izpolnjevati od vložitve prvega zahtevka za izplačilo sredstev, oziroma na v odločbi o pravici do sredstev predvideni datum vložitve zahtevka za izplačilo sredstev do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, oziroma na v odločbi o pravici do sredstev predvideni datum vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
8. člen 
Za četrtim odstavkom 11. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Javni razpis je lahko strukturiran po posameznih sklopih glede na vrsto upravičenca iz 6. člena te uredbe. Vloge se obravnavajo po posameznih sklopih, za katere so razpisana sredstva. Če je v posameznem sklopu višina razpisanih sredstev višja od zneska odobrenih sredstev, se preostanek sredstev prerazporedi v drug sklop.«.
9. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(obravnava vloge) 
(1) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje pogoje, se oceni na podlagi meril, določenih s to uredbo in podrobneje opredeljenih v javnem razpisu. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag iz 8. člena te uredbe, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis.
(2) V primeru upravičenca iz 2. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe se vloga odobri za KMG, ki izpolnjujejo pogoje iz 7. člena te uredbe.
(3) Če na isti javni razpis vložita vlogo KMG iz 1. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe in pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe za to KMG, se vloga KMG iz 1. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe zavrne v naslednjih primerih:
– KMG in pravna oseba vložita vlogo za isti proizvod iz upravičene sheme kakovosti iz drugega odstavka 5. člena te uredbe;
– KMG vloži vlogo za proizvod mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, in pravna oseba vloži vlogo za proizvod mleko;
– KMG vloži vlogo za proizvod predelani izdelki iz sadja in pravna oseba vloži vlogo za proizvod sadje;
– KMG vloži vlogo za proizvod sadje in pravna oseba vloži vlogo za proizvod predelani izdelki iz sadja.
(4) V zvezi z istim KMG lahko vloži vlogo samo ena pravna oseba. Če dve ali več pravnih oseb iz 2. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe vloži vlogo v zvezi z istim KMG, se za to KMG vloga pravne osebe, ki je bila vložena po datumu in času vložitve vloge, s katero se je prvič uveljavljala podpora za to KMG, zavrne.
(5) Če gre za upravičeno shemo kakovosti izbrana kakovost iz prve alineje 2. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe, lahko upravičenec na isti javni razpis vloži:
1. vlogo za proizvod mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, ali vlogo za proizvod mleko;
2. vlogo za proizvod govedo ali vlogo za proizvod goveje meso;
3. vlogo za proizvod perutnina ali vlogo za proizvod perutninsko meso;
4. vlogo za proizvod sadje ali vlogo za proizvod predelani izdelki iz sadja.
(6) Če upravičenec vloži vlogo za oba proizvoda iz posamezne točke prejšnjega odstavka, se vloga, ki je bila vložena po datumu in času vložitve prvo oddane vloge, zavrne.
(7) Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, ki se določi v javnem razpisu.
(8) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne.«.
10. člen 
V prilogi 1 se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če upravičenec ne izpolnjuje pogojev v skladu s prvim in drugim odstavkom 9. člena te uredbe, izgubi pravico do izplačila 25 odstotkov sredstev, odobrenih v naslednjem koledarskem letu.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če upravičenec po pozivu ARSKTRP ne predloži poročila v skladu s petim odstavkom 9. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev.«.
11. člen 
V prilogi 2 se v prvem odstavku v 1. točki v tabeli beseda »Eurov« nadomesti z besedilom »Eurov/KMG«.
V drugem odstavku se v 1. točki v tabeli beseda »Eurov« nadomesti z besedilom »Eurov/KMG«.
V tretjem odstavki se v 4. točki v tabeli beseda »Eurov« nadomesti z besedilom »Eurov/ha kmetijskih zemljišč v uporabi«.
V petem odstavku se v:
– 1. točki tabela spremeni tako, da se glasi:
»
Prijavljen proizvod v shemo
Eurov/KMG
Mleko
65,2
Mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji
122,7
Perutnina
70,9
Perutninsko meso
107,8
Govedo
80
Goveje meso 
120,2
Sadje
160
Predelani izdelki iz sadja
261,8
«; 
– 2. točki tabela spremeni tako, da se glasi:
»
Prijavljen proizvod v shemo
Število prijavljenih KMG v shemo
Eurov/KMG
Mleko
od 3 do 50
10,3
Mleko
od 51 do 250
4,6
Mleko
nad 250
2,8
Mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji 
od 3 do 50
67,6
Mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji
od 51 do 250
61,3
Mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji
nad 250
60,5
Govedo
od 3 do 50
53,6
Govedo
od 51 do 250
45,7
Govedo
nad 250
43,2
Perutnina
od 3 do 50
36,1
Perutnina
od 51 do 250
29,3
Perutnina
nad 250
26,9
Sadje
od 3 do 50
72,5
Sadje
od 51 do 100 
60,1
Sadje
nad 100
57,9
Predelani izdelki iz sadja
od 3 do 50
99,2
Predelani izdelki iz sadja
od 50 do 100
83,9
Predelani izdelki iz sadja
nad 100
80,4
«. 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16).
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-39/2017
Ljubljana, dne 30. novembra 2017
EVA 2017-2330-0074
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti