Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3258. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, stran 9713.

  
Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže 
1. člen 
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08 in 19/10) se v tretjem odstavku 1. člena besedilo »Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 6. 1998, str. 37), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 81)« nadomesti z besedilom »Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1)«.
2. člen 
V 3. členu se v 2. točki za besedo »sveč« doda besedilo »skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami«.
V 5. točki se besedilo »šteje tudi pridobitelj nagrobnih sveč« nadomesti z besedilom »štejeta tudi pridobitelj in uvoznik nagrobnih sveč skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami«.
V 7. točki se besedilo »blago, katerega prodajna embalaža je označena« nadomesti z besedilom »nevarno blago«.
V 8. točki se za besedilom »odpadno embalažo« pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ali dajanje nagrobnih sveč v promet skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami;«.
Za 8. točko se dodajo nove 9. do 13. točka, ki se glasijo:
»9. skupni sistem ravnanja z odpadno embalažo je skupni sistem ravnanja z odpadno embalažo iz predpisa, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, ali skupni načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami;
10. individualni sistem ravnanja z odpadno embalažo je individualni sistem ravnanja z odpadno embalažo iz predpisa, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, ali načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami;
11. nosilec skupnega sistema ravnanja z odpadno embalažo je družba za ravnanje z odpadno embalažo iz predpisa, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, ali nosilec izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami;
12. nosilec individualnega sistema ravnanja z odpadno embalažo je embaler, proizvajalec embalaže, pridobitelj embalaže ali pridobitelj embaliranega blaga, ki samostojno zagotavlja ravnanje z odpadno embalažo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, ali proizvajalec, pridobitelj ali uvoznik nagrobnih sveč, ki samostojno zagotavlja ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami;
13. plastične nosilne vrečke, lahke plastične nosilne vrečke in zelo lahke plastične nosilne vrečke so plastične nosilne vrečke, lahke plastične nosilne vrečke in zelo lahke plastične nosilne vrečke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.«.
3. člen 
Tretji in četrti odstavek 5. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka embaler, pridobitelj embaliranega blaga ter proizvajalec in pridobitelj embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga, niso zavezanci za plačilo okoljske dajatve:
– za embalažo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, šteje za vračljivo embalažo ali za embalažo z dolgo življenjsko dobo,
– če letna količina embalaže, ki jo posamezni embaler, pridobitelj embaliranega blaga ter proizvajalec in pridobitelj embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga, da v promet ali sam uporabi, ne presega 15.000 kg.
(4) Če je embaler, pridobitelj embaliranega blaga, proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže iz prejšnjega odstavka ista oseba, se za letno količino embalaže iz druge alineje prejšnjega odstavka šteje celotna količina embalaže, ki jo proizvede, pridobi ali jo sam uporabi zaradi embaliranja blaga v posameznem letu.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Določba druge alineje tretjega odstavka tega člena se ne uporablja za:
– proizvajalca, pridobitelja in uvoznika nagrobnih sveč in
– embalerja, pridobitelja embaliranega blaga ter proizvajalca in pridobitelja embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga, ki dajejo v promet plastične nosilne vrečke ali embalažo iz plastike iz polimerov iz vinil kloridov ali drugih halogeniranih olefinov.«.
4. člen 
Prvi in drugi odstavek 6. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Osnova za obračunavanje okoljske dajatve sta letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) in enota obremenitve okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (v nadaljnjem besedilu: enota obremenitve) na kilogram embalaže. Enota obremenitve na kilogram embalaže je sorazmerna obremenitvi okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže iz naravnega neobdelanega lesa po koncu uporabe kilograma take embalaže.
(2) Vrste embalaže, za katero se plačuje okoljska dajatev, in število enot obremenitve na kilogram embalaže za posamezno vrsto embalaže so določeni v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.«.
V tretjem odstavku se za besedo »štirih« doda beseda »enakih«, za besedo »trimesečnega« se doda beseda »davčnega«, besedilo »obračuna okoljske dajatve« pa se črta.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Okoljska dajatev za posamezno vrsto embalaže se za posamezno trimesečno davčno obdobje izračuna kot produkt količine te vrste embalaže, za katero je v tem davčnem obdobju nastala obveznost za obračun okoljske dajatve, števila enot obremenitve na kilogram embalaže in zneska enote obremenitve.
(5) Skupni znesek okoljske dajatve za posamezno trimesečno davčno obdobje se izračuna kot vsota zneskov okoljske dajatve za posamezno vrsto embalaže iz prejšnjega odstavka.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Okoljska dajatev se na koncu posameznega trimesečnega davčnega obdobja plača od vsote:
– ene četrtine nadomestila in
– skupnega zneska okoljske dajatve.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Pri izračunu okoljske dajatve se uporabljajo naslednje enote, število decimalnih mest in zaokroževanje:
– količina posamezne vrste embalaže/kg: celo število brez decimalnih mest (vhodni podatek);
– znesek enote obremenitve/EUR: štiri decimalna mesta (vhodni podatek);
– ena četrtina nadomestila/EUR: dve decimalni mesti (vhodni podatek);
– okoljska dajatev za posamezno vrsto embalaže/EUR: zaokrožitev na štiri decimalna mesta;
– vsota zneskov okoljske dajatve za posamezno vrsto embalaže/EUR: zaokrožitev na dve decimalni mesti;
– okoljska dajatev/EUR: zaokrožitev na dve decimalni mesti.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane osmi odstavek, se besedilo »Višina zneska okoljske dajatve za nadomestilo in za enoto obremenitve« nadomesti z besedilom »Višino zneska nadomestila in zneska enote obremenitve«.
5. člen 
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »na trg mora« nadomesti z besedilom »v promet morajo«.
Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže iz prejšnjega odstavka, ki daje v promet v RS plastične nosilne vrečke ali jih sam uporablja kot končni uporabnik, mora v evidenci o dajanju embalaže v promet voditi tudi podatke o:
1. celotni masi plastičnih nosilnih vrečk, danih v promet v posameznem trimesečnem davčnem obdobju, vrsti plastičnega materiala ter debelini stene in povprečni masi ene vrečke ali
2. številu plastičnih nosilnih vrečk, danih v promet v posameznem trimesečnem davčnem obdobju, in vrsti plastičnega materiala, ločeno za plastične nosilne vrečke z debelino stene:
– 50 mikronov ali več,
– od 15 do 49 mikronov,
– 14 mikronov ali manj.
(3) Proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže iz prejšnjega odstavka, ki daje v promet plastične nosilne vrečke, ki se razlikujejo po vrsti plastičnega materiala, mora v evidenci o dajanju embalaže v promet voditi podatke iz 1. ali 2. točke prejšnjega odstavka za vsak tip plastičnih nosilnih vrečk posebej.
(4) Proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže iz drugega odstavka tega člena, ki daje v promet ali sam uporablja zelo lahke plastične nosilne vrečke, mora v evidenci o dajanju embalaže v promet voditi tudi podatke o tem, ali se te vrečke lahko uporabijo kot primarna embalaža živil, ki niso predpakirana, ali ne.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavijo osebe iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »Zavezanec na podlagi evidence o dajanju embalaže v promet sestavi za vsako trimesečno davčno obdobje«, besedilo »predložijo carinskemu organu« pa z besedilom »predloži finančni upravi«. Za prvim stavkom se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Predloga obrazca obračuna je dostopna na spletnih straneh finančne uprave.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek, ki postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek, se spremenijo tako, da se glasijo:
»(6) V obračunu iz prejšnjega odstavka mora zavezanec navesti naslednje podatke:
1. davčno obdobje (trimesečje in leto), za katero se plačuje okoljska dajatev,
2. firmo, naslov, davčno in matično številko zavezanca,
3. vrsto embalaže iz priloge 1 te uredbe,
4. količino embalaže po vrstah embalaže iz priloge 1 te uredbe v kg,
5. znesek obračunane okoljske dajatve v eurih po vrstah embalaže iz priloge 1 te uredbe,
6. znesek obroka letnega nadomestila v eurih,
7. skupni znesek okoljske dajatve v eurih in
8. znesek za plačilo okoljske dajatve v eurih.
(7) Zavezanec mora obračunano okoljsko dajatev plačati do zadnjega dne meseca, ki sledi trimesečnemu davčnemu obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.
(8) Zavezanec mora finančni upravi predložiti obračun okoljske dajatve ne glede na to, ali v posameznem trimesečnem davčnem obdobju nastane obveznost za plačilo okoljske dajatve ali ne.«.
Za osmim odstavkom se dodajo novi deveti do dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
»(9) Zavezanec, ki zagotavlja izpolnjevanje obveznosti ravnanja z odpadno embalažo (skupni ali individualni sistem ravnanja z odpadno embalažo ali kombinacija obeh), mora v rokih iz petega odstavka tega člena finančni upravi predložiti ločeno za embalažo iz točke A. in točke B. priloge 1 te uredbe in ločeno za embalažo iz točke C. priloge 1 te uredbe tudi naslednje podatke:
1. naziv in davčno številko nosilca skupnega ali individualnega sistema ravnanja z odpadno embalažo,
2. količino embalaže v kg po vrstah embalaže iz priloge 1 te uredbe, za katero izpolnjevanje obveznosti ravnanja z odpadno embalažo zagotavlja v skupnem sistemu ravnanja z odpadno embalažo, ločeno po posameznih nosilcih skupnega sistema ravnanja z odpadno embalažo, in
3. količino embalaže v kg po vrstah embalaže iz priloge 1 te uredbe, za katero izpolnjevanje obveznosti ravnanja z odpadno embalažo zagotavlja v individualnem sistemu ravnanja z odpadno embalažo.
(10) Zavezanec, ki je oseba iz drugega odstavka tega člena, mora poleg podatkov iz prejšnjega odstavka navesti tudi podatke iz drugega odstavka tega člena, pri čemer morajo biti ti podatki navedeni ločeno tudi za vsak tip plastičnih nosilnih vrečk, če daje zavezanec v promet plastične nosilne vrečke, ki se razlikujejo po vrsti plastičnega materiala. Za navedbo vrste plastičnega materiala se uporabljajo okrajšave za plastiko iz priloge I Odločbe Komisije z dne 28. januarja 1997 o določitvi sistema prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (UL L št. 50 z dne 20. 2. 1997, str. 28; v nadaljnjem besedilu: Odločba 97/129/ES). Plastični material, ki ni naveden v prilogi I Odločbe 97/129/ES, se navede z besedo.
(11) Zavezanec, ki je oseba iz četrtega odstavka tega člena, mora poleg podatkov iz devetega in desetega odstavka tega člena navesti tudi podatek o tem, ali se zelo lahke plastične nosilne vrečke lahko uporabijo kot primarna embalaža živil, ki niso predpakirana, ali ne.
(12) Predloga obrazca za sporočanje podatkov iz devetega do enajstega odstavka tega člena je dostopna na spletnih straneh finančne uprave.«.
6. člen 
V 8. členu se besedilo »carinskega organa« nadomesti z besedilom »finančne uprave«, besedilo »oziroma carinski predpisi in predpisi, ki urejajo carinsko službo« pa z besedilom »in predpisi, ki urejajo finančno upravo«.
7. člen 
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »je dolžan carinskemu organu« nadomesti z besedilom »mora finančni upravi«. Na koncu stavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ali da iz razlogov iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe ni več zavezanec za plačilo okoljske dajatve. Predloga obrazca prijave je dostopna na spletnih straneh finančne uprave.«.
V drugem odstavku se črta besedilo »pri carinskem organu« ter črtata vejica in besedilo »zaradi katere je zavezana obračunavati in plačevati okoljsko dajatev,«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena vloži prijavo v dveh izvodih. V prijavi morajo biti navedeni naslednji podatki:
1. firma, naslov, davčna in matična številka,
2. o tem, ali prijavo vlaga kot embaler, pridobitelj embaliranega blaga ali proizvajalec oziroma pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga,
3. vrsta prijave (priglasitev začetka dejavnosti, sprememba dejavnosti, priglasitev prenehanja dejavnosti, prenehanje plačevanja okoljske dajatve iz razlogov iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe).«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Proizvajalec oziroma pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, mora v prijavi iz prejšnjega odstavka navesti tudi podatek o tem, ali vlaga prijavo kot proizvajalec oziroma pridobitelj plastičnih nosilnih vrečk.
(5) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora vložiti prijavo zaradi spremembe dejavnosti v desetih dneh po spremembi dejavnosti.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če oseba iz prvega odstavka tega člena preneha obstajati ali preneha opravljati dejavnost, zaradi katere mora obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, ali če iz razlogov iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe ni več zavezanec za plačilo okoljske dajatve, mora v 15 dneh pred predvidenim prenehanjem opravljanja dejavnosti oziroma plačevanja okoljske dajatve finančni upravi prijaviti prenehanje dejavnosti. Prekinitev oziroma prenehanje opravljanja dejavnosti iz nepredvidljivih razlogov pa mora prijaviti nemudoma.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »carinski organ« nadomesti z besedilom »finančna uprava«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Finančna uprava na prejeti prijavi v obliki uradnega zaznamka zabeleži finančni urad, ki je prejel prijavo, datum prejema prijave, datum vpisa v evidenco iz 10. člena te uredbe ali razlog za zavrnitev vpisa, morebitne opombe ter ime in priimek osebe, ki je podatke iz prijave vnesla v evidenco.«.
8. člen 
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »Carinski organ« nadomesti z besedilom »Finančna uprava na podlagi prijav iz prejšnjega člena«.
V drugem odstavku se v prvi alineji za besedo »davčno« doda besedilo »in matično«.
V drugi alineji se besedilo »embalirano blago po vrsti materiala« nadomesti z besedilom »embalažo embaliranega blaga po vrstah embalažnega materiala«.
9. člen 
V prvem odstavku 11. člena se za besedo »blago« doda besedilo »v embalaži«, za besedo »članico« se doda kratica »EU«, beseda »območja« pa se črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Oseba iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) vloži pri finančni upravi zahtevek za vračilo okoljske dajatve v 120 dneh po poteku meseca, v katerem je bila embalaža ali embalirano blago v embalaži iznesena z ozemlja RS ali izvožena iz EU. Predloga obrazca zahtevka za vračilo okoljske dajatve je dostopna na spletnih straneh finančne uprave. Zahtevek za vračilo okoljske dajatve mora vsebovati naslednje podatke:
1. firmo in sedež ter davčno in matično številko vlagatelja,
2. vrsto embalaže in število enot obremenitve iz priloge 1 te uredbe,
3. količino embalaže po vrstah embalaže iz priloge 1 te uredbe v kg,
4. znesek plačane okoljske dajatve v eurih po vrstah embalaže iz priloge 1 te uredbe in datum plačila,
5. znesek vračila okoljske dajatve, ki se izračuna kot vsota zneskov plačane okoljske dajatve iz prejšnje točke,
6. banko in transakcijski račun, na katerega se izvrši izplačilo vračila.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) V zahtevku za vračilo okoljske dajatve mora vlagatelj navesti tudi dokument, na podlagi katerega je bila embalaža ali embalirano blago v embalaži iznesena z ozemlja RS ali izvožena iz EU.
(4) Vlagatelj mora zahtevku iz drugega odstavka tega člena priložiti izjavo, da kazensko in materialno odgovarja za resničnost navedb in da razpolaga z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska dajatev plačana in da je bila embalaža ali embalirano blago izneseno z ozemlja RS ali izvoženo iz EU.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »je dolžan hraniti in na zahtevo carinskega organa« nadomesti z besedilom »mora hraniti in na zahtevo finančne uprave«.
10. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja finančna uprava.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek opravljajo nadzor nad izvajanjem devetega, desetega in enajstega odstavka 7. člena te uredbe za namene določanja deležev prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe in za namene preverjanja izpolnjevanja okoljskih ciljev v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.«.
11. člen 
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če kot embaler, pridobitelj embaliranega blaga, proizvajalec embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga, in pridobitelj embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga:
1. v nasprotju z drugim odstavkom 5. člena te uredbe daje embalažo oziroma embalirano blago prvič v promet v RS brez plačila okoljske dajatve,
2. ne vodi evidence o dajanju embalaže v promet v skladu s prvim odstavkom 7. člena te uredbe,
3. v evidenci o dajanju embalaže v promet iz prvega odstavka 7. člena te uredbe ne vodi podatkov iz drugega in tretjega odstavka 7. člena te uredbe, če je proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže, ki daje v promet v RS plastične nosilne vrečke ali jih sam uporablja kot končni uporabnik,
4. v evidenci o dajanju embalaže v promet iz prvega odstavka 7. člena te uredbe ne vodi podatkov iz četrtega odstavka 7. člena te uredbe, če je proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže, ki daje v promet v RS zelo lahke plastične nosilne vrečke ali jih sam uporablja kot končni uporabnik,
5. ne sestavi obračuna okoljske dajatve na podlagi evidence o dajanju embalaže v promet ali ga ne predloži finančni upravi v roku iz petega odstavka 7. člena te uredbe,
6. ne plača okoljske dajatve v roku iz sedmega odstavka 7. člena te uredbe,
7. obračuna okoljske dajatve ne predloži finančni upravi v skladu z osmim odstavkom 7. člena te uredbe,
8. finančni upravi predloži nepravilne ali neresnične podatke iz devetega odstavka 7. člena te uredbe ali pa jih ne predloži v roku iz devetega odstavka 7. člena te uredbe,
9. finančni upravi predloži nepravilne podatke iz desetega ali enajstega odstavka 7. člena te uredbe, če je zavezanec oseba iz drugega ali četrtega odstavka 7. člena te uredbe,
10. ne prijavi finančni upravi v skladu s prvim odstavkom 9. člena te uredbe, kdaj se dejavnost, zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, začne, spremeni ali preneha, ali da ni več zavezanec za plačilo okoljske dajatve,
11. ne vloži prijave v roku iz drugega odstavka 9. člena te uredbe, če je oseba, ki prvič postane plačnik okoljske dajatve,
12. ne vloži prijave zaradi spremembe dejavnosti v roku iz petega odstavka 9. člena te uredbe,
13. ne vloži prijave zaradi razlogov iz šestega odstavka 9. člena te uredbe v roku iz šestega odstavka 9. člena te uredbe,
14. ne hrani ali na zahtevo finančne uprave ne predloži dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske dajatve v skladu s petim odstavkom 11. člena te uredbe.«.
V drugem odstavku se besedilo »od 1.200 eurov do 4.100« nadomesti s številko »600«.
12. člen 
V prilogi 1 se v preglednicah A. in B. številka »1.500« nadomesti s številko »300«.
V preglednici A. se v 3. točki za besedo »snovi« dodata vejica in besedilo »kot so snovi iz 2. točke te preglednice«.
13. člen 
Priloge 2, 3 in 4 se črtajo.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
Za obračunavanje in plačevanje okoljske dajatve ter vračilo plačane okoljske dajatve za davčna obdobja do 31. decembra 2017 se uporablja Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08 in 19/10).
15. člen 
Proizvajalec oziroma pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, iz novega četrtega odstavka 9. člena uredbe, ki pred začetkom uporabe te uredbe opravlja dejavnost kot proizvajalec oziroma pridobitelj plastičnih nosilnih vrečk, mora prijavo iz spremenjenega prvega odstavka 9. člena uredbe dopolniti v skladu z novim četrtim odstavkom 9. člena uredbe do 31. januarja 2018.
16. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
Št. 00719-46/2017
Ljubljana, dne 30. novembra 2017
EVA 2015-2550-0064
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost