Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3257. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 9711.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16 in 14/17) se v 2. členu v preglednici izrazov vrstica s šifro Z080 spremeni tako, da se glasi:
»
Z080
bruto plača in nadomestila
A010 + A020 + C (dodatki) + D (delovna uspešnost) + E (delo prek polnega delovnega časa) + O (dežurstvo prek polnega delovnega časa) + B (nadomestila) + G (nadomestila) + H (nadomestila) – Z604 – Z609 – Z611 – Z620
1,2
«. 
Za vrstico s šifro Z606 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
Z609
znesek znižanja plače – 34. člen ZSS
znižanje v skladu z drugim odstavkom 34. člena Zakona o sodniški službi
1
«. 
2. člen 
V drugem odstavku 3. člena se v preglednici vrstice s šiframi C011, C012, C071, C072, C073, C074, C075, C076, C077, C078, C081, C082 in C083 spremenijo tako, da se glasijo:
»
C011
položajni dodatek – nadomeščanje
dodatki
od 0,05 do 0,12
bruto urna postavka za osnovno plačo FJU x faktor x število normiranih ur; 
 
24. člen ZSPJS
za čas, ko javni uslužbenec izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem ali izvajanjem dela notranje organizacijske enote (nadomeščanje)
0
1
1
od 0,01 do 0,10 
bruto urna postavka za osnovno plačo FJU x faktor x število normiranih ur; 
 
20. člen PJUDT
0
1
2
C012
položajni dodatek – nadomeščanje
dodatki
faktor, določen v skladu s 4. členom Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka
bruto urna postavka za osnovno plačo FJU x faktor x število normiranih ur;
za čas, ko vodja ene notranje organizacijske enote nadomešča vodjo druge notranje organizacijske enote
0
1
1
C071
dodatek za posebne življenjske razmere v tujini
dodatki
16. člen PJUDT
 
1
1
2
C072
dodatek za posebne pogoje bivanja in delovanja
dodatki
prvi odstavek 10. člena MOM;
dodatek 300 EUR mesečno: 
– za ekstremne temperaturne spremembe, 
– za izredno slabe higienske razmere; dodatka C072 in C073 se ne izključujeta
1
1
2
C073
dodatek za posebne pogoje bivanja in delovanja
dodatki
drugi odstavek 10. člena MOM;
– za prisotnost zdravju škodljive in strupene snovi, 
– za visoko onesnaženost, 
– za prisotnost radiološke, biološke in kemične snovi, 
– za izpostavljenost kužnim nalezljivim boleznim in epidemijam; dodatka C072 in C073 se ne izključujeta
1
1
2
C074
dodatek za nevarne naloge (MOM)
dodatki
9. člen MOM
1
1
2
C075
dodatek za nevarnost
dodatki
prvi in drugi odstavek 15. člena PJUDT
 
1
1
2
C076
dodatek za posebno nevarne naloge
dodatki
tretji odstavek 15. člena PJUDT
 
1
1
2
C077
dodatek za nevarnost na območju delovanja (MOM)
dodatki
8. člen MOM
 
1
1
2
C078
dodatek za poveljevanje (MOM)
dodatki
11. člen MOM
 
1
1
2
C081
dodatek za oddaljenost
dodatki
9. člen PJUDT
 
1
1
2
C082
dodatek za zahtevnost dela v tujini
dodatki
do 0,10
10. člen PJUDT; C082=Z070 x 0,10
 
1
1
2
C083
dodatek za opravljanje dodatnih nalog
dodatki
11. člen PJUDT;
– tarifni razred IV in V C083=277,34 € x Z450, 
– tarifni razred VI C083=176,49 € x Z450, 
– tarifni razred VII in več C083=151,28 € x Z450
1
1
2
«. 
Vrstici s šiframa C200 in C201 se spremenita tako, da se glasita:
»
C200
dodatek za usposabljanje
dodatki
0,3
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
posebno nevarne naloge z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja – Posebna policijska enota
0
1
1
C201
dodatek za opravljanje posebno nevarnih nalog in za čas usposabljanja policistov Specialne enote za izvajanje teh nalog
dodatki
0,65
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS, 
prvi odstavek 74. člena ZODPol,
drugi odstavek 74. člena ZODPol;
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
posebno nevarne naloge z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja – Posebna policijska enota, Specialna enota, drugi policisti
0
1
1
«. 
V vrstici D041 se odstotek »0,172 %« nadomesti z odstotkom »0,430 %«.
3. člen 
V prilogi 1 se v plačilni listi 1 za vrstico <Z604> doda nova vrstica, ki se glasi:
»
<Z609> Znesek znižanja plače FJU – 34. člen ZSS
<Znesek>
«. 
V plačilni listi 2 se za vrstico <Z604> doda nova vrstica, ki se glasi:
»
<Z609> Znesek znižanja plače FJU – 34. člen ZSS
<Znesek>
«. 
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-29/2017
Ljubljana, dne 30. novembra 2017
EVA 2017-3130-0045
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost